WAŻNE!

2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia pt "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P Sulęcin-Solec"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

pn. Przebudowa drogi powiatowej 3671P Sulęcin - Solec

 

na wniosek Firmy: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wielkopolskiej,

63-000 Środa Wlkp., ul. Libelta 2

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 16 lipca 2014r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 3/14 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY ŁJB-II"

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY ŁJB-II"

na działce o nr ewidencyjnym 170 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: WPPHU „BARTEZ" s. c. Łukasz i Jakub Bartkowiak, Garby 8, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 30 maja 2014r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 2/14 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P Sulęcin-Solec

Krzykosy, dnia 30.05.2014r.

OSR. 6220.4.2014 

Zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania

 

 Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013. poz.267 j.t.) 

zawiadamiam

 że w dniu 26 maja 2014r. na wniosek Inwestora tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., ul. Libelta 2, 63-000 Środa Wlkp., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3671P Sulęcin-Solec na długości 1,96 km.

 Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Krzykosy powiat średzki -działki nr ewid. 99/5;107/1, 116/1, 220/1; 259/1; 259/2; 260/1; 260/2; 261/1; 280/1; 281/1; 409/1, obręb Sulęcin, gmina Krzykosy,

- działki nr ewid. 124, obręb Solec, gmina Krzykosy. 

 Wymagane dokumenty dotyczące niniejszej sprawy są udostępnione w Urzędzie Gminy Krzykosy - pok. nr 23 (w godz. urzędowania) - tel. 81 285 15 14 wew. 131.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY ŁJB-II

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY ŁJB-II"

na działce o nr ewidencyjnym 170 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: WPPHU „BARTEZ" s. c. Łukasz i Jakub Bartkowiak, Garby 8, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 30 maja 2014r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 2/14 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy /.../
inż. Andrzej Janicki

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY GM-III

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227)

 

Zawiadamiam

 że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY GM-III"
na działce o nr ewidencyjnym 78 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: P.W. MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 20 maja 2014r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 1/14 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../ inż. Andrzej Janicki