Program współpracy

Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolonta

Krzykosy, dnia 7 października 2019 r.

KONSULTACJE

projektu na rok 2020 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu na rok 2020 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Uwagi: zgodnie z Uchwałą Nr XLV/276/2010 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Krzykosy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzeniem Nr 262/2018 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu na rok 2018 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Uwagi do projektu na rok 2020 „Rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" proszę przesłać:

  1. drogą pisemną na adres:
    Urząd Gminy w Krzykosach
    ul. Główna 37
    63-024 Krzykosy


lub

  1. drogą mailową na adres: bernadeta.swierczewska@ug.krzykosy.pl


w terminie do dnia 18 października 2019 r. – piątek do godz. 1500
.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Krzykosy lub na podany adres e-mail – 18.10.2019 r. do godz. 1500.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy i na podany adres e-mail po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Doc Załącznik – "Roczny program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [doc]