Nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw wodnych i melioracji

Ogłoszenie

WÓJT GMINY KRZYKOSY
OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW WODNYCH I MELIORACJI

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Urząd Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
 2. Określenie stanowiska:
  Stanowisko do spraw wodnych i melioracji
 3. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżynieria i ochrona środowiska, melioracje wodne, inżynieria wodno-kanalizacyjna lub pokrewne kierunki techniczne,
  2) wiedza w zakresie przepisów ustaw:
  - o samorządzie gminnym,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - prawo wodne,
  - prawo ochrony środowiska,
  - utrzymanie porządku i czystości w gminach,
  - o rachunkowości i finansach publicznych,
  - prawo zamówień publicznych,
  3) jest obywatelem polskim,
  4) ma ukończony 18 rok życia,
  5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1)
  preferowane doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,
  2) znajomość zagadnień związanych z oczyszczaniem ścieków w tym procesu technologicznego, działalności oczyszczalni ścieków,
  3) dyspozycyjność,
  4) samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,
  5) umiejętność pracy pod presją czasu,
  6) wysoka kultura osobista,
  7) dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,
  8) prawo jazdy kat B,
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej i melioracji:
  a) współpraca ze spółkami wodnymi w ramach eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń wodnych istniejących na terenie gminy – rowy melioracyjne, kanały, przepusty, zasuwy, wały przeciwpowodziowe,
  b) przygotowywanie wspólnie ze spółkami wodnymi zadań do realizacji w ramach udzielanej z budżetu gminy dotacji,
  c) nadzór nad zadaniami realizowanymi w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji,
  d) przygotowywanie umowy zawieranej pomiędzy gminą a spółką wodną na realizację zadań w ramach udzielonej z budżetu gminy dotacji
  2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej:
  a) prowadzenie ewidencji i rejestracji ujęć z wodociągów wiejskich i innych istniejących na terenie gminy,
  b) prowadzenie ewidencji studni publicznych,
  c) prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi,
  d) prowadzenie spraw z zakresu zmiany stanu wody na gruncie – prowadzenie postępowań, przygotowywanie rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych,
  e) wydawanie decyzji administracyjnych w celu zatwierdzenia postanowień ugody dotyczącej zmiany stanu wody na gruntach, jeśli te zmiany nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,
  3) prowadzenie spraw związanych z klęskami żywiołowymi, w szczególności z powodzią i zalaniem – plany i ochrona przeciwpowodziowa,
  4) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie spraw powierzonych niniejszym zakresem czynności,
  5) w zakresie gospodarki komunalnej:
  a) prowadzenie spraw związanych z komunalnymi stacjami wodociągowymi:
  - prowadzenie spraw związanych z nowymi przyłączeniami do sieci wodociągowych – wydawanie warunków do przyłączenia do sieci,
  - prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci wodociągowych – natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia konserwatora dotyczące bieżącej eksploatacji, podjęcie czynności celem usunięcia awarii i jej nadzorowanie,
  - przygotowywanie umów na usuwanie awarii,
  - prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem sieci i stacji wodociągowych, jej remontami i inwestycjami wodociągowymi – przygotowywanie specyfikacji i dokumentacji do przeprowadzenia przetargów,
  - przestrzeganie warunków epidemiologicznych dla prawidłowego i bezkolizyjnego działania stacji wodociągowych – terminowe zlecanie dokonywania badań i analiza tych badań,
  - dbanie o sprawną obsługę stacji wodociągowych – planowanie zastępstw na czas urlopu konserwatora, podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku niezdolności do pracy konserwatora – wyznaczanie zastępstw,
  - opracowywanie rozliczeń i analiz stacji wodociągowych celem ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  - przygotowanie projektu uchwały w celu ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
  b) prowadzenie spraw związanych z komunalną oczyszczalnią ścieków:
  - prowadzenie spraw związanych z nowymi przyłączeniami do sieci kanalizacyjnej – wydawanie warunków do przyłączenia do sieci,
  - prowadzenie spraw związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia konserwatora dotyczące bieżącej eksploatacji, podjęcie czynności celem usunięcia awarii i jej nadzorowanie,
  - przygotowywanie umów na usuwanie awarii,
  - prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, jej remontami i inwestycjami kanalizacyjnymi oraz – przygotowywanie specyfikacji i dokumentacji do przeprowadzenia przetargów,
  - przestrzeganie warunków epidemiologicznych dla prawidłowego i bezkolizyjnego działania oczyszczalni ścieków – terminowe zlecanie dokonywania badań i analiza tych badań,
  - dbanie o sprawną obsługę oczyszczalni ścieków – planowanie zastępstw na czas urlopu konserwatora, podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku niezdolności do pracy konserwatora – wyznaczanie zastępstw,
  - monitorowanie systemu pracy urządzeń na oczyszczalni oraz przepompowniach i tłoczniach zlokalizowanych na sieci,
  - opracowywanie rozliczeń i analiz oczyszczalni ścieków celem ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  - przygotowanie projektu uchwały w celu ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  6) w zakresie gospodarki finansowej:
  a) prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących całościowych kosztów utrzymania wodociągów i oczyszczani ścieków,
  b) przygotowywanie rozliczeń finansowych niezbędnych do ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki,
  7) w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych:
  a) przygotowywanie specyfikacji i dokumentacji do przeprowadzenia przetargów z zakresu wodociągowania i kanalizacji,
  b) udział w pracach komisji przetargowej,
  8) sporządzanie sprawozdawczości ciążącej na Gminie i Wójcie w zakresie spraw melioracyjnych i gospodarki wodnej,
  9) sporządzanie sprawozdawczości cząstkowej w zakresie gospodarki odpadami dotyczącej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i przekazywanie danych na stanowisko ds. rolnych i ochrony środowiska,
  Zadania pomocnicze:
  1.Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy i głównym księgowym w zakresie dokonywania szacowania wartości przyjmowanych do budżetu celem realizacji powierzonych zadań.
  2. Udział w szkoleniach.
  3. Inne zadania według potrzeb.
  Zadania okresowe:
  1.Okresowe analizy.
  2.Sprawozdawczość w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku.
  4. Uczestniczenie w zespołach inwentaryzacyjnych.
  5. Zadania zlecone przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy.
 6. Warunki pracy na stanowisku:
  1) praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy oraz praca w terenie,
  2) wymiar czasu pracy – pełny etat,
  3) przewidywany termin zatrudnienia: odwrotnie – na czas zastępstwa.
 7. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,
  2) życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej – z aktualnym zdjęciem, podpisany własnoręcznie,
  3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy:
  a) świadectwa pracy,
  b) zaświadczenie lub podpisane własnoręcznie oświadczenie w przypadku kontynuacji pracy,
  c) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
  5) kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, podpisany własnoręcznie,
  6) oświadczenia wg wzorów stanowiących załącznik do ogłoszenia:
  a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, podpisane własnoręcznie,
  b) o korzystaniu z pełni praw publicznych, podpisane własnoręcznie,
  c) że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, podpisane własnoręcznie,
  d) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku, podpisane własnoręcznie,
  e) o przetwarzaniu danych osobowych, podpisane własnoręcznie,
  7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój nr 12, lub przesłać pocztą na adres:
  Wójt Gminy Krzykosy
  63-024 KRZYKOSY
  ul. Główna 37
  w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy do spraw wodnych i melioracji".
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy, również w przypadku nadania przesyłki decyduje data wpływu do Urzędu.
 9. Informacje dodatkowe:
  Zastrzega się prawo nie skorzystania z żadnej oferty.

  Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zarchiwizowane.

Załączniki

Ikona DOC Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [35 KB]
Ikona DOC Oświadczenia do celów rekrutacji [17 KB]