Informacje i ogłoszenia

O!strzegator - system obsługi komunikatów

O!strzegator

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

    Informuję, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 12 czerwca 2019 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak

Załączniki:
Portable Document Format 
Wzór pisemnego zgłoszenia [pdf] 
Portable Document Format Raport o stanie Gminy za 2018 rok [pdf]

Przerwa w dostawach wody (Krzykosy, Lubrze)

Gmina Krzykosy informuje, iż w dniu 23 maja w godzinach od 10:30 do około 15:00 prowadzone będą prace naprawcze związane z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Krzykosy.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody dla miejscowości Krzykosy i Lubrze.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR)

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Konsultacje są częścią procesu tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

    Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 17 maja 2019 roku do dnia 24 maja 2019 roku i przeprowadzone zostaną w formie opinii poprzez oddanie głosu popierającego, przeciwnego lub wstrzymującego się na przygotowanej ankiecie do opracowanego projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy. Ankietę należy złożyć osobiście lub mailowo w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów działających na terenie Gminy Krzykosy.
    Wszelkie niezbędne wyniki związane z procesem konsultacji zostaną udostępnione od dnia 29 maja 2019 roku na stronie internetowej www.krzykosy.pl w zakładce aktualności oraz będą dostępne w siedzibie urzędu.

Osobą upoważnioną do kontaktu z uprawnionymi podmiotami jest Pan Marcin Mańkowski Tel. (61) 285-15-14 wew. 130 e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl

 • Popieram projekt obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Jestem przeciwny obszarom zdegradowanym (OZ) i obszarom rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.
 • Wstrzymuję się od opinii projektu obszaru zdegradowanego (OZ) i obszaru rewitalizacji (OR) w Gminie Krzykosy w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzykosy.

 

Portable Document Format Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019-2023 [pdf]
Doc Formularz zgłaszania uwag [doc]

Komunikat: Przerwa w dostawach wody

Firma BUD-AN Sp. z o.o. z oddziałem w Tuliszkowie przy ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków informuje, iż w dniu 21 maja w godzinach od 700 do 1500 prowadzone będą prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pięczkowo.
W okresie tym nastąpi przerwa w dostawach wody.

Za wszelkie utrudnienia z naszej strony przepraszamy.

Osoba do kontaktu na budowie:
Marian Chojnacki - brygadzista, tel. 603-876-315
Jakub Jackowski - brygadzista, tel. 693-808-783

Z poważaniem:    

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7

Postanowienie Nr 75/2019

POSTANOWIENIE NR 75/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 74/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 

Postanowienie Nr 74/2019

POSTANOWIENIE NR 74/2019
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

    Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu gnieźnieńskiego, powiatu słupeckiego, powiatu średzkiego, powiatu śremskiego, powiatu wrzesińskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 260 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Koninie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II       
/-/ Paweł Myśliński 


 

Załączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 137 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 138 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Pięczkowo [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 139 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 140 - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Murzynowo Leśne [pdf]

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

ZUS Informacja Prasowa

W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń.

Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł.

13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj.

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

 

13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Protokół z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych

Krzykosy, dnia 29 kwietnia 2019 r.

Protokół
z uzupełniania składów obwodowych komisji wyborczych powoływanych
przez Komisarza Wyborczego w Koninie II
na terenie Gminy Krzykosy
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Osoby uczestniczące w czynnościach:

Urzędnik Wyborczy – Katarzyna Lepczyńska
Przedstawiciel Gminy Krzykosy – Bernadeta Świerczewska

Do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00 do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 4. KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 1 kandydat na członka OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.


    W związku z tym, że liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych była mniejsza niż 9 (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz mniejsza niż 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku), zgodnie z Rozdziałem 7, a w szczególności art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), dotyczącym powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz treścią uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, Komisarz Wyborczy w Koninie II sporządził informację o możliwości zgłaszania przez pełnomocników wyborczych dodatkowych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 14.00. Termin losowania wyznaczony został na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9.00, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.
    W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 3 kandydatów na członków OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 2. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY – 3 kandydatów na członków OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 2 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 1 kandydat na członka OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym;
 3. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 1 kandydat na członka OKW nr 1 w Krzykosach, 1 kandydat na członka OKW nr 2 w Pięczkowie, 3 kandydatów na członków OKW nr 3 w Sulęcinku oraz 3 kandydatów na członków OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym.

