WAŻNE!

Informacje i ogłoszenia

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego w 2023 roku

Węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 9 w związku z art. 8 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Krzykosy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z realizacją do dnia 30.04.2023 r.

Wnioski w sprawie preferencyjnego zakupu węgla będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach pok. nr 4 – Biuro Rady Gminy.

Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2023 r.

Procedura dystrybucji węgla na terenie Gminy Krzykosy oraz koszt zakupu węgla pozostają bez zmian.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego mieszkańcy, którzy nie dokonali zakupu preferencyjnego węgla w 2022r., ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 1. do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
 2. od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.


W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg (1,5 t), to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r., powiększa limit na rok 2023.


Ikona PDF Wniosek zakup węgla Gmina Krzykosy do 30.04.2023 [735 KB]

Transmisja z XLVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krzykosy

XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.1.2023

Krzykosy, 9 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2030.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 6. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przebudowa ulicy Rzecznej w miejscowości Pięczkowo

Gmina Krzykosy w 2022 roku przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego przebudowała ulicę Rzeczną w miejscowości Pięczkowo o łącznej długości 605 mb i wartości 975.787,64 zł. W ramach inwestycji wykonana został nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8,0 cm na podbudowie z chudego betonu grubości 25,0 cm oraz nawierzchnia asfaltowa o grubości 7,0 cm na podbudowie tłuczniowej grubości 25,0 cm. Wartość dofinansowania wyniosła 160.000,00 zł.

Ulica Rzeczna w miejscowości Pięczkowo

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 grudnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 7 grudnia 2022 r. [756 KB]

Pierwsze transporty węgla dotarły na teren Gminy Krzykosy

Pierwsze transporty węgla dotarły dziś do składów węgla w Sulęcinku.

Zamierzamy niezwłocznie uruchomić preferencyjną sprzedaż węgla osobom uprawnionym.

Mieszkańcy, którzy złożyli „WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO" i został on pozytywnie zweryfikowany, zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie w celu omówienia szczegółów transakcji. Obecnie czekamy za dostawą węgla kamiennego 8-25 mm.

Węgiel kamienny 25-50 mm

Węgiel kamienny 25-50 mm Węgiel kamienny 25-50 mm

Węgiel kamienny 25-50 mm

Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń

Sulęcinek

Od lipca 2022 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.

Doposażenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego w Sulęcinku w elementy małej architektury i zieleń.

Koszt całkowity zadania wyniósł 62.516,79 zł.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".
Samorząd województwa współfinansował zadanie w kwocie 50.000,00 zł.

Sulęcinek

Aktualizacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych za pośrednictwem samorządów

Gmina Krzykosy będzie mogła kupić węgiel od importerów za maksymalnie 1,5 tyś. zł za tonę, a następnie będzie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł za tonę. Wynikająca różnica 500 zł (za tonę), to środki na pokrycie kosztów dystrybucji węgla przez gminy, np. koszty transportu, magazynowanie, załadunek usługa ważenia itp. Wyżej wymieniona cena będzie obejmowała dowóz do wnioskodawcy mieszkającego na terenie Gminy Krzykosy.

Odbiór węgla będzie odbywał w dwóch miejscach dystrybucji na terenie Gminy Krzykosy:

 1. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  Bronisław 2, 63-025 Witowo
 2. Mirosława Pinecka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
  Sulęcinek ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek


Płatność za węgiel mieszkańcy mogą dokonywać po rozpatrzeniu złożonego wniosku oraz uruchomieniu sprzedaży węgla.

Płatność należy dokonywać przelewem na nr konta Urzędu wskazany na fakturze VAT.

Publikujemy certyfikaty węgla, który będzie można nabyć za pośrednictwem naszej Gminy.
Ikona PDF Certyfikat 1 (+25mm) [101 KB]
Ikona PDF Certyfikat 2 (8-25mm) [100 KB]

O pozytywnej weryfikacji wniosku zostaną Państwo powiadomieni w formie elektronicznej (e-mail – jeśli wnioskodawca wskazał we wniosku), SMS lub telefonicznie.
Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona po dostarczeniu węgla na wyżej wymienione miejsca dystrybucji.

W ramach zakupu preferencyjnego ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa wynosi :
1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1 500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1 500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano tego zakupu w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to ilość niezakupionego w ramach limitu paliwa do 31 grudnia 2022 r. będzie można zakupić po dniu 1 stycznia 2023 r. Ogólna ilość zakupionego preferencyjnie paliwa nie może przekroczyć 3 000 kg.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Ikona PDF Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 07.11.2022 r. [963 KB]

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – ciąg dalszy

Zdjęcie przedstawia węgiel

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych dostępne będą w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz na stronie internetowej.

Wnioski przyjmowane są od 14.11.2022 r. w Urzędzie Gminy w Krzykosach – pok. nr 23 – wejście D – od strony Poczty Polskiej.

Węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Mieszkańcy, którzy nabyli węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona powyżej, czyli np. w sklepie PGG, nie mogą składać wniosków na preferencyjny zakup paliwa.

Sprzedaż węgla opałowego zostanie uruchomiona niezwłocznie po zakończeniu procedur formalnych tj. wskazanie przez importerów miejsc, z których gmina będzie mogła odebrać hurtowe ilości węgla, a także otrzymania węgla od wyznaczonych spółek rządowych.

Gmina Krzykosy nie ma wpływu na sortyment węgla oraz jego jakość.
Węgiel posiadać będzie stosowne certyfikaty jakości.

W celu zakupu węgla należy złożyć wniosek:

 • osobiście w Urzędzie Gminy w Krzykosach przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ikona DOC Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych [36 KB]

Konsultacje projektu na rok 2023

Krzykosy, dnia 4 listopada 2022 r.

KONSULTACJE
projektu na rok 2023 "Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uwagi do projektu na rok 2023 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" proszę przesłać:

1) drogą pisemną na adres:
Urząd Gminy w Krzykosach
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy

lub

2) drogą mailową na adres: bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl

w terminie do dnia 17 listopada 2022 r. – czwartek
do godz. 15.00.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ikona DOC Załącznik – „Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" [91 KB]

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Wójt Gminy Krzykosy informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego (groszek, orzech) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Gmina prowadzi obecnie przygotowania do realizacji tego zadania.

O terminie składania wniosków będziemy informowali na bieżąco. Wzór wniosku będzie możliwy do pobrania w Urzędzie Gminy w Krzykosach oraz na stronie internetowej.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Ikona PDF Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego [257 KB]

Komunikat dotyczący dystrybucji węgla przez gminę

Na fotografii widać składowany węgiel

Gmina Krzykosy, w celu ułatwienia mieszkańcom zaopatrzenia w węgiel na sezon grzewczy 2022/2023, podjęła decyzję o przystąpieniu do rządowego projektu ułatwiającego dostęp do węgla po preferencyjnych cenach za pośrednictwem samorządów.

