WAŻNE!

2018

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji nr 1/18

Krzykosy, 17.08.2018r.

OSR.6220.1.23.2016 

wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

    Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Zawiadamiam

że w dniu 11 sierpnia 2018 r. (doręczone 16.08.2018r.) zostało wniesione od decyzji nr 1/18 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 lipca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 131 Kpa Wójt Gminy Krzykosy przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Z treścią wniesionego odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach, pok. nr 23, w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

    Na podstawie art. 49 k.p.a oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:
polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP
w Sulęcinie

Inwestor: Szymon Grewling Gospodarstwo Rolne, Sulęcin, ul. Długa 43,
63-023 Sulęcinek

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
w dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję nr 1/18 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 23 (tel. 61-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy  
/.../ inż. Andrzej Janicki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
Krzykosy , dnia 30.07.2018 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 11.06.2018r.

OSR.6220.1.18.2016

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP położonego na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie zawiadamiam Strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:
1. Adam Szymkowiak – pełnomocnik
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Krzykosy, dnia 11 czerwca 2018 r.

OŚR.6220.1.17.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się strony postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 11 czerwca 2018 r. postanowienia Wójta Gminy Krzykosy w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP położonego na działce o numerze ewidencyjnym 279/9 w obrębie Sulęcin, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.

Niniejsze postanowienie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od jego opublikowania.

Otrzymują:
1. Adam Szymkowiak – pełnomocnik
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia

że w dniu 28.05.2018 r. Inwestor: Pan Tobiasz Matuszak, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej chlewni - budynku tuczarni świń na 600 szt. warchlaków w cyklu otwartym wraz z silosem paszowym o pojemności 15 ton, planowanego do realizacji na działce nr ewidencyjnym 202, położonej w miejscowości Witowo 82, gmina Krzykosy, powiat średzki.

Wójt Gminy Krzykosy
/.../             
inż. Andrzej Janicki