Informacje i ogłoszenia

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Ikona PDF Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego [271 KB]

Zastrzeżenie numeru PESEL

17 listopada 2023 roku w życie weszły przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości.

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem środków finansowych poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Jak zastrzec PESEL online i stacjonarnie?

Każdy z nas zyska możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, co ma uchronić nas przed kradzieżą tożsamości, a więc także zaciąganiem kredytów i innych zobowiązań bez naszej wiedzy. To także ważne zabezpieczenie dla osób, które zagubią swoje dokumenty. Skutki prawne tego zastrzeżenia nastąpią jednak dopiero od czerwca 2024 roku.

Zastrzeżenia może dokonać każdy pełnoletni obywatel, który posiada nadany PESEL.

Taka możliwość pojawi się w aplikacji mObywatel pod usługą „Zastrzeż PESEL", oraz na stronie mobywatel.gov.pl przez Profil Zaufany.

Kolejna możliwość to zastrzeżenie numeru PESEL osobiście w dowolnym urzędzie gminy (konieczne jest posiadanie papierowego wniosku).

Jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL?

Zastrzeżenia numeru PESEL można będzie dokonać na stałe i tylko okresowo składać wniosek o wycofanie zastrzeżenia, gdy pojawi się potrzeba skorzystania z niego, np. przy zaciąganiu pożyczki czy kredytu w banku.

Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać tą samą drogą, co samego zastrzeżenia, a więc poprzez Profil Zaufany, aplikację mObywatel lub stacjonarnie w urzędzie gminy.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Cel Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.


Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r. Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 22 listopada 2023 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 22 listopada 2023 r. [694 KB]

Transmisja z LVIII Sesji Rady Gminy Krzykosy

LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.11.2023

Krzykosy, 16 listopada 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 na terenie gminy Krzykosy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 559/1 i 560/1, położonych w obrębie geodezyjnym Sulęcinek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzykosy".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

UWAGA: Przerwa w dostawie wody dla miejscowości Murzynowo Leśne, Garby, Miąskowo

UWAGA MIESZKAŃCY!

Wójt Gminy Krzykosy informuje,
że w dniu 20 listopada 2023 roku w godzinach od 8.30 do 13.00
nastąpi przerwa w dostawie wody
dla miejscowości Murzynowo Leśne, Garby, Miąskowo

Przerwa jest związana z koniecznością wykonania prac montażowych na sieci w okolicy hydroforni w Garbach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Harmonogram dyżurów aptek w miesiącu grudniu 2023 r.

Ikona DOC Harmonogram dyżurów aptek w miesiącu grudniu 2023 r. [28 KB]

Badanie budżetu czasu ludności

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje:

 • wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
 • dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).


Zakres zbieranych informacji:

 • czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena wykorzystania czasu;
 • nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
 • wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
 • opieka nad dziećmi;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
 • dochody gospodarstw domowych;
 • samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.


Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:

 • spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
 • dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
 • określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
 • dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń rowotnych na podejmowane czynności;
 • dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
 • refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.


Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych.

Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród wylosowanej grupy gospodarstw domowych w formie:

 • wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego;
 • samodzielnie wypełnianej przez respondentów książeczki budżetu gospodarstwa domowego w formie papierowej lub internetowej albo poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera.

Książeczka elektroniczna: https://budzety.stat.gov.pl/ (login i hasło dostępne po kontakcie z ankieterem)
Wersja demo: https://budzety.stat.gov.pl/demo/ (login: demo, hasło: demo)

Zakres zbieranych informacji:

 • wydatki i dochody gospodarstw domowych;
 • spożycie ilościowe gospodarstw domowych;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • warunki mieszkaniowe;
 • wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania;
 • zasobność gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych.


Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?
• w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
• dzwoniąc na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
• na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski. Wyniki badania umożliwiają m. in.: analizę poziomu i zróżnicowania warunków życia podstawowych grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych oraz przyczyn powodujących te zróżnicowanie; obliczenie wskaźnika inflacji; ustalanie poziomu ubóstwa ekonomicznego oraz sfery niedostatku; ustalanie ubóstwa energetycznego; obliczanie minimalnego wynagrodzenia; ustalanie wysokości zasiłków społecznych; szacowanie obciążeń wydatkowych i podatkowych gospodarstw domowych; ustalanie stawek opłat za odpady komunalne.

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym

 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku

Od kwietnia 2023 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.: Modernizacja swietlicy wiejskiej w Sulęcinku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 109.470,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu:  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 49.470,00 zł

Osiągnięty efekty przedstawiają załączone fotografie.

Zdjęcie przedstawia odnowioną łazienkęZdjęcie przedstawia odnowioną korytarz

Konsultacje projektu na rok 2024

Krzykosy, dnia 31 października 2023 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 310/2023 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 31 października 2023 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uwagi do projektu na rok 2024 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" proszę przesłać:

1) drogą pisemną na adres:
Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

lub

2) drogą mailową na adres:
bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl

w terminie do dnia 14 listopada 2023 r. – wtorek do godz. 15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ikona DOC Załącznik – „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" [91 KB]

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – Edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem", ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem".

I. Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

II. Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań w ramach Programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 505 mln zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych).

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków

O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem" na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

IV. Rodzaj zadań

1. Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej „uczestnikami":

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

2. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

V. Tryb przystąpienia do Programu

1. Gmina/powiat składa do właściwego wojewody wniosek w wersji elektronicznej utworzony w Generatorze Funduszu Solidarnościowego. Generator Funduszu Solidarnościowego jest narzędziem informatycznym dostępnym na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl. Wniosek należy wypełnić, zapisać i złożyć w Generatorze Funduszu Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek". W przypadkach uzasadnionych problemami technicznymi dopuszcza się możliwość składania wniosków za pomocą platformy e-PUAP.

2. Gmina/powiat zakłada swoje konto – jedno konto dla jednej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Instrukcją złożenia wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego – dostępną na wskazanej w ust. 1 stronie internetowej. Gmina/powiat ma możliwość w dowolnym momencie zapisania wprowadzonych danych i powrotu do edycji w innym czasie.

3. Gmina/powiat ma możliwość wydruku wniosku zapisanego w wersji roboczej.

4. Po uzupełnieniu formularza wniosku oraz dodaniu wszystkich wymaganych załączników, jego weryfikacji oraz wysłaniu przez gminę/powiat (za pomocą przycisku „złóż wniosek") Generator Funduszu Solidarnościowego zapisuje wniosek w bazie danych, a użytkownik otrzymuje możliwość jej zapisania w formacie PDF i wydrukowania. Złożony wniosek automatycznie otrzymuje unikatowy numer, którym należy się posługiwać w kontaktach z wojewodą.

