2018

Lista wiadomości


Zarządzenie Nr 215/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

Zarządzenie Nr 215/2018 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 30 stycznia 2018 roku
 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

Na podstawie § 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59)

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy:
  1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 1 lutego 2018 do dnia 30 marca 2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 7 czerwca 2018 do dnia 12 czerwca 2018. 
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1, od dnia 2 kwietnia 2018 do dnia 6 kwietnia 2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 czerwca 2018 do dnia 15 czerwca 2018. 
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 10 kwietnia 2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 19 czerwca 2018.
     
§ 2 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli obowiązują kryteria zgodne z Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Krzykosy jest organem prowadzącym.
 
§ 3 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.
 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt        
(-) inż. Andrzej Janicki