WAŻNE!

Informacje i ogłoszenia

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu listopadzie 2020 r.

Ikona DOC Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu listopadzie 2020 r. [27 KB]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty, szczególnie tym pracującym na terenie Gminy Krzykosy. W tym trudnym okresie, życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Przewodniczący Rady
Gminy Krzykosy
Krzysztof Jankowiak

Wójt Gminy Krzykosy
Andrzej Janicki

Dyrektor CUW w Krzykosach
Michał Jankowiak

Sieć kanalizacyjna w Krzykosach - spotkanie z projektantem

Uwaga!
Informacja dla mieszkańców Krzykos!

W dniach:

 • 16 października 2020 r. (piątek), godz. 15.30-20.00
 • 17 października 2020 r. (sobota), godz. 9.00-13.00


w świetlicy wiejskiej w Krzykosach (górna sala) odbędą się spotkania z Projektantem sieci kanalizacyjnej.

Na spotkaniu będzie można omówić wszelkie szczegóły przyłącza oraz wskazać jego lokalizację na terenie swojej posesji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Krzykos!

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ikona PDF Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [115 KB]

Urodziłeś się w 1953 roku? – zadzwoń do ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Chcesz dowiedzieć się więcej – zadzwoń do ZUS.

30 września 2020 r. II Oddział ZUS w Poznaniu organizuje dyżur telefoniczny nt. „Ustalanie wysokości emerytury dla osób urodzonych w 1953 r.". Z porad eksperta ZUS będzie można skorzystać w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem telefonu – 61 87 45 483.

Nowe przepisy przewidują ponowne ustalenie wysokości emerytury z pominięciem przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Oznacza to, że jeżeli ubezpieczony miał prawo do emerytury powszechnej, a podstawa obliczenia tej emerytury była pomniejszona o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, to wysokość tego świadczenia będzie przeliczona bez takiego pomniejszenia. Warunkiem jest to, by prawo do emerytury wcześniejszej zostało ustalone na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

ZUS, dla tych osób, przeliczy emerytury z urzędu. Nie trzeba zatem składać żadnych wniosków. Emerytura w nowej wysokości przysługiwać będzie od dnia, od którego podjęto wypłatę emerytury powszechnej, a w przypadku, gdy prawo do tej emerytury, było zawieszone – od dnia, od którego mogłaby być podjęta jej wypłata.

Jeśli nowa wysokość świadczenia będzie wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie. Przeliczenie emerytury powszechnej dla ubezpieczonych urodzonych w 1953 r. oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, czyli po 11 stycznia 2021 r.

Ustawa odnosi się również do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym. Mogą oni zgłosić taki wniosek nie później niż 11 stycznia 2021 r. Wówczas ZUS obliczy emeryturę bez pomniejszenia o kwoty pobieranej emerytury wcześniejszej. Takie obliczenie będzie możliwe, gdy prawo do emerytury wcześniejszej, ustalone zostało na wniosek złożony przed 1 stycznia 2013 r.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do waścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Logo Krajowej Izby KominiarzyKRAJOWA IZBA KOMINIARZY 

Warszawa, dnia 10.09. 2020r.

Znak: MZ/64 /2020r

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do włascicieli i zarzadców budynków w zwiazku z rozpoczeciem sezonu ogrzewczego 2020/2021

Przypominam włascicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku poąaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej sie sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkanców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2019 odnotowano 15.196 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 249 pozarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 osób poszkodowanych i 37 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [zródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostepu 10.09.2020].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanie edukacyjno-informacyjną „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZENSTWA!" prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwowa Straż Pożarna.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególnosci katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpozarowe nakazuja w obiektach lub ich czesciach, w których odbywa sie proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiazkowe usuwanie zanieczyszczen z przewodów dymowych i spalinowych w nastepujacych terminach:

 1. od palenisk zakładów zbiorowego zywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiacu, jezeli przepisy miejscowe nie stanowia inaczej;
 2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiace;
 3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesiecy.
 4. z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwoss nie wynika z warunków uzytkowych.

(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pozaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów moze stanowis podstawe odmowy wypłaty odszkodowania przez firme ubezpieczeniowa.

Prezes                
Krajowej Izby Kominiarzy
/-/ Marcin Ziombski     


Ikona PDF Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat A3 - Zaproś kominiarza [19,9 MB] 
Ikona JPG Krajowa Izba Kominiarzy - Plakat - Zaproś kominiarza [984 KB]

W jaki sposób można zarezerwować wizytę w ZUS?

Zakład ubezpieczeń społecznych


Wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zarezerwować wcześniej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Podczas procesu zdalnej rezerwacji wizyty użytkownik rezerwujący wizytę ma możliwość:

 • wyboru jednostki ZUS, w której chce zarezerwować wizytę,
 • wyboru grupy spraw, której ma dotyczyć wizyta (użytkownik ma możliwość rezerwacji jednej wizyty niezależnie od ilości spraw jakie chce załatwić,
 • wyboru terminu wizyty w kalendarzu jednostki ZUS.


Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania 3 wizyt zwykłych dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 30 minut, podobnie jak czas między wizytami jednego dnia.

W celu zarezerwowania wizyty w wybranej jednostce ZUS należy:

 • po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu „Wizyty" Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Rezerwacja wizyty,
 • w oknie rezerwacja wizyty wybrać jednostkę ZUS, w której chcemy zarezerwować wizytę (domyślnie wyświetli się jednostka ZUS właściwa ze względu na adres zalogowania użytkownika),
 • wybrać właściwą grupę spraw i zaznaczyć konkretną sprawę z listy spraw dostępnych w danej grupie,
 • nacisnąć przycisk „Dalej". Pojawi się okno Kalendarza z dostępnymi terminami wizyt.


Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo przydatne narzędzie. Poprzez założenie profilu na PUE ZUS można szybko i bezpiecznie:

 • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,
 • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,
 • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
 • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,
 • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.


Zachęcamy naszych klientów do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych. Założenie profilu PUE jest bardzo proste i szybkie. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej.

Z poważaniem,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W kontakcie z Urzędem Skarbowym korzystaj z elektronicznych form obsługi Klienta

Logo Administracji Skarbowej w Poznaniu

 • Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z nami.
 • W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, wprowadziliśmy możliwość wizyty w urzędzie, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Korzystanie z elektronicznych form obsługi Klienta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania ze swoich e-usług i kontaktu poprzez e-PUAP i infolinie.

Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej.

PIT – nr telefonu 61 28 67 951, 61 28 67 952
VAT – nr telefonu 61 28 67 914, 61 28 67 934
CIT – nr telefonu 61 28 67 934, 61 28 67 955
podatek akcyzowy – nr telefonu
spadki/darowizny – nr telefonu 61 28 67 957, 61 28 67 956
rejestracja podatników – nr telefonu 61 28 679 23, 61 28 67 935
egzekucja administracyjna – nr telefonu 61 28 679 19, 61 28 679 68
rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 61 28 679 15, 61 28 679 47, 61 28 67 938.
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.sroda-wielkopolska@mf.gov.pl

Wizyta w urzędzie tylko po wcześniejszej rezerwacji

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, od 14 września 2020 r. możliwa jest wizyta w urzędzie skarbowym przez 5 dni w tygodniu, wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu planowanej wizyty:

 • Poniedziałek od 8:00 do 18:00
 • Wtorek - piątek od 8:00 do 15:00


Wizytę można umówić przez internet na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.pl w zakładce „Wizyta w urzędzie skarbowym" lub dzwoniąc do naszego urzędu pod numer: 61 28 679 49

Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Zmiany w rekrutacji do Wojska Polskiego

Informacja o uproszczeniu prcedur naboru do Wojska Polskiego

Szybsza i łatwiejsza droga do Wojska Polskiego!

