WAŻNE!

Wyniki

Inspektor ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach

Ikona PDF Informacja z dnia 30 czerwca 2023 r. o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze [437 KB[

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO, NA STANOWISKO: DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI W URZĘDZIE GMINY W KRZYKOSACH

Krzykosy, dnia 12 września 2022 r.

SG.2110.1.13.2022

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) upowszechnia się – 

 

INFORMACJĘ O WYNIKACH NABORU NA ZASTĘPSTWO,
NA STANOWISKO: DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI
W URZĘDZIE GMINY W KRZYKOSACH 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej jednostki  w Urzędzie Gminy w Krzykosach wybrana została

 

Pani      PAULINA  POLODY  zam. Przymiarki    

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej ocenić umiejętności praktyczne kandydatów, stwierdza się, że kandydatka posiada wiedzę pozwalającą podjąć pracę na stanowisku do spraw księgowości budżetowej jednostki. 

Kandydatka wykazała się doświadczeniem w pracy w biurze rachunkowym. Zdobyte doświadczenie będzie pomocne przy wykonywaniu zadań z zakresu prowadzenia księgowości budżetowej, które stanowią znaczną część zadań wykonywanych na tym stanowisku. Stwierdza się, że posiadana przez kandydatkę wiedza jest zadawalająca. Pozwala to  stwierdzić, że Pani Paulina Polody posiada wiedzę
i spełnia warunki do prawidłowego wykonywania powierzonych jej obowiązków. 

Pani Paulina Polody w największym stopniu spełnia wymagania niezbędne
i dodatkowe stawiane kandydatom. 

 

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

  

Art. 15 ust. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. 

 

Wyniki naboru na stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach

Krzykosy, dn. 10.01.2020r.

INFORMACJA
o wynikach naboru

przeprowadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach
na stanowisko do spraw księgowości, kadr i administracji

    Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Anna Dolniak - Wędzikowska
zamieszkała w Dominowie

Uzasadnienie

    W wyniku analizy przedłożonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatka uzyskała największą ilość punktów. W/w posiada wykształcenie wyższe – magisterskie odpowiadające pracy na w/w stanowisku. Komisja Rekrutacyjna pozytywnie oceniła motywację do pracy oraz cechy osobowości podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co wskazuje na prawidłowe, a także odpowiedzialne podejście do obowiązków zawodowych. W związku z powyższym, Komisja Rekrutacyjna zadecydowała, że Pani Anna Dolnika – Wędzikowska posiada odpowiednią wiedzę i predyspozycje do pracy na w/w stanowisku.

    Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 3 miesięcy.

    Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękuję za zainteresowanie ofertą pracy i udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
/-/ mgr Anna Kwaśniewska                      

Wyniki naboru na stanowisko do spraw ogólnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ogólnych

Wyniki naboru na stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

Wyniki naboru na stanowisko do spraw rolnych i ochrony środowiska

Wyniki naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Wyniki naboru na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

Informacja o naborze na stanowisko

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
W URZĘDZIE GMINY W KRZYKOSACH

 

Nabór na stanowisko ds gospodarki przestrzennej i drogownictwa

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DO SPRAW GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I DROGOWNICTWA 

 


Nabór na sekretarza szkoły

Informacja o wynikah naboru na stanowisko pracy
w Zespole Szkół w Krzykosach - sekretarz szkoły.

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku - wyniki

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

 

22 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku. W terminie wpłynęły 3 oferty. Po sprawdzeniu, czy złożone przez kandydatów oferty zawierają komplet wymaganych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydaci spełniają wymogi wskazane w ogłoszeniu, komisja uchwałą dopuściła do II etapu wszystkich trzech kandydatów. W II etapie kandydaci prezentowali swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w Sulęcinku oraz odpowiadali na pytania członków komisji. W głosowaniu tajnym każdy z członków komisji dysponował jednym głosem. Komisja wniosła aby stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  w Sulęcinku powierzyć pani Jadwidze Bajer.

Przewodniczący komisji konkursowej
Michał Jankowiak

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół w Sulęcinku

ul. Szkolna 26, 63-023 Sulęcinek

 

1.     Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436).

2.     Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

b)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168) ,

j)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),

k)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014  r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulęcinku" 
w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach, ul. Główna 39 w terminie do 10 kwietnia 2014 r.

4. Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Krzykosy.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w OPS w Krzykosach

OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach.

 

I.              Wymagania niezbędne:

1.    Kwalifikacje, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  posiada osoba, która spełnia  jeden z poniższych warunków:

a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)    jest wpisana do rejestru biegłych na podstawie odrębnych przepisów,
d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.    Niekaralność - osoba nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5.    Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

II.            Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów:

a)    Ustawy o finansach publicznych,
b)   Ustawy o rachunkowości,
c)    Ustawy o samorządzie gminnym,
d)   Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
e)    Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
f)     Prawo zamówień publicznych,
g)   Kodeks cywilny.

2.    Wiedza z zakresu tworzenia oraz rozliczania budżetów pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

3.    Znajomość obsługi komputera, Internetu i urządzeń biurowych.

4.    Samodzielność.

5.    Kreatywność.

6.    Umiejętność pracy w zespole.

7.    Umiejętność  podejmowania decyzji.

8.     Motywacja do dalszego kształcenia i rozwoju.

9.    Dobra organizacja pracy.

III.           Zakres wykonywanych zadań:

1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4.    Opracowywanie budżetu jednostki i sprawozdawczości w tym zakresie.

5.    Praca w systemie POMOST.

6.    Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

IV.          Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny.

2.    CV.

3.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub inne wymagane kwalifikacje.

4.    Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.

5.    Inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończenie kursów czy szkoleń (kserokopie).

6.    Kwestionariusz osobowy.

7.    Oświadczenie o niekaralności.

V.           Termin i miejsce składania dokumentów:

1.    Miejsce:

Wymagane dokumenty można składać osobiście

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

63-024 KRZYKOSY

ul. Główna 37

2.    Termin:

Dokumentu należy złożyć w zamkniętej kopercie

do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz. 15oo

z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. 

3.    Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Bogumiła Kosmowska-Jerzyniak

Ogłoszenie o naborze - Główny księgowy OPS

OGŁOSZENIE O NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach.

I.              Wymagania niezbędne:

1.    Kwalifikacje, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)  posiada osoba, która spełnia  jeden z poniższych warunków:

a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)   ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)    jest wpisana do rejestru biegłych na podstawie odrębnych przepisów,

d)   posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.    Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

3.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.    Niekaralność - osoba nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

5.    Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

II.            Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość przepisów:

a)    Ustawy o finansach publicznych,

b)   Ustawy o rachunkowości,

c)    Ustawy o samorządzie gminnym,

d)   Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

e)    Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

f)     Prawo zamówień publicznych,

g)   Kodeks cywilny.

2.    Wiedza z zakresu tworzenia oraz rozliczania budżetów pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

3.    Znajomość obsługi komputera, Internetu i urządzeń biurowych.

4.    Samodzielność.

5.    Kreatywność.

6.    Umiejętność pracy w zespole.

7.    Umiejętność  podejmowania decyzji.

8.     Motywacja do dalszego kształcenia i rozwoju.

9.    Dobra organizacja pracy.

III.           Zakres wykonywanych zadań:

1.    Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3.    Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4.    Opracowywanie budżetu jednostki i sprawozdawczości w tym zakresie.

5.    Praca w systemie POMOST.

6.    Prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej w Ośrodku Pomocy Społecznej.

IV.          Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny.

2.    CV.

3.    Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub inne wymagane kwalifikacje.

4.    Dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.

5.    Inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończenie kursów czy szkoleń (kserokopie).

6.    Kwestionariusz osobowy.

7.    Oświadczenie o niekaralności.

V.           Termin i miejsce składania dokumentów:

1.    Miejsce:

Wymagane dokumenty można składać osobiście

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach lub przesłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach

63-024 KRZYKOSY

ul. Główna 37

 

2.    Termin:

Dokumentu należy złożyć w zamkniętej kopercie

do dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. 15oo

z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko głównego księgowego".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach. 

3.    Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Bogumiła Kosmowska-Jerzyniak

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds organizacyjnych projektu POKL - "NIEZAWODNI UCZNIOWIE"

 

 

 

 

 

 

Krzykosy, dnia 1 października 2012 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

 

SPECJALISTY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH PROJEKTU POKL -
 TYTUŁ PROJEKTU „NIEZAWODNI UCZNIOWIE"

 

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisku Specjalisty do spraw organizacyjnych projektu POKL „Niezawodni uczniowie" informuję, że postanowiono zatrudnić

p. Hannę Kasprzak zam. Środa Wlkp.

Uzasadnienie wyboru:

Stwierdza się, że kandydatka - Hanna Kasprzak spełnia wymagania określone dla stanowiska. Na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej można stwierdzić, że posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowisku Specjalisty do spraw organizacyjnych projektu POKL „Niezawodni uczniowie". Przez kilka lat zawodowo zajmowała się podobnymi zagadnieniami, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie przez nią, powierzonych jej obowiązków. 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) mgr Michał Jankowiak

 

Inspektor ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach

Krzykosy, dnia 2 lipca 2010 r.

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami) upowszechnia się - 

 

INFORMACJĘ O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

Inspektora ds. księgowości

w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości w  Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach wybrana została

Pani      ANNA BZOWA   zamieszkała w Witowie

Uzasadnienie wyboru:

Stwierdza się, że kandydatka - Anna Bzowa, która otrzymała największą ilość punktów w pełni odpowiada wymogom stanowiska.

Kandydatka otrzymała 31 punkty na 34 możliwe do uzyskania. Stwierdza się, że Pani Anna Bzowa spełnia wymagania określone dla stanowiska. Na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej można stwierdzić, że posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowisku inspektor ds. księgowości, ponadto przez kilka lat zawodowo zajmowała się podobnymi zagadnieniami, co pozwoli na prawidłowe wykonywanie przez nią, powierzonych jej obowiązków. 

 

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej      

Michał Jankowiak - Dyrektor

Gminnego Ośrodka Oświaty w  Krzykosach

Nabór na stanowisko Specjalisty ds organizacyjnych projektu POKL - „NIEZAWODNI UCZNIOWIE"

 

 

 

 

 

   

 

DYREKTOR  GMINNEGO OŚRODKA OŚWIATY W  KRZYKOSACH

POSZUKUJE PRACOWNIKA

NA WOLNE STANOWISKO

 

SPECJALISTY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH PROJEKTU POKL -
 TYTUŁ PROJEKTU „NIEZAWODNI UCZNIOWIE"

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1)    wykształcenie wyższe, 

2)    doświadczenie w pracach nad realizacją  projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

3)    znajomość zasad realizacji i rozliczania  projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4)    ukończył  18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

5)    nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

6)    cieszy się nieposzlakowaną opinią,

7)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)    preferowane doświadczenie w realizacji projektów unijnych lub na podobnym stanowisku,

2)    dokładność i sumienność

3)    samodzielność i kreatywność,

4)    komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,

5)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych,

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    Monitoring realizacji zajęć (kontrola zgodności realizacji zadań z harmonogramem),

2)    Logistyka zajęć,

3)    Opracowywanie harmonogramów zajęć,

4)    Zapewnienie materiałów szkoleniowych,

5)    Dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,

6)    Zaplanowanie i przeprowadzenie rekrutacji , przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych,  kompletowanie grup.

7)    Pomoc przy przygotowywaniu wniosków o płatność.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)    dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

4)    dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

5)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

7)    oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8)    kwestionariusz osobowy wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia

9)    oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych, zamierzających skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych)

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% .

 

     5.  WARUNKI ZATRUDNIENIA:

           -   umowa o pracę  w wymiarze 0,5 etatu na czas określony do VI. 2013r.

           -   stanowisko związane z pracą przy  komputerze.

 

Budynek nie jest przystosowany  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

6. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzurą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 925 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)".

7. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście lub przesłać na adres :

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach

63-024 KRZYKOSY

ul. Główna 39

 

w terminie do dnia 26 września 2012r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. organizacyjnych projektu".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Oświaty w  Krzykosach.

Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37.

 

Stanowisko pracy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DYREKTOR
(-) mgr  Michał Jankowiak

Inspektor ds. księgowości w Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach

  Dyrektor

Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości

w Gminnym Ośrodku Oświaty

ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy

 

 1. Wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości
 2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub administracyjnym, co najmniej 2-letni staż pracy,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • dobry stan zdrowia,
  • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
  • znajomość zagadnień prawa administracyjnego, finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o systemie oświaty,
  • znajomość obsługi komputera, w szczególności Excel, Word oraz programów księgowych,
  • doświadczenie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
 4. Zakres obowiązków:
  • obsługa programów księgowych,
  • prowadzenie spraw z zakresu stypendiów szkolnych, wyprawki szkolnej,
  • przygotowywanie rachunków do zapłaty, obsługa przelewów elektronicznych (HomeNet),
  • przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczaniem żywienia w szkołach,
  • sporządzanie zestawień zbiorczych wypłat do ZUS i US,
  • przygotowywanie elektronicznej deklaracji PFRON.
 5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
  • CV i list motywacyjny,
  • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z póź. zm.)
  • kopia pierwszej strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
  • kwestionariusz osobowy wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
 6. Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Oświaty, ul. Główna 39, 63-024 Krzykosy do dnia 30 czerwca 2010 r. do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości".
 7. Oferty otrzymane po terminie, niekompletne nie będą rozpatrywane. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnią wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. Dla przyjętego pracownika może zostać zorganizowana służba przygotowawcza, która trwać będzie nie dłużej niż 3 miesiące i zakończy się egzaminem.
 8. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://www.krzykosy.pl/ i http://www.krzykosy.bip.net.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Krzykosach.

      

Załącznik:

Nabór na stanowisko ds poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

WÓJT GMINY KRZYKOSY

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DO SPRAW POBORU I ROZLICZEŃ OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

w Referacie Gospodarki Finansowej

 

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

1)     wykształcenie wyższe, preferowane  kierunki: prawo, administracja lub ekonomia w zakresach: rachunkowość i finanse, windykacja należności,  

2)     wiedza w zakresie przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustaw: Ordynacja podatkowa (w szczególności działu dotyczącego zobowiązań podatkowych), ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także ustaw regulujących problematykę utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz Kodeks postępowania administracyjnego,

3)     jest obywatelem polskim,

4)     ma ukończony  18 rok życia,

5)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     cieszy się nieposzlakowaną opinią,

8)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)     preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej na takim samym lub podobnym stanowisku, 

2)     wysoka kultura osobista, samodzielność i kreatywność, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy,

3)     dobra znajomość obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługi urządzeń biurowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     przygotowanie materiałów do projektu budżetu oraz do sprawozdania z wykonania budżetu,

2)     prowadzenie ewidencji osób i nieruchomości zobowiązanych do uiszczania opłaty,

3)     systematyczne rozliczanie opłaty i wystawianie upomnień,  

4)     windykacja należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5)     przeprowadzanie w niezbędnym zakresie kontroli u osób zobowiązanych do uiszczania opłaty,

6)     bieżące prowadzenie księgowości w zakresie opłaty,

7)     sprawozdawczość w zakresie opłaty,

8)     bieżące uzgadnianie sald z księgowością budżetową,

9)     wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie,

10)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

11)  prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,

12)  realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej - w zakresie powierzonych zadań przygotowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1)     praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Krzykosy,

2)    wymiar czasu pracy - pełny etat.

 

 1. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Krzykosach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)     dokument poświadczający posiadane wykształcenie,

4)     dokumenty potwierdzające posiadanie stażu pracy,

5)     kwestionariusz osobowy wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,

6)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

9)     oświadczenie,  że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)     oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzurą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 925 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)".
 2. Termin i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój nr 12, lub przesłać pocztą na adres:

Wójt Gminy Krzykosy

63-024 KRZYKOSY

ul. Główna 37

w terminie do dnia 15 marca 2013 r. do godz. 1500 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko pracy do spraw poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi".

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy.

 

Dokumenty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Krzykosy i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.krzykosy.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzykosy ul. Główna 37.

Załączniki:

WÓJT
(-) inż. Andrzej Janicki