Liczba kandydatów na członków obwodowych komisji wynosi po 9 osób (w przypadku OKW nr 1 w Krzykosach, OKW nr 2 w Pięczkowie i OKW nr 4 w Murzynowie Leśnym) oraz 11 (w przypadku OKW nr 3 w Sulęcinku) – nie zachodzi więc potrzeba losowania.
    W związku z powyższym odwołane zostaje losowanie kandydatów wyznaczone na dzień 30 kwietnia 2019 r. na godzinę 9:00.
    Niniejszy protokół podlega publikacji na BIP Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy.

Podpisy:

/–/ Katarzyna Lepczyńska /–/ Bernadeta Świerczewska

Informacja o losowaniach

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Krzykosy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II informuje, co następuje:


§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 7,
- Nr 4, w liczbie 5,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.


§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy

w Koninie II       

Paweł Myśliński   

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

ZUS Informacja Prasowa

Ukraińcy chętnie wybierają Wielkopolskę

Polska to kraj, który bardzo chętnie wybierają Ukraińcy. Wśród cudzoziemców zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zdecydowana większość to mężczyźni.

W 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców przekraczała 237 tysięcy. Obecnie jest ich już ponad 580 tysięcy. Większość z nich (ok. 337 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Kolejne 18 tys. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą albo współpracuje przy jej prowadzeniu.

W tej chwili Ukraińcy (ponad 430 tys.) stanowią prawie 74 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich ponad 35 tysięcy. Kolejni są obywatele Mołdawii (ponad 8,7 tys.), Wietnamczycy (7,9 tys.) i Gruzini (7,7 tys.).

Warto podkreślić, że obcokrajowcy, którzy pracują w Polsce, to właśnie w naszym kraju opłacają składki. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika.

Większość cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do naszego kraju do pracy, to mężczyźni – ponad 390 tys. – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Aktualnie, zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych, kobiet – cudzoziemek jest przeszło 193 tys.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 57,7 tysiąca obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tysiąca). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (48 tys.), Białorusini (2 tys.), obywatele Mołdawii (951) oraz Gruzji (927). Większość z nich ma umowę o pracę.

Na terenie II Oddziału ZUS w Poznaniu pracuje 13 315 obcokrajowców. Większość z nich to obywatele Ukrainy (10 523), Białorusi (558), Mołdawii (327) i Gruzji (267).

Marlena Nowicka                
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                   

Spotkanie informacyjne dot. przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnika - Ostrów Wlkp. (Plan orientacyjny + ankieta)

S11 - konsultacje

Portable Document Format Plan orientacyjny [pdf]
Portable Document Format Ankieta [pdf]

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Droga Krzyżowa ulicami Krzykos

Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie wody w miejscowości Pięczkowo

Komunikat - Pięczkowo

Nabór do służby prowadzony w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej

"Zastanawiasz się nad swoją zawodową przyszłością? Szukasz pracy ciekawej i satysfakcjonującej? Pomyśl o służbie w Policji! Zadzwoń pod numer infolinii 19 997 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji! Po skończeniu kursu podstawowego gwarantujemy zarobki od 3150 złotych na rękę."

Uwaga! Płukanie sieci wodociągowej

W dniach od 8 kwietnia 2019 roku do 19 kwietnia 2019 roku
odbędzie się płukanie sieci wodociągowej
w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z hydroforni Młodzikowo.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe zanieczyszczenia wody.

Przepraszamy za utrudnienia.

Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku

Starostwo Powiatowe w Środzie Wkp. uprzejmie informuje, ze wnioski o udział w realizacji zadania: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" można składać od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 5 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Zgodnie z Regulaminem wykonania i finansowania zadania pn. ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" o udział w jego realizacji, mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego.

Formularz wniosku można pobrać we właściwym Urzędzie Gminy, w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, pokój 131 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. (http://bip.powiatsredzki.pl menu Ogłoszenia).

Doc Załącznik nr 1 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 2 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 3 do Regulaminu [doc]
Doc Załącznik nr 4 do Regulaminu [doc]

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 23

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pięczkowie

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zarządzenie nr 22

Zatwierdzenie konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Zarządzenie nr 21

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników. W poprzedniej edycji Konkursu zgłoszonych zostało niespełna 5000 prac wykonanych przez dzieci z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe i wyjątkowe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) zwycięskich prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2020.

