Najbliższa sesja Rady

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

VII zwyczajna (absolutoryjna) Sesja Rady Gminy Krzykosy

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

V zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

III zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy 2018-06-15

 

Radny                                      
_____________________          

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zmianami) zwołuję w dniu 22 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Obelisk Niepodległości".
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r poz. 1875 ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

XXXVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 26 września 2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.
 9. Wystąpienie Starosty Średzkiego.
 10. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 7 lipca 2017 roku (piątek) o godz. 8.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sulęcinek.
 6. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXXIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. W ręczenie nagród sportowych.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy
  1. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok oraz stanu mienia komunalnego.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2016 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2016 rok
  5. przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2016 rok
  6. dyskusja nad sprawozdaniami
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2016 rok
 7. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXXI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy za 2016 rok
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2016 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w 2016 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2016 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 15. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy.
 17. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 30  marca 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXIX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Sulęcinek i Murzynowo Leśne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej pracy w 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.  

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję w dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy:
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2017 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
  c) przedstawienie opinii Komisji stałych
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji
  e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
  f)  głosowanie projektu uchwały 
 8. Składanie interpelacji i wniosków radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie Sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję w dniu 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXVI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu.
 11. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXIV Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 27 października 2016 roku (czwartek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:


 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 na terenie gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 12. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Krzykosy, Murzynowo Leśne i Sulęcinek.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIIl/40/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy
 15. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie.
 16. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 30 września 2016 roku (piątek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:


 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sołeckich Strategii Rozwoju (12 sołectw).
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 9 września 2016 roku (piątek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 36769 Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 7. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 5 sierpnia 2016 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXI nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 5. Zakończenie Sesji.

 

XVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję w dniu 16 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesj i:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu średzkiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy odpłatną służebnością przesyłu. (3 uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie Średzkim"
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach, utworzenia jednostki budżetowej Gminy Krzykosy „Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach" oraz nadania jej Statutu.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planów odnowy miejscowości Solec i Sulęcinek.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 17. Analiza programu ,,Dom Kultury +".
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.

 

XVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446) zwołuję w dniu 28 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu średzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2015 roku.
 12. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w 2015 roku.
 13. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2015 roku.
 14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 15. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 16. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Krzykosy i określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 21. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zakończenie Sesji. 

XVI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515) zwołuję w dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy za 2015 rok
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2015 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulęcinek gmina Krzykosy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy".
 14. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.

 

XV Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję w dniu 25 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ąuorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjecie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkolnym, wartości punktowej kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzykosy".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
 12. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

XIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515) zwołuję w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ąuorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2019 dla Gminy Krzykosy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny z terenu Gminy Krzykosy na lata 2016 - 2018
 9. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy: Wiesław Zając

XII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję w dniu 26 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego" w latach 2016 - 2017".
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2016 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 15. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy: Wiesław Zając

XI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1515) zwołuję w dniu 29 października 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie gminy Krzykosy.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 13. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.
 14. Wybory ławników.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomośc i, terminu i miejsca składania deklaracji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krzykosy .
 17. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy: Wiesław Zając

X Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję w dniu 24 września 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach X zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1.       Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Ustalenie porządku Sesji.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

4.       Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

5.       Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

7.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

8.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin.

9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Garby gmina Krzykosy

11.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krzykosach

12.     Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przymiarki

13.     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

15.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzykosy

16.     Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości gruntowej,

17.     Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu.

18.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

19.     Składanie interpelacji i wniosków radnych.

20.     Wolne głosy i wnioski

21.     Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

IX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach IX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Wręczenie nagród sportowych.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy:
  1. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok oraz stanu mienia komunalnego.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2014 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2014 rok
  5. przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2014 rok
  6. dyskusja nad sprawozdaniami
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
  8. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2014 rok
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

VIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję w dniu 12 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach VIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku Sesji.

 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach prowadzonych przez Gminę Krzykosy.

 10. Składanie interpelacji i wniosków radnych.

 11. Wolne głosy i wnioski

 12. Zakończenie Sesji

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

VII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję w dniu 20 maja 2015 roku (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach VII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2014 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2014 roku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z kompleksu boisk w Krzykosach.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażanie woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzykosy w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski tworzącego Lokalną Grupę Działania w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w ww. stowarzyszeniu
 14. Składanie interpelacji i wniosków radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Rady Gminy: Wiesław Zając

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 10 kwietnia 2015 roku (piątek) o godz. 8.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach VI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku Sesji.

 3. Podjęcie uchwały wstrzymującej wykonanie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.

 4. Zakończenie Sesji.

V Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję w dniu 25 marca 2014 roku (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach V zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2014 roku.
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 9. Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie gminy Krzykosy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy, przyznania liczby punktów dla każdego z tych kryteriów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
 14. Składanie interpelacji i wniosków Radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.

IV Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 5 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach IV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o działaniach Wójta od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Krzykosach.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

III Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach III zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o działaniach Wójta od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy
 11. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2015 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
  c) przedstawienie opinii Komisji stałych
  d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji
  e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie
  f) głosowanie projektu uchwały
 12. Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

II Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 9 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach II zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

4. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

5. Powołanie Komisji Budżetowo - Finansowej.

6. Powołanie Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.

7. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Ustalenie wynagrodzenia Wójta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

12. Składanie interpelacji i wniosków radnych.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie Sesji.

I Sesja Rady Gminy Krzykosy

Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 25 listopada 2014 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Krzykosy wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.Na podstawie art. 20 ust. 2 i 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 167 §3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Komisarz Wyborczy w Koninie zwołuje się na dzień 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 I sesję Rady Gminy Krzykosy, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta.

 

XLVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 20 listopada 2014 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVIII (ostatnią w kadencji 2010 - 2014) zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Zając

XLVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 29 października 2014 roku (środa) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 na terenie gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 13. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 14. Przyjęcie opinii w sprawie celowości utwardzenia dróg gminnych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli.
 17. Informacja o realizacji zadań oświatowych w gminie.
 18. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zakończenie Sesji.

XLVI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 25 września 2014 roku (czwartek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działania między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji rady Gminy,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3671P na odcinku Solec - Sulęcin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa amfiteatru i zaplecza sportowego w Krzykosach" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej. (4 uchwały).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla obszaru usług i zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Sulęcinek.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 12 sierpnia 2014 roku (wtorek) o godz. 9.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku Sesji.

3.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014

4.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6.    Zakończenie Sesji.

XLIV Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3.Wręczenie nagród sportowych.

4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy

a) Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok oraz stanu mienia komunalnego.

b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2013 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2013 rok

e) przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2013 rok

f) dyskusja nad sprawozdaniami

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2013 rok

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie Sesji.

XLII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję w dniu 16 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy, odpłatną służebnością przesyłu (2 uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy, obejmującej tereny w Murzynowie Leśnym i Garbach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,  poz. 594 ze zmianami)  zwołuję w dniu 14 maja 2014 roku (środa) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

     1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

     2. Ustalenie porządku Sesji.

     3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 .

     4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

     5. Zakończenie Sesji.

XL Sesja Rady Gminy Krzykosy

XL Sesja Rady Gminy Krzykosy

XXXIX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Ogłoszenie o XXXIX Sesji Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594) zwołuję w dniu 28 lutego 2014 roku (piętek) o godz. 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2013 roku.
 4. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki.
 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

XXXVI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r poz. 594) zwołuję w dniu 20 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany granic Gminy Krzykosy i Gminy Środa Wielkopolska
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Garby, gmina Krzykosy.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

XXXV sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594) zwołuję w dniu 29 listopada 2013 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wystąpienie Przedstawicieli Towarzystwa Sportowego MTB Team.
 3. Ustalenie porządku Sesji.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok..
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie Gminy Krzykosy.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

XXXI Sesja Rady Gminy Krzykosy

 

XXX sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 28 maja 2013 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku Sesji.

3.     Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

4.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

5.     Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

7.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zaciągnięcie kredytu

9.     Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

11.  Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Murzynowo Leśne

12.  Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.

13.  Wolne głosy i wnioski.

14.  Zakończenie Sesji.

 

XXIX sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami) zwołuję w dniu 30 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2012 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2012 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Krzykosy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".
 12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

XXVIII sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami)  zwołuję  w  dniu  22 marca 2013 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku Sesji.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krzykosy w 2012 roku.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeniach w Gminie Krzykosy w 2012 roku.

 5. Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

 7. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Krzykosy roku 2014 środków na fundusz sołecki.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowym dzierżawcom (3 uchwały).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy.

 18. Wolne głosy i wnioski.

 19. Zakończenie Sesji.

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 14 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku Sesji.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy.

4.    Zakończenie Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

XXIV Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 14 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

XXIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 28 listopada 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 - 2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Witowo)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Garby)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Murzynówko)

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

12. Wydanie opinii w sprawie celowości utwardzania dróg dojazdowych do gruntów rolnych

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zakończenie Sesji.

XXII Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 30 października 2012 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2013 na terenie gminy Krzykosy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzykosy
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murzynowo Leśne.
 12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 13. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań oświatowych w gminie.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

XXI Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 13 września 2012 roku (czwartek) o godz. 10.oo w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach XXI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Niezawodni uczniowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Krzykosy na lata 2013 - 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzykosy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie Sesji.

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 18 lipca 2012 roku (środa) o godz. 9.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości
 4. Zakończenie Sesji.

XIX Sesja Rady Gminy Krzykosy

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 29 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 13.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku Sesji.

3.     Wręczenie nagród sportowych.

4.     Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy

        a)     Przedstawienie przez Wójta sprawozdania finansowego, z realizacji budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok oraz stanu mienia komunalnego

        b)     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniach

        c)     przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2011 rok oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy

        d)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzykosy za wykonanie budżetu za 2011 rok

        e)     przedstawienie stanowisk Komisji Rady o realizacji budżetu gminy za 2011 rok

        f)      dyskusja na sprawozdaniami

        g)     podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

        h)     podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzykosy za 2011 rok

6.     Wolne głosy i wnioski.

7.     Zakończenie Sesji.

XVIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 22 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku Sesji.

3.    Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

4.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

5.    Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości.

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zakończenie Sesji.

XVII Sesja Rady Gminy Krzykosy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 26 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa pożarowego oraz innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2011.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie Sesji.

XVI Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami) zwołuję w dniu 27 marca 2012 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XVI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2011 roku.
 4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2011 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach w 2011 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3677P w miejscowości Witowo"
 13. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego gazociągu Winna Góra - Radlin.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
 19. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 20. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Krzykosy darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości gruntowej.
 21. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zakończenie Sesji.

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy

           Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 11 stycznia 2012 roku (środa) o godz. 12.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Młodzikowice, Bronisław-Baba oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Krzykosy-Solec, Pięczkowo -Murzynówko" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy.
 6. 6. Zakończenie Sesji.

XXV Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami)  zwołuję  w  dniu 28 grudnia 2012 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej

    Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

10. Uchwalenie budżetu Gminy Krzykosy na 2013 rok:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

c) przedstawienie opinii Komisji stałych

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji

e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

f) głosowanie projektu uchwały

11. Wolne głosy i wnioski.

12.Zakończenie Sesji.

XIV Sesja Rady Gminy Krzykosy

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 28 grudnia 2011 roku (środa) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.  Ustalenie porządku Sesji.

3.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

4.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

5.  Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy

6.  Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

7.  Uchwalenie budżetu gminy Krzykosy na 2012 rok:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

     c) przedstawienie opinii Komisji stałych

     d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji

     e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

     f) głosowanie projektu uchwały

8.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy:

     a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

9.  Wolne Głosy i wnioski.

10. Zakończenie Sesji.

XIII Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami)  zwołuję  w  dniu 16 grudnia 2011 roku (pitek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzykosy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Oświaty w Krzykosach
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulęcinek
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie Sesji.

XII Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 29 listopada 2011 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XI/86/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2011 roku w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek - Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji deklaracji podatkowych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach do pracy z rodziną
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2011 - 2015
 12. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi".
 14. Wyrażenie opinii o celowości utwardzenia drogi gminnej
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie Sesji.

XI Sesja Rady Gminy Krzykosy - 28.X.2011 r.

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 28 października 2011 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2012 na terenie gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Krzykosy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie gminy Krzykosy w drodze inkasa
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krzykosy roku 2012 na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek - Solec Etap IV ul. Szkolna w Sulęcinku
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność gminy Krzykosy
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności.
 18. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 19. Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań oświatowych w gminie.
 20. Wolne głosy i wnioski.
 21. Zakończenie Sesji.

X sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 21 września 2011 roku (środa) o godz. 12.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach X zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o podejmowanych działania od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/25/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały VIII/62/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Bronisław, Młodzikowice i wodociągu Krzykosy - Solec oraz budowa wodociągu Pięczkowo - Murzynówko" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek - etap III -      podetap II".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek - etap III - podetap II" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 -  2018.
 15. Wybory ławników do Sądu.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie Sesji.

VIII Sesja Rady Gminy Krzykosy - 21 czerwca 2011 r.

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 21 czerwca 2011 roku (wtorek) o godz. 11.3o w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach VIII zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  na rzecz gminy Krzykosy nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów dotychczasowemu dzierżawcy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie ma odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 roku
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2021
13. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Zakładu Gospodarki Odpadami Spółka z o.o w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie Sesji.

VI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy 2011-03-25

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 6 kwietnia 2011 roku (środa) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach VI zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy z działalności Biblioteki w 2010 roku

7. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach z działalności Ośrodka w 2010 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do uczestnictwa w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi".

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011-2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

13. Wolne Głosy i wnioski.

14. Zakończenie Sesji.

V Sesja Rady Gminy Krzykosy

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 4 marca 2011 roku (piątek) o godz. 11.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach V zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku
 4. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego i innych zagrożeniach na terenie gminy Krzykosy w 2010 roku
 5. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 7. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych za działalność sportową
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów ustalenia lub obliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego.
 17. Wolne Głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Sesji.

III Sesja Rady Gminy Krzykosy

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  zwołuję w dniu 29 grudnia 2010 roku (środa) o godz. 10.oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach III zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ustalenie porządku Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy

5. Informacja Wójta o działaniach między Sesjami Rady Gminy

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.

9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROPZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedziba w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

13. Uchwalenie budżetu gminy Krzykosy na 2011 rok

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu

c) przedstawienie opinii Komisji stałych

d) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji

e) dyskusja na wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie

f) głosowanie projektu uchwały

12. Wolne Głosy i wnioski.

13. Zakończenie Sesji.

 

II Sesja Rady Gminy Krzyskosy

OGŁOSZENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami)  zwołuję  w  dniu  6  grudnia  2010 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach II zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. ŚlubowanieWójta
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Powołanie Komisji Rewizyjnej
 6. Powołanie Komisji Budżetowo - Finansowej.
 7. Powołanie Komisji Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii.
 8. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 9. Ustalenie diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy
 10. Ustalenie diet dla Radnych.
 11. Ustalenie diet dla sołtysów
 12. Ustalenie wynagrodzenia Wójta.
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zakończenie Sesji.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach rady i jej organów

I Sesja Rady Gminy Krzykosy

Krzykosy 2010-11-25

 

       Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 Nr 142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami) zwołuję w dniu 1 grudnia 2010 roku (środa) o godz. 10 - tej I zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 

1. Odśpiewanie Hymnu Państwowego

2. Powitanie.

3. Akt Ślubowania radnych

4. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku Sesji.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Krzykosy o stanie gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego.

7.Wybór Przewodniczącego rady Gminy:

    a) zgłaszanie kandydatur

    b) wybór Komisji Skrutacyjnej

    c) akt głosowania

    d) ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i podjęcie uchwały

8.Przekazanie przewodnictwa obrad nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy

9.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

    a. zgłaszanie kandydatur

    b. wybór Komisji Skrutacyjnej

    c. akt głosowania

    d. ogłoszenie przez Komisję skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego rady Gminy i podjęcie uchwały

10.Wolne głosy i wnioski.

11.Zakończenie Sesji.

Radnych Rady Gminy proszę o przybycie na godz. 9.00.

Gminna Komisja Wyborcza wręczy zaświadczenia o Wyborze na Radnego.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

XLIV Sesja Rady Gminy Krzykosy - 28 września 2010 r.

Krzykosy 2010-09-22         

                                                                   

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U.  Nr  142  poz.  1591  z  2001  roku  ze  zmianami) zwołuję w dniu 28  września 2010 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XLIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Informacja o realizacji budżetu Gminy Krzykosy za I półrocze 2010 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzykosy należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.

XXXIX Sesja Rady Gminy Krzykosy - 16 marca 2010 r.

Krzykosy 2010-03-02

     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) zwołuję w dniu 16 marca 2010 roku (wtorek) o godz. 10- tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach XXXIX zwyczajną Sesję Rady Gminy Krzykosy z następującym projektem porządku Sesji:

   

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między Sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
 7. Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. o pożarach i innych zdarzeniach na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Krzykosy w 2009 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach za 2009 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy za 2009 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2009 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do WSA w Poznaniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.

   

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.