WAŻNE!

2017

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Krzykosy, 03.01.2018r.

OSR.6220.5.24.2016

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam

że zostało wniesione przez Małgorzatę Płomińską–Burek i Jerzego Burek, odwołanie z dnia 20 grudnia 2017r. (data wpływu 22.12.2017r.) oraz odwołanie Stowarzyszenia Ekologicznego „Dolina Środkowej Warty” z dnia 21 grudnia 2017r. (data wpływu 28.12.2017r.), od decyzji Wójta Gminy Krzykosy nr 6/17 z dnia 27.11.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 241 i 243 w obrębie Pięczkowo.

W związku z powyższym, zgodnie z art.131 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania. 

Wójt Gminy Krzykosy 
/…/ inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. rozbudowy dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na rozbudowie dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypłów i nr 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu obręb Wolica Pusta, gmina Nowe Miasto nad Wartą oraz obręb Osiek - Cząszczew, gmina Jarocin województwo wielkopolskie.

 

Inwestor: Zarząd Powiatu Średzkiego, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 6 grudnia 2017r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 7/17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy,

pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. budowy dwóch chlewni na tuczniki na rusztach w Pięczkowie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.)

 

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na budowie dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych:  241 i 243  w obrębie Pięczkowo

 

Inwestor: Daniel Matuszak, zam. Pięczkowo, ul. Rzeczna 13, 62-025 Witowo

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 27 listopada 2017r.   Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 6/17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu  w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

OSR.6220.1.14.2016

Krzykosy, 07.11.2017r.

  

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

  

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(t.j.  Dz.U. z 2017r. poz. 1257)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 27 października 2017 r. (doręczone 3.10.2017 r.) zostało wniesione przez Adwokata Mirosława Martyn - pełnomocnika części stron, odwołanie od decyzji nr 4/17 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 26 września 2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art.131 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

 

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

 

Na podstawie art.49 kpa oraz art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j. )

 

Zawiadamiam

 

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP

w Sulęcinie

 

Inwestor: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43,

63-023 Sulęcinek

 

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

w dniu 26 września 2017r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

 

Decyzję nr 4/17 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

 

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 061-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zmianie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach postępowania, w których liczba stron przekracza 20

Zawiadomienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
 
pdf Pełna treść Zawiadomienia - Pobierz

Zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dot. powierzchniowej eksploatacji kopalin z złoża Garby AS - POLE A

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY
 

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego - powierzchniowa eksploatacja kopalin z złoża Garby AS - POLE A

Wystąpienie o opinię ws. rozbudowy drogi powiatowej: Szypłów-granice powiatu

Wystąpienie o opinię ws. rozbudowy drogi powiatowej: Szypłów-granice powiatu

 

Zawiadomienie dot. budowy obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

Postanowienie dot. budowy obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej: Szypłów-granice powiatu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa drogi powiatowej: Szypłów-granice powiatu

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Garby AS

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz.353 j.t. ze zm.)

 

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

 

że w dniu 21 kwietnia 2017r. na wniosek Firmy: „ŻWIR-POL" Sp. z o.o., Zalasewo, ul. Cedrowa 29, 62-020 Swarzędz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Garby AS - działki nr 172, 173, 175, 176, 180, 181, 13/2, 14/2, obręb Garby, gmina Krzykosy, powiat Średzki.

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

 

Sprawę prowadzi:
mgr Maria Szymczak
Urząd Gminy Krzykosy - pok. nr 23
tel. 81 285 15 14 wew. 131

Obwieszczenie Starosty Średzkiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pt.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynow

OBWIESZCZENIE

STAROSTY ŚREDZKIEGO

o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo, gmina Krzykosy na działkach o nr ewid. :241/1, 242, 71/1, 32/1, 243/2, 136/1, 129/4, 268"