Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2022 r.

Wywieszono w terminie:

........................................

Krzykosy, dnia 18 listopada 2022 r.

OSR.6220.8.13.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) Wójt Gminy Krzykosy w toku postępowania, toczącego się na wniosek inwestora: Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o, Plac Marszałka Józefa Piłsudzkiego 2, 00-073 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trenie działek o numerach ewidencyjnych: 72, 80, 82/1, 86/1, 92, 94, 96/2, 98/2, położonych w obrębie Młodzikowo, gmina Krzykosy

zawiadamia Strony postępowania:

  • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
  • o wydaniu w dniu 22 września 2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Poznaniu (znak: PO.ZZŚ.4.435.677.1.2021.MDB) stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • o wydaniu w dniu 30 września 2022 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, podtrzymującej opinię z dnia 22 września 2021 r. (znak: PO.ZZŚ.4.435.677.2.2021.MDB) stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • o wydaniu w dniu 7 października 2022 r. opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu (znak: DN-NS.9011.1296.2021) stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  • o wydaniu w dniu 14 września 2021 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: ON-NS.9011.62.2021) stwierdzającej możliwość odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • o wydaniu w dniu 10 października 2022 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: ON-NS.9011.62.2021) podtrzymującej opinię z dnia 14 września 2021 r. stwierdzającej możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  • o wydaniu w dniu 21 października 2022 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak:WOO-IV.4220.1465.2021.MK.5), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko


Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 661-217-158.). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzykosach.

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: zuzanna.mocny@ug.krzykosy.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Sprawę prowadzi:
Zuzanna Mocny
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131