WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 148/2021

ZARZĄDZENIE NR 148/2021
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Uchwały Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032", zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XI/51/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032" wprowadza się: „Regulamin wykonania o finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Krzykosy w roku 2021", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzykosy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.