5. Proces składania wniosków zawiera następujące etapy:
1) wypełnienie wszystkich pól wniosku oraz dodanie wymaganych załączników;
2) złożenie wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek";
3) zapisanie złożonego wniosku w formacie PDF wraz z załącznikami.

6. Po złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego konieczne jest złożenie przez gminę/powiat podpisanego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do Programu. Oświadczenie należy zeskanować i umieścić w Generatorze Funduszu Solidarnościowego.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków z Funduszu we wnioskowanej wysokości.

VI. Kryteria i sposób oceny wniosków

1. Wojewoda dokonuje oceny formalnej i oceny merytorycznej wniosków, z uwzględnieniem racjonalnego i celowego planowanego wydatkowania środków publicznych. Ocena dokonywana jest za pomocą Generatora Funduszu Solidarnościowego.

2. Wojewoda dokonuje oceny wniosku z wykorzystaniem Karty oceny wniosku gminy/powiatu w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 12 do Programu.

3. Kryteria oceny formalnej są następujące:

1) wniosek jest kompletnie i prawidłowo wypełniony zgodnie z obowiązującym wzorem i został złożony w terminie;
2) wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki;
3) oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego zostało podpisane przez upoważnione osoby.

4. W przypadku wystąpienia braków lub błędów formalnych we wniosku wojewoda zwraca się do gminy/powiatu o dodatkowe wyjaśnienia lub skorygowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji aplikacyjnej. Zmianie/uzupełnieniu mogą podlegać tylko te elementy wniosku, o których zmianę lub uzupełnienie wystąpił wojewoda.

5. Określenie jednakowego dla wszystkich gmin/powiatów trybu dokonywania zmian i wyjaśnień dotyczących braków lub błędów formalnych we wniosku leży we właściwości wojewody.

6. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów formalnych w poprawionym wniosku wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku. Wojewoda dokonuje oceny formalnej na podstawie dostarczonej dokumentacji.

7. W wyniku oceny formalnej wniosek może zostać:
a) zakwalifikowany do oceny merytorycznej – w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów oceny formalnej;
b) odrzucony – w przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny formalnej (jeżeli – po wezwaniu do ewentualnych wyjaśnień i poprawek – braki nie zostaną usunięte).

8. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski spełniające kryteria oceny formalnej.

9. Kryteria oceny merytorycznej są następujące:
1) adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Programu:
a) usługi asystencji osobistej będą skierowane do osób będących adresatami Programu, określonych w części III ust. 2 Programu,
b) osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, określone w części III ust. 3 pkt 2 Programu, będą stanowiły minimum 70% uczestników Programu,
c) usługi asystencji osobistej świadczyć będą osoby, które spełniają warunki określone, w części IV ust. 4 Programu,
d) usługi asystencji osobistej będą polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym w zakresie określonym w części IV ust. 10 Programu;

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku:
a) usługi asystencji osobistej poprawią funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w ich środowisku, zwiększą możliwość zaspokajania ich potrzeb oraz włączą je w życie społeczne;
3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje wniosek:
a) powiązanie kosztów z celem Programu,
b) prawidłowość sporządzenia kalkulacji wniosku na środki finansowe z Programu, w tym planowane źródła finansowania zadania;
4) zdolność organizacyjna podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań:
a) gmina/powiat posiada odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji zadań.

10. W przypadku wystąpienia braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej wojewoda zwraca się do gminy/powiatu o dodatkowe wyjaśnienia lub skorygowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji aplikacyjnej. Zmianie/uzupełnieniu mogą podlegać tylko te elementy wniosku, o których zmianę lub uzupełnienie wystąpił wojewoda.

11. Określenie jednakowego dla wszystkich gmin/powiatów trybu dokonywania zmian i wyjaśnień dotyczących braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej wniosku leży we właściwości wojewody.

12. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę braków lub błędów merytorycznych w ramach oceny merytorycznej w poprawionym wniosku wojewoda nie wzywa ponownie gminy/powiatu do poprawienia wniosku. Wojewoda dokonuje oceny merytorycznej na podstawie dostarczonej dokumentacji.

13. Wniosek zostaje odrzucony, jeżeli nie zostanie spełniony którykolwiek z kryteriów oceny merytorycznej. Wojewoda przesyła gminie/powiatowi informację wraz z uzasadnieniem o odrzuceniu wniosku z uwagi na brak spełnienia kryteriów oceny merytorycznej.

14. Wniosek uzyska pozytywną ocenę wojewody, jeżeli zostaną spełnione wszystkie kryteria oceny merytorycznej.

15. Wnioski ocenione pozytywnie trafiają na listę rekomendowanych wniosków wojewody.

16. Listy rekomendowanych wniosków wojewodów przekazywane są do Ministra, który tworzy zbiorczą listę rekomendowanych wniosków.

17. W przypadku odrzucenia przez wojewodę wniosku z uwagi na brak spełnienia kryteriów oceny merytorycznej gminie/powiatowi przysługuje, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem, prawo złożenia do Ministra umotywowanych zastrzeżeń do oceny dokonanej przez wojewodę. Minister po zapoznaniu się ze sprawą, mając na uwadze przesłane wyjaśnienia oraz dostępny budżet, podejmuje decyzję o odrzuceniu zastrzeżeń albo o ich uznaniu i umieszczeniu wniosku na
zbiorczej liście rekomendowanych wniosków. Oceny wniosku w takim przypadku dokonuje właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odpowiadająca za programy finansowane z Funduszu Solidarnościowego. W przypadku umieszczenia wniosku w związku ze złożeniem zastrzeżeń na zbiorczej liście rekomendowanych wniosków, Minister zwraca się do wojewody o przekazanie zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków wraz z informacją dotyczącą środków finansowych z Programu, zawierających informacje o wnioskach, które uzyskały dofinansowanie.

VII. Warunki przekazania środków i ich maksymalna wysokość dla danego podmiotu

1. Przekazanie środków finansowych z Funduszu wojewodom odbędzie się na podstawie umów w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawieranych pomiędzy Ministrem a wojewodami, których wzór stanowi załącznik nr 16 do Programu.

2. Wojewodowie przekazują środki z Funduszu gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zawieranych pomiędzy wojewodami a gminami/powiatami, których wzór stanowi załącznik nr 17 do Programu.

3. Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Programu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

4. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć kwoty 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych, 00/100).

VIII. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określane w umowie zawartej pomiędzy wojewodą a gminą/powiatem.

3. Środki z Funduszu na realizacje zadań będą przekazywane zgodnie z zawartą umową, w układzie rocznym w określonych w harmonogramie transzach.