Zgłoszona praca musi być wykonana na papierze w formacie A4, w orientacji poziomej. Prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2019¬¬ r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie: tuob.crl.org.pl

Zachęcamy do śledzenia profilu konkursu na Facebooku, gdzie publikowane będą najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji.

Profil na Facebooku: facebook.com/KonkursTUOB

Prosimy o oznaczanie wszystkich wpisów w mediach społecznościowych hasztagiem #TUOB2019

"Twoja ulubiona opowieść biblijna"

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Z PITA-ami także w urzędach gmin

W związku z corocznym obowiązkiem dokonywania rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej po uzgodnieniu z Wójtami poszczególnych gmin Powiatu Średzkiego zdecydował wzorem lat ubiegłych o utworzeniu czterech punktów obsługi podatnika w gminach podległych działaniu tut. Urzędu. Punkty będą obsługiwane przez pracowników tut. Urzędu w zespołach dwuosobowych. Punkty będą czynne w miesiącach marcu i kwietniu.

Terminy i miejsca, w których punkty obsługi podatnika będą czynne:

Urząd Gminy - Nowe Miasto 21 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Krzykosy 28 marca w godzinach od 9.00 do 13.00
Urząd Gminy – Dominowo 04 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Gminnym Ośrodku Kultury w Dominowie/
Urząd Gminy – Zaniemyśl 11 kwietnia w godzinach od 9.00 do 13.00
/punkt obsługi podatników będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zaniemyślu/

W powyższych punktach będzie można nie tylko złożyć zeznanie, w tym drogą elektroniczną, ale także pobrać potrzebny formularz PIT, oraz zasięgnąć informacji o zasadach rozliczania podatku.

W Środzie Wielkopolskiej zeznania PIT można złożyć w siedzibie Urzędu Skarbowego ul. Harcerska 2. Urząd pracuje w wydłużonym czasie pracy w poniedziałki od 7.30 do 18.00, oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30 w związku z powyższym każdy z podatników w dogodnym dla siebie czasie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.. Istnieje także możliwość składania zeznań drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl, korzystając z usługi Twój-ePIT lub e-deklaracji. Termin składania zeznań upływa 30 kwietnia br.

Wszelkich informacji dotyczących dokonywania rozliczeń i składania zeznań podatkowych udzielają pracownicy w siedzibie Urzędu oraz telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:
Centrala: 61 2858091

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników udzielających informacji w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych: 61 2867952, 61 2867955, 612867951.

Akademia aktywności zawodowej - Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Bezpłatne szkolenie na prawo jazdy

Portable Document Format Formularz zgłoszeniowy [pdf]

Grypa czy przeziębienie?

Grypa czy przeziębienie?

Więcej informacji znajduje się na stronach: Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy www.opzg.pl oraz akcji społecznej „Zaszczep się wiedzą” www.zaszczepsiewiedza.pl.

E-akta

E-akta

Szanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumenty swoich pracowników (10 a nie 50 lat). Pracodawca zdecyduje w jakiej formie chce prowadzić i archiwizować dokumentację – papierowej, czy elektronicznej. 

Chcielibyśmy, żeby jak największa liczba pracodawców i pracowników dowiedziała się o tej zmianie, dlatego prowadzimy szeroką akcję informacyjną.

Ważne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS:

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta/e-akta-pliki-do-pobrania

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinie

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sulęcinku

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W piątek 1 marca 2019 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

W związku z tym wnioski o dowód osobisty będzie można składać maksymalnie do godz. 1130.

Ogłoszenie: Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych

Zarząd Spółki Krzykosy zaprasza na Walne Zgromadzenie z przedstawicielami Związku Spółek Wodnych w dniu 18.02.2019r. o godz. 1000 które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Krzykosy.

Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania planu prac melioracyjnych za rok ubiegły oraz plan prac na rok 2019.

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Libelta 2 ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA).

Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka Ogłoszenie o naborze wniosków.

Warsztaty pn.: Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

Województwo Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DEPARTAMENT ŚRODOWISKA
zaprasza na warsztaty pn.:

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

które odbędą się w dniach 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r.
w godzinach od 10.00 do 15.00, sala konferencyjna II
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie
ze środowiska, sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej.

