Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzykosach

Urząd Gminy w Krzykosach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzykosach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-06-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 • częśc dokumentów PDF powstała w oparciu o źle przygotowane dokumenty WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • brak opisów alternatywnych dla wszystkich grafik i zdjęć;
 • nie wszystkie linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach zawierają treści tekstowe, które mogą odczytać programy dla osób niepełnosprawnych;
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe;

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-27


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Krzykosy
 • Adres: ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
 • E-mail: krzykosy@wokiss.pl
 • Telefon: 612851514


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Urzędu Gminy w Krzykosach,ul. Główna 37 prowadzą 3 wejścia. Jedno (wejście A) od strony ulicy Głównej, a dwa pozostałe (wejście C i D) od strony ulicy Strażackiej.
 2. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich usytuowany jest przy wejściach C i D.
 3. Drzwi w wejściu C otwierają się automatycznie.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 6. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma windy.
 9. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budnyku.
 10. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.