2011

Eksploatacja piasków ze złóż GARBY MM-II i GARBY MM-III

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

         Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja piasków ze złóż GARBY MM-II  i  GARBY MM-III" 

na działkach o nr ewidencyjnych 29/2  i  30  w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy:  ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak, , Solec,         

                                 ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 29 grudnia 2011r.   Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 3/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.130), w godzinach urzędowania.

Wójt
Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

Gazociąg z O. P. Winna Góra do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II

Krzykosy 24.10.2011 r.

UG. 7624- 13/10      

D E C Y Z J A  nr 2/ 11

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

               Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.80, art.82  ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) , § 3.1 pkt. 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U.Nr 257 poz. 2573/ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, tj. instalacje do przesyłu gazu, niewymienione w §2 ust.1 pkt 21, oraz towarzyszące tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków,  mogą należeć do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

9 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397)  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku:  Inwestor  FX Energy Poland Sp. z o.o.,  ul Chałubińskiego 8, 

00-613 Warszawa (FX Energy jako inwestor zastępczy w Konsorcjum z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze,  ul. Bohaterów Westerplatte 15, 

65-014 Zielona Góra), w sprawie  wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 8,4 MPa przesyłającego gaz ziemny z Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra rurociągiem o średnicy DN 150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II, wraz z kablem światłowodowym i inną infrastrukturą towarzyszącą (gazociąg będzie przebiegał przez 3 gminy:  Miłosław, Nowe Miasto nad Wartą i Krzykosy),

po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  w oparciu o ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanym w  marcu 2011r. przez inż. Jacka Fabera-Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp.j. z Zielonej Góry, ul. Jana z Kolna 4,  oraz późniejsze uzupełnienie do raportu z lipca 2011r., biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, oraz wyniki postępowania

z udziałem społeczeństwa

określam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin

          

I.  Określam następujące warunki  realizacji przedsięwzięcia:

1. Prace polegające na wycince drzew i krzewów a także wszelkie roboty budowlane związane z budową gazociągu mogące zakłócić lęgi ptaków -należy wykonywać poza okresem lęgowym trwającym od 15 marca do 15 lipca

2. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez:

- owiniecie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi lub 3 m (dolna część każdej deski powinna być wkopana w grunt lub obsypana ziemią); oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi.

3. Zaplecza budowy lokalizować poza siedliskami stanowiącymi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 PLH300053 Lasy Żrekowsko-Czeszewskie.

4. Na terenach leśnych należ ograniczyć szerokość pasa montażowego do 12m.

5. Po zakończeniu prac budowlanych należy podjąć działania mające na celu odbudowę roślinności poza pasem strefy kontrolowanej (skład gatunkowy roślinności musi być zgodny z roślinnością potencjalną siedliska, na którym prowadzone będą działania mające na celu jej odbudowę).

6. Projektowaną instalację wykonać jako hermetyczną; po wybudowaniu gazociągu przeprowadzić próbę jego szczelności.

7. Prowadzić ciągły monitoring szczelności gazociągu poprzez kontrolowanie ciśnienia przesyłanego gazu.

8. Przekroczenie rzeki Warty wykonać technologią przewiertu sterowanego.

9. W procesie przewiertu sterownego zastosować płuczki wiertnicze nietoksyczne dla środowiska, o małej penetracji płynu poza otwór wiertniczy; zastosować urządzenie do odzysku płuczki wiertniczej.

10. Po przejściu przez rowy melioracyjne, stopę ich skarb zabezpieczyć obustronnie kiszką faszynową a dodatkowo dno i skarpy umocnić.

11. Przy wykonywaniu robót ziemnych zdjętą warstwę gleby urodzajnej przechowywać w pryzmie usytuowanej w miejscu niedostępnym dla pojazdów i maszyn poruszających się po placu budowy, a następnie w miarę możliwości wykorzystać.

12. Prace budowlane zlokalizowane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00

13. Miejsca postoju, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń budowlanych zabezpieczyć przed przenikaniem substancji niebezpiecznych poprzez odpowiednie uszczelnienie nawierzchni.

14. W przypadku niekontrolowanych rozlewów substancji niebezpiecznych dla środowiska gruntowo-wodnego, w celu ich natychmiastowej neutralizacji stosować materiały i środki pochłaniające.

15. Gospodarowanie odpadami należ prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich negatywnego oddziaływania na środowisko m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejności do odzysku.

