WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Postanowienie z dnia 28 listopada 2022 r.

Krzykosy, dnia 28 listopada 2022 r.

OSR.6220.5.27.2021

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 36 §1 i 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku inwestora Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego MURZYNOWO LEŚNE MADO, realizowanego na działkach nr ewidencyjny 7, 8, 10/1 i 10/2, obręb Murzynowo Leśne, powiat średzki, województwo wielkopolskie ustala się na dzień 09.12.2022 r.
Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Na niniejsze postanowienie Stronom nie służy zażalenie.

Otrzymuje:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek
2. aa

Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań – WOO- IV .4221.92.2022.BM.2
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3,, 62-600 Koło PO.ZZŚ.3.435.256.2021.PP.2

Sprawę prowadzi:
Z. Mocny
Podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131