WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Postanowienie z dnia 21 listopada 2022 r.

Krzykosy, dnia 21 listopada 2022 r.

OSR.6220.4.11.2022

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 36 §1 i 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Wojciech Kraska Gospodarstwo Rolne, Młodzikowice 4, gmina Krzykosy, powiat średzki dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu stada bydła mlecznego do ilości powyżej 210 DJP ustala się na dzień 30.12.2022 r.
Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie Stronom nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Pełnomocnik:
Karolina Wesołowska- Osiałkowska
ul. Wąska 26
63-200 Cielcza
2. a/a.

Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań – WOO-I.4221.243.2022.NB.1
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Chlebowa 4/8,, 61-003 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska ON-NS.9011.64.2022

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131