Planujesz związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim? A może dopiero zastanawiasz się nad służbą dla swojego kraju? Mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Reforma procesu rekrutacji do Sił Zbrojnych RP wprowadza szereg ułatwień dla kandydatów. Nowe podejście do rekrutacji, procedura powołania zaplanowana tak, by była jak najprostsza i by w jak największym stopniu odpowiadała wymaganiom ochotników, więcej turnusów szkoleniowych, a także ich skrócony wymiar. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak zmienia się dla Ciebie Wojsko Polskie!

Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego, który powstał przed kilkoma dniami, jest prostszą i wygodniejszą formą pierwszego kontaktu ochotnika z instytucjami wojskowymi. Zamiast tradycyjnego, bezpośredniego zgłoszenia się do siedziby WKU, wojsko umożliwia aktualnie zrobienie tego w formie elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl Po rejestracji kandydat, jeśli ma sprecyzowany kierunek, w którym chce się rozwijać- otrzymuje gotową ofertę dopasowaną do jego preferencji i potrzeb, a jeśli nie- prowadzi rozmowę z pracownikiem WKU w celu określenia odpowiedniej dla niego formy służby wojskowej i drogi rozwoju w Wojsku Polskim. Następnie zostaje on umówiony w dogodnym dla niego terminie na spotkanie, podczas którego złoży wniosek o powołanie. Dzięki temu będzie mógł zostać skierowany do Wojskowych Centrów Rekrutacji w celu przejścia wymaganych badań.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Poznaniu zostało zorganizowane na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu i będzie funkcjonować przynajmniej dwa razy w miesiącu. Dzięki niemu ochotnicy, którzy uprzednio złożyli wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej, odbędą rozmowę kwalifikacyjną, badanie psychologiczne oraz lekarskie na miejscu oraz w trakcie jednego dnia.

Po przejściu powyżej opisanej procedury i otrzymaniu karty powołania, ochotnik zostanie skierowany na szkolenie podstawowe. Dzięki reformie tzw. służba przygotowawcza została zintensyfikowana i w efekcie czego skrócona do maksymalnie 30 dni, zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia. Umożliwia to nowopowstała platforma e- learningowa, na której ochotnik będzie indywidualnie zapoznawać się z teoretyczną częścią szkolenia. Reforma zakłada również znaczne zwiększenie częstotliwości szkoleń, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. W tym roku kalendarzowym zaplanowane zostało jeszcze 6 turnusów szkoleniowych rozpoczynających się co średnio 2 tygodnie poczynając od 14 września.

Więcej informacji uzyskasz w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Tekst: Agnieszka Michalak, WKU w Poznaniu
Zdjęcia: CO MON

Ilustracja przedstawia procedurę naboru do Wojska Polskiego

Zawiadomienie i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 09.09.2020 r.

WOO-II.420.51.2020.EK.3

według rozdzielnika

Dotyczy: przedłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), proszę o obwieszczenie lub publiczne ogłoszenie w inny zwyczajowo przyjęty w miejscowości sposób, przez okres 14 dni, załączonego zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

    Proszę o uzupełnienie treści obwieszczenia o dzień, w którym następuje jego publiczne obwieszczenie lub inne publiczne ogłoszenie.

    Po upływie ww. terminu uprzejmie proszę o niezwłoczny zwrot zawiadomienia do Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wraz z informacją o sposobie i datach obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia, potwierdzonych podpisem i pieczęcią zawierającą imię i nazwisko oraz stanowisko osoby potwierdzającej oraz pieczęcią urzędu.

Otrzymują:
1. Urząd Miasta i Gminy Żerków (ePUAP)
2. Urząd Gminy Kleszczewo (ePUAP)
3. Urząd Miejski w Kostrzynie (ePUAP)
4. Urząd Miasta i Gminy Kórnik (ePUAP)
5. Urząd Miejski w Mosinie (ePUAP)
6. Urząd Miejski w Puszczykowie (ePUAP)
7. Urząd Miasta Poznań (ePUAP)
8. Urząd Gminy Zaniemyśl (ePUAP)
9. Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą (ePUAP)
10. Urząd Gminy Dominowo (ePUAP)
11. Urząd Gminy Krzykosy (ePUAP)
12. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej (ePUAP)
13. Urząd Gminy Miłosław (ePUAP)
14. Urząd Miasta i Gminy Nekla (ePUAP)
15. Urząd Miasta i Gminy Września (ePUAP)
16. aa

Sprawę prowadzi: Emilia Kwietniewska tel. 61 639 64 34REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu

Poznań, 09.09.2020 r.

WOO-II.420.51.2020.EK.3

Zawiadomienie

    W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydanym 20.08.2020 r. postanowieniu, której treść podaję niżej.

    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

    Publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu nastąpiło w dniu 11 września 2020 r.

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
Art. 49 § 2 k.p.a. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/

WOO-II.420.51.2020.EK.2

POSTANOWIENIE

    Na podstawie art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., działającego przez pełnomocnika pana Macieja Nowakowskiego

postanawiam

stwierdzić, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11

UZASADNIENIE

    17 kwietnia 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., działającego przez pełnomocnika pana Macieja Nowakowskiego o wydłużenie terminu ważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.

    Przedmiotem wniosku jest wydłużenie terminu, w którym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś.

    Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy ooś, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak: WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa, dalej decyzja ooś stała się ostateczna 29 października 2014 r., a zatem nie upłynął jeszcze termin 6 lat, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

    Ponadto decyzja ooś wydana została na Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. reprezentowane przez Pana Macieja Nowakowskiego. Z wnioskiem o wydłużenie terminu, w którym decyzję ooś można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś wystąpiło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. tj. ten sam podmiot na który została wydana decyzja ooś.

    W decyzji ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja została wydana w stanie prawnym, w którym organ, wydając decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie mógł w rozstrzygnięciu wpisać warunków realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Warunki te znalazły się jednak w uzasadnieniu decyzji ooś. W przedłożonej dokumentacji dołączonej do wniosku o przedłużenie terminu ważności decyzji ooś wnioskodawca przedstawił informację o stanie środowiska, a ponadto szczegółowo odniósł się do uzasadnienia decyzji ooś. Z analizy dokumentacji wynika, iż uwarunkowania wskazane w uzasadnieniu tej decyzji możliwe są do realizacji, a w niektórych przypadkach już zostały realizowane.

    Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś.

    Po przeanalizowaniu wniosku, zapisów decyzji ooś oraz informacji o możliwości realizacji warunków określonych w tej decyzji organ zajął stanowisko, iż aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji ooś.

    W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

    Zgodnie z art. 72 ust. 4a ustawy ooś na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Pan Maciej Nowakowski – pełnomocnik wnioskodawcy
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. aa 

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów.

 • Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.


Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem 440 w Sulęcinku

W dniu 24.07.2020 r. Wójt Gminy Krzykosy podaje do publicznej wiadomości decyzję GG.6831.17A.2020 z dnia 23.07.2020 r. dotycząca podziału działki o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem 440 w Sulęcinku.

Ikona PDF Decyzja GG.6831.17A.2020 [1,21 MB]
Ikona PDF 
Mapa z projektem podziału [1,12 MB]

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon będzie ważny do 31 marca 2022 r. i nie będzie podlegał wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu będzie ustalane na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Obsługa bonu będzie odbywać się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon będzie tam czekał na osoby uprawnione. Będzie go można aktywować w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności Bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS, zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności Bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, będzie wyjaśniała Polska Organizacja Turystyczna. POT opublikuje też na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić Bonem.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Będziemy informować o uruchomieniu programu. Obecnie ZUS intensywnie pracuje nad wdrożeniem przedsięwzięcia. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja o terminach pracy przedszkoli w trakcie wakacji letnich

Herb Gminy Krzykosy

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o terminach pracy przedszkoli w trakcie wakacji letnich:

 • Przedszkole w Sulęcinku: 29.06.2020 – 31.07.2020,
 • Przedszkole w Pięczkowie: 29.06.2020 – 31.07.2020,
 • Przedszkole w Krzykosach: 01.08.2020 – 31.08.2020,
 • Przedszkole w Murzynówku: 17.08.2020 – 31.08.2020,
 • Przedszkole w Sulęcinie: 27.07.2020 – 14.08.2020.

Urząd Gminy w Krzykosach wznawia z dniem 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów

Krzykosy, dnia 25 maja 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 ze zm.) uprzejmie informuję, że

Urząd Gminy w Krzykosach wznawia z dniem 25 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę interesantów z zachowaniem niezbędnych rygorów sanitarnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi, w dalszym ciągu obowiązują zasady ograniczonego załatwienia sprawy, wobec czego nadal należy stosować się do wskazanych wcześniej zaleceń:

 1. Zaleca się telefoniczne umawianie wizyt bezpośrednich w Urzędzie z pracownikami prowadzącymi daną sprawę.
 2. Urząd przyjmuje interesantów z zachowaniem pełnych zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim z zachowaniem przez osoby przychodzące wszelkich zasad sanitarnych tj. obowiązuje:
  - zakrycie ust i nosa,
  - zdezynfekowanie rąk po wejściu do urzędu,
  - przy oczekiwaniu do danego biura obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości – w przypadku za dużej ilości osób oczekujących w kolejce należy poczekać na zewnątrz budynku.
 3. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy nadal korzystają z urlopu czy zasiłku ze względu na sprawowanie opieki nad dziećmi.
 4. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 6. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 7. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 8. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 9. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 13.00.

Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl
e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny  Zakres załatwianych spraw
111 USC, dowody osobiste, ewidencja ludności
115  Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza
117  Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę i ścieki, akcyza
119  Naliczanie podatków, opłata skarbowa
120  Ośrodek Pomocy Społecznej
121  Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami
123  Centrum Usług Wspólnych
124  Księgowość
127  Rada Gminy
130  Gospodarka wodna
131  Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61-2851535
Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

IV etap znoszenia ograniczeń

IV etap znoszenia ograniczeń

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).


Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNIESIONE ZOSTANĄ LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosione zostaną limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki,
 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.


Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

Dbajmy o siebie - III etap znoszenia ograniczeń

Dbajmy o siebie

Działalność gospodarcza – otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrożona zostanie gastronomia i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).


Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.
  Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.


Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.


Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz.

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.


W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.


Ważne! Przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)


lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).


Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszone zostaną również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększony zostanie limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).


Uwaga! Wprowadzona zostanie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwiona zostanie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).


Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.


Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Przywrócona zostanie również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.


Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużona zostanie także kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat: https://www.gov.pl/web/mswia/kontrola-na-granicy-przedluzona-do-12-czerwca-br

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.


Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego "AN-MED"

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego AN-MED

AN-MED sp. z o.o. -Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Krzykosach ul Główna 24B informuje pacjentów iż cały czas funkcjonujemy realizując umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia : przyjmujemy pacjentów, udzielamy teleporad, wykonujemy szczepienia z godnie z zasadamiprzeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19.

Nasza Przychodnia oraz żaden z naszych pracowników: lekarzy, pielęgniarek oraz rejestratorek medycznych nie przebywał oraz nie przebywa na kwarantannie- to informacja dla osób , które rozprzestrzeniają niezgodne z prawdą informacje.

Kierownik AN-MED sp.zo.o
Zdzisław Andrzejewski    

Bezpośrednie badania lekarskie w ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Wielkopolskie oddziały ZUS przywracają bezpośrednie badania lekarskie

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośrednie przez lekarzy orzekających w ZUS. Pacjenci są indywidualnie zawiadamiani o terminie i miejscu badania.

Bezpośrednie badania lekarskie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przywraca etapowo, z zachowaniem środków ostrożności dostosowanych do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Planowanie badań w poszczególnych oddziałach ZUS odbywa się z uwzględnieniem aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na danym terenie, m.in. liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Począwszy od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres. Natomiast w sprawach, w których tylko to było możliwe, lekarze orzekali zaocznie, na podstawie dokumentacji. Od 11 maja stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia również badania bezpośrednie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że orzeczenia, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, zostaną wydłużone od dnia upływu terminu ich ważności na kolejne trzy miesiące. Aby tak się stało, przed upływem terminu ważności orzeczenia, należy złożyć wniosek o świadczenie na dalszy okres.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Nowa normalność - kolejny etap

Plakat - Nowa normalność - kolejny etap

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwowana jest sytuacja epidemiczną, analizowana dynamika przyrostu zachorowań, a także monitorowana wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejęta została decyzja.

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszene zostaną niektóre zmiany.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zniesione zostaną istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków


Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzony zostanie jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

>> Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni


Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Ten zakaz zostanie zniesiony. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

>> Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy


Uchylony zostanie dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

>> Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblarskich i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. <<

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea


Uchylony zostanie zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

>> Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

 • Rehabilitacja lecznicza


Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

>> Wytyczne dla funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w systemie rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce <<

6 maja otwierte zostaną żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.


>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


źródło: www.gov.pl

Informacja Przychodni Lekarza Rodzinnego "Na Zdrowie"

Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Na Zdrowie" w Sulecinku informuje, że w związku z kwarantanną personelu przyjmuje na zasadzie tzw. "teleporady".

Apteka przy przychodni "Na Zdrowie" czynna jest na normalnych zasadach (personel nie jest objęty kwarantanną).

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Plakat - Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Z uwagi na dalszą ochronę obywateli będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni


Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych


Umożliwione zostanie również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!

Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2


Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego


Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.


Oznacza to, że będzie można zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami


Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk


TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami


Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.


CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness


Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym


Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

źródło: www.gov.pl

Zasady bezpieczeństwa na dłużej. Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Zasady na dłużej

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak informacja o konkretnych terminach będzie podana co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużone zostają również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).


Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.


Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.


Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.


Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia w dziale „Ważne informacje".

źródło: www.gov.pl

Aktualne zasady i ograniczenia - 31.03.2020 r.

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
  Ograniczenie dotyczy:
  przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.
  Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
  Przemieszczać się możesz w przypadku:
  • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.
  Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
  Wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
  Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego
  Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

 3. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
  Ograniczenie dotyczy:
  przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.
  Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

 4. KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów zbiorowym transportem publicznym.
  Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 5. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
  Ograniczenie dotyczy:
  przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.
  Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
  Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

 6. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
  Ograniczenie dotyczy:
  organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.
  Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.
  Wyłączone są: zakłady pracy.
  Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
  Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.
  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

 7. GALERIE HANDLOWE
  Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.
  Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
  • spożywcza,
  • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
  • artykułów toaletowych i środków czystości,
  • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
  • artykułów remontowo-budowlanych,
  • prasowa,
  • artykułów dla zwierząt,
  • paliw.
  Obowiązuje do: do odwołania. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

 8. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
  Ograniczenie dotyczy:
  liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie
  Na czym polega?
  Sklepy i punkty usługowe

  Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
  Godziny dla seniorów
  W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
  Targi
  Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
  Placówki pocztowe
  Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

 9. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
  Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

 10. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
  Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.
  Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.
  Obowiązuje od: 1 kwietnia

 11. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
  Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.
  Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
  Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

 12. GRANICE POLSKI
  Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców
  Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej –może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  Ważne! Transport cargo działa normalnie.
  Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

 13. ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
  Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach
  Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 14. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
  Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.
  Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.
  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.
  Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 15. GASTRONOMIA
  Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.
  Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.
  Obowiązuje do: odwołania.

 16. KULTURA
  Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury
  Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

 17. KWARANTANNA
  Ograniczenie dotyczy: osób, które:
  • wracają z zagranicy,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
  • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
  Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
  • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
   Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.
  Obowiązuje do: odwołania.
  Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
  Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Ograniczenie przemieszczania się

Ograniczenia przemieszczania się

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

SANEPID

Szanowni Państwo,

w trosce o wzajemne bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii COVID-19, podajemy poniżej możliwości załatwienia spraw w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wielkopolskiej

1. Telefonicznie - numery:

 • tel. stacjonarny 61 286 70 80 (dni robocze 7:30 - 15:00),
 • tel. kom. 510 622 227(dni robocze 8:00 - 18:00),
 • tel. kom. alarmowy: 602 297 591 (24 godziny na dobę), wyłącznie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, wywołanych złym stanem sanitarnym lub złą sytuacją epidemiologiczną.


