WAŻNE!

Najbliższa sesja Rady

XV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy
 


 

 Pieczęć Rady Gminy Krzykosy

Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy

ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

   

Krzykosy, 20 marca 2020 r.

RG.0002.2.2020

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się XV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Krzykosy.
  8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy           
/-/ Krzysztof Jankowiak 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.