4. Środki z Funduszu na realizację zadań mogą być wykorzystywane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków lub na zasadzie zaliczki, tj. na sfinansowanie wydatków środkami z Funduszu, w sposób umożliwiający terminową realizację płatności za zrealizowane usługi asystencji osobistej.

IX. Terminy i miejsce składania wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 14 sierpnia 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.

X. Termin rozpatrzenia wniosków

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 24 października 2023 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 24 października 2023 r. [550 KB]

LVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.10.2023

Krzykosy, 19 października 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza na serię dyżurów telefonicznych

ZUS logo

Informacja prasowa

ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne

II Oddział ZUS w Poznaniu zaprasza na serię dyżurów telefonicznych. W ramach najbliższych wydarzeń będzie się można dowiedzieć między innymi na temat małego ZUS +, PUE i 800+.

Harmonogram wydarzeń:
dyżur telefoniczny - Inspektorat w Śremie

 • 22.08.2023 r., godz. 9:00-11:00 , numer telefonu: 61 284 80 15, temat: „800+".
 • 23.08.2023 r., godz. 10:00-13:00, telefon 61 2848004, temat: „PUE – Panel Świadczeniobiorcy, wysyłanie i odbieranie korespondencji".
 • 25.08.2023 r., godz. 10:00-13:00, telefon 61 2848039, temat „Mały ZUS plus - dodatkowe 12 miesięcy.


dyżur telefoniczny - Inspektorat w Turku

 • 29 sierpnia godz. 8:00 – 10:00, tel. 63 278 42 11 w. 318, temat: „800+".
 • 31 sierpnia godz. 8:00 – 10:00, tel. 63 278 42 11 w. 318, temat: „800+".


dyżur telefoniczny - Inspektorat w Obornikach

 • 16.08.2023 r., godz. 9:00-11:00, telefon 61 87 45 483, temat: „800+".
 • 18.08.2023 r., godz. 9:00-11:00, telefon 61 87 45 483, temat: „800+".


dyżur telefoniczny - Inspektorat we Wrześni

 • 10-08-2023 r., godz. 10:00-11:00, numer telefonu: 61 4374321, temat: „800+".
 • 24-08-2023r. , godz. 10:00-11:00, numer telefonu: 61 4374321, temat: „800+".


dyżur telefoniczny - Inspektorat w Koninie

 • 10-11.08.2023 r., godz. 9:00-10:00, numer telefonu: 63 246 67 35, temat: „800+".
 • 24-25.08.2023 r., godz. 9:00-10:00, numer telefonu: 63 246 67 35, temat: „800+".


dyżur telefoniczny - Inspektorat w Gnieźnie

 • 16.08.2023 r., godz. 12:00-14:00, numer telefonu: 61 424 05 01, temat: „800+".


dyżur telefoniczny - Inspektorat w Kole

 • 24.08.2023 r., godz. 10:00-11:00, numer telefonu: 63 272 11 07 wew. 400, temat: „800+".
 • 30.08.2023 r., godz. 10:00-11:00 , numer telefonu: 63 272 11 07 wew. 400, temat: „800+".

Komunikat: Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Ikona PDF Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej [397 KB]

Pismo Starosty Średzkiego

Ikona PDF Pismo Starosty Średzkiego w związku z trwającymi pracami geodezyjnymi na terenie całego powiatu średzkiego [71 KB]

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą nieczynne

W dniu 7 sierpnia 2023 r.
w godzinach 11:30 – 14:00
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą nieczynne.

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

W dniu 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

URUCHOMIENIE SYREN

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.

UWAGA ROLNICY: Zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r.

Podstawą oszacowania szkód jest, złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą", która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie.

Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, zebrane uprawy nie będą szacowane.

Wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do gminy, a złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół.


Ikona DOC Wniosek złożony o oszacowanie szkód [97 KB]

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-I.7620.30.2021.KT.19

Ikona PDF Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-I.7620.30.2021.KT.19 [232 KB]

UWAGA! Sprzedaż końcowa węgla

Na zdjęciu widać węgiel wraz z wbitą w niego łopatą oraz biały napis Sprzedaż końcowa węgla na bordowym tle

Do sprzedaży pozostało około 50 ton groszku. Nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową zakończy się nie później niż 30 czerwca 2023 roku. Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpłynięcia, do wyczerpania ilości paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Cena węgla wynosi 1800,00 zł brutto za tonę.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Zgodnie z ww. ustawą:

 1. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na zakup węgla od Gminy Krzykosy. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. Ilość węgla na składzie jest ograniczona. Prawo do zakupu preferencyjnego mają tylko osoby spełniające warunki do wypłaty dodatku węglowego.
 2. Brak limitu ilościowego - zniesiono limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
 3. Węgiel dla mieszkańców innych gmin - zgodnie z ustawą możliwy jest zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy .
 4. Zakupu węgla mogą dokonać również osoby spoza gminy Krzykosy, przy czym do wniosku winny dołączyć zaświadczenie o tym, że są uprawnione do dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Składanie wniosków, płatność i dostawa węgla odbywa się na dotychczasowych zasadach.

UWAGA! Schemat objazdu w m. Borowo w dniach 14.06 - 27.06.2023 r.

Schemat objazdu m. Borowo

Firma Drogowa Begier Sławomir SKA informuje, że objazd na czas zamknięcia skrzyżowania w m. Borowo w kierunku Zaniemyśla (schemat do pobrania poniżej) będzie obowiązywał w dniach 14.06 -27.06.2023 r.

Ikona PDF Schemat objazdu m. Borowo [292 KB]

Obszar objęty ograniczeniami I (000 I - strefa niebieska)

Ikona PDF Pismo Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie obszaru objętego ograniczeniami I (000 I - strefa niebieska) [442 KB]

Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2022 rok na Sesji Rady Gminy Krzykosy

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 20 czerwca 2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Ikona DOC Wzór pisemnego zgłoszenia [20 KB]
Ikona PDF RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK [4,50 MB]

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Logo EUCPN

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie
V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

Materiały dotyczące kampanii dostępne będą na stronie EUCPN (https://eucpn.org/).

Ikona PDF Broszura dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań [816 KB]

Transmisja z LII Sesji Rady Gminy Krzykosy

Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2022 rok

Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2022 rok [4,51 MB]

LII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.5.2023

Krzykosy, 23 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LII Sesja Rady Gminy
Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzykosy na lata 2023-2027
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Nielimitowana sprzedaż końcowa węgla. Gmina Krzykosy obniża cenę.

