WAŻNE!

Nabór na stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji

Zarządzenie Nr 3/2019 - ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1282) i art. 3¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach – stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji.
  2. Treść ogłoszenia o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Ustalam regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze wymienione w §1 pkt 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
/-/ mgr Anna Kwaśniewska                   Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2019
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
z dnia 17 grudnia 2019r.

OGŁOSZENIE
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

II. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO
Stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji.
Ilość wolnych stanowisk: 1.

III. WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ukończonych studiów: ekonomiczne, prawo lub administracja);
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw:
- o finansach publicznych;
- o rachunkowości;
- o pracownikach samorządowych;
- o ochronie danych osobowych;
- o dostępnie do informacji publicznej;
- o Karcie Dużej Rodziny;
- o systemie oświaty;
- Prawo zamówień publicznych;
- Kodeks pracy;
- Kodeks postępowania administracyjnego;
2) doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku;
3) dobra znajomość obsługi: komputera (w szczególności Word, Excel, programów księgowych), urządzeń biurowych, Internetu i poczty elektronicznej;
4) umiejętność obsługi Systemu Informacji Prawnej LEX;
5) umiejętność pracy w zespole;
6) umiejętność pracy pod presją czasu;
7) umiejętność logicznego/analitycznego myślenia;
8) umiejętność redagowania pism, decyzji administracyjnych i stosowania przepisów prawnych;
9) samodzielność, kreatywność i zaangażowanie w pracę;
10) dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań;
11) bardzo dobra organizacja pracy;
12) wysoka kultura osobista;

IV. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
• obsługa centrali telefonicznej Ośrodka;
• obsługa poczty elektronicznej Ośrodka;
• obsługa komputera i pozostałych urządzeń biurowych;
• przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji, a także rejestrowanie korespondencji w księdze korespondencyjnej, a następnie przedkładanie Kierownikowi do zadekretowania;
• prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
• prowadzenie spraw z zakresu Karty Dużej Rodziny
• prowadzenie spraw z zakresu Wielkopolskiej Karty Rodziny;
• prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi;
• prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze szkołami w ramach dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Krzykosy;
• opracowywanie danych do sprawozdawczości zgodnie z zakresem czynności;
• monitorowanie stanu zaopatrzenia w artykuły i materiały biurowe, w celu zapewnienia ciągłości właściwego funkcjonowania Ośrodka;
• prowadzenie i obsługa środków transportowych własnych i obcych;
• zgłaszanie przeglądów technicznych, wszelkich napraw posiadanego przez Ośrodek sprzętu
i samochodu służbowego;
• dbanie o czystość samochodu służbowego Ośrodka;
• archiwizowanie dokumentów zgodnie z zakresem czynności;
• prowadzenie rejestru zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt z zakresu:
 zarządzanie;
 kadr;
• prowadzenie akt osobowych pracowników;
• przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem (umów cywilnoprawnych, umów o pracę, świadectw pracy i innych wynikających ze stosunku pracy);
• przygotowywanie skierowań na badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) i kontrola terminów;
• przygotowywanie list obecności;
• ewidencjonowanie czasu pracy pracowników;
• prowadzenie ewidencji wyjść prywatnych i służbowych pracowników Ośrodka w godzinach pracy;
• współpracowanie oraz udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków
o emeryturę lub rentę;
• obliczanie wymiaru urlopu i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
• naliczanie stażu pracy w celu przyznania dodatku za wieloletnią pracę, przygotowanie pism;
• ustalanie okresów uprawniających do przyznania nagrody jubileuszowej, przygotowanie pism;
• naliczanie ekwiwalentu za odzież i obuwie pracownikom uprawnionym, przygotowanie pism;
• sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa;
• współpraca z osobą odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w Ośrodku oraz
pilnowanie terminów szkoleń pracowników w zakresie BHP;
• praca w systemie POMOST:
 przygotowywanie tzw. zaangażowanych list wypłat przyznanych świadczeń/zasiłków pieniężnych zatwierdzonych przez pracowników socjalnych;
 sporządzanie list zrealizowanych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) z pomocy społecznej;
• dokonywanie uzgodnień na koniec każdego miesiąca z Głównym Księgowym wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem TT-Pomost;
• opisywanie dokumentów księgowych w sposób zapewniający przebieg operacji gospodarczych oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym;
• przyjmowanie wyciągów bankowych z konta budżetu i ich sprawdzanie;
• w zastępstwie Głównego Księgowego Ośrodka dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
• pomoc w zakresie wykonywania inwentaryzacji majątku Ośrodka;
• bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy;
• współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu realizacji zadań, które tego wymagają;
• wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Kierownika Ośrodka;

V. MIEJSCE PRACY, WARUNKI PRACY I WYMIAR CZASU PRACU
Miejsce pracy: praca wykonywana będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach przy
ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy (pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku).
Warunki pracy: praca jednozmianowa; praca administracyjno – biurowa; stanowisko związane z pracą przy komputerze (powyżej 4 godzin dziennie) i z wykorzystaniem urządzeń biurowych; praca samodzielna, jak i wymagająca współpracy z pracownikami i kontaktu z klientami.
Wymiar czasu pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo).
Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020r.

Zatrudniona osoba, która po raz pierwszy zostanie zatrudniona na stanowisku urzędniczym może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej, która kończy się egzaminem.

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV) zawierający wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, informacje o wykształceniu wraz z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3) kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia);
4) kopie dyplomów oraz świadectw potwierdzających wykształcenie;
5) kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
6) kopie świadectw pracy;
7) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
8) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie Kandydata o stanie zdrowia pozwalającym
na podjęcie zatrudnienia na w/w stanowisku;
9) oświadczenia Kandydata do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia);
10) oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej
rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)";

Każdy dokument składany w formie kopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie poprzez umieszczenie na każdej stronie kopii dokumentu sformułowania o treści: „potwierdzam zgodność z oryginałem", wskazania miejscowości i daty oraz opatrzenie własnoręcznym podpisem składającego ofertę.

Ponadto, list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy i w/w oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głównej 37 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy w terminie do dnia 31.12.2019 roku do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji".
Brak możliwości składania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i/lub po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane (dla ofert wysłanych pocztą, za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych przyjmuje się datę i godzinę ich wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach).

VIII. DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DO CELÓW REKRUTACYJNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) – informuję, iż:
1. administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach przy ul. Głównej 37, reprezentowany przez Kierownika;
2. dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail: opskrzykosy@interia.pl lub telefon (61) 2851535;
3. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: odo24@wp.pl;
4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał
Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo
na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli
w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie. Przetwarzanie danych osobowych regulują przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
5. administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania);
6. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy (nie dotyczy);
7. mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
• cofnięcia zgody, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody;
8. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną poinformowani w sposób wskazany przez siebie (tj. telefonicznie lub mailowo) o terminie
i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
2. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.
3. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone
do jego akt osobowych.
4. Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Krzykosach oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
/-/ mgr Anna Kwaśniewska                   Załączniki

Ikona DOC Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [doc]
Ikona DOC Oświadczenia do celów rekrutacji [doc]Dokumenty

Ikona DOC Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze [doc]