WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie z dnia 13 stycznia 2023 r.

Wywieszono w terminie:

........................................

Krzykosy, dnia 13 stycznia 2023 r.

OSR.6220.5.31.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzykosy w toku postępowania, toczącego się na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADO" Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopalin ze złoża kruszywa naturalnego MURZYNOWO LEŚNE MADO" realizowanego na działkach nr ewidencyjny 7, 8, 10/1 i 10/2 obręb Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy, powiat średzki.

zawiadamia Strony postępowania:

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
  • o wydaniu w dniu 16 lipca 2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak WOO-IV.4220.986.2021.WR.2) stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • o wydaniu w dniu 22 lipca 2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Kole (znak: PO.ZZŚ.3.435.256.2021.PP.2) nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 r. odmowy uzgodnienia warunków realizacji oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak:WOO-I.4221.92.2022.BM.4)


Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 661-217-158.). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzykosach.
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zuzanna.mocny@ug.krzykosy.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
podinspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131