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie dołączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. na adres: warsztaty@umww.pl

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Kadencja 2018-2023: IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Uwaga: Utrudnienia w odbiorze odpadów

W związku z utrudnieniami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o ich pozostawianie przed posesjami.
Wywóz odpadów będzie następował w dniach kolejnych.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Aktualny regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzykosy

Załączone dokumenty:
Portable Document Format Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków [pdf]

Budowa siłowni zewnętrznych w Sulęcinie i Krzykosach

Od czerwca 2018 roku Gmina Krzykosy realizowała dwa projekty:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sulęcin
  Koszt całkowity zadania to kwota 35.153,13 zł

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 2. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Krzykosy
  Koszt całkowity zadania to kwota 33.661,02 zł 

  Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: 
  „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 

  Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 12.916,68 zł 

 

Osiągnięte efekty przedstawiają załączone fotografie.
Silownie

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/13  502 23 000,00  1 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Sprzedaż nieruchomości w Krzykosach

Ogłoszenie

Wójt Gminy Krzykosy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzykosy położonych w miejscowości Krzykosy:

Lp.  Nr działki  Powierzchnia działki [m2 Cena wywoławcza  Wadium w kwocie 
1.  187/12 1170 47 500,00  3 800,00 


Cenę nabycia będzie stanowiła wylicytowana kwota powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Krzykosy V/23/2007 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy wyżej wymieniona działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
Uzbrojenie terenu powyższej działki stanowi energia elektryczna w granicy działek, wodociąg - możliwość przyłączenia.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą PO1D/00023284/3 w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.
Na w/w działce nie ciążą żadne obciążenia.

Przetarg odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Gminy w Krzykosach w BS Środa Wlkp. O/Krzykosy 90 9085 0002 0010 0100 1313 0011 najpóźniej do dnia 14 lutego 2019 roku.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest jednorazowo przelewem, najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy notarialnej zbycia nieruchomości. Nabywca nieruchomości w całości ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie (0-61) 285 15 14 wew. 121.
Ogłoszenie również opublikowane zostało w Internecie na stronie www.gminakrzykosy.pl/bip1
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

Zamiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Wójt Gminy Krzykosy informuje o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od dnia 1 stycznia 2019 roku:

STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY KRZYKOSY 
GOSPODARSTWO DOMOWE WG LICZBY MIESZKAŃCÓW  ODPADY SEGREGOWANE  ODPADY NIESEGREGOWANE 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z TRZECH I WIĘCEJ OSÓB 
35,00 zł  70,00 zł 
SKŁADAJĄCE SIĘ
Z DWÓCH OSÓB  
27,00 zł  54,00 zł 
JEDNOOSOBOWE  20,00 zł  40,00 zł 


Wójt               

/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wyborze partnera do projektu

Krzykosy, 24.12.2018 r.

Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

   

    Gmina Krzykosy działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7, którego wnioskodawcą będzie Gmina Krzykosy.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 30.11.2018 r. do 21.12.2018 r. W terminie naboru wpłynęły 2 oferty.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano:
Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

Infolinia dla rodzin ofiar tragedii w kopalni Karwinie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prezes wraz z zarządem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazują głębokie wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym i kondolencje rodzinom ofiar wypadku w kopalni w czeskiej Karwinie. W tym trudnym dla wszystkich czasie, ZUS chce wesprzeć zarówno poszkodowanych, jak i rodziny tragicznie zmarłych. Dlatego też dla wszystkich tych osób w oddziale ZUS w Nowym Sączu uruchomiona została specjalna linia telefoniczna: 18 449 84 03. Dyżurujący tam pracownicy ZUS będą udzielać wszelkich możliwych porad dotyczących uprawnień do świadczeń przysługujących z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych w związku z wypadkiem w czeskiej kopalni.

Infolinia czynna jest w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze, a w Wigilię 24 grudnia - w godzinach 7.00-13.00.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ZUS będzie na bieżąco udzielał wszelkiej możliwej pomocy prawnej dotyczącej ubezpieczeń społecznych wszystkim poszkodowanym i rodzinom ofiar.

Marlena Nowicka                 
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce                    

Syreny alarmowe na 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie Wielkopolskie

Dla upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia br. o godz. 16:40 na terenie Gminy Krzykosy, na okres jednej minuty, zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Informacja

W dniach 24 grudnia 2018 roku (Wigilia Bożego Narodzenia)
oraz 31 grudnia 2018 roku (Sylwester)
Urząd Gminy w Krzykosach
będzie czynny do godz. 1200 

Wójt               
/-/ inż. Andrzej Janicki

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek

Uproszczony plan urządzenia lasu

Uproszczony plan urządzenia lasu

Zaproś kominiarza!

Zaproś Kominiarza! - plakat

Portable Document Format Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy [pdf]

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Informacja - zużyte opony

Mieszkańcy Gminy Krzykosy!
Do dnia 27 grudnia 2018 r.
zużyte opony od samochodów osobowych mogą być dostarczane do wyznaczonych punktów:
- Bronisław 2, 63-025 Witowo,
- Sulęcinek, ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Decyzja RDOŚ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borowo i Sulęcinek

Decyzja RDOŚ

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Gmina Krzykosy, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych, w tym usług opiekuńczych i asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

1. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i/lub asystenckich oraz zdrowotnych skierowanych do osób z różnych względów zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze chronionym/wspomaganym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tworzone miejsca świadczenia usług mogą być miejscami stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego, stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.
3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych np. usługi opieki wytchnieniowej, szkolenia, kursy, grupy samopomocowe, poradnictwo psychologiczne itd.
4. Tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego, usługi dowożenia posiłków oraz wdrożenie systemu teleopieki - wyłącznie jako dodatkowy element projektu.
5. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. Wsparcie tworzenia Dziennych domów opieki medycznej - wyłącznie jako dodatkowy element projektu 

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Krzykosy przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.
b) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej lub posiadać status organizacji pozarządowej.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 21.12.2018 roku, do godziny 14:00 na adres
e-mail: krzykosy@wokiss.plZałączniki:
Doc 
Załącznik nr 1 - Formularz [docx]

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 557, położonej w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo.


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Pięczkowie 

 Księga wieczysta   PO1D/00022417/8
 Numer działki  557
 Powierzchnia (m2)  31 m2
 Cena nieruchomości (zł)  800,00
 Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Pięczkowo, obręb Pięczkowo
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową (symb. graf. ROM/RM) oraz na terenach objętych ochrona archeologiczna.
 Opis nieruchomości  Działka służy jako dojazd do prywatnej działki zabudowanej.
 Forma nabycia

 Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin składania wniosków do 10.01.2019 r.

"Biała sobota" w ZUS

Zakład ubezpieczeń społecznych

Biała sobota w ZUS
Dzień otwarty dla lekarzy
1 grudnia 2018 r.

W godzinach 9:00-13:00, zapraszamy lekarzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dzień otwarty pod hasłem: Biała sobota.

W ramach akcji pracownicy ZUS, będą:

 • zakładać profile PUE,
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu ZUS. Certyfikat będzie zapisywany na nośniku/sprzęcie elektronicznym lekarza ( niezbędny jest pendrive albo osobisty laptop),
 • udzielać wyjaśnień dotyczących elektronicznych zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta (ubezpieczonego).


„Biała sobota" odbędzie się w placówkach ZUS w: Poznaniu (ul. Starołęcka 31), Gnieźnie, Kole, Koninie, Obornikach, Słupcy, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Turku i Wrześni.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 61 8745-438.

Zapraszamy

 

Wykazy dotyczące sprzedaży działek oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazów dotyczących działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych numerami 187/12 i 187/13, położonych w miejscowości Krzykosy, obręb KrzykosyZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 260/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/12
 Powierzchnia (m2)  1170 m2
 Cena nieruchomości (zł)  47 500,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg, dojazd droga ziemną.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

 


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2018 
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 13 listopada 2018 r. 
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych 
stanowiącej własność Gminy Krzykosy

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej położonej w Krzykosach

 Księga wieczysta   PO1D/00023284/3
 Numer działki  187/13
 Powierzchnia (m2)  502 m2
 Cena nieruchomości (zł)  23 000,00
 Do ceny sprzedanej działki zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujących w dacie sprzedaży
 Położenie  Krzykosy, obręb Krzykosy
 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy Krzykosy (Dz.Urz.Woj., Wlkp z dnia 19 kwietnia 2007r. nr 58 poz.1526) w/w działka znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową (ROM).
 Opis nieruchomości  Położona w odległości 1 km od centrum miejscowości, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa siedliskowa, tereny rolne, ma w zasięgu sieć energetyczną i wodociąg.
Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 Forma nabycia  Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Termin zapłąty ceny sprzedaży nieruchomości  

 Cena nieruchomości płatna najpóźniej do dnia zawarcia umowy.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Szkolenie dla przedsiębiorców

Krajowa Administracja Skarbowa

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Wielkopolskiej zaprasza Przedsiębiorców na szkolenie w dniu 5 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w zakresie:

 • mechanizmu podzielonej płatności (split payment),
 • należytej staranności w zakresie VAT,
 • Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Szkolenie, w zależności od liczby zainteresowanych, odbędzie się w siedzibie Urzędu Skarbowego lub w Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 3 grudnia 2018r. po nr telefonu 61 28 679 11 lub 61 28 679 59.

