2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. eksploatacji piasków ze złoża GARBY MM-II

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja piasków ze złoża GARBY MM-II" na działkach o nr ewidencyjnych 29/2 i 30 w miejscowości Garby

na wniosek Firmy: ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak, Solec, ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 20 lipca 2012r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

  

Decyzję nr 3/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

  

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.130), w godzinach urzędowania. 

Wójt Gminy Krzykosy

 /.../ inż. Andrzej Janicki

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na "Eksploatację piasków ze złoża GARBY MM-II"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

         Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja piasków ze złoża  GARBY MM-II"  na działkach o nr ewidencyjnych 29/2  i  30  w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy:  ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak, , Solec,         

ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 20 lipca 2012r.   Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 3/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.130), w godzinach urzędowania.
 

Wójt
Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Pieczkowo"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

 pn.  „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Pieczkowo" 

 

            na wniosek Gminy Krzykosy, 63-024 Krzykosy, ul. Główna 37

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 20 września 2012 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 5/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.130), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki