Dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Pięczkowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 225
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Pięczkowo

Oznaczenie nieruchomości

Miejscowość Pięczkowo
Działka nr 699
KW PO1D/00003884/6

Powierzchnia

1,00 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 699 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny zieleni naturalnej (ZN), tereny rolnicze (R), tereny lasów (ZL), Tereny doelsień (ZL), tereny składowisk odpadów (O).
Całkowity obszar działki 3,3323 ha.

Opis nieruchomości

Działkę stanowią tereny roli.

Forma zbycia

Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

1 000,00 zł. rocznie

Termin wnoszenia czynszu

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 12.05.2022 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo

 

Oznaczenie nieruchomości

miejscowość Wiosna obręb Miąskowo

Działka nr 46 

PO1D/00023285/0

Powierzchnia

24,0420 ha całkowity obszar działki

3,2620 ha obszar wydzierżawiany

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako zieleń naturalna (ZN), lasy (ZL), oraz rola (R).

Opis nieruchomości

Działka na większości terenu stanowi użytki zielone, otoczona lasami.

W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą o nawierzchni ziemnej.

Forma zbycia

Dzierżawa na okres 3 lat

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Ustala się cenę 1 400,00 zł. z 1 ha rocznie.

Termin wnoszenia czynszu

Jednorazowo do 15 grudnia każdego roku trwania umowy

 Wójt Gminy Krzykosy: Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy, oznaczonych jako działki 632 oraz 631/6 położonych w Pięczkowie, przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/2021
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 października 2021 r.
w sprawie przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy
stosowanie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm).
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy, oznaczonych jako działki 632 oraz 631/6 położonych w Pięczkowie, przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Oznaczenie nieruchomości miejscowość Pięczkowo, obręb Pięczkowo
działka 632
PO1D/00022417/8
działka 631/6
PO1D/00005224/3 
Powierzchnia 632 o powierzchni 0,5103 ha
631/6 o powierzchni 0,4630 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) zgodnie,
z którym działka 632 położona jest na terenie cmentarzy (symb, graf. ZC), teren objęty ochroną archeologiczną oraz działka 631/6 położona jest na terenie cmentarzy (symb. graf. ZC), terenie usług kultu religijnego (symb. graf. UK1), teren objęty ochrona archeologiczną.
Informacja dotycząca użyczenia Teren przeznaczony do użyczenia na potrzeby związane z działalnością prowadzenia cmentarza.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nieruchomości zostaną oddane w użyczenie z dniem zawarcia umowy na okres 10 lat.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od 21.10.2021 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt
/-/ inż. Andrzej Janicki

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Oznaczenie nieruchomości

Solec
Działka nr 447
KW PO1D/00022416/1

Powierzchnia

435 m2 całkowity teren działki
148 m2 wydzierżawiany teren działki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 447 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny zabudowy usługowej (U).
Całkowity obszar działki 435 m2
Wydzierżawiony zostaje obszar 148 m2

Opis nieruchomości

Działkę stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Forma zbycia

Dzierżawa na okres 3 lat

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Czynsz wynosi 900 zł. na rok

Termin wnoszenia czynszu

Czynsz wnoszony jednorazowo do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 157
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność gminy Krzykosy

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Solec

Oznaczenie nieruchomości

Solec
Działka nr 447
KW PO1D/00022416/1

Powierzchnia

435 m2 całkowity teren działki
148 m2 wydzierżawiany teren działki

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 447 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako tereny zabudowy usługowej (U).
Całkowity obszar działki 435 m2
Wydzierżawiony zostaje obszar 148 m2

Opis nieruchomości

Działkę stanowi teren przeznaczony pod zabudowę usługową.

Forma zbycia

Dzierżawa na okres 3 lat

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Czynsz wynosi 900 zł. na rok

Termin wnoszenia czynszu

Czynsz wnoszony jednorazowo do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania umowy


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, oznaczonej jako działki 110/3, 110/6, przeznaczonej do użyczenia na okres 15 lat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2020
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie
przekazania do użyczenia nieruchomości gruntowej wraz 
z budynkiem stanowiącej własność Gminy Krzykosy 

Wójt Gminy Krzykosy

stosowanie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm).

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy, oznaczonej jako działki 110/3, 110/6, przeznaczone do użyczenia na okres 15 lat

Oznaczenie nieruchomości

miejscowość Garby, obręb geodezyjny Garby
działki nr: 110/3 i 110/6
PO1D/00022418/5

Powierzchnia

110/3 o powierzchni 4,7781 ha
110/6 o powierzchni 0,0318 ha
całkowity obszar przeznaczony do użyczenia 4,8099 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Obszar, na którym położone są przedmiotowe działki podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) zgodnie,
z którym działka 110/3 położona jest na terenach usług kultury (symb. graf. UK2), terenach zieleni naturalnej (symb. graf. ZN), terenach zieleni urządzonej (symb. graf. ZP), tereny rolnicze (symb. graf. R), tereny sportu i rekreacji (symb. graf. US), tereny dróg publicznych (symb. graf. KDD), teren objęty ochrona archeologiczną, działka 110/6 położona jest na terenach usług kultury (symb. graf. UK2), teren objęty ochrona archeologiczną.

Informacja dotycząca użyczenia

Do użyczenia oddaje się grunt wraz z budynkiem z przeznaczeniem na cele usług kultury.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie z dniem zawarcia umowy na okres 15 lat.