II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji , o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

III. Nie nakładam obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie decyzji

W dniu 01 października 2010r.  do Urzędu Gminy w Krzykosach wpłynął wniosek inwestora

FX Energy Poland Sp. z o.o.,  ul Chałubińskiego 8,  00-613 Warszawa (FX Energy jako inwestor zastępczy w Konsorcjum z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze, 

ul. Bohaterów Westerplatte 15,  65-014 Zielona Góra), uzupełniony w dniu 26.10.2010r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Gazociąg DN150 relacji  OP Winna Góra - KGZ Radlin"

Zgodnie § 3.1 pkt. 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U.Nr 257 poz. 2573 ze zm.)  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowa inwestycja należy do  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397)  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art.71 ust.1 oraz art.72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponieważ obszar przedsięwzięcia wykracza poza teren jednej gminy, na podst. Art.75 ust.4 wyżej przytoczonej ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt , na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.             

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Postanowieniem z dn.29.11.2010r. RDOŚ-30-OO.II-66190-679/10/es   i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. w opinii sanitarnej z dnia 29.11.2010r. ON-NS-72/4-29/10,   stwierdzili konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia przez przedsiębiorcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określili jego zakres.

Wójt Gminy Krzykosy  Postanowieniem z dn. 17.12.2010r. UG.7624 -13-6/10 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i  opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: pn. Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin , określając jego zakres.

18 marca 2011r. inwestor dostarczył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin „ opracowany przez Jacka Fabera-Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp.j. z Zielonej Góry, ul. Jana z Kolna 4.                

Przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 8,4 MPa przesyłającego gaz ziemny z Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra rurociągiem o średnicy DN 150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II, wraz z kablem światłowodowym i inną infrastrukturą towarzyszącą (gazociąg będzie przebiegał przez 3 gminy: Gmina Miłosław, Gmina Nowe Miasto nad Wartą i  Gmina Krzykosy)

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Wójt Gminy Krzykosy zapewnił udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko, informując równocześnie o terminie, formie i miejscu składania uwag i wniosków w sprawie. W wyniku tego postępowania nie wpłynęły uwagi ani wnioski.

Wójt Gminy Krzykosy pismem UG.7624-13/10 z dnia 11.05.2011r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z  wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do PPIS  w Środzie Wlkp. o opinię w sprawie. Do wniosków dołączono raport o oddz. na środowisko.

Pismem WOO-II.4242.35.2011.WM  z dn.10.06.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wezwał inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień z zakresu ochrony przyrody, hydrogeologii i ochrony powietrza. W  lipcu 2011r.  inwestor uzupełnił raport o brakujące informacje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Postanowieniem z dnia  05.09. 2011r. WOO-II.4242.35.2011.WM  w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 8,4 MPa przesyłającego gaz ziemny z Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra rurociągiem o średnicy DN 150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II, wraz z kablem światłowodowym i inną infrastrukturą towarzyszącą   i określił warunki tej realizacji. 

Wójt gminy po analizie uzgodnienia i posiadanej dokumentacji, oraz prośby inwestora z dnia 22.09.2011r., wystąpił  do RDOŚ o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.  

Postanowieniem   WOO-II.4242.51.2011.WM  z dnia 6.10.2011r.  uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia: „Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin" i określił warunki tej realizacji, które w całości zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wlkp. w Opinii sanitarnej z dn.15.06.2011r.  nr ON.NS-72/5-9/11 zaopiniował pozytywnie - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych- warunki realizacji ww. przedsięwzięcia, bez zastrzeżeń.

Strony zostały powiadomione o zebraniu całości materiałów i dowodów i możliwości wypowiedzenie się na ich temat. W ustalonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Inwestor planuje wykonanie gazociągu DN 150 z rur stalowych, którym przesyłany będzie gaz ziemny z OP Winna Góra do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II.  Długość projektowanego gazociągu wyniesie 12736 m.  Gazociąg projektowany jest z dala od zabudowań mieszkalnych. Tereny, na których projektowany jest gazociąg to tereny rolnicze i leśne. Szerokość pasa robót na terenach  rolnych wyniesie 20 m, na terenach leśnych 12 m. Po zakończeniu budowy na terenach rolnych pozostawiony zostanie pas   4 m -po 2 m z każdej strony osi gazociągu(strefa kontrolowana) wolny od zabudowań, urządzeń stałych, magazynów, i drzew oraz działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Na terenach leśnych pozostawiony zostanie pas o szerokości 6 m wolny od nasadzeń - pozostały teren zostanie ponownie zadrzewiony. Przebieg trasy projektowanego gazociągu na terenach leśnych został opracowany po konsultacjach z Nadleśnictwem Jarocin. Gazociąg omija cenniejsze kompleksy leśne a ponadto prowadzenie rurociągu wzdłuż linii oddziałowych i duktów leśnych minimalizuję powierzchnię lasu koniecznego do wycinki.

Wzdłuż gazociągu, w tym samym wykopie poprowadzony zostanie kabel światłowodowy, służący do przesyłu danych pomiędzy poszczególnymi ośrodkami.

Ponieważ proponowana przez inwestora lokalizacja zaplecza budowy może naruszać siedliska chronione znajdujące się w bliskim sąsiedztwie OP Winna Góra, bądź siedliska górskie i niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510) należące do przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 PLH300053 Lasy Żerowsko-Czeszewskie, które znajdują się poza obszarem leśnym, określono taki warunek, który dopuszcza dowolną lokalizację zaplecza budowy, jednakże z wyłączeniem lokalizacji na terenach siedlisk stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura2000. Jest to dla inwestora korzystne , gdyż położenie tych siedlisk jest znane, wobec czego może zaprojektować lokalizację zaplecza budowy w sposób najbardziej korzystny dla prowadzonych prac budowlanych, jednocześnie nie naruszając chronionych siedlisk.

Rurociąg DN150 ułożony będzie na średniej głębokości 1,20m (licząc od powierzchni terenu do osi rurociągu). Pod budowę rurociągu i światłowodu wykonane zostaną wykopy szerokoprzestrzenne z ziemią na odkład. Roboty ziemne wykonane zostaną mechanicznie przy użyciu maszyn i urządzeń. Jedynie w miejscach gdzie występuje istniejące uzbrojenie prace ziemne zostaną wykonane ręcznie. Fragmenty rurociągu i światłowodu układane pod drogami i ciekami wykonywane będą bezwykopowo (przeciskiem lub przewiertem).  Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów z powierzchni pasa robót zostanie zdjęta i spryzmowana warstwa ziemi urodzajnej (humusu), by nie została ona zmieszana z pozostałym gruntem z wykopu i nie uległa zanieczyszczeniu w wyniku poruszających się po terenie pojazdów i maszyn budowlanych. Jednocześnie dodano warunek, aby w ramach obowiązujących przepisów, nadmiar mas ziemnych powstających w związku z realizacją inwestycji oraz odłożoną uprzednio warstwę urodzajnej gleby wykorzystać w miarę możliwości ponownie, np. podczas przywracania placu budowy do stanu pierwotnego. Ponadto, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo -wodnego przed ewentualnym niezamierzonym zanieczyszczeniem, zobowiązano inwestora do uszczelnienia miejsc postoju, konserwacji i naprawy maszyn oraz urządzeń budowlanych a także do zaopatrzenia placu budowy w sorbenty służące do niezwłocznego neutralizowania ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych.

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z niezorganizowaną emisją substancji i energii do środowiska, w związku z pracą maszyn i środków transportu oraz pracami spawalniczymi.  Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i nie pozostawiający trwałych śladów w środowisku. Zasięg ich będzie ograniczony i nie będzie decydował trwale o stanie środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

Projektowany gazociąg stanowić będzie układ szczelny i hermetyczny, w związku z czym na etapie eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza. Nałożono warunek przeprowadzenia prób szczelności gazociągu po jego wybudowaniu a na etapie eksploatacji inwestycji prowadzenia ciągłego monitoringu technicznego w oparciu o pomiar ciśnienia przesyłanego gazu. Zagrożenie dla stanu jakości powietrza wystąpić może w przypadku awarii polegającej na rozszczelnieniu gazociągu i ucieczki gazu poza układ. Ewentualna emisja gazu związana z rozszczelnieniem  gazociągu będzie niezwłocznie identyfikowana dzięki zaprojektowanemu systemowi monitoringu i trwać będzie do momentu zamknięcia zaworów odcinających dopływ gazu do uszkodzonego odcinka gazociągu.

Inwestycja znajduje się w peryferycznej strefie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 150 Pradolina Warszawsko- Berlińska. W związku z koniecznością przekroczenia rzeki Warty, zobowiązano inwestora do zastosowania w tym celu technologii przewiertu sterowanego, opartego na zasadzie wykonania otworu i odpowiedniego poszerzania jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku  za pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej. Długość przewiertu w planie wynosić będzie ok. 420,5m a projektowany rurociąg posadowiony będzie na głębokości 6,1 m pod dnem rzeki.Całość procesu będzie się składała z 3 etapów: przewiertu pilotażowego, rozwiercania, przeciągania rurociągu. Zastosowanie tej technologii pozwala na uniknięcie wykonywania otwartego wykopu, ruchu pojazdów oraz w szczególności naruszania brzegów rzeki i wałów przeciwpowodziowych a także na ograniczeniu do minimum ingerencji w środowisko naturalne. Wobec przewidywanego wykorzystania ok. 40m3 płuczki wiertniczej, zobowiązano inwestora do zastosowania płuczki nietoksycznej dla środowiska oraz o małej penetracji płynu poza otwór wiertniczy. Ponadto w celu zmniejszenia jej zużycia należy zastosować urządzenia do odzysku płuczki z urobku.

Przejścia pod przeszkodami terenowymi( drogi powiatowe i gminne) wykonane zostaną metodą przekopu i przecisku z zabezpieczeniem rurą ochronną. Ponadto zobowiązano inwestora do zabezpieczenia dna i skarp rowów melioracyjnych po wykonaniu przejścia i do umocnienia stopy skarp kiszką faszynową.

Gazociąg posadowiony będzie na głębokości ok. 1,2 m od jego osi do powierzchni terenu. W miejscach występowania wody gruntowej w wykopie, przewiduje się jego odwodnienie powierzchniowo lub przy zastosowaniu igłofiltrów. Z uwagi na niewielką skalę odwodnienia i niski poziom wód gruntowych w odniesieniu do poziomu posadowienia gazociągu, nie przewiduje się trwałej zmiany stosunków wodnych w wyniku usuwania wody z wykopów. Po zakończeniu prac odwodnieniowych, poziom wody gruntowej powróci do stanu pierwotnego.

Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia sposobu przekraczania rowów z ich właścicielem, a w przypadku rowów podstawowych do uzyskania pozwolenia wodno prawnego. W decyzjach tych należy uzyskać jednocześnie zgodę na zrzut wody pochodzącej z odwodnienia wykopu do cieku, który jest przekraczany.

Projektowany rurociąg prowadzony będzie pod powierzchnią terenu i nie będzie źródłem hałasu Ponadto z uzupełnienia raportu wynika, że na etapie eksploatacji nie będzie infrastruktury mogącej stanowić źródło hałasu. Śluzy nadawcze i odbiorcze tłoka czyszczącego zlokalizowane są na terenie OP Winna Góra i KZG Radlin II, tj. poza zakresem niniejszego przedsięwzięcia. Uciążliwość akustyczna może wystąpić na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia związana będzie z użyciem sprzętu budowlanego. Dlatego nałożono na inwestora obowiązek wykonywania prac budowlanych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej tylko w porze dziennej, tj. od godz.6.00 do 22.00

Gospodarowanie odpadami winno być zgodne z zapisami ustawy z dn.27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2010r. nr 185, poz.1243 ze zm.).

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie częściowo na terenie obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty oraz PHL300053 Lasy Żerkowsko -Czeszewskie oraz Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego (dla tego ostatniego nie ma obecnie obowiązujących zakazów).

Jak wynika z raportu i uzupełnienia do niego, planowana inwestycja przecina płat siedliska stanowiącego przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie tj. górskie i niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510). Pod pas robót zajęta zostanie powierzchnia 0,32 ha ww. siedliska, co stanowi ok. 2,5 % całego płata ww. siedliska, który ma powierzchnię ok.12,39 ha

Teren ten zostanie zajęty tylko okresowo (na czas prowadzenia robót związanych z budową gazociągu).  Głównymi zagrożeniami dla tego typu siedlisk są: intensyfikacja produkcji rolnej, zalesianie łąk, odwodnienie oraz zmiana sposobu użytkowania łąk, natomiast do zagrożeń obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty należy ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach  letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Podczas dwutygodniowych obserwacji prowadzonych w czerwcu 2011r. na terenie przeznaczonym pod planowaną inwestycję, nie zaobserwowano występowania owadów stanowiących przedmiot ochrony Natura 2000 PLH300053 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie.  W związku z tym, że inwestycja realizowana będzie na terenie obszaru Natura 2000 PLB300002 Dolina Środkowej Warty będącego obszarem specjalnej ochrony ptaków a tereny przeznaczone pod planowaną inwestycję mogą potencjalnie stanowić miejsca bytowania chronionych gatunków ptaków, zobowiązano inwestora do tego, aby prace związane z wycinką drzew i krzewów a także wszelkie roboty budowlane mogące zakłócić lęgi ptaków, wykonywał poza sezonem lęgowym.   

W wyniku realizowanych prac uszkodzeniu mogą ulec drzewa nieprzeznaczone do wycinki a znajdujące się w sąsiedztwie tych prac. W związku z tym zobowiązano inwestora do zabezpieczenia tych drzew przed ewentualnymi  uszkodzeniami. W celu ograniczenia negatywnego wpływu planowanej inwestycji na elementy środowiska przyrodniczego należy zaplecze budowy lokalizować poza siedliskami stanowiącymi przedmiot ochrony obszaru Natura2000 a jednocześnie w celu zminimalizowania liczby drzew przeznaczonych do wycinki, na terenach leśnych należy ograniczyć szerokość pasa montażowego do 12m. Po zakończeniu prac przeprowadzić nasadzenia odpowiednich gatunkowo drzew (zostawiając pas kontrolny wynoszący 6m). Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione  a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizacje wpływu  na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszeń wymagań ochrony środowiska zawartych w przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uzupełnieniu oraz w niniejszej decyzji.

Z informacji zawartych w raporcie i jego uzupełnieniu oraz z przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przy zachowaniu wszystkich rozwiązań techniczno-organizacyjnych opisanych w raporcie i zawartych w niniejszej decyzji, budowa i eksploatacja Gazociągu DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin  nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na środowisko.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust.1pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania   na środowisko, pod warunkiem, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań  określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uzupełnieniu do raportu.

Ponadto ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak wyżej.

 

Ważność decyzji :

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez okres 4 lat od daty uprawomocnienia.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do Decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Krzykosach, w terminie 14dni od daty jej doręczenia.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia


Otrzymują:

1. FX Energy Poland Sp. z o.o., ul Chałubińskiego 8,  00-613 Warszawa

2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 4,   65-014 Zielona Góra

3. Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą

4. Burmistrz Gminy Miłosław

5. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)

6. a/a

 

                                                                                                           Załącznik do Decyzji Nr 2/11

                                                                                                                   z dnia 24.10.2011 r.

                         

Charakterystyka przedsięwzięcia

Budowa Gazociągu DN150 relacji OP Winna Góra - KZG Radlin

przebiegającego przez 3 gminy: Miłosław, Nowe Miasto nad WartąKrzykosy

 

          Celem przedsięwzięcia jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia (8,4MPa) przesyłającego gaz ziemny z Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra rurociągiem o średnicy DN150 do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin II, wraz z kablem światłowodowym i inną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. kompletnym systemem ochrony katodowej). Na Kopalni Gazu Ziemnego Radlin gaz zostanie oczyszczony do parametrów handlowych, a następnie przekazany do systemu. Przewiduje się rozpoczęcie przesyłu gazu gazociągiem DN 150 PN 8,4 MPa na rok 2012

a zakończenie eksploatacji gazociągu w roku 2028.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest FX Energy Poland Sp. z o.o. ul. Chałubinskiego 8, 00-613 Warszawa, (FX Energy jako inwestor zastępczy w Konsorcjum z Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze, 65-014 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 15).  

Trasa projektowanego gazociągu przebiegać będzie przez teren dwóch powiatów:średzkiego i wrzesińskiego, 3 gminy i 5 obrębów geodezyjnych.

Gmina Miłosław to gmina miejsko-wiejska, położona w woj. wielkopolskim, powiat wrzesiński. Na terenie tej gminy biegnie początkowy fragment przedmiotowego rurociągu w obrębie miejscowości Bugaj. Rurociąg na tym odcinku przebiegać będzie przez tereny leśne należące do Nadleśnictwa Jarocin.

Gmina Krzykosy to gmina wiejska. Położona jest w woj. wielkopolskim, powiat średzki. Projektowany gazociąg na terenie tej gminy przebiegać będzie w obrębie miejscowości Miłosław i Pęczkowo. Na tym odcinku rurociąg gazowy przebiegać będzie przez tereny rolne.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą to gmina wiejska. Położona jest w województwie wielkopolskim, powiat średzki. Na terenie tej gminy przebiegać będzie końcowy odcinek gazociągu w obrębie miejscowości Wolica Kozia

i Dębno. Rurociąg przebiegać będzie przede wszystkim po terenach wykorzystywanych rolniczo, pod drogami gminnymi oraz w nieznacznej części na terenach leśnych.

Pod względem geograficznym teren na którym zlokalizowany zostanie gazociąg DN 150 PN 8,4 MPa, wraz z kablem światłowodowym położony jest w obrębie Pradoliny Warszawsko- Odrzańskiej i Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej. Długość projektowanego gazociągu DN 150 z rur stalowych wyniesie 12736 m.  Gazociąg projektowany jest z dala od zabudowań mieszkalnych. Tereny, na których projektowany jest gazociąg to tereny rolnicze i leśne. Szerokość pasa robót na terenach  rolnych wyniesie 20 m, na terenach leśnych 12 m. Po zakończeniu budowy na terenach rolnych pozostawiony zostanie pas   4 m -po 2 m z każdej strony osi gazociągu(strefa kontrolowana) wolny od zabudowań, urządzeń stałych, magazynów, i drzew oraz działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Na terenach leśnych pozostawiony zostanie pas o szerokości 6 m wolny od nasadzeń - pozostały teren zostanie ponownie zadrzewiony.

Gazociąg na całej długości będzie trwale oznakowany w terenie za pomocą:

-taśm ostrzegawczych umieszczonych w ziemi nad gazociągiem-w celu ostrzegania o jego położeniu w przypadku prowadzenia prac ziemnych;

-słupków oznaczeniowych - stosowanych do oznakowania trasy gazociągu i jego punktów charakterystycznych (skrzyżowań z przeszkodami terenowymi lub elementami infrastruktury technicznej, złącz, punktów pomiarowych ochrony katodowej, itp.).

Przekroczenie, dróg powiatowych oraz gminnych o nawierzchniach asfaltowych wykonane będzie przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni, w rurach przeciskowych. Przejścia pod drogami nieutwardzonymi wykonane zostaną przekopem. Przejścia pod ciekiem podstawowym wykonane zostaną w technologii przewiertu sterowanego. Przejścia gazociągu pod rowami melioracyjnymi wykonane zostaną w zależności od poziomu wód powierzchniowych metodą przekopu lub przecisku. Po wykonaniu prac rów należy doprowadzić do stanu pierwotnego, stopę skarpy umocnić obustronnie kiszką faszynową Ø20 cm na długości 10 m (po 5 m na każdą stronę od miejsca przekopu), ponadto grunt na skarpach i dnie właściwie zagęścić i umocnić darniną pasem 1,0 m wzdłuż wykonanego umocnienia. Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia sposobu przekraczania rowów z ich właścicielem, a w przypadku rowów podstawowych do uzyskania pozwolenia wodno prawnego. W decyzjach tych należy uzyskać jednocześnie zgodę na zrzut wody pochodzącej z odwodnienia wykopu do cieku, który jest przekraczany. Zaplecza budowy zlokalizowane   poza siedliskami stanowiącymi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 PLH300053 Lasy Żrekowsko-Czeszewskie. Przedsięwzięcie  nie będzie miało oddziaływania transgranicznego i nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Właściwie zaprojektowany, wykonany i eksploatowany gazociąg będzie obiektem ekologicznie bezpiecznym.

Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KGZ Radlin

Krzykosy 16.09.2011r.

UG. 7624-13/10

 

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia: „Gazociąg DN150 relacji OP Winna Góra - KGZ Radlin" przebiegający przez gm. Miłosław, pow. Września oraz gminy Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą, pow. Środa Wlkp. 

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

 

Otrzymują:

  1. FX Energy Poland Sp. z o.o., ul Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Sp. J. ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra
  3. Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą
  4. Burmistrz Gminy Miłosław
  5. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
  6. a/a

 

Sprawę prowadzi:

mgr Maria Szymczak, tel: (61) 285 15 14 wew.130

Biogazownia Miąskowo (dz. 296)

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

         Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r.Nr 199, poz.1227)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

Budowa biogazowni o mocy 0,6 MW wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł energii na dz. nr ewid. 296 w miejscowości Miąskowo, gm. Krzykosy 

 

na wniosek Firmy "BIOPOWER Czartki"Sp. z o.o.

ul. Czerwonego Krzyża 14/3, 63-000 Środa Wlkp.,z dnia 29.10.2009r.

 

po przeprowadzeniu postępowania, z udziałem społeczeństwa, w sprawie  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

w dniu 18 maja 2011r.   Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję nr 1/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 14 (tel. 061-2851514 wew.130), w godzinach urzędowania.

Wójt

Gminy Krzykosy

/.../ inż. Andrzej Janicki