WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Azbest

ZARZĄDZENIE NR 148/2021

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032", zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032" wprowadza się: „Regulamin wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin w sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".

REGULAMIN
W sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".

Postanowienia Ogólne
§ 1.

 1. Regulamin określa warunki uczestniczenia w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021".
 2. Organizatorem zadania jest Gmina Krzykosy.


Wykonanie zadania

§ 2.

 1. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się demontaż tych wyrobów z obiektu, zbieranie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych lub zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów.
 2. Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia pochodzić będą z budżetu gminy i będą wynosić 30.000,00 zł.
 3. Koszty poniesione przez Gminę nie mogą przekroczyć 4.000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy.
 4. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będą realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia wybranego przez Gminę Krzykosy.
 5. Realizacja zadania będzie prowadzona do 15 października 2021 r.


Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

§ 3.

 1. Wykonawca prac, o którym mowa w § 2 ust. 2, za usuwanie wyrobów zawierających azbest wystawi fakturę VAT na Gminę Krzykosy, z której 100% kosztów zostanie opłaconych przez Gminę Krzykosy.
 2. Dofinansowaniu nie podlega zastąpienie usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi.
 3. Dofinansowanie nie obejmuje zadań, które zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku.
 4. Realizacja zadania nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.


Warunki uczestnictwa w zadaniu

§ 4.

 1. O zakwalifikowanie do udziału w zadaniu „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz jednostki sektora publicznego wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe.
 2. Dofinansowanie nie dotyczy przedsięwzięć w obiektach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, działalności gospodarczej z sektora produkcji rolnej i rybołówstwa.
 3. Warunkiem uczestniczenia w zadaniu jest:
  1) lokalizacja zgłoszonego obiektu w granicach administracyjnych Gminy Krzykosy;
  2) złożenie dokumentów w toku naboru wniosków na rok 2021;
  3) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Krzykosy, na której realizowana będzie usługa usuwania wyrobów zawierających azbest.


Tryb postępowania w sprawie realizacji zadania w odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek sektora publicznego

§ 5.

Wykonanie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 u osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz jednostek sektora publicznego odbywa się na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Krzykosach wniosku o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" (załącznik nr 1
do regulaminu), do którego dołącza się:
1) obmiar robót określający miejsce usytuowania, powierzchnię dachu lub elewacji budynku oraz ilość i wymiary wyrobów zawierających azbest, wykonany przez składającego wniosek - załącznik nr 2 do regulaminu;
2) upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli (jeżeli jest wymagane) – załącznik nr 3 do regulaminu;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z zobowiązaniem do przestrzegania warunków w nim zawartych oraz zgody na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażonej przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest lub osoby upoważnione do ich reprezentacji – załącznik nr 4 do regulaminu;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5 do regulaminu;
5) oświadczenie o stanie technicznym nieruchomości - załącznik nr 6 do regulaminu (dotyczy nieruchomości na których będzie dokonywany demontaż, dla każdego zgłoszonego obiektu).


Rozpatrywanie wniosków

§ 6.

 1. Wnioski, o których mowa w § 5 będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Krzykosach.
 2. Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników mogą pozostać bez rozpatrzenia.
 3. Wnioski, o których mowa w § 5 oceniane będą według następujących kryteriów:
  1) kompletności wymaganych dokumentów;
  2) poprawności wypełnienia.
 4. Nierozpatrzenie wniosków, o których mowa w § 5 nie rodzi po stronie wnioskodawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Gminy Krzykosy.


Terminy przyjmowania wniosków

§ 7.

 1. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 1 marca 2021 r. , a kończy się w dniu 15 kwietnia 2021 r.
 2. Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do biura podawczego Urzędu Gminy w Krzykosach.
 3. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 pozostaną bez rozpatrzenia.


Sposób rozliczenia usługi usuwania azbestu

§ 8.

 1. Wójt Gminy Krzykosy zawiera umowę na realizację prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz dokonuje rozliczenia za wykonanie prac z wykonawcą o którym mowa w § 2 ust. 4.
 2. Upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Krzykosach będzie sprawował kontrolę nad realizacją prac prowadzonych przez wykonawcę.


Zobowiązania wnioskodawcy

§ 9.

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić firmie wykonującej zadanie swobodny dostęp do nieruchomości, na której będą wykonywane prace.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze prac i ważeniu wyrobów zawierających azbest.
 3. Jeżeli nieruchomość zgłoszona do zadania jest w złym stanie technicznym to Wykonawca, o którym mowa w § 2 ust. 4, ze względów bezpieczeństwa może zrezygnować z realizacji zadania na tej nieruchomości.
 4. Jeżeli wystąpi okoliczność, o której mowa w ust. 3, nie rodzi to po stronie wnioskodawcy jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Gminy Krzykosy i Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 4.

Załączniki do regulaminu

Ikona DOC Wniosek o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2021" [26 KB]