Zdjęcie przedstawia węgiel

W związku z przystąpieniem Gminy Krzykosy do sprzedaży końcowej nielimitowanej wyprzedaży węgla po preferencyjnej cenie Wójt Gminy Krzykosy informuje, iż z dniem 11.05.2023 obniża zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do kwoty 1.800,00 zł za tonę oraz wprowadza nielimitowany zakup

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, które otrzymały dodatek węglowy. Zakupu mogą dokonać mieszkańcy gminy Krzykosy oraz innych gmin (dla mieszkańców z innych gmin obowiązuje zaświadczenie* załączone do wniosku o otrzymanym dodatku węglowym).

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego nie będzie limitowana.

Wniosek o nielimitowany preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:

 • pisemnie w Urzędzie Gminy w Krzykosach przy ul. Głównej 37 – pok. nr 23- wejście D- od strony Poczty Polskiej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Wnioski przyjmowane są od 11.05.2023 r.

Sprzedaż będzie prowadzona w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania węgla, który na dzień 11.05.2023 wynosi:

 • Orzech – 340 kg
 • Groszek – 57 ton 620 kg


Ikona PDF Sprzedaż końcowa - Wniosek o nielimitowany zakup preferencyjny węgla (do wyczerpania zasobów w składach) [1,02 MB]

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

DLI-I.7620.30.2021.KT.14 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji

Poniżej zamieszczono obwieszczenie wraz z załącznikami informujące o wydaniu przez Ministra Rozwoju i Technologii decyzji z dnia 29 marca 2023 r., znak: DLI-I.7620.30.2021.KT.13, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 4/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., znak: IR-III.747.34.2021.3, ustalającej lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice"

Ikona PDF Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii [483 KB]

UWAGA MIESZKAŃCY SULĘCINKA! Przerwa w dostawach wody

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

w dniu 26 kwietnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 10.00. nastąpi przerwa w dostawie wody

Przerwa jest związana z koniecznością wykonania prac montażowych na sieci w okolicach miejscowości Borowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach nieczynne

W dniu 2 maja 2023 roku (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rejestracja ZGONÓW - kontakt tel. 722 32 31 31

7 kwietnia 2023 r. Urząd Gminy oraz OPS czynne krócej

W dniu 7 kwietnia 2023 r. (Wielki Piątek)

Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

będą czynne do godz. 12.00

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Ograniczona czasowo obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych w dniu 31.03.2023 r.

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje,

w związku z pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych
w dniu 31 marca br. (piątek) obsługa interesantów w zakresie dowodów osobistych będzie odbywała się w godzinach od 7:00 do 13:30.

Możliwe są również problemy techniczne przy obsłudze spraw z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. [239 KB]

Badania ankietowe kwiecień 2023

Baner GUS

Informacja ogólna o badaniu:
W terminie od 3 kwietnia do 31 maja 2023 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować podając login i hasło (przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, a będzie to możliwe w dniach od 3 do 18 kwietnia 2023 r. Po tym terminie, do mieszkańców mieszkań gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione, będą dzwonili pracownicy Urzędów Statystycznych przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzą mieszkańców w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.

Termin realizacji badania:
03.04 – 31.05.2023

Metoda realizacji badania:

 • samospis internetowy
 • wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
 • wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego


Zakres zbieranych informacji:

 • korzystanie z Internetu,
 • korzystanie z e-administracji,
 • korzystanie z identyfikatora elektronicznego,
 • korzystanie z handlu elektronicznego,
 • umiejętności cyfrowe,
 • prywatność i ochrona informacji osobistych w Internecie.


Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

 • w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
 • dzwonią na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
 • na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Na podstawie Państwa odpowiedzi wyliczane są wskaźniki m.in. dotyczące dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy dotyczące umiejętności cyfrowych pozwalające ocenić rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy (indeks DESI).

Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

L Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.3.2023

Krzykosy, 21 marca 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się L Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy w 2022 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Orzechowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Młodzikówko.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Płukanie sieci wodociągowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Pięczkowie.

Wójt Gminy Krzykosy informuje,

że w dniach od 21 marca do 24  marca 2023 roku

odbywać się będzie płukanie sieci wodociągowej zasilanej ze stacji

uzdatniania wody w Pięczkowie.

 

Wójt Gmin Krzykosy

Andrzej Janicki

Badanie budżetu czasu ludności

Logo GUS Badanie Ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie GMINY KRZYKOSY realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL).

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.

Termin realizacji badania:
cały rok – badanie ciągłe

Metoda realizacji badania:
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje:

 • wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego;
 • dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste (stacjonarne lub laptopy) oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).


Zakres zbieranych informacji:

 • czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych;
 • subiektywna ocena wykorzystania czasu;
 • nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych;
 • wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym;
 • opieka nad dziećmi;
 • charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych;
 • praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych;
 • dochody gospodarstw domowych;
 • samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.


Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

 • w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356,
 • dzwonią na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15),
 • na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu:

 • spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne;
 • dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności;
 • określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu;
 • dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności;
 • dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych;
 • refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.


Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11

Nagłówek z logo IMGW oraz danymi teleadresowymi

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 11
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar województwo wielkopolskie powiat średzki
Ważność od godz. 18:00 dnia 17.02.2023 do godz. 09:00 dnia 18.02.2023
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.
Godzina i data wydania godz. 06:28 dnia 17.02.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 wielkopolskie/średzki od 18:00/17.02 do 09:00/18.02.2023 prędkość do 35-50 km/h, porywy do 100 km/h, SW i W.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

XLIX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.2.2023

Krzykosy, 9 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" za 2022 rok.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/29/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w postaci zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/30/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/45/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze 223/7 w Miąskowie, gm. Krzykosy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
 17. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

Obwieszczeni Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 3 lutego 2023 r. [780 KB]

Planowana wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo

W dniach od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. planowana jest wymiana części wodomierzy w miejscowości Pięczkowo.

Prosimy o wyrozumiałość i o umożliwienie wejścia wykonawcy na teren posesji.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie powiatu średzkiego w roku 2023

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Na terenie Powiatu Średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
  - poniedziałek – od godz. 8.00 do 12.00,
  - wtorek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - środa - od godz. 11.00 do 15.00,
  - czwartek - od godz. 12.00 do 16.00,
  - piątek - od godz. 8.00 do 12.00.
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Auditorium" z siedzibą we Wrześni, przy ul. Świdnickiej 34), według poniższego harmonogramu:
  - Dominowo, ul. Centralna 7 (Urząd Gminy)
  środy – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  - Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy)
  czwartki – od godz. 7.30 do godz. 11.30,
  - Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8 (Gminny Ośrodek Kultury)
  poniedziałki i wtorki – od godz. 7:30 do godz. 11.30,
  - Zaniemyśl, ul. Średzka 9 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
  piątki – od godz. 11.00 do godz. 15.00.


Udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście nad Wartą oraz Zaniemyślu odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 8:00 – 14:00, e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl lub on-line: https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/sredzki

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście nad Wartą istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wtorki od godz. 7.30 do godz. 11.30, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod numerem: 61 286 62 27.

W punkcie znajdującym się w Zaniemyślu istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji w wyznaczone piątki od godz. 11.00 do godz. 15.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, pod numerem: 61 286 62 27.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie są w stanie stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się poza punktem, albo za pośrednictwem porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Mediacja: jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.
Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w 2023 roku

Węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Krzykosy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z realizacją do dnia 30.04.2023 r.

Wnioski w sprawie preferencyjnego zakupu węgla będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach pok. nr 4 – Biuro Rady Gminy.

Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2023 r.

Procedura dystrybucji węgla na terenie Gminy Krzykosy oraz koszt zakupu węgla pozostają bez zmian.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy, którzy nie dokonali zakupu preferencyjnego węgla w 2022r., ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
 2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.


W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg (1,5 t), to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r., powiększa limit na rok 2023.


Ikona PDF Wniosek zakup węgla Gmina Krzykosy do 30.04.2023 [735 KB]

Przebudowa ulicy Rzecznej w miejscowości Pięczkowo

Gmina Krzykosy w 2022 roku przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego przebudowała ulicę Rzeczną w miejscowości Pięczkowo o łącznej długości 605 mb i wartości 975.787,64 zł. W ramach inwestycji wykonana został nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8,0 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 25,0 cm oraz nawierzchnia asfaltowa o grubości 7,0 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 25,0 cm. Wartość dofinansowania wyniosła 160.000,00 zł.

Ulica Rzeczna w miejscowości Pięczkowo

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 grudnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 grudnia 2022 r. [756 KB]

Pierwsze transporty węgla dotarły na teren Gminy Krzykosy

Pierwsze transporty węgla dotarły dziś do składów węgla w Sulęcinku.

Zamierzamy niezwłocznie uruchomić preferencyjną sprzedaż węgla osobom uprawnionym.

Mieszkańcy, którzy złożyli „WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO" i został on pozytywnie zweryfikowany, zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie w celu omówienia szczegółów transakcji. Obecnie czekamy za dostawą węgla kamiennego 8-25 mm.

Węgiel kamienny 25-50 mm

Węgiel kamienny 25-50 mm Węgiel kamienny 25-50 mm

Węgiel kamienny 25-50 mm

Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń

Sulęcinek

Od lipca 2022 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.

Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń.

Koszt całkowity zadania wyniósł 62.516,79 zł.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".
Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 50.000,00 zł.

Sulęcinek

Aktualizacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów

Gmina Krzykosy będzie mogła kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tyś. zł za tonę, a następnie będzie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Wynikająca różnica 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu, magazynowanie, załadunek usługa ważenia itp. Wyżej wymieniona cena będzie obejmowała dowóz do wnioskodawcy mieszkającego na terenie Gminy Krzykosy.

Odbiór węgla będzie odbywał w dwóch miejscach dystrybucji na terenie Gminy Krzykosy:

 1. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  Bronisław 2, 63-025 Witowo
 2. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  Sulęcinek ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek


Płatność za węgiel mieszkańcy mogą dokonywać po rozpatrzeniu złożonego wniosku oraz uruchomieniu sprzedaży węgla.

Płatność należy dokonywać przelewem na nr konta Urzędu wskazany na fakturze VAT.

Publikujemy certyfikaty węgla, który będzie można nabyć za pośrednictwem naszej Gminy.
Ikona PDF Certyfikat 1 (+25mm) [101 KB]
Ikona PDF Certyfikat 2 (8-25mm) [100 KB]

O pozytywnej weryfikacji wniosku zostaną Państwo powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie.
Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona po dostarczeniu węgla na wyżej wymienione miejsca dystrybucji.

W ramach zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa wynosi :
1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1 500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1 500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano tego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość niezakupionego w ramach limitu paliwa do 31 grudnia 2022 r. będzie można zakupić po dniu 1 stycznia 2023 r. Ogólna ilość zakupionego preferencyjnie paliwa nie może przekroczyć 3 000 kg.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 07.11.2022 r. [963 KB]

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – ciąg dalszy

Zdjęcie przedstawia węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dostępne będą w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz na stronie internetowej.

Wnioski przyjmowane są od 14.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach – pok. nr 23 – wejście D – od strony Poczty Polskiej.

Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej, czyli np. w sklepie PGG, nie mogą składać wniosków na preferencyjny zakup paliwa.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych tj. wskazanie przez importerów miejsc, z których gmina będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla, a także otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Gmina Krzykosy nie ma wpływu na sortyment węgla oraz jego jakość.
Węgiel posiadać będzie stosowne certyfikaty jakości.

W celu zakupu węgla należy złożyć wniosek:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Krzykosach przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ikona DOC Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych [36 KB]

Konsultacje projektu na rok 2023

Krzykosy, dnia 4 listopada 2022 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2023 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uwagi do projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" proszę przesłać:

1) drogą pisemną na adres:
Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

lub

2) drogą mailową na adres: bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl

w terminie do dnia 17 listopada 2022 r. – czwartek
do godz. 15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ikona DOC Załącznik – „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" [91 KB]

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego (groszek, orzech) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gmina prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

O terminie składania wniosków będziemy informowali na bieżąco. Wzór wniosku będzie możliwy do pobrania w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz na stronie internetowej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ikona PDF Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [257 KB]

Komunikat dotyczący dystrybucji węgla przez gminę

Na fotografii widać składowany węgiel

Gmina Krzykosy, w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach za pośrednictwem samorządów.

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W miarę napływu informacji dotyczących strony formalnej organizacji sprzedaży będą Państwo informowani przez Urząd Gminy o szczegółach dotyczących terminu i miejsca składania wniosków oraz organizacji sprzedaży. Według założeń procedowanej ustawy Gmina będzie mogła nabywać węgiel w cenie od 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Różnica pomiędzy tymi kwotami ma pokryć koszty transportu węgla do punktu sprzedaży na terenie gminy oraz organizacji dystrybucji. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek o zakup preferencyjny. Limity dotyczące zakupu węgla, według zapewnień Rządu, zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy. Preferencyjna sprzedaż będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Szczegóły zostaną podane do Państwa informacji tak szybko, jak tylko będzie możliwe ustalenie zasad prowadzenia sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na warunkach preferencyjnych mogą składać zapotrzebowanie pod tel. 61 28 515 14 wew. 131

Nabór wniosków w ramach programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej”

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Krzykosy

Szanowni Mieszkańcy, 

w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Krzykosy utworzone zostały następujące punkty dystrybucji jodku potasu:

Lp. Adres punktu dystrybucji Dla sołectwa
1. Dom Strażaka
OSP Krzykosy,
63-024 Krzykosy
ul. Strażacka 6
Krzykosy
Solec
2. Strażnica
OSP Pięczkowo,
63-025 Pięczkowo
ul. Szkolna 18A
Pięczkowo
Wiosna
3. Strażnica
OSP Witowo,
63-025 Witowo 14
Witowo
4. Strażnica
OSP Sulęcin,
63-023 Sulęcin
ul. Kolejowa 19
Sulęcin
Młodzikowo
Młodzikówko
5. Wiejski Dom Kultury,
63-023 Garby 28
Garby
6. Strażnica
OSP Murzynowo Leśne,
63-023 Murzynowo Leśne
ul. Poznańska 45
Murzynowo Leśne
7. Strażnica
OSP Miąskowo,
63-023 Miąskowo 15A
Miąskowo
8. Strażnica
OSP Sulęcinek,
63-023 Sulęcinek
ul. Klonowa 76
Sulęcinek


Dystrybucja będzie opierać się na pracy pracowników Urzędu Gminy, strażaków OSP i pracowników OPS.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Dla zwiększenia świadomości społecznej podajemy ważne informacje:

Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek jodku potasu o mocy 65 mg), na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r.:

 • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki)
 • Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
 • Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
 • Dorośli (do 60 r.ż.) i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki)
 • Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 tabletki)


W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia. (Rekomendacje Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r.)

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który w całości zamieszczamy poniżej (ulotka).

Zapoznaj się z:

 1. Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego
 2. Ulotka - Charakterystyka produktu leczniczego [371 KB]


Przydatne linki:

 1. Komunikat MSWiA na temat Dystrybucji jodku potasu
 2. Konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego ws. dystrybucji jodku potasu

UWAGA! Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

INFORMACJA ZUS - wypłata czternastek

Bydgoszcz, 14 września  2022 r.

 Informacja prasowa

 W czwartek kolejna wypłata czternastek

 Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 15 września, mają powody do zadowolenia. Otrzymają czternastą emeryturę już jutro. Natomiast osoby, których termin płatności emerytury czy renty przypada na 20 września- w przyszłym tygodniu.

 Czternastą emeryturę w Wielkopolsce jak dotąd otrzymało 412,5 tys. emerytów i rencistów na kwotę ponad 495 mln zł. Zdecydowana większość z nich, bo aż 75 procent, to świadczenia wypłacone w pełnej wysokości, wynoszące 1217,98 zł na rękę. W czwartek kolejne czternastki z ZUS  trafią do niemal 78 tys. osób z województwa wielkopolskiego. Suma wypłat to 94,6 mln zł.

 Dodatkowe świadczenie ZUS wypłaca razem z bieżącą emeryturą lub rentą, co oznacza, że
nie trzeba składać żadnego wniosku. Ostanie czternastki ZUS wypłaci 20 września.

 Czternastka przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom uprawnionym np. do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus.

 Pełną kwotę czternastki otrzymują osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli ktoś ma wyższą emeryturę czy rentę między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, to czternastka jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie jest jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury jest niższa niż 50 zł.

 Czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto,  a także osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia  z ZUS była zawieszona na dzień 24 sierpnia.

 Czternasta emerytura nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego.
Nie wlicza się również do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatku mieszkaniowym,
o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (czyli tzw. 500 plus  dla osób niesamodzielnych). Nie jest również dochodem, przy ubieganiu się o  świadczenia rodzinne. Nie będzie także brana pod uwagę przy ubieganiu się przez seniora o pomoc społeczną. Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń
i egzekucji.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków

  LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 23/2022 oraz 24/2022)

- Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 25/2022)

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.09.2022r. do 03.10.2022 r. do godziny 15:30 - Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka PROW 2014 – 2020 => podzakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Informacja ZUS

Bydgoszcz, 7 września  2022 r.

 

Informacja prasowa

 

ZUS wypłacił kolejne czternastki

 

5 i 6 września kolejni seniorzy otrzymali czternastki z ZUS. W Wielkopolsce w tych dniach dodatkowe świadczenie otrzymało ponad 87 tys. emerytów i rencistów na łączną kwotę 105,8 mln zł. Następne czternastki ZUS wypłaci 10, 15 i 20 września.

 

Czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
Osoby uprawnione otrzymują ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Zdecydowana większość z nich wypłacana jest w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę.

Do tej pory czternastki trafiły do 3,6 mln emerytów i rencistów na łączną sumę 4,4 mld zł. W województwie wielkopolskim wypłaciliśmy 411,1 mln zł dla niemal 342 tys. osób.
W sumie czternasta emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Na pełną kwotę świadczenia tj. 1217,98 zł na rękę  mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania oraz osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się też do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców - Centralny Port Komunikacyjny - Studium dla linii Kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla budowy linii kolejowej nr 85

Więcej informacji pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan

UWAGA! Można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek węglowy (3 000 zł)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• informacja w sprawie przyznania dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek węglowy) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: pozostałe miejscowości

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BOGUSŁAWKI, BOROWO, GARBY, KAŹMIERKI, MIĄSKOWO, MŁODZIKOWO, MŁODZIKÓWKO, MURZYNOWIEC LEŚNY, MURZYNOWO LEŚNE, MURZYNÓWKO, PRZYMIARKI, SULĘCIN, SULĘCINEK

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 19.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00
 2. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-17.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00


MIEJSCE ODBIORU: GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SULĘCINKU

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Solec

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BABA, KRZYKOSY, LUBRZE, MAŁOSZKI, SOLEC

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 24.08.2022 (ŚRODA) w godz. 15.00-18.00
 2. 25.08.2022 (CZWARTEK) w godz. 15.00-18.00
 3. 26.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 15.00-18.00


MIEJSCE ODBIORU: MAGAZYNY ZA SKLEPEM/APTEKĄ W KRZYKOSACH

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo, Wiosna, Wygranka

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BRONISŁAW, PIĘCZKOWO, WIKTOROWO, WITOWO, WIOSNA, WYGRANKA

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-14.00
 2. 22.08.2022 (PONIEDZIAŁEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-19.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 16.00-19.00


MIEJSCE ODBIORU: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY UL. POWSTAŃCÓW WLKP. W PIĘCZKOWIE

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Ogłoszenie - popiół

UWAGA!!!

Ze względu na trudności związane z dostawą pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu, w sierpniowym terminie odbioru popiołów (wg harmonogramu) prosimy wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi.

Nastąpi dodatkowy odbiór pojemników, w których mogą znajdować się odpady zmieszane razem z popiołem.

O terminie i miejscu odbioru pojemników (bezpłatnych) przeznaczonych na popiół będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Na PUE ZUS sprawdzisz stan swojego konta emerytalnego

PUE ZUS

ZUS zakończył już generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2021 rok. W tym roku informację otrzyma ponad 23 mln osób. Tak jak i w zeszłym roku ZUS udostępnił IOSKU wyłącznie w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Informacja o stanie konta ubezpieczonego została przygotowana dla wszystkich osób, które mają odprowadzoną choćby jedną składkę do ZUS. Odwzorowuje stan naszych środków na koncie emerytalnym na koniec 2021 roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek. Wskazuje też, jaką kwotę zgromadziliśmy na subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W informacji znajdziemy również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2021 r. ukończyli co najmniej 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości
z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i nie powiększamy naszego konta o nowe składki – dodaje rzeczniczka.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej,
a udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na PUE ZUS w „Panel ubezpieczonego", w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta", a następnie „Informacja za 2021 r."

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Ostatni dzwonek na świadczenie postojowe

Rulon banknotów stuzłotowych spięty gumką recepturką na tle napisu ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii
w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co do zasady postojowe wynosi 2080 zł, a dla firm na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT 1300 zł.
Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Poza przedsiębiorcami, o świadczenie postojowe mogą ubiegać się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Głównymi warunkami uzyskania tego typu pomocy jest data zawarcia umowy przed 1 kwietnia 2020 r., ograniczenie możliwości jej wykonywania lub jej zakończenie
z powodu przestoju u zleceniodawcy w wyniku COVID-19, jak również brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych- dodaje rzeczniczka.

Jeśli kwota przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższa niż 1299 zł, zleceniobiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 2080 zł. W przypadku, jeśli kwota ta jest niższa, świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia z umowy, jednak nie więcej, niż 2080 zł.

Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej.

Tylko do soboty, 23 lipca wniosek o postojowe RSP-DD7 mogą złożyć branże takie jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego dla tych branż jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają trochę więcej czasu na złożenie wniosku o postojowe, mianowicie do 16 sierpnia. Dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK,
RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Informacje o tym, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać środki znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

UWAGA! Dziś upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że 30 czerwca (dziś) upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, tzn. wykorzystywanego do działalności gospodarczej).

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. internetowo – przez stronę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego)
  lub
 2. w wersji papierowej – przychodząc osobiście do Urzędu Gminy w Krzykosach - pok. 23, wejście D (od strony Poczty Polskiej).


CEEB plakatCEEB ulotka

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą czynne do 12.00

W dniu 24 czerwca 2022 r.
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności
będą 
czynne do godziny 12.00.

XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.6.2022

Krzykosy, 15 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Krzykosy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 czerwca 2022 r. na czynności Wójta Gminy Krzykosy.
 11. Wotum zaufania:
  a) debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za 2021 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania.
 12. Absolutorium:
  a) przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok oraz stanu mienia komunalnego;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2021 rok;
  e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2021 rok;
  f) dyskusja nad sprawozdaniami;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2021 rok.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu lipcu 2022 r.

Dyżury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego:
Terminy dostępności świadczeń:
 • w porze nocnej: 20.00-6.00
 • w niedziele: 8.00-21.00
  (9.00-17.00 - Apteka „Św. Józefa" ul. Poselska 18,
  10.00-16.00 - Apteka „Pod Orłem" ul. Stary Rynek 2,
  8.00-21.00 - Apteka „Medica" ul. Żwirki i Wigury 3c)
Decyzją apteki: Apteka Adres Kontakt 
24.06.2022 r. – 01.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"MEDICA"

ul. Żwirki i Wigury 3C,
Środa Wlkp.

61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
01.07.2022 r. – 08.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD SŁOŃCEM"
ul. Czerwonego Krzyża 12,
Środa Wlkp.
61 287 08 33
 

Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

08.07.2022 r. – 15.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD ORŁEM"
ul. Stary Rynek 2,
Środa Wlkp.
736 697 957
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
15.07.2022 r. – 22.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"ŚW. JÓZEFA"
ul. Poselska 18,
Środa Wlkp.
61 286 50 22
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
22.07.2022 r. – 29.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"MEDICA"
ul. Żwirki i Wigury 3C,
Środa Wlkp.
61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
29.07.2022 r. – 05.08.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD SŁOŃCEM"
ul. Czerwonego Krzyża 12,
Środa Wlkp.
61 287 08 33
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

* Apteki w Poznaniu: https://www.woia.pl/page/128/dyzury-aptek-miasta-poznania.html

 

Starostwo Powiatowe informuje, że do tutejszego starostwa wpłynęło pismo od średzkich aptekarzy, będące zapewnieniem pełnienia dyżurów w:

 • dni powszednie co najmniej do godziny 23.00,
 • w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy co najmniej w godzinach od 9.00 do 23.00.

Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Krzykosy

Ikona PDF Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzykosy w roku 2022 [741 KB]

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2021

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 23 czerwca 2022 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2021 rok [15,3 MB]
Ikona PDF Zgłoszenie do debaty [135 KB]

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania "Lider Zielonej Wielkopolski"

Plakat informujący o spotkaniu konsultacyjnym

Zostań żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – wstąp do wojska!

Plakat Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - nowego rodzaju służby w wojsku wprowadzonej ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to oferta dla osób z cywila, która daje wiele możliwości. Po zakończeniu szkolenia kandydat ma otwarte drzwi, aby zostać żołnierzem zawodowym, żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej czy zasilić szeregi rezerwy. Wszystko zależy od kandydata.

Kto może pełnić zasadniczą dobrowolną służbę wojskową?

DZSW mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy:

 • są pełnoletni
 • nie byli karani za przestępstwa umyślne;
 • mają nieposzlakowaną opinię;
 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • nie mają przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej;
 • posiadają wykształcenie minimum podstawowe.


Na czym polega szkolenie?

Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to 28 dniowe szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Na czas całego szkolenia w ramach DZSW wojsko zapewnia wyżywienie, umundurowanie oraz ubezpieczenie. Na czas szkolenia specjalistycznego każdy szkolony będzie miał wybór: może być skoszarowany lub może mieszkać poza miejscem szkolenia. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Jakie uprawnienia przysługują żołnierzom dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie brutto.

Dla osób, które nie widzą się na co dzień w mundurze, po ukończeniu pełnego szkolenia w ramach DZSW przewidziano możliwość pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji publicznej, jeśli zostaną spełnione wymagania kwalifikacyjne dla danego stanowiska. Dodatkowo czas poświęcony do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Gdzie należy się zgłosić?
Aby złożyć swój akces pełnienia służby wojskowe, wystarczy zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: https://www.zostanzolnierzem.pl/ lub złożyć wniosek o powołanie bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Poznaniu, ul. Rolna 51/53.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię oraz oryginały (do wglądu) następujących dokumentów:

 • dokumentu tożsamości;
 • dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wniosek o powołanie można pobrać ze strony https://wcrpoznan.wp.mil.pl/pl/pages/pliki-do-pobrania/ lub wypełnić na miejscu w WCR w Poznaniu.

Czy warto zostać żołnierzem?

Służba w Wojsku Polskim z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, gdyż umożliwia nie tylko rozwój osobisty i zawodowy, ale przede wszystkim oferuje stabilne zatrudnienie.

Sporą zachętą do rozpoczęcia kariery w wojsku są także zarobki. W chwili obecnej minimalna pensja szeregowego zawodowego wynosi 4560 zł brutto, która rośnie wraz ze stopniem wojskowym. Wybierając karierę żołnierza zawodowego można liczyć na liczne dodatki: dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastkę", comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny, dodatek za długoletnią służbę, a w przyszłości pewną emeryturę.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu, pod nr tel. 261-573-679, 261 573 651 lub na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl

Piknik wojskowy

Plakat - Piknik wojskowy

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2022 r. [578 KB]

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. [568 KB]

XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.5.2022

Krzykosy, 12 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Krzykosy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2021 rok.
 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Urząd Gminy w Krzykosach oraz OPS w Krzykosach nieczynne

W dniu 2 maja 2022 roku (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą czynne od 12.30

W dniu 27 kwietnia 2022 r.
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności
będą 
czynne od godziny 12.30.

XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.4.2022

Krzykosy, 21 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Ustalenie porządku Sesji.
 3. Wręczenie Radnej zaświadczenia o wyborze na radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy oraz złożenie ślubowania.
 4. Wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" za 2021 rok.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.
 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej [860 KB]

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 24 marca 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 24 marca 2022 r. [636 KB]

Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu kwietniu 2022 r.

Ikona PDF Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu kwietniu 2022 r. [292 KB]

Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły

Wielkopolska Wiara 2022 

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą". Wnioski można składać do 20 kwietnia.

Wielkopolska Wiara ma angażować i integrować mieszkańców oraz uczyć ich odpowiedzialności za swoje otoczenie. Tegoroczny konkurs wystartował 21 marca. Udział w nim mogą wziąć młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) oraz grupy nieformalne w imieniu własnym lub z Patronem. Patronem może zostać każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski, bez względu na wiek organizacji. Mogą oni wnioskować maksymalnie o 7.000 zł na realizację swojego pomysłu, tj. organizację warsztatów, spotkań, szkoleń, czy zakup sprzętu. Najważniejsze, by projekty angażowały społeczność do działania, do aktywności. Projekty muszą być planowane i realizowane razem z odbiorcami projektu.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą". Na ten cel można pozyskać do 3.000 zł. Dofinansowane będą tu projekty integrujące Polaków i Ukraińców, działania międzykulturowe, zajęcia dla dzieci, wsparcie psychologiczne.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia, natomiast nagrodzone inicjatywy należy zrealizować do 23 listopada. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą oraz wziąć udział w spotkaniu informacyjnym (pełny wykaz w zakładce „spotkania informacyjne 2022: https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021-2023-28675)

Minimalna pula środków finansowych do rozdysponowania wynosi 565 tysięcy złotych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl (należy się zarejestrować/zalogować). Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są tutaj:
https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2022

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Film z wybranymi inicjatywami z poprzedniej edycji dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/wielkopolskawiara/videos/488957489297776

Komunikat dotyczący nadawania numeru pesel dla obywateli Ukrainy

Krzykosy, dnia 17 marca 2022 r.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY NADAWANIA NUMERU PESEL
DLA OBYWATELI UKRAINY

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY GOSZCZĄCY OBYWATELI UKRAINY!

W celu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, w Urzędzie Gminy w Krzykosach obowiązuje rejestracja telefoniczna.

W tym celu należy:

 • zadzwonić do Urzędu Gminy w Krzykosach – tel. 612851514; 612851505; 612851506; 612851507 – wewnętrzny 111,
 • podać ilość osób, którym będzie nadawany PESEL, w tym ile dzieci z rodzicem/opiekunem,
 • ustalić dzień i godzinę przybycia do Urzędu Gminy.


W dniu rejestracji
– przybycia do Urzędu Gminy, każdy obywatel Ukrainy musi wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które posiada.

Dla usprawnienia obsługi mile widziane posiadanie następujących dokumentów:


Sekretarz Gminy
/-/ mgr Ewa Tomczak

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin
wnioski od 1 stycznia 2022r. do ZUS

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". To:

 • Portal Emp@tia MRiPS
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na stronie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ulotka dla rodziców dziecka

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Witowa i Wiktorowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Witowa i Wiktorowa, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Witowo i Wiktorowo konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo składam następującą opinię:

POZYTYWNA - 4

NEGATYWNA - 0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022 r.

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Krzykos i Baby

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Krzykos i Baby, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Krzykos i Baby konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy składam następującą opinię:

POZYTYWNA – 7

NEGATYWNA –0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022r.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Plakat odnośnie spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Ikona PDF Plakat informacyjny [122 KB]
Ikona DOC Ankieta uzupełniająca spotkanie informacyjne ze społeczeństwem [24 KB]

REJESTRACJA UCHODŹCÓW Z UKRAINY/РЕЄСТРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Flaga Ukrainy na tle nieba

REJESTRACJA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, KTÓRZY NIE MAJĄ SCHRONIENIA - TELEFON 695 191 987

РЕЄСТРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ БУДИНКУ - ТЕЛЕФОН 695 191 987

 

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!

Masz Głos! Informacja o zapisach do akcji.

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w 16. edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos, które chcą we współpracy z lokalnymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na usprawnienie działań w swojej społeczności lokalnej. Wybrane organizacje otrzymają wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. pomoc ekspertów, porady, szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji.

Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku przez formularz.

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną na Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania, oprócz tych codziennych. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Do akcji Masz Głos można zgłosić się z każdą inicjatywą, która będzie miała pozytywny wpływ na lokalną społeczność, np. wypracować standardy w konkretnym zakresie, stworzyć miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, doprowadzić do realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców, zadbać o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizację kobiet, świetlice gminne, ekologię i klimat, dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii. To tylko niektóre możliwe kierunki działania. Najlepiej zrealizowane inicjatywy pod koniec edycji wyróżniane są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos.

W 2022 roku akcja Masz Głos jest realizowana przez Fundację im. St. Batorego we współpracy z partnerskimi organizacjami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje.


Ikona PDF Informacja prasowa [218 KB]