2. Elektronicznie (e-mail z załącznikami) – adres: psse.srodawlkp@pis.gov.pl lub sekretariat@psse-sroda.pl

3. Przy użyciu profilu zaufanego - adres skrzynki e-PUAP: PSSESrodaWlkp/SkrytkaESP (pliki do 50 MB).

Jednocześnie informujemy, że:

 • pod adresem pacjent.gov.pl jest opublikowany pakiet informacji dotyczących koronawirusa SARS-CoV-02 oraz choroby COVID-19, którą ten wirus może spowodować,
 • do Państwa dyspozycji przez całą dobę pozostaje ogólnopolska infolinia NFZ – numer 800 190 590,
 • w przypadku obowiązkowej kwarantanny przydatna jest aplikacja „Kwarantanna domowa" dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa

Prośba Starosty Średzkiego o otwarcie cmentarzy

Prośba o otwarcie cmentarzy

Jak prawidłowo segregować odpady komunalne

Plakat - segregacja odpadów komunalnych część 1

Plakat - segregacja odpadów komunalnych część 2

Nabór uzupełniający na montaż kolektorów słonecznych

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Gminy Krzykosy zainteresowanych udziałem w projekcie pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" polegającym na montażu instalacji systemów OZE tj.: kolektorów słonecznych o możliwości składania deklaracji przystąpienia do projektu w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór ankiet mieszkańców dotyczy instalacji, którymi gmina dysponuje na skutek rezygnacji z udziału w projekcie przez dotychczasowych uczestników projektu. Nabór ankiet prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania listy – Zestawienia instalacji. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność złożenia ankiet.

Deklaracje wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy. Druki deklaracji oraz umowy są dostępne na stronie internetowej Gminy Krzykosy (http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip.html) w zakładce Ochrona Środowiska Odnawialne Źródła Energii. Więcej informacji na temat naboru udziela Daria Skowrońska, tel.61 28 515 14 wew. 131.

UWAGA!!!
BRAK WOLNYCH MIEJSC W NABORZE NA POMPY CIEPŁA I PANELE FOTOWOLTAICZNE

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

W ostatnich dniach wprowadzono zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.


Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

"Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione."

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadzono kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

"Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu."

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawa prawna


Pytania i odpowiedzi
Masz pytania związane z nowymi zasadami bezpieczeństwa? Skorzystaj z zakładki "Najczęściej zadawane pytania".

Odpowiedzi na ważne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładkę na bieżąco aktualizujemy. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące nas sprawy można zlokalizować, korzystając z wyszukiwarki.

Źródło: www.gov.pl

Koronawirus a gospodarka odpadami

Wytyczne dla osób zdrowych stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa:

 • odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);
 • maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.


Wytyczne dla osób przebywających w izolacji:

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek należy spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej trzech czwartych jego pojemności, nie można go też zgniatać;
 • po zapełnieniu worka osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje lub zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (np. przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, należy używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki), powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Bezpieczne zakupy

Bezpieczne zakupy - plakat

12 porad jak się OCHRONIĆ przed kornawirusem

Rodzice nadal będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Rodzice, którzy wykorzystali dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mogą wnioskować o wypłatę tego świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zgodnie z przyjętą w marcu specustawą, w przypadku zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem, przedszkola, żłobka lub szkoły, rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, trwają prace nad wydłużeniem tego zasiłku o kolejne dni. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W tej sytuacji rodzice, którym kończy się okres prawa do dodatkowego 14-dniowego zasiłku opiekuńczego, mogą wnioskować o wypłatę świadczenia na kolejny okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Ponadto rodzice mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie ZUS - Z-15A oraz oświadczenie o zamknięciu placówki. Jednak po wejściu w życie nowych przepisów, okres ten zostanie rozliczony jako dodatkowy zasiłek i nie będzie wliczany do puli 60 dni.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE).

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio ZUS.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

24.03.2020 Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Informacja dla osób z kontaktu z przypadkiem potwierdzonym przebywających w kwarantannie

Co to oznacza?

Ikona tablicy Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś.

Ikona kwarantanny Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń:

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W czasie trwania kwarantanny (powyżej 5 dnia jej trwania) zostanie pobrany wymaz do badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. W tej sprawie zgłosi się do Ciebie sanitariusz. O wynikach tego badania zostaniesz poinformowany.
 • Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.
 • W razie jakichkolwiek pytań, pomoc uzyskasz dzwoniąc na numer telefonu 61 85 44 800 i wybierając nr odpowiedni dla kwarantanny zgodnie z komunikatem głosowym.
 • W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista
  Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl


Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus Infolinia NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł

Logo Ministerstwa Zdrowia        Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

UWAGA! Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach

Krzykosy, dnia 16 marca 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczngo, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz pracowników, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2,

wprowadzam od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające
na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Zwieszona zostaje nieodpłatna pomoc prawna.
 6. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  a) rachunek bankowy dla podatków: 51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  b) rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci: 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  c) rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 8. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 1300.


Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne:

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.


Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe


Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ;

Dane kontaktowe:
adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl
e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:
61-2851514; 61-2851505; 61-2851506, 61-2851507; fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny

Zakres załatwianych spraw

111

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

115

Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza

117

Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę
i ścieki, akcyza

119

Naliczanie podatków, opłata skarbowa

120

Ośrodek Pomocy Społecznej

121

Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami

123

Centrum Usług Wspólnych

124

Księgowość

127

Rada Gminy

130

Gospodarka wodna

131

Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna,


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61- 2851535

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

    Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 2
Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

§ 2. 1. W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), informację o:
a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;
2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z innymi danymi osoby, która ją przekazała, pozyskanymi w ramach kontroli, Straż Graniczna udostępnia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest równoważny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.
5. Obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym.

Rozdział 3
Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów

§ 3. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej respiratorów oraz kardiomonitorów.

§ 4. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następujących produktów:
1) gogli ochronnych,
2) kombinezonów typu TYVEK,
3) masek typu FFP2/FFP3,
4) maseczek chirurgicznych,
5) ochraniaczy na buty (obuwie),
6) rękawiczek lateksowych,
7) rękawiczek nitrylowych,
8) środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń
– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) ma obowiązek powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania tego przedsiębiorcy.
2. Informacja o zamiarze wywozu lub zbycia, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oraz ilość produktów. Informację tę wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Rozdział 4
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy

§ 5. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20),
h) związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.
2. W okresie, o którym mowa w § 1, w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu:
a) wyrobami tekstylnymi,
b) wyrobami odzieżowymi,
c) obuwiem i wyrobami skórzanymi,
d) meblami i sprzętem oświetleniowym,
e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego,
f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi;
2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

§ 6. 1. Ograniczenia, o których mowa w § 5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tych przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny.
2. Ograniczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, polega na całkowitym zakazie prowadzenia wymienionych w tym przepisie rodzajów działalności.

§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.
2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.
3. W okresie, o którym mowa w § 1, wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.
4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

§ 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

Rozdział 5
Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności

§ 9. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631).
2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, w przypadku gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10. 1. Podmioty inne niż podmioty wykonujące działalność leczniczą są obowiązane, w terminie do dnia 17 marca 2020 r., przekazać wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, informację o rodzaju i liczbie posiadanego sprzętu medycznego, o którym mowa w § 3.
2. Ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku gdy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej danemu pacjentowi rozpoczęło się przed dniem 14 marca 2020 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473.

Apel Wójta Gminy Krzykosy odnośnie zapłaty podatków lokalnych

Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O NIEDOKONYWANIE ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE U SOŁTYSÓW

Jednocześnie zachęcam Państwa do:

DOKONYWANIA ZAPŁATY ZA PODATKI LOKALNE NA IDYWIDUALNY NUMER KONTA WSKAZANY W DECYZJI
LUB OGÓLNY NUMER GMINY KRZYKOSY

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 13 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący dyżurów nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołaniem nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości

Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej informuje, że z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania na terenie powiatu średzkiego zawiesza się udzielanie porad osobiście.