Obecnie trwa proces legislacyjny ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W miarę napływu informacji dotyczących strony formalnej organizacji sprzedaży będą Państwo informowani przez Urząd Gminy o szczegółach dotyczących terminu i miejsca składania wniosków oraz organizacji sprzedaży. Według założeń procedowanej ustawy Gmina będzie mogła nabywać węgiel w cenie od 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Różnica pomiędzy tymi kwotami ma pokryć koszty transportu węgla do punktu sprzedaży na terenie gminy oraz organizacji dystrybucji. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali wniosek o zakup preferencyjny. Limity dotyczące zakupu węgla, według zapewnień Rządu, zostaną ujęte w rozporządzeniu do ustawy. Preferencyjna sprzedaż będzie dostępna dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Szczegóły zostaną podane do Państwa informacji tak szybko, jak tylko będzie możliwe ustalenie zasad prowadzenia sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na warunkach preferencyjnych mogą składać zapotrzebowanie pod tel. 61 28 515 14 wew. 131

Nabór wniosków w ramach programów resortowych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej”

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023


Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Cel i uczestnicy Programu

Głównym celem Programu jest świadczenie usług asystencji osobistej poprzez zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadającym orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Termin naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu ePUAP).

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami tj. kalkulacją kosztów i częścią opisową jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Dystrybucja preparatów ze stabilnym jodem w Gminie Krzykosy

Szanowni Mieszkańcy, 

w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na terenie Gminy Krzykosy utworzone zostały następujące punkty dystrybucji jodku potasu:

Lp. Adres punktu dystrybucji Dla sołectwa
1. Dom Strażaka
OSP Krzykosy,
63-024 Krzykosy
ul. Strażacka 6
Krzykosy
Solec
2. Strażnica
OSP Pięczkowo,
63-025 Pięczkowo
ul. Szkolna 18A
Pięczkowo
Wiosna
3. Strażnica
OSP Witowo,
63-025 Witowo 14
Witowo
4. Strażnica
OSP Sulęcin,
63-023 Sulęcin
ul. Kolejowa 19
Sulęcin
Młodzikowo
Młodzikówko
5. Wiejski Dom Kultury,
63-023 Garby 28
Garby
6. Strażnica
OSP Murzynowo Leśne,
63-023 Murzynowo Leśne
ul. Poznańska 45
Murzynowo Leśne
7. Strażnica
OSP Miąskowo,
63-023 Miąskowo 15A
Miąskowo
8. Strażnica
OSP Sulęcinek,
63-023 Sulęcinek
ul. Klonowa 76
Sulęcinek


Dystrybucja będzie opierać się na pracy pracowników Urzędu Gminy, strażaków OSP i pracowników OPS.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Dla zwiększenia świadomości społecznej podajemy ważne informacje:

Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek jodku potasu o mocy 65 mg), na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r.:

 • Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki)
 • Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki)
 • Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka)
 • Dorośli (do 60 r.ż.) i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki)
 • Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 tabletki)


W tabletki z jodkiem potasu powinny być zabezpieczone wszystkie osoby do 60 roku życia. (Rekomendacje Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2022 r.)

Dawkowanie produktu należy przeprowadzić zgodnie z opisem zamieszczonym w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który w całości zamieszczamy poniżej (ulotka).

Zapoznaj się z:

 1. Poradnik na wypadek zagrożenia radiologicznego
 2. Ulotka - Charakterystyka produktu leczniczego [371 KB]


Przydatne linki:

 1. Komunikat MSWiA na temat Dystrybucji jodku potasu
 2. Konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego ws. dystrybucji jodku potasu

UWAGA! Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, LPG, olej opałowy)) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

INFORMACJA ZUS - wypłata czternastek

Bydgoszcz, 14 września  2022 r.

 Informacja prasowa

 W czwartek kolejna wypłata czternastek

 Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 15 września, mają powody do zadowolenia. Otrzymają czternastą emeryturę już jutro. Natomiast osoby, których termin płatności emerytury czy renty przypada na 20 września- w przyszłym tygodniu.

 Czternastą emeryturę w Wielkopolsce jak dotąd otrzymało 412,5 tys. emerytów i rencistów na kwotę ponad 495 mln zł. Zdecydowana większość z nich, bo aż 75 procent, to świadczenia wypłacone w pełnej wysokości, wynoszące 1217,98 zł na rękę. W czwartek kolejne czternastki z ZUS  trafią do niemal 78 tys. osób z województwa wielkopolskiego. Suma wypłat to 94,6 mln zł.

 Dodatkowe świadczenie ZUS wypłaca razem z bieżącą emeryturą lub rentą, co oznacza, że
nie trzeba składać żadnego wniosku. Ostanie czternastki ZUS wypłaci 20 września.

 Czternastka przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom uprawnionym np. do renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego Mama 4 plus.

 Pełną kwotę czternastki otrzymują osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2 900 zł brutto. Jeśli ktoś ma wyższą emeryturę czy rentę między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, to czternastka jest pomniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie jest jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury jest niższa niż 50 zł.

 Czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto,  a także osoby, których wypłata emerytury, renty czy innego długoterminowego świadczenia  z ZUS była zawieszona na dzień 24 sierpnia.

 Czternasta emerytura nie jest dochodem i nie ma wpływu na prawo do dodatku osłonowego.
Nie wlicza się również do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatku mieszkaniowym,
o pomocy społecznej oraz o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (czyli tzw. 500 plus  dla osób niesamodzielnych). Nie jest również dochodem, przy ubieganiu się o  świadczenia rodzinne. Nie będzie także brana pod uwagę przy ubieganiu się przez seniora o pomoc społeczną. Z kwoty tego świadczenia nie dokonuje się żadnych potrąceń
i egzekucji.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków

  LGD Lider Zielonej Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących zakresów:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (ogłoszenia nr 23/2022 oraz 24/2022)

- Podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie nr 25/2022)

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.09.2022r. do 03.10.2022 r. do godziny 15:30 - Informacje szczegółowe wraz z dokumentacją dla ogłoszonych naborów znajdują się stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl zakładka PROW 2014 – 2020 => podzakładka Ogłoszenie o naborze wniosków

Informacja ZUS

Bydgoszcz, 7 września  2022 r.

 

Informacja prasowa

 

ZUS wypłacił kolejne czternastki

 

5 i 6 września kolejni seniorzy otrzymali czternastki z ZUS. W Wielkopolsce w tych dniach dodatkowe świadczenie otrzymało ponad 87 tys. emerytów i rencistów na łączną kwotę 105,8 mln zł. Następne czternastki ZUS wypłaci 10, 15 i 20 września.

 

Czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu. Nie trzeba składać żadnych wniosków.
Osoby uprawnione otrzymują ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Zdecydowana większość z nich wypłacana jest w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę.

Do tej pory czternastki trafiły do 3,6 mln emerytów i rencistów na łączną sumę 4,4 mld zł. W województwie wielkopolskim wypłaciliśmy 411,1 mln zł dla niemal 342 tys. osób.
W sumie czternasta emerytura trafi do 9 mln emerytów, rencistów, w tym 8,1 mln z ZUS.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty pobierali jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Na pełną kwotę świadczenia tj. 1217,98 zł na rękę  mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe np. emerytura, renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł brutto.

Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania oraz osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 188,44 zł brutto.

Czternasta emerytura jest wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się też do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców - Centralny Port Komunikacyjny - Studium dla linii Kolei Dużych Prędkości Sieradz-Poznań

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla budowy linii kolejowej nr 85

Więcej informacji pod adresem: https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/stes-sieradz-kalisz-pleszew-poznan

UWAGA! Można już składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy w Krzykosach można już składać wnioski o dodatek węglowy (3 000 zł)

Wszelkie niezbędne druki:
• wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
• informacja w sprawie przyznania dodatku węglowego,
• klauzula informacyjna,

dostępne są do pobrania ze stron WWW i BIP (zakładka Druki do pobrania → Dodatek węglowy) oraz w pokoju numer 3 zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Gminy w Krzykosach.

