WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Azbest

Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2020”

Rozdział I
Założenia ogólne

§ 1

 1. Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2020", zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i tryb postępowania przy wykonaniu zadania i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie tego zadania.
 2. Zadanie polegać będzie na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów o kodach: 17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 – materiały budowlane zawierające azbest, powstałych przy likwidacji lub wymianie pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Krzykosy.
 3. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
 4. Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Gminy Krzykosy zwanej dalej Gminą.

Rozdział II
Środki na finansowanie przedsięwzięcia

§ 2

 1. Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia pochodzić będą z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 2. Środki z budżetu gminy wynosić będą 10.000,00.
 3. Środki pochodzące z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosić będą 16.500,00.
 4. Gmina Krzykosy finansuje przedsięwzięcie opisane w § 1 ust. 2 w wysokości 100% całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7.
 5. Koszty poniesione przez Gminę nie mogą przekroczyć 4.000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy.

Rozdział III
Wnioskodawcy uprawnieni do udziału w realizacji przedsięwzięcia

§ 3

 1. W realizacji przedsięwzięcia opisanego w § 1 ust. 2 mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, zwani dalej Wnioskodawcami, których nieruchomości położone są na terenie gminy Krzykosy i którzy złożą wniosek do Urzędu Gminy w Krzykosach.
 2. Wnioskodawca, o którym mowa w § 3 ust. 1 musi spełniać następujące warunki:
  • a. być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,
  • b. być użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości,
  • c. być zgłoszonym w ewidencji (baza azbestowa) prowadzonej przez właściwą Gminę lub Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 3. W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w § 3 ust. 2 przysługują więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby lub załączenie pełnomocnictwa.
 4. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż wskazany w § 3 ust. 2, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości i pełnomocnictwo do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 w jego imieniu.
 5. Wykonanie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 dotyczące budynków związanych z produkcją rolną stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.
 6. Osoby zainteresowane udziałem w realizacji przedsięwzięcia winny złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Gminy w Krzykosach, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku wykonywania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 dotyczącego budynków związanych z produkcją rolną (zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 362), wnioskodawcy winni przedłożyć oprócz wniosku następujące dokumenty:
  • a. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • b. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
   Formularze w/w dokumentów stanowią odpowiednio Załaczniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.
 8. Formularze wniosku i oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz dokumentów, o których mowa § 3 ust. 7 będzie można pobrać w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Starostwa (http://bip.krzykosy.pl/krzykosy/bip.html).
 9. Udzielenie pomocy de minimis nastąpi na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Krzykosy a Wnioskodawcą.
 10. Wielkość pomocy de minimis w rolnictwie udzielona określonemu beneficjentowi nie może przekroczyć 15000 euro brutto w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis, związana z wykonaniem usługi usunięcia wyrobów budowlanych zawierających azbest, nie zostanie przyznana, jeżeli łączna kwota tej pomocy dla Wnioskodawcy przekroczy 15000 euro brutto, nawet w odniesieniu do części pomocy nieprzekraczającej tego pułapu.

Rozdział IV
Zasady finansowania przedsięwzięcia

§ 4

 1. Finansowaniu będą podlegały koszty związane z:
  •  usuwaniem (demontażem) elementów obiektów budowlanych zawierających azbest,
  •  zabezpieczeniem folią,
  •  przygotowaniem do transportu i załadunkiem,
  •  transportem i przekazaniem odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
 2. W uzasadnionych przypadkach, finansowaniu będą podlegały koszty związane tylko z transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
 3. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 6 będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Gminy w Krzykosach aż do wyczerpania się środków finansowych.
 4. Termin przyjmowania wniosków ustala się od dnia 4 maja do dnia 10 czerwca 2020 r.

Rozdział V
Postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia

§ 5

 1. Wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Krzykosach będą podlegać weryfikacji i sprawdzeniu przez pracowników Urzędu Gminy w Krzykosach.
 2. Urząd zastrzega sobie prawo do kontroli złożonych wniosków i kontroli realizacji przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem jak i na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia przez swoich pracowników.
 3. Przed rozpoczęciem prac na danej nieruchomości, zostanie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą prac a Wnioskodawcą.
 4. Przed wywiezieniem odpadów azbestowych na składowisko, zostanie zważona przez Wykonawcę ilość odpadów, a następnie sporządzona karta przekazania odpadu i na tej podstawie określona zostanie końcowa wartość realizacji przedsięwzięcia dla każdego z Wnioskodawcy.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych prac zgłosić lub uzyskać stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.
 6. Środki finansowe za wykonanie prac przekazywane będą przez Gminę Krzykosy Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego kart przekazania odpadów oraz faktur VAT na kwotę 100% całkowitego kosztu zadania, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5, wystawionych zbiorczo dla Wnioskodawców wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym:
  • a. nazwę i adres Wnioskodawcy,
  • b. miejsce wykonania prac,
  • c. rodzaj wykonywanych prac,
  • d. ilość w kg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu,
  • e. wartość demontażu i unieszkodliwienia.
 7. W przypadku, gdy kwota wykonanych prac dla jednego Wnioskodawcy przekroczy wartość 4 000,00 zł, Wykonawca obciąży Wnioskodawcę pozostałą kwotą zgodnie z umową, o której mowa w § 5 ust. 3.
 8. Gmina Krzykosy przekaże środki finansowe Wykonawcy prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 5 ust. 6 w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury VAT.
 9. Wnioskodawca będzie zobowiązany na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą prac do poniesienia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 7.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zgody Rady Gminy Krzykosy wyrażonej w formie uchwały.
 2. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi najpóźniej do dnia 16 października 2020 roku.
 3. Integralną część Regulaminu stanowią Załączniki nr 1, 2, 3 i 4.

Załączniki do regulaminu

Ikona DOC Załącznik Nr 1 - Wniosek o udział w realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest [24 KB]
Ikona DOC 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością o którym mowa w Regulaminie wykonania i finansowania zadania p. n.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w roku 2020" [20 KB]
Ikona DOC 
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie de minimis [19 KB]
Ikona DOC 
Załącznik Nr 4 - Informacja de minimis [22 KB]