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będą za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość (telefon, e-mail)

Osoby chcące skorzystać z porad prawnych kontaktować mogą się pod numerem telefonu: 61 286 62 27 i adresem e-mail: oks@powiatsredzki.pl.

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Komunikat Przychodni Lekarza Rodzinnego w Krzykosach

Apel Wójta Gminy Krzykosy

 Gmina Krzykosy  
GMINA KRZYKOSY  


APEL
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY,

    w związku z PANDEMIĄ koronawirusa SARS-CoV-2 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję

O OGRANICZENIE OSOBISTEGO

załatwiania spraw administracyjnych w tut. Urzędzie
i jednostkach organizacyjnych Gminy.

    Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z załatwiania spraw administracyjnych przez Internet za pomocą wiadomości e-mail: krzykosy@wokiss.pl lub ePUAP.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Gminy w Krzykosach:
61 28 515 14;
61 28 515 05;
61 28 515 06;
61 28 515 07;
61 28 515 33.

Proszę śledzić naszą stronę internetową bip.krzykosy.pl oraz Facebook.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Krzykosy, dnia 12 marca 2020 r.

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r.

 Wojewoda Wielkopolski  
 PS-II.940.36.2020.4  

POLECENIE
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 11 marca 2020 r.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-J9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu SIę choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
    a) placówkach wsparcia dziennego;
    b ) centrach integracj i społecznej;
    c) klubach integracji społecznej;
    d) dziennych domach i klubach seniora;
    e) środowiskowych domach samopomocy;
    f) warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  

 

 


al. Niepodległości 16/18,61-713 Poznań, tel. 61-854-14-51, fax 61-854-18-36
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: nk@poznan.uw.gov.pl www.obywatel.gov.pl,
infoinia tel. 222 500 117

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE 81/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego

    Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVIO-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa wielkopolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:
1) imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)
- organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa wielkopolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do 25 marca 2020 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

Wojewoda Wielkopolski
/-/ Łukasz Mikołajczyk  


Uzasadnienie

    Zgodnie z 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wojewoda może między innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części. Zgodnie z art. 37 ust. l przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych.
    Z przepisów art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
    Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby COVIO-19, tj. zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa wart. l ust. 1 pkt l ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIO-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).
    Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.
    W celu informacyjnym podaje się, że zgodnie z art. 165 § l pkt l ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz.1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
    Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
    Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.

Dyrektor Wydziału             
Kontroli, Prawnego i Nadzoru     
/-/ Beata Eksterowicz-Orzechowska

Informacja dot. zamknięcia przedszkoli i szkół na terenie Gminy Krzykosy

Zamknięte szkoły i przedszkola

Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

Ogłoszenie o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Krzykosy, dnia 10.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 65 z późn. zm.),

Wójt Gminy Krzykosy

 1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sulęcinku, przy ulicy Podgórnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 440, obręb Sulęcinek.
 2. Podział nieruchomości opisanej w pkt 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
 3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy Krzykosy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
 4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
 5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Krzykosy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim


Wójt Gminy Krzykosy

/-/ inż. Andrzej Janicki

Apel do mieszkańców Gminy Krzykosy

    Gmina Krzykosy apeluje do mieszkańców, aby nie wrzucać odpadów higienicznych, a w szczególności: chusteczek nawilżonych, jednorazowych pieluch, podpasek, patyczków do uszu, prezerwatyw, ręczników papierowych do sieci kanalizacyjnej.
    Powyższe odpady nie rozpuszczają się w wodzie i nie ulegają rozdrobnieniu powodując kosztowne awarie urządzeń w przepompowniach i na oczyszczalni ścieków co w konsekwencji wpływa również na wzrost ceny ich odbioru.

Z poważaniem,         
Wójt Gminy Krzykosy

Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej dot. sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem

Plakat koronawirus

Informacje Ministerstwa Zdrowia dot. zapobiegania zakażeniem koronawirusem (+ instrukcja mycia rąk)

Koronawirus

Ikona JPG "Jak myć ręce - Instrukcja prawidłowego mycia rąk [png]

Więcej informacji na temat koronawirusa: www.gov.pl/koronawirus

Gazyfikacja Gminy Krzykosy

W wyniku negocjacji podjętych przez Wójta Gminy Krzykosy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest w trakcie opracowywania możliwości budowy sieci gazowej w gminie Krzykosy.

Dla rozeznania terenu niezbędne jest przeprowadzenie w formie ankiety analizy potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe na obszarze gminy. W związku z tym przedstawiciele Urzędu Gminy w Krzykosach będą wizytować posesje Gminy Krzykosy celem zebrania od osób zainteresowanych poniższych danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • nr telefonu,
 • powierzchnia budynku,
 • dotychczasowe zużycie nośnika energii (rodzaj nośnika),
 • zakres przyłączenia do sieci gazowej: kuchnia gazowa, kocioł do ogrzewania mieszkania, kocioł do ciepłej wody.


Informacje uzupełniające PSG:
Zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami wyznaczonymi przez Właściciela czyli PGNiG S.A. oraz z art. 7.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t), rozbudowa sieci oraz przyłączenie odbiorców do sieci gazowej będzie możliwa w przypadku, gdy zaistnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania paliwa gazowego, a wnioskujący o przyłączenie spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W związku z powyższym do podjęcia decyzji o gazyfikacji niezbędnym jest wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i uzyskanie jej pozytywnego wyniku.

Zgodnie z taryfą PSG Sp. z o.o. wysokość opłaty przyłączeniowej ponoszonej przez podmiot w przypadku standardowego przyłącza (tj. o długości do 15 m i mocy przyłączeniowej do 10 m3/h włącznie) wynosi 1915,70 zł (netto). Przyłącze jest budowane od gazociągu dystrybucyjnego do granicy posesji podmiotu i zakończone jest armaturą odcinającą umieszczoną w skrzynce gazowej. Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do urządzeń gazowych leży w gestii przyłączanego podmiotu.

Na stronie internetowej PSG Oddział w Poznaniu http://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej opisana jest pełna procedura procesu przyłączania klientów do sieci dystrybucyjnej PSG.

Uchwała Nr XIV/146/2020 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian

UCHWAŁA NR XIV/146/2020
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu

    Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) , Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza sie zamiar likwidacji z dniem 31 grudnia 2020 r. Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Socu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminiy Krrzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii.
2. Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2. Akty prawne w sprawie likwidacji Filii i zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy zostaną wydane po upływie 6 miesięcy od dnia podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwałę w sprawie zamaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzykosach,
2) wywieszenie w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy,
3) wywieszenie w siedzibie Filii,
4) wywieszenie na tablicy ogłoszeń we wsi Solec,
5) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Załącznik - Uzasadnienie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu [pdf]


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/146/2020
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania zmian Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji tej Filii.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2997 r. o bibliotekach organizator może dokonać połączenia podmiotu lub likwidacji bibliotek. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy organizatorem Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosay jest mina rzykosy.
    Stosowanie do art. 13 ust. 2 ustawy organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy likwidacji Filii jak i zmiany Statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.
    Zgodnie z art. 13 ust. 4 likwidacja Filii Biblioteki następuje po zasięgnięciu opinii jednostki sprawującej nadzór marytoryczny nad działalnością biblioteki. W przypadku Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy nadzór ten sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.
    Z przytoczonych względów podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu przed dokonaniem jej likwidacji jest niezbędne.
    Merytoryczne uzasadnienie likwidacji Filii w Solcu zawiera załącznik do uchwały.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym kompetencje podjęcia uchwały posiada Rada Gminy.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

    Uprzejmie informuję, iż Prokuratura Rejonowa w Środzie Wlkp. po raz kolejny uczestniczy w organizowanej w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. akcji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

    W okresie tym, prokuratorzy w godzinach urzędowanie, w siedziebie Prokuratury przy ul. Daszyśnkiego 5 pełnić będą dyżury - udzielając bezpłatnych porad pokrzywdzonym.

