WAŻNE!

Ogólny schemat procedury kontroli

Ogólny schemat procedury kontroli 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych przez Wójta Gminy Krzykosy [art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)]

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:


 1. Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).
 2. Art. 45-65 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).


ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:


    Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

    Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

 1. Punkty sprzedaży alkoholu, w stosunku do których wpływają skargi, w których zostały przeprowadzone interwencje.
 2. Przestrzeganie odpowiednich warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - posiadania ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - dowody potwierdzający opłaty na korzystanie z zezwoleń,
  - sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,
  - nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  - przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,
 3. Prawidłowość danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,


ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:


    Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krzykosy.


TRYB KONTROLI:


 1. Kontrola planowa – prowadzona po dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 2. Kontrola doraźna – przeprowadzana w przypadkach określonych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.


PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ:


    Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ewentualnie upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Krzykosach.

 

ETAPY KONTROLI:


 1. Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.
 2. Przed przystąpieniem do kontroli przedstawienie upoważnienia do kontroli przez osoby do niej upoważnione.
 3. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w czasie i zakresie określonym w upoważnieniu do kontroli.
 4. Sporządzenie protokołu kontroli.
 5. Postępowanie pokontrolne (np. wystąpienia pokontrolne, postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia zezwoleń).


Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli zawarte są w art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się przepis art. 58 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646), zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami.

 1. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego przedsiębiorcy (z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).
 2. Przedstawiciele organu kontrolnego posiadają upoważnienia do przeprowadzania kontroli art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 3. Kontrole wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
 4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie oragnu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.


Dokumenty sporządzone podczas kontroli:

 • protokół kontrolny,
 • inne ( w razie potrzeby).