WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wywieszono w terminie:

........................................

Krzykosy, dnia 31 stycznia 2023 r.

OSR.6220.5.16.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzykosy w toku postępowania, toczącego się na wniosek Inwestora Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 555567P ulica Brodowska w Murzynowie Leśnym, planowanego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym: 107, 157/1, 483, obręb Murzynowo Leśne

zawiadamia Strony postępowania:

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
  • o wydaniu w dniu 23 listopada 2022 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: 0N-NS.9011.70.2022) stwierdzającej możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • o wydaniu w dniu 20 grudnia 2022 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: 0N-NS.9011.70.2022) podtrzymującej wydaną w dniu 23 listopada 2022 r. opinię stwierdzającą możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • o wydaniu w dniu 4 stycznia 2023 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: 0N-NS.9011.70.2022) podtrzymującej wydaną w dniu 23 listopada 2022 r. opinię stwierdzającą możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • o wydaniu w dniu 22 grudnia 2022 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Kole (znak: PO.ZZŚ.3.435.414.2022.PP.2), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o wydaniu w dniu 9 stycznia 2023 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Kole (znak: PO.ZZŚ.3.435.414.2022.PP.3), podtrzymującej wydaną w dniu 22 grudnia 2022 r. opinię stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;
  • o wydaniu w dniu 27 stycznia 2023 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak:WOO-IV.4220.296.2022 JS.4), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 661-217-158.). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzykosach.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zuzanna.mocny@ug.krzykosy.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131