WAŻNE!

Najbliższa sesja Rady

LXI Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.1.2024

Krzykosy, 23 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LXI Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działaniach od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Krzykosy w Lokalnej Grupie Działania: Stowarzyszeniu „Lider Zielonej Wielkopolski" z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Krzykosy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Miąskowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzykosy.
 11. Podjęcie Apelu nr 1/2024 w sprawie gruntów rolnych pod CPK i S-11.
 12. Podjęcie Apelu nr 2/2024 w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 13. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

LX Sesja Rady Gminy Krzykosy

Logo Przewodniczącego

RG.0002.13.2023

Krzykosy, 18 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzykosach odbędzie się LX Sesja Rady Gminy Krzykosy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2023-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2024-2031:
  a) Przedstawienie projektu uchwały;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy;
  c) Dyskusja;
  d) Głosowanie projektu uchwały.
 9. Uchwalenie budżetu na 2024 rok:
  a) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
  b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
  c) Przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy;
  d) Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  e) Dyskusja nad wniesionymi autopoprawkami i ich przegłosowanie;
  f) Głosowanie projektu uchwały.
 10. Składanie interpelacji i zapytań radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.