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: pozostałe miejscowości

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BOGUSŁAWKI, BOROWO, GARBY, KAŹMIERKI, MIĄSKOWO, MŁODZIKOWO, MŁODZIKÓWKO, MURZYNOWIEC LEŚNY, MURZYNOWO LEŚNE, MURZYNÓWKO, PRZYMIARKI, SULĘCIN, SULĘCINEK

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 19.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00
 2. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-17.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-20.00


MIEJSCE ODBIORU: GMINNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SULĘCINKU

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Baba, Krzykosy, Lubrze, Małoszki, Solec

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BABA, KRZYKOSY, LUBRZE, MAŁOSZKI, SOLEC

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 24.08.2022 (ŚRODA) w godz. 15.00-18.00
 2. 25.08.2022 (CZWARTEK) w godz. 15.00-18.00
 3. 26.08.2022 (PIĄTEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 15.00-18.00


MIEJSCE ODBIORU: MAGAZYNY ZA SKLEPEM/APTEKĄ W KRZYKOSACH

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu: Bronisław, Pięczkowo, Wiktorowo, Witowo, Wiosna, Wygranka

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: BRONISŁAW, PIĘCZKOWO, WIKTOROWO, WITOWO, WIOSNA, WYGRANKA

Mogą zgłaszać się po odbiór pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu w następujących terminach:

 1. 20.08.2022 (SOBOTA) w godz. 10.00-14.00
 2. 22.08.2022 (PONIEDZIAŁEK) w godz. 8.00-11.00 oraz 16.00-19.00
 3. 23.08.2022 (WTOREK) w godz. 16.00-19.00


MIEJSCE ODBIORU: ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY UL. POWSTAŃCÓW WLKP. W PIĘCZKOWIE

POJEMNIK MOŻE ODEBRAĆ WŁAŚCICIEL LUB WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, BĄDŹ INNA OSOBA ZE STOSOWNYM UPOWAŻNIENIEM (do odbioru u sołtysa lub do wydrukowania na stronie internetowej Urzędu Gminy)

Dla osób starszych i schorowanych istnieje możliwość dowozu pojemnika do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie pod nr 61-285-15-14 wew. 131 do dnia 26.08.2022.


Ikona DOC Upoważnienie [16 KB]

Ogłoszenie - popiół

UWAGA!!!

Ze względu na trudności związane z dostawą pojemników przeznaczonych do gromadzenia popiołu, w sierpniowym terminie odbioru popiołów (wg harmonogramu) prosimy wystawić pojemnik z odpadami zmieszanymi.

Nastąpi dodatkowy odbiór pojemników, w których mogą znajdować się odpady zmieszane razem z popiołem.

O terminie i miejscu odbioru pojemników (bezpłatnych) przeznaczonych na popiół będziemy informować na bieżąco.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Na PUE ZUS sprawdzisz stan swojego konta emerytalnego

PUE ZUS

ZUS zakończył już generowanie i udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2021 rok. W tym roku informację otrzyma ponad 23 mln osób. Tak jak i w zeszłym roku ZUS udostępnił IOSKU wyłącznie w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Informacja o stanie konta ubezpieczonego została przygotowana dla wszystkich osób, które mają odprowadzoną choćby jedną składkę do ZUS. Odwzorowuje stan naszych środków na koncie emerytalnym na koniec 2021 roku po ostatniej rocznej waloryzacji składek. Wskazuje też, jaką kwotę zgromadziliśmy na subkoncie w ZUS oraz jaka kwota trafiła do otwartego funduszu emerytalnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W informacji znajdziemy również wykaz składek emerytalnych z ubiegłego roku w podziale na miesiące. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2021 r. ukończyli co najmniej 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości
z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i nie powiększamy naszego konta o nowe składki – dodaje rzeczniczka.

Podobnie jak w ubiegłym roku nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej,
a udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na PUE ZUS w „Panel ubezpieczonego", w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta", a następnie „Informacja za 2021 r."

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Ostatni dzwonek na świadczenie postojowe

Rulon banknotów stuzłotowych spięty gumką recepturką na tle napisu ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 23 lipca przedsiębiorcy z takich branż, jak sprzedaż detaliczna, transport, gastronomia, sport, kultura, rozrywka, edukacja, catering czy hotele mogą złożyć wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7. Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają na to czas do 16 sierpnia.

Przedsiębiorcy z określonych branż, którzy odczuli negatywne skutki występowania pandemii
w Polsce, wciąż mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. W zależności od kodu PKD mogą wystąpić o postojowe nawet sześć razy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co do zasady postojowe wynosi 2080 zł, a dla firm na karcie podatkowej, zwolnionych z VAT 1300 zł.
Wnioski o wsparcie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Poza przedsiębiorcami, o świadczenie postojowe mogą ubiegać się również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Głównymi warunkami uzyskania tego typu pomocy jest data zawarcia umowy przed 1 kwietnia 2020 r., ograniczenie możliwości jej wykonywania lub jej zakończenie
z powodu przestoju u zleceniodawcy w wyniku COVID-19, jak również brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych- dodaje rzeczniczka.

Jeśli kwota przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest wyższa niż 1299 zł, zleceniobiorcy otrzymają świadczenie w wysokości 2080 zł. W przypadku, jeśli kwota ta jest niższa, świadczenie postojowe zostanie wypłacone w wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia z umowy, jednak nie więcej, niż 2080 zł.

Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej.

Tylko do soboty, 23 lipca wniosek o postojowe RSP-DD7 mogą złożyć branże takie jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki, pokoje zagadek.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego dla tych branż jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40%. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Pozostali przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają trochę więcej czasu na złożenie wniosku o postojowe, mianowicie do 16 sierpnia. Dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK,
RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6. Informacje o tym, jakie warunki muszą spełnić, aby otrzymać środki znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

UWAGA! Dziś upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że 30 czerwca (dziś) upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku (zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, tzn. wykorzystywanego do działalności gospodarczej).

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. internetowo – przez stronę Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego)
  lub
 2. w wersji papierowej – przychodząc osobiście do Urzędu Gminy w Krzykosach - pok. 23, wejście D (od strony Poczty Polskiej).


CEEB plakatCEEB ulotka

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą czynne do 12.00

W dniu 24 czerwca 2022 r.
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności
będą 
czynne do godziny 12.00.

XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.6.2022

Krzykosy, 15 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXIX zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Krzykosy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Murzynowo Leśne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzykosy na rok szkolny 2022/2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 czerwca 2022 r. na czynności Wójta Gminy Krzykosy.
 11. Wotum zaufania:
  a) debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za 2021 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy wotum zaufania.
 12. Absolutorium:
  a) przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok oraz stanu mienia komunalnego;
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy;
  d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2021 rok;
  e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2021 rok;
  f) dyskusja nad sprawozdaniami;
  g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2021 rok;
  h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2021 rok.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu lipcu 2022 r.