Prokurator Rejonowy
w Środzie Wlkp.    
/-/ Grzegorz Gucze  

Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych

Zarząd Spółki Krzykosy zaprasza na Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych w dniu 25.02.2020r. o godz. 10.00 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.

Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania planu prac melioracyjnych za rok ubiegły oraz plan prac na rok 2020.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o planowanym wyłączeniu prądu - 24.02.2020 r.

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje o planowanym wyłączeniu prądu w Gminie Krzykosy 

 • w dniu 24.02.2020 r., w godzinach: 900 - 1500 w miejscowości Krzykosy ul. GŁÓWNA 27, 37, PLACÓWKA POCZTOWA, dz. 486/3, ul. STRAŻACKA.
 
W związku z powyższym Urząd Gminy w Krzykosach będzie obsługiwał interesantów tylko w ograniczonym zakresie

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Plakat Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

UWAGA! HPAI - Informacja dla hodowców drobiu

Plakat: Uwaga HPAI

UWAGA: Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 94 9085 0002 0010 0100 1313 0036.

Opłaty należy dokonać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2020 r. obowiąują następujące stawki opłat za śmieci:

 • 20,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
 • 22,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).

Mikrorachunek podatkowy

Plakat mikrorachunek podatkowy

XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
 


 

 Pieczęć Rady Gminy Krzykosy

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

   

20 grudnia 2019 r.

RG.0002.10.2019 Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XIII (budżetowa) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2020-2030:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2020 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających na ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 10 grudnia 2019 r.

W związku z brakiem odpowiedniej liczby ławników sądowych Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej do orzekania w sprawach cywilnych I instancji.

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 t.j.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 31 stycznia 2020 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):
Ikona DOC Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [doc]
Ikona PDF Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [doc]
Ikona DOC Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [doc]
Ikona DOC Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Program konopny

Plakat programu konopnego

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu - służba przygotowawcza

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego, będącym pierwszym krokiem do zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla osób, które dotychczas nie odbywały szkolenia wojskowego, a chciałyby je zrealizować w trybie ochotniczym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Muszą być pełnoletni, niekarani za przestępstwo umyślne, posiadać obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby oraz odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymują: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną, ubezpieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodatkowo w przypadku kształcenia w korpusie szeregowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Co ważne, okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się osobie pracującej do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy turnus służby przygotowawczej dla szeregowych będzie realizowany w dniach 07.01 – 27.03.2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl

Plakat służba przygotowawcza i turnus 2020

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski: Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach:

 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 12/2019,13/2019 oraz 15/2019)
 • Zachowanie dziedzictwa lokalnego (ogłoszenie nr 14/2019)
 • Rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 16/2019 oraz 17/2019)
 • Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 18/2019)


Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.11.2019 r. do 10.12.2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Apel ASF

Apel ASF

Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie i Sulęcinku

Od lipca 2019 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.949,65 zł
   
  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.000,00 zł

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku.
  Koszt całkowity zadania to kwota 29.950,03 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 11.450,00 zł   

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
7.jpg 8.jpg 

Informacja dla mieszkańców Sołectwa Pięczkowo

Urząd Gminy w Krzykosach informuje, że ostatnia rata podatku za rok 2019 nie będzie zbierana przez sołtysa.

Wpłaty należy dokonać w banku lub na poczcie, bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Krzykosach.

Wójt Gminy         
/-/ inż. Andrzej Janicki

Święto Niepodległości

11 listopada 2019 r.

Święto Niepodległości

 

Działka 187/12: Informacja o wyniku przetargu

Krzykosy, dnia 04.11.2019

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 25.10.2019 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 187/12 zapisana w KW PO1D/00023284/3
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 2
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 38 500,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych)
Cena uzyskana: 51 000,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)
Nabywca nieruchomości: Filip i Dorota Rybarczyk

 

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

X zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Nabór na stanowisko: ''Lider Klubu Seniora''

Nagłówek

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach ogłasza
NABÓR NA STANOWISKO:
''LIDER KLUBU SENIORA''
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 31.10.2019 r.

 1. Wymagania niezbędne:
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Ukończony kurs „Opiekun osoby starszej"

 2. Wymagania dodatkowe:
  • Znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych,
  • Prawo jazdy kat. B
  • Umiejętność pracy z osobami starszymi
  • Dodatkowe kursy przydatne w pracy z osobami starszymi
  • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć. itp. aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, organizacja imprez okolicznościowych, organizacja spotkań integracyjnych, oraz inne czynności ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność".

 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone kursy
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
  • koncepcja pracy Klubu Seniora (max. 2 strony A4)

 5. Wymiar i charakter zatrudnienia: umowa zlecenie – 80 h miesięcznie, okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021roku. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu Wielkopolski Program operacyjny na lata 2014- 2020. Wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Umowa zostanie podpisana wyłącznie w przypadku otrzymania dotacji.

 6. Oferty należy składać do 31.10.2019 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko LIDER KLUBU SENIORA"
  • osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach lub pocztą na adres – Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".

 7. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała kandydatów na podstawie poniższej punktacji:
  • wykształcenie 0-3 pkt
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi 0-3 pkt
  • doświadczenie w organizacji imprez, spotkań, warsztatów 0-3 pkt
  • koncepcja pracy Klubu Seniora 0-3 pkt
  • dodatkowe kursy i umiejętności 0-3 pkt
  • wysokość wynagrodzenia 0-3 pkt.

Dyrektor CUW w Krzykosach
/-/ Michał Jankowiak      

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 23.10.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 23 października w godzinach od 7.00 do 15.00 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo ul. Szkolna i Wrzesińska oraz Orzechowo ul. Wiązowa.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność": Indywidualne spotkania informacyjno-konsultacyjne

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (PROW 2014-2020) zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjno - konsultacyjne indywidualne, które odbędą się według poniższego harmonogramu.

Zaproszenie kierujemy do podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarach wiejskich (obszar 13 gmin członkowskich z wyłączeniem miast Jarocin, Środa Wlkp, Śrem), w szczególności:

 • osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na założenie firmy oraz przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój swojej firmy,
 • stowarzyszeń, instytucji publicznych i osób zainteresowanych dotacjami na realizację grantów – małych projektów infrastrukturalnych i tzw. „miękkich" dla społeczności lokalnych.


Informacji oraz doradztwa będą udzielali pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski.

Nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie się na konsultacje.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z doradztwa.

GMINA  DATA I GODIZNA  MIEJSCE 
Brodnica  24.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Brodnicy, sala sesyjna 
Czempiń  24.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu 
Dominowo  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie 
Jaraczewo  22.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy Jaraczewo 
Jarocin  30.10.2019r.
12:00 – 16:00 
Ratusz w Jarocinie 
Kotlin  29.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Kotlinie Sala Sesyjna 
Kórnik  23.10.2019r.
15:00 – 19:00 
Urząd Miejski w Kórniku 
Krzykosy  04.11.2019r.
09:00 – 13:00 
Urząd Gminy w Krzykosach, sala sesyjna 
Książ Wlkp.  22.10.2019r.
14:00 – 18:00 
Urząd Miejski w Książu Wlkp. 
Mosina  termin zostanie podany w późniejszym terminie  Gminne Centrum Informacji
w Mosinie 
Śrem  28.10.2019r.
10:00 – 14:00 
Urząd Miejski w Śremie
pokój nr 4 
Środa Wlkp.  31.10.2019r.
09:00 -13:00 
Biuro Lidera Zielonej Wielkopolski, ul. Libelta 2 
Zaniemyśl  23.10.2019r.
09:00 – 13:00 
Gminny Ośrodek Kultury w Zaniemyślu 

Oddaj głos na Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy!