W przypadku dużego zainteresowania szkolenie może zostać przeprowadzone ponownie, miejsce i termin szkolenia zostaną wówczas wskazane w odrębnym komunikacie.

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W dniu 22 listopada 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:00 do 11:00

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Konsultacje

Konsultacje w sprawie projektu na rok 2019


Załączniki:
Portable Document Format Projekt uchwały [pdf]

UWAGA!

Urząd Gminy w Krzykosach przypomina, że w dniu 15 listopada 2018 roku (dzisiaj) upływa termin płatności IV raty podatku za 2018 rok.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 Listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE II
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krzykosy wybranej w wyborach
samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29a ust.2 w związku z art. 26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późno zm.) w związku z treścią wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-501-171/18 z dnia 15 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z przeprowadzonymi w dniu 21 października 2018 r. wyborami samorządowymi, zwołuje się na dzień 20.11.2018 o godz. 10:00 I sesję Rady Gminy Krzykosy, która odbędzie się w siedzibie: Urząd Gminy w Krzykosach.

§2

Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził naj starszy wiekiem radny obecny na I sesji.

§3

1. I sesja zwoływana jest w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy.
2. Proponuję się następujący porządek obrad:
1) otwarcie sesji;
2) złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego;
3) złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Krzykosy, poprzedzone ewentualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Krzykosy;
4) stwierdzenie quorum;
5) uchwalenie porządku obrad;
6) wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
7) przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego;
8) wybór wiceprzewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej;
b) zgłaszania kandydatów;
c) przeprowadzenie głosowania;
9) Dyskusja - wolne wnioski;
10) Zamknięcie sesji.

§4

O terminie i miejscu przeprowadzenia I sesji Rady Gminy Krzykosy zawiadamia się radnych oraz Wójta Gminy Krzykosy wybranych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§5

Wykonanie postanowienia powierza się Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta Gminy Krzykosy

§6

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy w Koninie II
/-/ Paweł Myśliński         

Informacja o jednodniowym przesunięciu odbioru odpadów

    Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 listopada 2018 dzień 12 listopada 2018r. ustanowiono dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys informuje, że wszystkie odbiory odpadów zaplanowane w harmonogramach w dniach od 12.11.2018r. do 16.11.2018r. odbędą się z jednodniowym przesunięciem, tzn. :

 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 12.11.2018 r. (poniedziałek) odbędzie się w dniu 13.11.2018 r. (wtorek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 13.11.2018 r. (wtorek) odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. (środa)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 14.11.2018 r. (środa) odbędzie się w dniu 15.11.2018 r. (czwartek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 15.11.2018 r. (czwartek) odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. (piątek)
 • odbiór odpadów planowany w harmonogramie w dniu 16.11.2018 r. (piątek) odbędzie się w dniu 17.11.2018 r. (sobota)

Informacja dotycząca opłat za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej

1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.) wprowadzająca zmiany w zakresie gospodarowania wodami oraz opłat za usługi wodne, w tym opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 Prawa wodnego osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę zależy od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowy wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Opłata jest wnoszona kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej ponoszenia wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację. Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich i tylko w 10% dochód budżetu Gminy.

Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie Oświadczenia i jego przekazanie w terminie do dnia 15.12.2018 r. Urzędu Gminy Krzykosy pok. 22, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy tel.: 61 285 15 14 w. 130.

Na podstawie ww. przepisów oraz złożonych oświadczeń Wójt Gminy Krzykosy przekaże informacje o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Wybory Wójta i do Rady Gminy - Protokoły z wyborów

PDF Wybory do Rady Gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców - Protokół z wyborów [pdf]
PDF Wybory Wójta Gminy Krzykosy [pdf]

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla koła 71 Szarak ZO Poznań

Plan polowan zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla koła 71 Szarak ZO Poznan

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 19 października 2018 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Krzykosy

    Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 2a oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Koninie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 3 w gminie Krzykosy, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu pokrewieństwa z kandydatem:

 1. Agnieszka Katarzyna Grzechowiak, zgłoszona przez KWW SAMORZĄD KRZYKOSY 2018 (uzupełnienie składu), zam. Pięczkowo

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II     
/-/ Paweł Myśliński 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 dla Koła Łowieckiego nr 72 "Zdrój" w Zaniemyślu

Plan polowan zbiorowych w sezonie 2018/2019

 

 

 

 

Plan polowań zbiorowych 2018/2019

Doc Plan polowań zbiorowych 2018/2019 Koło Łowieckie „Jeleń" nr 77 w Nowym Mieście n/Wartą w obwodach łowieckich nr 315 i 410, woj. wielkopolskie [doc]

Informacja o pracy komisji obwodowych

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze
w Gminie Krzykosy
w dniu 21 października 2018 r.
rozpoczynają pracę o godz. 600.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych

Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków na granty (ogólnodostępne, niekomercyjne działania dla społeczności lokalnych) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na realizację wskaźników:

 • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw)- 4 sztuki
 • liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw)- 4 sztuki
 • liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii- 2 sztuki
 • liczba zorganizowanych przedsięwzięć o charakterze kulturowym, w tym kultywujących lokalne tradycje oraz ogólnodostępnych przedsięwzięć integracyjnych na terenie LGD- 8 sztuk
 • liczba zajęć z kapitału społecznego, w tym edukacyjne dla mieszkańców obszaru LGD- 8 sztuk
 • liczba stworzonych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców obszaru LGD- 6 sztuk
 • liczba przedsięwzięć promujących edukację ekologiczną, w tym w zakresie ochrony Środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznych - 5 sztuk


Minimalna wartość wsparcia grantu wynosi 5 000,00 zł,
Maksymalna wartość wsparcia w zależności od realizowanego zakresu wynosi:

 • 6 000,00 zł w ramach wzmocnienia kapitału społecznego
 • 13 000 zł w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego
 • 18 000 zł w ramach budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 8 – 22 października 2018 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, ulica Libelta 2 (parter siedziby GDDKiA)

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne na stronie internetowej: www.liderzielonejwielkopolski.pl

 

Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Plakat

LI (ostatnia w kadencji 2014-2018) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

LI (ostatnia w kadencji 2014-2018) zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Plan polowań zbiorowych

Doc Plan polowań zbiorowych organizowanych przez WKŁ 86 „Sokół” w sezonie  łowieckim 2018/2019 [doc]

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 4 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w miejscowości Wiosna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 243/2018
Wójta Gminy Krzykosy z dnia 02 października 2018 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
stanowiącej własność Gminy Krzykosy
 
 
Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Wiosna,
obręb Miąskowo
 
Oznaczenie
nieruchomości 
miejscowość Wiosna obręb Miąskowo
Działka nr 46
PO1D/00023285/0 
Powierzchnia  24,0420 ha całkowity obszar działki
3,2620 ha obszar wydzierżawiany
Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 22 lutego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Wój. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 58, poz. 1626) działka nr 46 znajduje się na terenie oznaczonym w w/w planie jako zieleń naturalna (ZN), lasy (ZL), oraz rola (R).
Opis
nieruchomości 
Działka na większości terenu stanowi użytki zielone, otoczona lasami.
W pobliżu pojedyncza zabudowa zagrodowa. Dojazd do działki drogą
o nawierzchni ziemnej.
Forma zbycia  Dzierżawa na okres 3 lat
Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy
Cenę przyjmuje się 5 q/żyta z 1 ha rocznie na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego za każdy rok.
Wysokość czynszu będzie aktualizowana co roku po ukazaniu się komunikatu przez okres trwania umowy.
Termin wnoszenia
czynszu 
Jednorazowo do 15 listopada danego roku obowiązywania umowy

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 r.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach z dnia 1 października 2018 roku

Uchwała nr 3

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Protokół z uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 24 września 2018 r.

Informacja o losowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 21 września 2018 roku

Informacja o obwodach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Kierowca i magazynier

Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"
Projekt "Kierowca i Magazynier - Atrakcyjne Możliwości Zdobycia Zawodu"

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 13 września 2018 r.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Koninie II
z dnia 13 września 2018 r.
o zgłaszaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (zwanych dalej jako komisje obwodowe) na terenie powiatu gnieźnieńskiego, słupeckiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego jest Komisarz Wyborczy w Koninie II.

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych składają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w urzędach gmin, na obszarze których siedzibę mają te komisje w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek), w godzinach pracy urzędów, osobiście lub pocztą. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozstrzyga data wpływu przesyłki do właściwego urzędu gminy, tj. urzędu na obszarze gminy, w której siedzibę ma dana obwodowa komisja wyborcza.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie ... - tekst tej uchwały dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do tej uchwały. Stosownie do § 5 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały pełnomocnik wyborczy może zgłaszać kandydatów na członków komisji na całym obszarze działania komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie II      
/-/ Paweł Myśliński 

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach w sprawie planu dyżurów

UCHWAŁA NR 2/2018
Gminnej KOMISJI WYBORCZEJ w Krzykosach
z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach
związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz Wójta

    Na podstawie art. 180 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. , z 2018 poz. 754 ze zmianami) oraz pkt I załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Krzykosach związanych z rejestracją list kandydatów na radnych i wójta :

1) co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Komisji, w tym Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, będzie dyżurować w siedzibie Komisji, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Krzykosy pok. Nr 4. tel. 61/2851514 wew. 127 fax 61/2851592

2) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na radnych pełnione będą w dniach:
od 12 września 2018r do dnia 14 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
W sobotę dnia 15 września 2018r. dyżur pełniony będzie w godz. od 9.00 – 13.00
W dniu 17 września 2018 r. w godzinach 8.00– 24.00.
W niedzielę dyżuru nie będzie.

3) dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta pełnione będą w dniach:
od 18 września 2018r do dnia 25 września 2018r od godziny 14.00- 16.00
z wyjątkiem soboty i niedzieli
26 września 2018 r. w godzinach 16.00– 24.00.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy którego zobowiązuje się do obwieszczenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu oraz na stronach BIP.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza w Krzykosach

GMINNA KOMISJA WYBORCZA
W KRZYKOSACH

Przewodniczący Komisji - Zenon Mendyka

Wiceprzewodniczący Komisji – Elżbieta Waśkowiak

Członkowie:

Weronika Kosmowska
Ewa Pelczyk
Milenia Poll
Daria Skowrońska
Bernadeta Świerczewska
Milena Włodarczyk
Regina Zięta

Przewodniczący         
Gminnej Komisji Wyborczej

Zenon Mendyka         

Gminna Komisja Wyborcza

Postanowienie

Zalacznik nr 15

Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2018

Harmonogram zebrań wiejskich - wrzesień 2018

Nowy rozkład jazy autobusów - Linia 21

Linia 21 I-III

Linia 21 IV-V

Portable Document Format Nowy rozkład jazdy autobusów - Linia 21 [pdf]

Szkody łowieckie - Aktualizacja danych

Szkody łowieckie - wnioski

Aktualizacja danych

Msza Święta pogrzebowa

30 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1300
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Nietrzanowie
zostanie odprawiona
Msza Święta pogrzebowa śp. Wiesława Zająca,
po której nastąpią uroczystości pogrzebowe.

Kondolencje

Kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego Wiesława Zająca

Renta dla ucznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Uczysz się i masz rentę rodzinną, sprawdź o czy musisz powiadomić ZUS

Uczniowie i studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu nauki. Przeczytaj, co i kiedy trzeba zrobić, żeby nie stracić prawa do renty, albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Renta wypłacana jest przez rok szkolny i okres wakacji. Zaraz po wakacjach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu. Natomiast studenci mają czas do końca października. Zatem, aby renta wypłacana była bez przerwy, należy pamiętać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia. Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Jeżeli pobieramy rentę rodzinną musimy zawiadamiać ZUS między innymi o:

 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej,
 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat.


Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy w Krzykosach będzie czynny od godz. 7:30 do 11:30

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Polskie kadry"

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XLIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Dyżury eksperckie ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział ZUS w Poznaniu przygotował dyżur ekspercki na temat - sposobu ustalania emerytury i zasad oraz możliwości jej podwyższania. Naszych ekspertów będzie można zapytać m.in.:

 • Komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura?
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Jak zwiększyć wysokość emerytury?


Na te i wiele innych pytań związanych ze świadczeniami emerytalnymi, odpowiedzą eksperci ZUS podczas dyżurów telefonicznych, które odbędą się w godz. 9:00 - 11:00 w następujących terminach:

 • Poznań - 2 sierpnia pod nr tel. 61 874 54 83
 • Gniezno - 6 sierpnia pod nr tel. 61 424 05 66
 • Konin -  8 sierpnia pod nr tel. 63 246 67 41


Serdecznie zapraszamy.

Krystyna Michałek                                  
Rzecznik Regionalny ZUS                       
Województwa Kujawsko-Pomorskiego