WAŻNE!

2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania1

OSR.6220.15.1.2019

Krzykosy, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Za dowodem doręczenia

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Inwestora przedsiębiorstwa Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. doręczonego organowi w dniu 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2, obręb geodezyjny Młodzikowo.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawnym.

 

 

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.14.1.2019

Krzykosy, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Za dowodem doręczenia

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku Inwestora przedsiębiorstwa Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. doręczonego organowi w dniu 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej „Miąskowo" o łącznej mocy do 25,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 202/2, 200/6, 202/1, 218/2, 218/3, 218/5, 204/10, 223/1, 223/3, 223/4, 223/6, 218/4, 223/2 obręb geodezyjny Miąskowo.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawnym.

 

 

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów - Kromolice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OSR.6220.4.10.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Zawiadamiam

że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 12 w miejscowości Pięczkowo, obręb Pięczkowo, gmina Krzykosy.
Inwestor: SUN VENTURE Sp. z o.o.
ul. Wspólna 63b/2
00-687 Warszawa

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 23 (tel. 61-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt              
Gminy Krzykosy     
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:
........................, dnia .........................

Zawiadomienie o zebranych dowodach

Zawiadomienie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie

Decyzja SKO - budowa dwóch chlewni na tuczniki na rusztach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pięczkowie

Decyzja SKO

Decyzja SKO - budowa obory dla bydła mięsnego w Sulęcinie

Decyzja SKO - budowa obory dla bydła mięsnego z obsadą 93,5 DJP w Sulęcinie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania