WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Postanowienie z dnia 31 stycznia 2023 r.

Krzykosy, dnia 31 stycznia 2023 r.

OSR.6220.5.15.2022

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 36 §1 i 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku Inwestora: Gmina Krzykosy, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej nr 555567P ulica Brodowska w Murzynowie Leśnym, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 107, 157/1, 483, obręb Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, ustala się na dzień 03.03.2023 r.
Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z umożliwienia stronom postępowania zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji,.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie Stronom nie służy zażalenie.

Otrzymują:
1. Gmina Krzykosy
ul. Główna 37
63-024 Krzykosy
2. a/a.

Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131