Dyżury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Średzkiego:
Terminy dostępności świadczeń:
 • w porze nocnej: 20.00-6.00
 • w niedziele: 8.00-21.00
  (9.00-17.00 - Apteka „Św. Józefa" ul. Poselska 18,
  10.00-16.00 - Apteka „Pod Orłem" ul. Stary Rynek 2,
  8.00-21.00 - Apteka „Medica" ul. Żwirki i Wigury 3c)
Decyzją apteki: Apteka Adres Kontakt 
24.06.2022 r. – 01.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"MEDICA"

ul. Żwirki i Wigury 3C,
Środa Wlkp.

61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
01.07.2022 r. – 08.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD SŁOŃCEM"
ul. Czerwonego Krzyża 12,
Środa Wlkp.
61 287 08 33
 

Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

08.07.2022 r. – 15.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD ORŁEM"
ul. Stary Rynek 2,
Środa Wlkp.
736 697 957
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
15.07.2022 r. – 22.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"ŚW. JÓZEFA"
ul. Poselska 18,
Środa Wlkp.
61 286 50 22
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
22.07.2022 r. – 29.07.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"MEDICA"
ul. Żwirki i Wigury 3C,
Środa Wlkp.
61 285 21 30
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:
29.07.2022 r. – 05.08.2022 r. dyżur pełniony do godz. 23.00 Apteka
"POD SŁOŃCEM"
ul. Czerwonego Krzyża 12,
Środa Wlkp.
61 287 08 33
  Najbliższe apteki pełniące dyżur całodobowy:

* Apteki w Poznaniu: https://www.woia.pl/page/128/dyzury-aptek-miasta-poznania.html

 

Starostwo Powiatowe informuje, że do tutejszego starostwa wpłynęło pismo od średzkich aptekarzy, będące zapewnieniem pełnienia dyżurów w:

 • dni powszednie co najmniej do godziny 23.00,
 • w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy co najmniej w godzinach od 9.00 do 23.00.

Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Krzykosy

Ikona PDF Zarządzenie Nr 232/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzykosy w roku 2022 [741 KB]

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2021

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 24 czerwca 2022 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 23 czerwca 2022 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2021 rok [15,3 MB]
Ikona PDF Zgłoszenie do debaty [135 KB]

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania "Lider Zielonej Wielkopolski"

Plakat informujący o spotkaniu konsultacyjnym

Zostań żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – wstąp do wojska!

Plakat Dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

21 maja rozpoczął się nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - nowego rodzaju służby w wojsku wprowadzonej ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to oferta dla osób z cywila, która daje wiele możliwości. Po zakończeniu szkolenia kandydat ma otwarte drzwi, aby zostać żołnierzem zawodowym, żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej czy zasilić szeregi rezerwy. Wszystko zależy od kandydata.

Kto może pełnić zasadniczą dobrowolną służbę wojskową?

DZSW mogą pełnić zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy:

 • są pełnoletni
 • nie byli karani za przestępstwa umyślne;
 • mają nieposzlakowaną opinię;
 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • nie mają przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia służby wojskowej;
 • posiadają wykształcenie minimum podstawowe.


Na czym polega szkolenie?

Szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to 28 dniowe szkolenie podstawowe, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne trwające do 11 miesięcy połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej.

Na czas całego szkolenia w ramach DZSW wojsko zapewnia wyżywienie, umundurowanie oraz ubezpieczenie. Na czas szkolenia specjalistycznego każdy szkolony będzie miał wybór: może być skoszarowany lub może mieszkać poza miejscem szkolenia. Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową można przerwać w dowolnym momencie.

Jakie uprawnienia przysługują żołnierzom dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej od pierwszego dnia służby będzie zarabiał 4560 zł miesięcznie brutto.

Dla osób, które nie widzą się na co dzień w mundurze, po ukończeniu pełnego szkolenia w ramach DZSW przewidziano możliwość pierwszeństwa w zatrudnieniu w administracji publicznej, jeśli zostaną spełnione wymagania kwalifikacyjne dla danego stanowiska. Dodatkowo czas poświęcony do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

Gdzie należy się zgłosić?
Aby złożyć swój akces pełnienia służby wojskowe, wystarczy zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym: https://www.zostanzolnierzem.pl/ lub złożyć wniosek o powołanie bezpośrednio w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Poznaniu, ul. Rolna 51/53.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię oraz oryginały (do wglądu) następujących dokumentów:

 • dokumentu tożsamości;
 • dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.


Wniosek o powołanie można pobrać ze strony https://wcrpoznan.wp.mil.pl/pl/pages/pliki-do-pobrania/ lub wypełnić na miejscu w WCR w Poznaniu.

Czy warto zostać żołnierzem?

Służba w Wojsku Polskim z roku na rok zyskuje na atrakcyjności, gdyż umożliwia nie tylko rozwój osobisty i zawodowy, ale przede wszystkim oferuje stabilne zatrudnienie.

Sporą zachętą do rozpoczęcia kariery w wojsku są także zarobki. W chwili obecnej minimalna pensja szeregowego zawodowego wynosi 4560 zł brutto, która rośnie wraz ze stopniem wojskowym. Wybierając karierę żołnierza zawodowego można liczyć na liczne dodatki: dodatkowe uposażenie roczne tzw. „trzynastkę", comiesięczne świadczenie mieszkaniowe, gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny, dodatek za długoletnią służbę, a w przyszłości pewną emeryturę.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji w Poznaniu, pod nr tel. 261-573-679, 261 573 651 lub na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl

Piknik wojskowy

Plakat - Piknik wojskowy

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2022 r. [578 KB]

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. [568 KB]

XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.5.2022

Krzykosy, 12 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 14.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów na terenie Gminy Krzykosy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 328/8, położonej w Sulęcinku.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za 2021 rok.
 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Urząd Gminy w Krzykosach oraz OPS w Krzykosach nieczynne

W dniu 2 maja 2022 roku (Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej)
Urząd Gminy w Krzykosach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą nieczynne.

Wójt Gminy Krzykosy 
/-/ inż. Andrzej Janicki

Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności będą czynne od 12.30

W dniu 27 kwietnia 2022 r.
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności
będą 
czynne od godziny 12.30.

XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.4.2022

Krzykosy, 21 kwietnia 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2.  Ustalenie porządku Sesji.
 3. Wręczenie Radnej zaświadczenia o wyborze na radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy oraz złożenie ślubowania.
 4. Wręczenie Statuetki „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" za 2021 rok.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.
 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej [860 KB]

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 24 marca 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 24 marca 2022 r. [636 KB]

Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu kwietniu 2022 r.

Ikona PDF Dyżury aptek ogólnodostępnych w powiecie średzkim w miesiącu kwietniu 2022 r. [292 KB]

Wielkopolska Wiara nagrodzi najciekawsze pomysły

Wielkopolska Wiara 2022 

Warsztaty dla mieszkańców, cykliczne spotkania z młodzieżą, wspólne wycieczki po okolicy, odkrywanie nowych miejsc – pomysłów na aktywizację mieszkańców może być mnóstwo. Właśnie taki cel przyświeca Konkursowi Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. 21 marca 2022 roku ruszyła jego kolejna edycja. Młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne mogą pozyskać do 10.000 złotych na realizację pomysłów. W tegorocznej edycji wydzielono specjalną pulę środków „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą". Wnioski można składać do 20 kwietnia.

Wielkopolska Wiara ma angażować i integrować mieszkańców oraz uczyć ich odpowiedzialności za swoje otoczenie. Tegoroczny konkurs wystartował 21 marca. Udział w nim mogą wziąć młode organizacje pozarządowe (działające nie dłużej niż 60 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł) oraz grupy nieformalne w imieniu własnym lub z Patronem. Patronem może zostać każda organizacja pozarządowa posiadająca siedzibę na terenie Wielkopolski, bez względu na wiek organizacji. Mogą oni wnioskować maksymalnie o 7.000 zł na realizację swojego pomysłu, tj. organizację warsztatów, spotkań, szkoleń, czy zakup sprzętu. Najważniejsze, by projekty angażowały społeczność do działania, do aktywności. Projekty muszą być planowane i realizowane razem z odbiorcami projektu.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalnie wydzielona pula środków pn. „Wielkopolska Wiara solidarna z Ukrainą". Na ten cel można pozyskać do 3.000 zł. Dofinansowane będą tu projekty integrujące Polaków i Ukraińców, działania międzykulturowe, zajęcia dla dzieci, wsparcie psychologiczne.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia, natomiast nagrodzone inicjatywy należy zrealizować do 23 listopada. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w Wielkopolskiej Wiarze, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą oraz wziąć udział w spotkaniu informacyjnym (pełny wykaz w zakładce „spotkania informacyjne 2022: https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021-2023-28675)

Minimalna pula środków finansowych do rozdysponowania wynosi 565 tysięcy złotych.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl (należy się zarejestrować/zalogować). Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są tutaj:
https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2022

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Film z wybranymi inicjatywami z poprzedniej edycji dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/wielkopolskawiara/videos/488957489297776

Komunikat dotyczący nadawania numeru pesel dla obywateli Ukrainy

Krzykosy, dnia 17 marca 2022 r.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY NADAWANIA NUMERU PESEL
DLA OBYWATELI UKRAINY

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY GOSZCZĄCY OBYWATELI UKRAINY!

W celu nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, w Urzędzie Gminy w Krzykosach obowiązuje rejestracja telefoniczna.

W tym celu należy:

 • zadzwonić do Urzędu Gminy w Krzykosach – tel. 612851514; 612851505; 612851506; 612851507 – wewnętrzny 111,
 • podać ilość osób, którym będzie nadawany PESEL, w tym ile dzieci z rodzicem/opiekunem,
 • ustalić dzień i godzinę przybycia do Urzędu Gminy.


W dniu rejestracji
– przybycia do Urzędu Gminy, każdy obywatel Ukrainy musi wziąć ze sobą wszystkie dokumenty, które posiada.

Dla usprawnienia obsługi mile widziane posiadanie następujących dokumentów:


Sekretarz Gminy
/-/ mgr Ewa Tomczak

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – nowe świadczenie dla rodzin
wnioski od 1 stycznia 2022r. do ZUS

To kolejny krok na drodze do poprawy sytuacji i jakości życia polskich rodzin. Rodzinny kapitał opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców, które otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko to kończy 12. miesiąc życia do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna wysokość przysługującego kapitału to aż 12 tys. zł na dziecko.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". To:

 • Portal Emp@tia MRiPS
 • PUE ZUS
 • Bankowość elektroniczna


Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na stronie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - ulotka dla rodziców dziecka

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Witowa i Wiktorowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Witowa i Wiktorowa, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Witowo i Wiktorowo konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo składam następującą opinię:

POZYTYWNA - 4

NEGATYWNA - 0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022 r.

Wyniki konsultacji z mieszkańcami Krzykos i Baby

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 9 marca 2022 r.

Na podstawie § 11 Uchwały Nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 916) podaję do publicznej wiadomości :

Wyniki konsultacji z mieszkańcami
Krzykos i Baby, które
odbyły się w dniach 15 – 25 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Krzykos i Baby konsultacji dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy.

Na postanowione pytanie :
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy składam następującą opinię:

POZYTYWNA – 7

NEGATYWNA –0

Krzykosy, dnia 9 marca 2022r.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Plakat odnośnie spotkania informacyjno-konsultacyjnego

Ikona PDF Plakat informacyjny [122 KB]
Ikona DOC Ankieta uzupełniająca spotkanie informacyjne ze społeczeństwem [24 KB]

REJESTRACJA UCHODŹCÓW Z UKRAINY/РЕЄСТРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Flaga Ukrainy na tle nieba

REJESTRACJA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, KTÓRZY NIE MAJĄ SCHRONIENIA - TELEFON 695 191 987

РЕЄСТРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ БУДИНКУ - ТЕЛЕФОН 695 191 987

 

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos!

Masz Głos! Informacja o zapisach do akcji.

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Aktywności Lokalnej zapraszają grupy nieformalne i organizacje do udziału w 16. edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos, które chcą we współpracy z lokalnymi władzami rozwiązywać wybrany lokalny problem lub zrealizować pomysł na usprawnienie działań w swojej społeczności lokalnej. Wybrane organizacje otrzymają wsparcie w prowadzeniu działań – m.in. pomoc ekspertów, porady, szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji.

Rekrutacja trwa do poniedziałku 14 marca 2022 roku przez formularz.

W obecnej, nadzwyczajnej sytuacji, spowodowanej wojną na Ukrainie, przed wspólnotami lokalnymi pojawiają się nowe wyzwania, oprócz tych codziennych. Uchodźcy potrzebują nie tylko jedzenia i dachu nad głową, ale też włączenia w życie wspólnoty. Jednak to tylko jeden z możliwych tematów do podjęcia w akcji. Do akcji Masz Głos można zgłosić się z każdą inicjatywą, która będzie miała pozytywny wpływ na lokalną społeczność, np. wypracować standardy w konkretnym zakresie, stworzyć miejsca do spędzania czasu wolnego dla młodzieży, doprowadzić do realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców, zadbać o dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami, aktywizację kobiet, świetlice gminne, ekologię i klimat, dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.

Dotychczas uczestnicy zajmowali się m.in. poprawą sytuacji migrantów – Fundacja Zustricz zaczęła współpracę z Urzędem Miasta Krakowa, by wypracować sposoby pomocy migrantom z Ukrainy, wykluczeniem transportowym – Sołectwo Radomyśl na Pomorzu niedawno wywalczyło przywrócenie połączeń autobusowych, które zostały zlikwidowane w pandemii. To tylko niektóre możliwe kierunki działania. Najlepiej zrealizowane inicjatywy pod koniec edycji wyróżniane są nagrodą Super Samorząd i Super Głos. Więcej na stronie: akcja Masz Głos.

W 2022 roku akcja Masz Głos jest realizowana przez Fundację im. St. Batorego we współpracy z partnerskimi organizacjami: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju Inspiracje.


Ikona PDF Informacja prasowa [218 KB]

Zbiórka środków na odbudowę po wichurze w Młodzikowicach

Budynek gospodarczy w Młodzikowicach, który uległ prawie całkowitemu zniszczeniu

Po wichurach, które przeszły nad Wielkopolską16/17 lutego 2022 roku budynki gospodarcze w gospodarstwie w Młodzikowicach uległy prawie całkowitemu zniszczeniu. Potrzebne są środki na odbudowę.