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 13.02.2020 r. do 05.03.2020 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Miąskowo (działka 92 i 312)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Miąskowo

Oznaczenie nieruchomości  Miejscowość Miąskowo
Działka 92 – bez oznaczenia Miąskowo art. 44
Działka 312 – bez oznaczenia Murzynówko art. 54
Powierzchnia  Działka 92 – 0,1181 ha
Działka 312 – 0,2127 ha
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 92 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren wód powierzchniowych (WS), teren objęty ochrona archeologiczną działka nr 312 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren wód powierzchniowych, teren zieleni naturalnej (ZN), teren publicznych dróg krajowych (KDK 11), teren objęty ochrona archeologiczną.
Całkowity obszar działki 0,3308 ha.
Opis nieruchomości  Działki stanowią stawy oraz teren dojazdowy do pól.
Forma zbycia Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym
Termin zagospodarowania nieruchomości 3 lata
Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy 300,00 zł. rocznie
Termin wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 17.10.2019 r. do 07.11.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu

Lista osób dopuszconych do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46

Lista osób dopuszconych do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46

1. Mateusz Matuszak
2. Szymon Grewling
3. Rafał Surdyk
4. Andrzej Sobczak
5. Paweł Grześkowiak
6. Iwona Ryś

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza, że w dniu 23 lipca 2019 r., w sali nr 11 (sala sesyjna), odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne stanowiącego własność Gminy Krzykosy.

I. 1. Przedmiot przetargu:

1) Część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha, płożona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 900.
2) Część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 930.
3) Część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1000.
4) Część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1030.
5) Część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1100.

2. Części działek stanowiących przedmiot przetargu określa mapa ewidencyjna do wglądu w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

II. Sposób zagospodarowania:

Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb. graf. ZL).
Większość terenu działki stanowią użytki zielone otoczone lasami.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne w związku z powyższym przetarg jest ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy.

III. Termin zagospodarowania na cele rolne – od III kwartału 2019 r.

IV. Okres dzierżawy: 5 lat.

V. Nieruchomość objęta dzierżawą nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ograniczeniami.

VI. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

 1. Za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha wynosi 2 450,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 2. Za cześć działki 46 o powierzchni 4,2500 ha wynosi 2 550,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 3. Za cześć działki 46 o powierzchni 2,2000 ha wynosi 1 320,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 4. Za część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha wynosi 3 270,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
 5. Za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha wynosi 2 900,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.


VII. Czynsz będzie wnoszony corocznie do 15 września.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

VIII. Informacją o wadium:

 1. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych ) za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha.
 2. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha.
 3. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha.
 4. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 5,45000 ha.
 5. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha.


Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 r. w podanych wyżej kwotach na konto Gminy Krzykosy w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 (ze wskazaniem w tytule przelewu: wadium-dzierżawa oraz podania powierzchni działki, której wpłata wadium dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Krzykosy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Krzykosy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 17 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46 o powierzchni......................(należy wpisać wybraną powierzchnię) następujących dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (należy podać powierzchnię części działki) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 2. Pisemne oświadczenie o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy Krzykosy (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Krzykosy) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowę lub ustanowioną wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody wydzierżawienie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka (w oryginale).


Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1200 na tablicy ogłoszeń oraz na opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

X. Wójt Gminy Krzykosy ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, pokój 22 lub telefonicznie 61 285 15 14 (wew. 121).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzykosy.

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy/nabywcy) jest Wójt Gminy Krzykosy z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 37.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani spotkać w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją niniejszego postępowania, w celu udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz.2096 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4) Dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowych, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowne przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy, aktów wykonawczych do jej wydania.

Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje również przekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki


 
Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna Załączniki:
DOCX Oświadczenie o zameldowaniu [doc]
DOCX Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu [doc]
DOCX Zgłoszenie uczestnictwa [doc]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia: miejscowość Pięczkowo, działka nr 699

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 28
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Pięczkowo

Oznaczenie nieruchomości  Miejscowość Pięczkowo
Działka nr 699
KW 3884 
Powierzchnia wydzierżawiana 

1,00 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 699 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako wody powierzchniowe, rowy (WS) oraz tereny roli (R).
Całkowity obszar działki 3,3323 ha. 
Opis nieruchomości  Działkę stanowią tereny roli. 
Forma zbycia   Dzierżawa na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 
Termin zagospodarowania nieruchomości  3 lata 
Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy  450,00 zł. rocznie 
Termin wnoszenia opłat  Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo, działka nr 46

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 maja 2019 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Krzykosy na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Oznaczenie nieruchomości  miejscowość Wiosna, obręb Miąskowo
działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
20,7800 ha obszar przeznaczony do dzierżawy 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr III/27/20018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb.graf. ZL). 
Opis nieruchomości  Większość terenu działki stanowią użytki zielone, otoczona lasami. W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą o nawierzchni ziemnej. 
Oznaczenie nieruchomości   Powierzchnia wykazana do dzierżawy  Termin zagospodarowania nieruchomości  Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego Termin wnoszenia opłat  Okres trwania umowy dzierżawy 
część dz. 46  4,0900 ha  5 lat 

2 450,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,2500 ha  5 lat 

2 550,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  2,2000 ha  5 lat 

1 320,00 zł.
rocznie 

Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  5,4500 ha  5 lat  3 270,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 
część dz. 46  4,7900 ha  5 lat  2 900,00 zł.
rocznie 
Czynsz płatny do 15 września każdego roku trwania umowy  Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat w trybie przetargowym 


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2019 r. do 30.05.2019 r. przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz zamieszczenie na stronie internetowej urzędu.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki