WAŻNE!

2016

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na rozbudowę drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo.

 

na wniosek Inwestora: Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 29 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 7/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie do 67,76 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 128 w obrębie Sulęcin

 

na wniosek pana Wiktora Muszyńskiego, zam. Sulęcin, ul. Wierzbowa 2, 53-023 Sulęcinek,

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 12 lipca 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 6/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Pięczkowie i Witowie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pięczkowo i Witowo, gm. Krzykosy"

 

na wniosek Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 30 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 8/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie traci ważność decyzja nr 2/16 z dnia 26.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowościach Pięczkowo i Witowo.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

           WÓJT
GMINY KRZYKOSY 
Krzykosy, dnia 20 maja 2016 r. 
OŚ.6220.16.2016


Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.


Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) 

zawiadamiam,

że w dniu 11 maja 2016 r. (doręczone 13.05.2016 r.) zostało wniesione przez Adwokata Mirosława Martyn – Pełnomocnika stron, odwołanie od decyzji nr 4/16  Wójta Gminy Krzykosy z dnia 22 kwietnia 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie.


W związku z powyższym zgodnie z art. 133 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania. WÓJT            
(-) inż. Andrzej Janicki


Do wiadomości:
Adam Szymkowiak – pełnomocnik
Szymon Grewling – inwestor
RDOŚ w Poznaniu
PPIS w Środziw Wlkp. 
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
Pozostałe strony – zgodnie z art. 49 Kpa


sporządził: E.T.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na eksploatację kruszywa naturalnego w Garbach

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

  

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego na działkach o nr ewidencyjnych 92/4, 92/5, 92/2, 94 w miejscowości Garby

 

na wniosek pana Piotra Sadowskiego - pełnomocnika Firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 27 kwietnia 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał 

 

Decyzję nr 5/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 )

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP

w Sulęcinie

 

Inwestor: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 22 kwietna 2016 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 4/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę obory z udojnią dla krów mlecznych w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 )

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na budowie obory z udojnią dla krów mlecznych z obsadą 125 DJP w Sulęcinie

 

Inwestor: Michał Jaśkowiak Gospodarstwo Rolne Sulęcin, ul. Długa 34,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 14 kwietna 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 3/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

 

Zawiadomienie nr OSR.6220.1.4.2016

Krzykosy, dnia 12.04.2016r.

OSR.6220.1.4.2016

Z a w i a d om i e n i e

 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pięczkowo i Witowo

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Pięczkowo i Witowo, gm. Krzykosy

 

na wniosek Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 26 lutego 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 2/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

 

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GARBY MM-III A

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

 Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasków) ze złoża GARBY MM-III A" na działkach o nr ewidencyjnych 41/1 i 42/6 w miejscowości Garby

 

na wniosek Firmy: ŻWIROWNIA-MATUSZAK, Marian Matuszak, Solec, ul. Kościelna 12, 63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 25 lutego 2016r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 1/16 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki

Budowa obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j. t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia 

 

że w dniu 2 lutego 2016 r. na wniosek pana Adama Szymkowiaka - pełnomocnika Firmy: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43, 62-023 Sulęcinek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP.

Inwestycja planowana jest na działce o numerze ewidencyjnym: 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Krzykosy inż. Andrzej Janicki