Nagrodzonych zostanie 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów.
50 bibliotek otrzyma 5000 zł na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem, następne 250 dostanie książki o wartości 300 zł, z tych które zdobyły najwięcej głosów w rankingu.
Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają po 2 pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik do wspólnego czytania.

Głosowanie na biblioteki trwa do 4.11.2019
pod adresem: https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/glosowanie.

Aby oddać głos należy wyszukać za pomocą wyszukiwarki Bibliotekę Publiczną Gminy Krzykosy i kliknąć przycisk "Oddaj głos".
Następnie należyć zalogować się na konto podając adres mailowy oraz hasło.
W przypadku braku konta wymagana jest rejestracja za pomocą formularza dostępnego po kliknięciu "Zrejestruj się".

Pamiętaj, że możesz oddać jeden głos dziennie.

Głosowanie na biblioteki

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy

Terminarz zebrań w jednostkach pomocniczych Gminy Krzykosy - wrzesień 2019 r.

Lp.  Sołectwo  Data  Godzina  Miejsce zebrania 
1.  Witowo 
13.09 (piątek) 
1900 świetlica 
2.  Solec  16.09 (poniedziałek)  1900 świetlica  
3.  Murzynowo Leśne  17.09 (wtorek)  1900 świetlica  
4.  Sulęcin  19.09 (czwartek)  1900  świetlica  
5.  Sulęcinek 20.09 (piątek)  1900  świetlica  
6.  Młodzikówko  23.09 (poniedziałek)  1800  mieszkanie sołtysa 
7.  Młodzikowo  23.09 (poniedziałek)  1930  świetlica  
8.  Krzykosy  24.09 (wtorek)  1900  świetlica  
9.  Pięczkowo  25.09 (środa)  1900  świetlica  
10.  Wiosna  26.09 (czwartek)  1800  świetlica  
11.  Miąskowo  26.09 (czwartek)  1930  świetlica  
12.  Garby  27.09 (piątek)  1900  świetlica  

Komunikat

 

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3,
62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 28. sierpnia
w godzinach od 7 do 16 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaku na budowie:
Marian Chojnacki – brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski – brygadzista, tel. 693-808-783

 

 

Z poważaniem:

e-recepta – kolejny krok w cyfryzacji ochrony zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

Przypominamy, że od stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami, w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej (e-recepty). Już teraz zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 (e-zdrowia) oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom. Zachęcamy również do zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatne szkolenia organizowane w Państwa placówkach.

Podczas szkoleń Zespół Wdrożeń CSIOZ przedstawi funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie). W trakcie spotkań odpowiemy również na pytania dotyczące nadchodzących zmian, a także opowiemy o unkcjonalnościach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz trwającym pilotażu e-skierowania.

Pierwszy etap wdrożenia e-recepty jest już zakończony. Wszystkie apteki i punkty apteczne zostały podłączone do platformy e-zdrowie (P1). Wśród pacjentów wzrasta świadomość i zainteresowanie e-receptą oraz bezpłatną aplikacją Ministerstwa Zdrowia – Internetowym Kontem Pacjenta (tylko w okresie kwiecień-czerwiec br. blisko 3-krotny wzrost liczby logowań).

E-recepta oraz Internetowe Konto Pacjenta (pacjent.gov.pl) oferują przyjazne i oczekiwane przez pacjentów funkcjonalności, w tym m.in.:

 • możliwość wykupienia przepisanych leków (e-recept) w różnych aptekach bez utraty refundacji,
 • częściową realizację recepty – nie trzeba w tym samym czasie wykupić wszystkich opakowań leku i nie ma konieczności brania odpisu,
 • jeśli pacjent choruje przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem może dostać kolejną e-receptę bez konieczności wizyty w gabinecie,
 • możliwość sprawdzenia, jak przyjmować lek i w jakiej dawce,
 • dostęp do danych dzieci do 18 roku życia.


Przedstawiciele środowiska medycznego wskazują natomiast na:

 • wygodę,
 • wzrost bezpieczeństwa,
 • większą kontrolę nad procesem terapeutycznym.


Przypominamy, że wystarczy jedynie 5 kroków, aby Podmioty Lecznicze oraz Praktyki mogły wystawiać e-recepty i korzystać z zalet rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia.

W celu podłączenia się Podmiotu Leczniczego bądź Praktyki do systemu P1 (e-zdrowie) należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do systemu P1 (e-zdrowie) w RPWDL jest dostępny na Youtube, link TUTAJ.

Po złożeniu wniosku i uzyskaniu dostępu do systemu P1 (e-zdrowie), należy zgłosić się do dostawcy Państwa systemu gabinetowego i uzyskać moduł e-recepty, dzięki czemu wystawianie e-recept będzie możliwe.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej CSIOZ i zakładki dedykowanej e-recepcie. W sekcji „dla Podmiotów Leczniczych" zamieszczone są pomocne dokumenty, m.in. najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu telefonicznegopod numerem 19 457 – nasza infolinia jest dostępna 7 dni w tygodniu w godzinach 6-21 oraz do przesyłania pytań na adres e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wydział Wdrożeń Systemu P1           

   


 

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa   Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa | tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 | biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl | Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP | NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Obwieszczenie

Obwieszczenie PO.ZUZ.4.421.549.2.2019.KP

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej nr 1/2019

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej nr 1/2019

Uwaga: Awaria przyłącza w Sulęcinku - 11.07.2019 r.

Informujemy, że w związku z awarią przyłącza w Sulęcinku nastąpi przerwa w dostawie wody dla ulicy Mostowej.

Zakończenie prac naprawczych planowane jest w dniu dzisiejszym tj. 11 lipca 2019 r. w godzinach od 845 do 1200.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 191 w Krzykosach z dnia 5 lipca 2019 r.

LISTA ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW

W OKRĘGU WYBORCZYM NR 191 OBEJMUJĄCYM OBSZAR
GMINY KRZYKOSY
W WYBORACH D O RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W POWIECIE ŚREDZKIM 

ZARZĄDZONYCH NA 28 LIPCA 2019 r.   

L.p.  Imię/Imiona i nazwisko  Data urodzenia  Miesce zamieszkania 
1 Franciszek Adam Surdyk  27.07.1956 r.  Solec 
Dawid Kraska  9.05.1987 r.  Młodzikowice 
Szymon Grewling  9.11.1991 r.  Sulęcin 
Janusz Antoni Sibilski   10.11.1988 r.  Krzykosy 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 

Działka 187/12: Informacja o wyniku przetargu

Krzykosy, dnia 03.07.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Data i miejsce: sala sesyjna w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy w dniu 25 czerwca 2019 r.
Rodzaj przetargu: ustny nieograniczony
Przedmiot zbycia: nieruchomość gruntowa działka 187/12 zapisana w KW PO1D/00023284/3.
Ilość osób dopuszczonych do przetargu: 0
Ilość osób niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza: 42 000,00 (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Nabywca: nie wyłoniono.

 

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza, że w dniu 23 lipca 2019 r., w sali nr 11 (sala sesyjna), odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy na dzierżawę gruntu przeznaczonego na cele rolne stanowiącego własność Gminy Krzykosy.

I. 1. Przedmiot przetargu:

1) Część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha, płożona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 900.
2) Część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 930.
3) Część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1000.
4) Część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1030.
5) Część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha, położona w obrębie Miąskowo, zapisanej w KW PO1D/00023285/0,
- przetarg odbędzie się 23 lipca 2019 r. o godzinie 1100.

2. Części działek stanowiących przedmiot przetargu określa mapa ewidencyjna do wglądu w siedzibie urzędu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

II. Sposób zagospodarowania:

Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr III/27/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 2759) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako teren produkcji energii elektrycznej (symb. graf. EF) oraz tereny lasów (symb. graf. ZL).
Większość terenu działki stanowią użytki zielone otoczone lasami.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele rolne w związku z powyższym przetarg jest ograniczony dla rolników z gminy Krzykosy.

III. Termin zagospodarowania na cele rolne – od III kwartału 2019 r.

IV. Okres dzierżawy: 5 lat.

V. Nieruchomość objęta dzierżawą nie jest obciążona hipoteką ani żadnymi innymi ograniczeniami.

VI. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:

 1. Za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha wynosi 2 450,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 2. Za cześć działki 46 o powierzchni 4,2500 ha wynosi 2 550,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 3. Za cześć działki 46 o powierzchni 2,2000 ha wynosi 1 320,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.
 4. Za część działki 46 o powierzchni 5,4500 ha wynosi 3 270,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 zł.
 5. Za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha wynosi 2 900,00 zł. i stanowi cenę wywoławczą.
  Minimalna kwota postąpienia wynosi 10,00 zł.


VII. Czynsz będzie wnoszony corocznie do 15 września.

W pierwszym i ostatnim roku proporcjonalnie do okresu dzierżawy.

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty związane z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny.

VIII. Informacją o wadium:

 1. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych ) za część działki 46 o powierzchni 4,0900 ha.
 2. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,2500 ha.
 3. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 2,2000 ha.
 4. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 5,45000 ha.
 5. Wadium ustala się w wysokości 600,00 zł. (słownie: sześćset złotych) za część działki 46 o powierzchni 4,7900 ha.


Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 17 lipca 2019 r. w podanych wyżej kwotach na konto Gminy Krzykosy w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 (ze wskazaniem w tytule przelewu: wadium-dzierżawa oraz podania powierzchni działki, której wpłata wadium dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Krzykosy.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego.

Wadium przepada na rzecz Gminy Krzykosy, jeżeli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy do dnia 17 lipca 2019 r. w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Wiosna, obręb Miąskowo, oznaczonej jako działka 46 o powierzchni......................(należy wpisać wybraną powierzchnię) następujących dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (należy podać powierzchnię części działki) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 2. Pisemne oświadczenie o stałym zameldowaniu i prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy Krzykosy (powyżej 1 ha użytków rolnych w gminie Krzykosy) – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 3. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu – wzór do pobrania na stronie internetowej urzędu.
 4. Osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowę lub ustanowioną wspólność majątkową przystępujące do przetargu zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie małżonka o wyrażeniu przez niego zgody wydzierżawienie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka (w oryginale).


Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają w/w warunki przetargowe i wywiesi w dniu 18 lipca 2019 r. o godz. 1200 na tablicy ogłoszeń oraz na opublikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy listę osób zakwalifikowanych do przetargu.

X. Wójt Gminy Krzykosy ma prawo odwołać ogłoszony przetarg w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, pokój 22 lub telefonicznie 61 285 15 14 (wew. 121).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy oraz publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krzykosy.

XI. Klauzula informacyjna.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w tym dzierżawy nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych
w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy/nabywcy) jest Wójt Gminy Krzykosy z siedzibą w Krzykosach, ul. Główna 37.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani spotkać w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: odo24@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt 1.

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją niniejszego postępowania, w celu udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów prawa w tym m.in. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r., poz.2096 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

4) Dane osobowe zawarte we wszystkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów oraz okres przedawnienia roszczeń.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowych, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowne przepisy prawa.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7) Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy, aktów wykonawczych do jej wydania.

Administrator nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Nie przewiduje również przekazywania danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Wójt Gminy     
/-/ Andrzej Janicki


 
Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna Załączniki:
DOCX Oświadczenie o zameldowaniu [doc]
DOCX Oświadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu [doc]
DOCX Zgłoszenie uczestnictwa [doc]

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 24.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 24 czerwca w godzinach od 700 do 1200 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Podpisanie umowy dotyczącej warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Gminy w Krzykosach zawiadamia, że osoby które wyraziły chęć udziału w dofinansowaniu na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, do dnia 28.06.2019 roku, winny zgłosić się w siedzibie Urzędu Gminy celem podpisania umowy.

Umowy podpisywać można codziennie w godzinach urzędowania oraz od 1700-1830.

WAŻNE!!! Należy znać serię i numer dowodu osobistego, numer działki oraz księgi wieczystej.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że

 • wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia dobry start „300+",
- funduszu alimentacyjnego,

oraz

 • wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2021
  w sprawie ustalenia prawa do:

- świadczenia wychowawczego „500+",

będzie można składać od dnia: 01.07.2019 r. drogą elektroniczną oraz od dnia: 01.08.2019 r. w formie papierowej.


Więcej informacji:

 • na stronie www.gov.pl/rodzina,
 • w siedzibie urzędu, pokój nr 3,
  tel. 61-28-515-14 wew. 115


Druki:
Na stronie www.bip.krzykosy.pl oraz www.gminakrzykosy.pl w zakładce:
Druki do pobrania => Świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny

Program Rodzina 500+ na każde dziecko

Nowe 500+

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

7 tysięczny mieszkaniec Gminy Krzykosy

Pani Dorota Małgorzata Matuszak z Krzykos jest 7 tysięcznym mieszkańcem Gminy Krzykosy.

Nowemu mieszkańcowi Gminy Krzykosy gratulacje i życzenia złożył Wójt Gminy Andrzej Janicki:

„Po przekroczeniu tej okrągłej liczby może niewiele się zmieni, ale z pewnością świadczy to o rozwoju naszej Gminy. Cieszę się, że zyskujemy nowych mieszkańców, bo to oni stanowią potencjał naszej Gminy, to nowe możliwości i nowe wyzwania. Liczę, że Gmina Krzykosy będzie się nadal rozwijała w tak szybkim tempie. Nowemu 7 tysięcznemu zamieszkującemu na stałe mieszkańcowi naszej Gminy życzę zdrowia i szczęścia, a przede wszystkim poczucia wspólnoty, radości i dumy ze swojej małej ojczyzny".

Bezpłatne szkolenia w siedzibie Inspektoratu ZUS w Środzie Wielkopolskiej

Zakład ubezpieczeń społecznych

27.06.2019 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru, kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego"

Szkolenie zaplanowano na godzinę 9:00, w sali 121.

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Zapraszamy

Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Drodzy mieszkańcy,

    W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami, oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów.

    Ograniczenia zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Praca przedszkoli w czasie wakacji letnich

Komunikat: Przerwa w dostawach wody - 10.06.2019 r.

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 10 czerwca w godzinach od 800 do 1600 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Badania ankietowe na terenie Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że
od 1 czerwca 2019 roku
ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego
w Poznaniu realizują w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się
na terenie Gminy Krzykosy następujące badania ankietowe:
1) Czerwcowe badanie rolnicze,
2) Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
3) Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Murzynowo Leśne i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych - kadencja 2020-2024

INFORMACJA WÓJTA GMNY KRZYKOSY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2020-2024

    W związku z upływem kadencji ławników sądów powszechnych 2015-2019 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się o przeprowadzenie przez Radę Gminy Krzykosy wyboru 5 ławników, w tym:
do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej – 3 ławników
do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce – 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 1 ławnik

Podstawa prawna:
- art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

VI. OPŁATY
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

VII. WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania w załączeniu):

Doc Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [docx]
Portable Document Format Formularz zapytania do Krajowego Rejestru Karnego [pdf]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe [docx]
Doc Oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została ograniczona ani zawieszona [docx]
Doc Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika [doc]

VIII. GDZIE POBRAĆ DOKUMENTY?
Wzory dokumentów dostępne są:

 • w Biurze Rady, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy ;


IX. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Krzykosy, pok. 4 w Urzędzie Gminy Krzykosy w godzinach pracy, tj: od 800 do 1600 (w poniedziałki) oraz od 700 do 1500 (od wtorku do piątku).
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

X. TERMIN WYBORU ŁAWNIKÓW:
Rada Gminy Krzykosy dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2019 roku.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant wojewódzki Policji (Komendant Stołeczny Policji) udziela Radzie Gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki  

Wakacje z WOT

Wakacje z WOT

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

    Informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Portable Document Format 
Wzór pisemnego zgłoszenia [pdf] 
Portable Document Format Raport o stanie Gminy za 2018 rok [pdf]