Zbiórka dostępna jest pod tym adresem: https://zrzutka.pl/ztepms

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2022 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2022 r. [620 KB]

XXXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.2.2022

Krzykosy, 17 lutego 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2022-2031.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego, który otrzymuje strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Krzykosy uczestniczący w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Gminy Krzykosy przysługują diety.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzykosy.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Baba

Krzykosy, dnia 22 lutego 2022r.

Uwaga mieszkańcy sołectwa Krzykosy

Zawiadamiam, że trwają konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Baba z części wsi na przysiółek.

Ankiety w tej sprawie są dostępne u sołtysa sołectwa Witowo, w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

Formularz opinii można zwrócić w jednej z poniższych możliwości:

 1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub w skrzynce podawczej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
 2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
 3. przesłanie w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail krzykosy@wokiss.pl;
 4. przekazanie sołtysowi.


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Opinia w przedmiocie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Baba – część wsi Krzykosy – na Baba przysiółek wsi Krzykosy [19 KB]

Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Wiktorowo

Krzykosy, dnia 22 lutego 2022r.

Uwaga mieszkańcy sołectwa Witowo

Zawiadamiam, że trwają konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania zmiany rodzaju miejscowości Wiktorowo z części wsi na przysiółek.

Ankiety w tej sprawie są dostępne u sołtysa sołectwa Witowo, w Urzędzie Gminy Krzykosy oraz na stronie internetowej Gminy Krzykosy.

Formularz opinii można zwrócić w jednej z poniższych możliwości:

 1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub w skrzynce podawczej, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
 2. przesłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy;
 3. przesłanie w wersji elektronicznej w formie skanu na adres e-mail krzykosy@wokiss.pl;
 4. przekazanie sołtysowi.


Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki


Ikona DOC Opinia w przedmiocie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z Wiktorowo – część wsi Witowo – na Wiktorowo przysiółek wsi Witowo [21 KB]

ZUS przypomina o nowych terminach opłacania składek

Zakład ubezpieczeń społecznych

Informacja prasowa

Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład płatnicy będą przekazywać dokumenty rozliczeniowe i opłacać składki za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące do 5., 15. i 20 dnia następnego miesiąca.

Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Od stycznia obowiązują trzy terminy: 5., 15. i 20. dzień miesiąca.

15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni.

20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych. Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca.

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS.

Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z prawidłowo wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA, które są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Osoby, które potrzebują pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS nr tel. 22 290 55 00 lub z e-wizyty w ZUS.

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe - Saber Strike 22

Saber Strike 22

Od wtorku, 15 lutego, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn kolejnych pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do wielonarodowego ćwiczenia Saber Strike 2022.

W ramach przygotowań do ćwiczeń, od 12 lutego do końca marca 2022 br., po drogach województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

Od dnia 15.02 należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach, apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/gddkia/ruszaja-miedzynarodowe-cwiczenia-wojskowe-saber-strike-22

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ogłoszenie o naborze na partnera 7.1.2 Wielkopolskie

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.2
Aktywna integracja - projekty konkursowe

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.1 Aktywna integracja Poddziałania 7.1.2. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Gmina Krzykosy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

I. Cel projektu:
Działania z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
a) Aktywizacja zawodowa:

 • uczestnictwo w zajęciach CIS i KIS,
 • praktyki lub staże,
 • kursy lub szkolenia zawodowe,
 • zajęcia dla osób niepełnosprawnych w WTZ,
 • kształcenie ustawiczne w celu zdobycia zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji zawodowych,
 • wspieranie aktywizacji zawodowej poprzez usługę trenera pracy, asystenta pracy lub doradcy zawodowego.


b) Aktywizacja edukacyjna:

 • zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia,
 • usługa brokera edukacyjnego,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego.


c) Aktywizacja społeczna:

 • usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami (asystenci),
 • usługi wspierające animację lokalną – zatrudnienie animatora lokalnego, lidera KIS,
 • usługi wsparcia i aktywizacji dla rodzin marginalizowanych (asystenci rodziny, konsultanci, mediatorzy), organizacja treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo specjalistyczne oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy,
 • praca socjalna,
 • organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera


d) Aktywizacja zdrowotna:

 • Programy psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu,
 • programy terapeutyczne w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą
 • badania profilaktyczne lub specjalistyczne


III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a) Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Krzykosy przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola doradcza, udział w przeprowadzeniu procesu rekrutacji uczestników do projektu i promocji projektu.

IV. Wymagania wobec partnera:
a) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług aktywnej integracji adekwatne do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym.
b) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
c) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym. wraz z ich krótkim opisem.
d) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
e) Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
f) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
g) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
h) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera
a) Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym. Max. 30 pkt
c) Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
d) Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i/lub zawodowym i/lub edukacyjnym wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
e) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert
Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 25.02.2022 r.) na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.Ikona DOC Ogłoszenie o naborze na partnera 7.1.2 Wielkopolskie Gmina Krzykosy [28 KB]

Uwaga! Informacja Wójta Gminy Krzykosy ws. wizji lokalnych dotyczących wymiany pieca

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że żaden z pracowników Urzędu nie przeprowadza wizji lokalnych, ani bezpośrednich wywiadów u mieszkańców gminy dotyczących wymiany pieca.

Prosimy zachować szczególną ostrożność i nie wpuszczać do swoich domów osób podszywających się pod pracowników Urzędu Gminy.

Komunikat o ograniczeniu funkcjonowania Urzędu Gminy w Krzykosach

Krzykosy, dnia 25 stycznia 2022 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY!

 

W związku z istniejącym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemiczngo, dbając o państwa bezpieczeństwo oraz pracowników, w celu minimalizacji ryzyka zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2,

wprowadzam od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania ograniczenia

w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Krzykosach polegające

na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów

w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje interesantów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych – po uprzednim telefonicznym umówieniu się.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Krzykosach mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej:
  1. rachunek bankowy dla podatków:
   51 9085 0002 0010 0100 1313 0034;
  2. rachunek bankowy dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy ma przypisany indywidualnie i na ten rachunek należy wpłacić należność lub na rachunek ogólny dla śmieci:
   94 9085 0002 0010 0100 1313 0036;
  3. rachunek bankowy celem uiszczenia opłaty skarbowej oraz opłaty za wodę i ścieki:
   69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.
 6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie.
 7. Wykaz telefonów kontaktowych oraz zakres załatwianych spraw poniżej.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Wszystkie wnioski, w tym o wydanie zaświadczenia, należy kierować do Urzędu przez:

 1. e-PUAP na adres: Urząd Gminy w Krzykosach; adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka, wniosek musi być podpisany podpisem kwalifikowanym lub można złożyć wniosek poprzez profil zaufany,
 2. można wrzucić jak przesyłkę listowną (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach, przy wejściu głównym do budynku. Korespondencja ze skrzynki będzie wyjmowana raz dziennie o godz. 1300.  

Do wniosków wymagających opłaty skarbowej należy dołączyć informację w jakiej formie
ją uiszczono oraz dacie zapłaty tej opłaty. Opłaty skarbowe należy regulować poprzez bankowość elektroniczną.  

Ponadto informuje się, że Urząd Stanu Cywilnego będzie załatwiał jedynie sprawy pilne: 

 • zgłoszenie zgonu,
 • inne sprawy nie cierpiące zwłoki po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

Za pośrednictwem platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl można zrealizować:

 • Zgłoszenie unieważnienia dowodu osobistego
 • Złożenie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego
 • Sprawy meldunkowe

 

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacji wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poprzez wrzucenie listu (w kopercie z adresem) w skrzynkę na listy zamieszczoną na budynku Urzędu Gminy w Krzykosach. 

Sprawy z zakresu działalności gospodarczej każdy może osobiście załatwić poprzez platformę CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

Przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy znajduje się domofon – proszę dzwonić i zostanie Pan/Pani połączony/-a z pracownikiem merytorycznym.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl

e-Puap adres skrytki: /bo546v1ga3/skrytka

Nr telefonów do Urzędy Gminy w Krzykosach:

61-2851514;   61-2851505;   61-2851506,   61-2851507;   fax: 61-2851592

Nr wewnętrzny

Zakres załatwianych spraw

111

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności

115

Rodzinne, wychowawcze, alimentacja, działalność gospodarcza

117

Egzekucja – podatki, opłata za odpady komunalne, wodę
i ścieki, akcyza

119

Naliczanie podatków, opłata skarbowa

120

Ośrodek Pomocy Społecznej

121

Zagospodarowanie przestrzenne, drogi, gospodarka gruntami

123

Centrum Usług Wspólnych

124

Księgowość

127

Rada Gminy

130

Gospodarka wodna

131

Ochrona środowiska, deklaracje dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gospodarka komunalna,

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach tel. 61- 2851535

Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach tel. 61-2851587

 

Bezpłatne badania laryngologiczne - projekt profilaktyki nowotworów głowy i szyi

Plakat

BROSZURA INFORMACYJNA [PDF, 4,1MB]

POLSKI ŁAD - Dowiedz się więcej

Polski Ład

Warsztaty: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA 2022


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU
zaprasza na warsztaty pn.:

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00,
w formie on-line poprzez platformę zoom.

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.
W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie
ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego br., na adres e-mail: warsztaty@umww.pl.
Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 

 

Godziny otwarcia 7 stycznia 2022 r.

W dniu 7 stycznia 2022 roku
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Stawki podatku na 2022 r.

PODATKI na 2022 r.
    

PODATEK ROLNY:
Portable Document Format Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 [74 KB]PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
 
Portable Document Format Uchwała Nr XXX/285/2021 [1548 KB] PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:
Portable Document Format Uchwała Nr XXX/286/2021 [1577 KB] 

Portable Document Format Zmiana Uchwały Nr XXXII/292/2021 [1455 KB]

 PODATEK LEŚNY:
Portable Document Format Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku [70 KB]

Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległy zmianie 2022

UWAGA !!!

Wójt Gminy Krzykosy informuje, że w 2022 r. stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłatę należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego lub ewentualnie na rachunek Gminy Krzykosy nr 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.

Opłaty należy dokonywać bez wezwania co miesiąc w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

W 2022 r. obowiązują następujące stawki opłat za śmieci:

 • 36,00 zł od osoby (jeżeli przy nieruchomości znajduje się kompostownik),
 • 38,00 zł od osoby ( jeżeli przy nieruchomości nie ma kompostownika).


Dowody wpłat drukowane będą wyłącznie na prośbę właściciela nieruchomości.

Informacja - godz. otwarcia

W dniach 24 grudnia 2021 roku (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31 grudnia 2021 roku (Sylwester)
Urząd Gminy w Krzykosach
oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach
będą czynne do godz. 12.00

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. sieci przesyłowej z dnia 1.XII.2021 r.

Treść obwieszczenia

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w 2021 r.

W dniu 23 listopada 2021 r. w Gościńcu „Kalinka” w Przymiarkach odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nadane przez Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Krzykosy Pan Andrzej Janicki. Odznaczone pary to:

1.

Maria i Stanisław Dobrowolscy,

2.

Teresa i Marek Frąckowiak,

3.

Aurelia i Wiktor Karólak,

4.

Maria i Zygmunt Kominek,

5.

Krystyna i Jan Łuczak,

6.

Kazimiera i Czesław Marciniak,

7.

Krystyna i Zdzisław Matuszak,

8.

Jadwiga i Józef Piaseccy,

9.

Teresa i Zbigniew Sikorscy,

10.

Cecylia i Jan Skrzypczak,

11.

Irena i Jerzy Stachowiak,

12.

Salomea i Józef Strugała,

13.

Grażyna i Józef Szubert,

14.

Genowefa i Teodor Zaworscy,

15.

Urszula i Jerzy Zenker.

 

Uroczystość umilił występ Pani Anny Czerniejewskiej-Rybarczyk ze Sulęcinka. Jubilaci wraz z symboliczną różą otrzymali książkę pt. „Dzieje Gminy Krzykosy”
i płytę wydaną przez GOK Krzykosy.

„Najpiękniejsza w całej wsi! Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie”

Od marca 2021 roku Gmina Krzykosy realizowała projekt pn.

„Najpiękniejsza w całej wsi!

Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Pięczkowie”

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 114.000,02 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu:

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

 

Samorząd Województwa współfinansował zadanie w kwocie 40.000,00 zł.

Zdjęcie świetlicy wiejskiej w Pięczkowie po remoncie

Zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki dla gminy Krzykosy

DECYZJA

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Krzykosy.

Ikona PDF Pełna treść Decyzji [pdf, 5MB]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Ikona PDF IR-III.747.34.2021.3 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej [292 KB]

Uwaga! Oczyszczalnia ścieków nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych

Urząd Gminy w Krzykosach
informuje, że
18 października 2021 roku
oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku
nie będzie przyjmowała ścieków dowożonych.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Krzykosy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • o ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • o usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Dofinansowanie przysługuje tylko dla ucznia z rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), pracownika, który niegdyś był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania proszone są o wypełnienie stosownych oświadczeń i dostarczenie ich do Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres: michal.jankowiak@krzykosy.pl

Więcej informacji udziela dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach – Michał Jankowiak pod numerem tel. 61 285 15 14 w. 126 lub drogą elektroniczną – michal.jankowiak@krzykosy.pl.


Ikona DOC Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego [118 KB]
Ikona DOC Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność [119 KB]
Ikona DOC Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [55 KB]

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwały

Ikona PDF Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, ograniczenia lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw. [316KB]
Ikona PDF  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [240KB]
Ikona PDF  Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [236KB]
Ikona PDF Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - projekt. [236KB]

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego w Mlodzikowie, zaopatrującego w wodę
mieszkańców miejscowości: Solec, Sulęcin, Sulęcinek, MIodzikowo, Mlodzikówko,
Młodzikowice, Borowo, Murzynowiec Leśny, Boguslawki, Maloszki, Przymiarki.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na
podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych, jakość wody z wodociągu publicznego w
Młodzikowie odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie związków żelaza, barwy, mętności
oraz zapachu.
Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie
konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (barwę i smak), powodować
brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294 ze zm.).


Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na cele gospodarcze.


Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

/mgr Barbara Rochowiak/
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej

Komunikat w wersji oryginalnej [620KB]

Zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji #SzczepimySię z KGW

SzczepimySię z KGW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie: Zawiadomienia o wszczęciu postępowania

Ikona PDF PO.RUZ.4210.208.2021.BS.3 [1,37 MB]
Ikona PDF PO.RUZ.4210.208.2021.BS.4 [812 KB]

 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 7 lipca 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 7 lipca 2021 r. o wydaniu postępowania znak AB.6740.3.6.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji Starosty Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi powiatowej nr 3671P Kijewo-Krzykosy na odcinku Borowo-Sulęcin" [512 KB]

Bezpieczeństwo na drodze - wybrane zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021 r.

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych ustawodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

 • zachować szczególną ostrożność,
 • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.


Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA OBSZARZE ZABUDOWANYM

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

MINIMALNY ODSTĘP MIĘDZY POJAZDAMI

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.

Uwaga!

Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463)

 

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzykosy za rok 2020

MIESZKAŃCY GMINY KRZYKOSY 

Informuję, że w dniu 25 czerwca 2021 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Krzykosy, na której zostanie rozpatrzony RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK, przedstawiony przez Wójta Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 t.j.) w debacie nad raportem o stanie gminy oprócz radnych, mogą zabrać głos mieszkańcy.

Warunkiem udziału mieszkańca w debacie nad raportem o stanie gminy jest złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której raport zostanie rozpatrzony tj. najpóźniej w dniu 24 czerwca 2021 r.

Przewodniczący      
Rady Gminy         
(-) Krzysztof Jankowiak


Ikona PDF Raport o stanie Gminy Krzykosy za 2020 rok [3,72 MB]
Ikona PDF Zgłoszenie do debaty [136 KB]

Apel Policji

Apel Policji

Portable Document Format Apel Policji - wersja dostępna cyfrowo [182 KB]

 

Urząd Gminy w Krzykosach otwarty dla interesantów

Uprzejmie informuję, że od dnia
31 maja 2021 roku (poniedziałek)
Urząd Gminy w Krzykosach
zostanie otwarty dla interesantów.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Odbierz telefon od rachmistrza

Na grafice widoczne są informacje o numerach telefonu z jakich dzwonić będą rachmistrzowie oraz słuchawka telefoniczna. A wszystko to na tle w odcieniach niebieskiego.

XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy, 20 maja 2021 r.

RG.0002.3.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2021-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Solec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Krzykosy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 23. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 24. Wolne głosy i wnioski.
 25. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 t.j.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Witowo

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Witowo wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Informacja o zamknięciu przejazdu w Solec Wielkopolski w dniach 18.05 - 31.05

W związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu numer POIiŚ 5.1-19.4 pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV - infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013" informujemy o zamknięciu przejazdu kolejowego kat. A w km 154,252 linii kolejowej nr 272 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3671 P w ciągu ulicy Głównej w Solcu – przejazd będzie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w dniach 18.05.2021 – 31.05.2021.

Ikona PDF Przejazd 154.252 - Starostwo Powiatowe 06.0[191 KB]
Ikona PDF Szkic objazdu [475 KB]
Ikona PDF TOR L.272 km 154+252 - Solec Wlkp zatw [3.89 MB]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na niebieskim tle widać czworo uśmiechniętych ludzi oraz informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

Zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19

 1. ZADZWOŃ NA CAŁODOBOWĄ I BEZPŁATNĄ INFOLINIĘ - 989:
  Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.
  Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 2. ZAREJESTRUJ SIĘ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ E-REJESTRACJĘ DOSTĘPNĄ NA PACJENT.GOV.PL:
  System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.
  Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
  Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

 3. SKONTAKTUJ SIĘ Z WYBRANYM PUNKTEM SZCZEPIEŃ:
  PUNKTY SZCZEPIEŃ W POWIECIE ŚREDZKIM:
  Nazwa podmiotu  Nazwa punktu szczepień  Powiat punktu szczepień  Miejscowość punktu szczepień - adres  Numer telefonu/email 
  AN-MED SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
  Przychodnia Lekarza Rodzinnego
  w Krzykosach 
  średzki  63-024 Krzykosy
  ul. Główna 24b 
  61 285 15 18 
  TECH FARM BIS BĄCZKOWSKI, LUDWICZAK
  SPÓŁKA JAWNA
  Poradnia lekarza POZ  średzki   63-023 Sulęcinek
  ul. Szkolna 15b
  504 409 025 
  PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO W
  DOMINOWIE
  Poradnia lekarza Rodzinnego
  w Dominowie 
  średzki  63-012 Dominowo
  ul. Centralna 8 
  61 285 19 50 
  ARM-MED KORBECKA - PACZKOWSKA SPÓŁKA
  JAWNA 
  Przychodnia Lekarza
  Rodzinnego siedziba NZOZ 
  średzki  63-040 Nowe Miasto
  nad Wartą
  ul. Szkolna 4 
  885 888 035 
  SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA
  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
  Punkt szczepień  średzki  63-000 Środa Wielkopolska
  ul. Żwirki i Wigury 10 
  667 777 143 
  NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER
  SPÓŁKA JAWNA
  Centrum Medyczne NASMEDICA  średzki  63-000 Środa Wielkopolska
  ul. Poselska 68 
  668 978 862
  PROXIMUS S.C. W. GROBELNY, M. FERTAŁA  PROXIMUS  średzki  63-020 Zaniemyśl
  ul. Sienkiewicz 2 
  61 285 75 30 
 4. WYŚLIJ SMS:
  Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
  Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz poproszony o przekazanie numeru PESEL, a potem o przesłanie kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie w punkcie położonym blisko Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
  Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Apel w sprawie składania wniosków o płatności obszarowe

Ikona PDF Apel do rolników - wnioski 2021 [413 KB]

 

Informacja na temat worków po ekogroszku i ekopelecie

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzykosy, w związku z napływającymi wątpliwościami co do segregacji worków po ekogroszku oraz ekopelecie uprzejmie informujemy, że należy je oddawaćz razemz odpadami zmieszanymi - kubłami.

Prosimy nie wystawiać ich razem z odpadami segregowanymi, ponieważ nie zostaną odebrane.

Aktualizacja Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym/ Konsultacje społeczne projektów aPZRP

Do dnia 22 czerwca 2021 r. trwają konsultacje społeczne w procesie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Zachęcamy do zapoznania się z projektami planów i do wzięcia udziału w konsultacjach. Formularze online zgłaszania uwag i wniosków do projektu aPZRP znajdują się na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje oraz https://stoppowodzi.pl/konsultacje-spoleczne/ , a projekty planów dostępne są: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Solec i Sulęcin

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Solec, Sulęcin wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji - Pięczkowo

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji w miejscowości Pięczkowo wzywa się wszystkich mieszkańców w/w miejscowości posiadających możliwości techniczne do podłączania swoich posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 ze zm.)

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Przypominamy, że uchylanie się właściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą, obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku istnieją możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nałożenia sankcji grzywny (art. 10 ust. 2), zaś wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa może wykonać przyłącze we własnym zakresie lub zlecić to niezależnej firmie świadczącej takie usługi. Przed zasypaniem ułożonej instalacji przyłączeniowej powyższy fakt należy zgłosić w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach (do pobrania wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego) celem dokonania odbioru przez eksploatatora sieci. Po dokonanym odbiorze właściciel posesji podpisuje umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej eksploatatora tj. Gmina Krzykosy. Właścicielem sieci jest Gmina Krzykosy. Przy odbiorze należy zgłosić fakt posiadania dodatkowego zasilania w wodę celem jego dodatkowego opomiarowania lub odłączenia.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki