2020

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia .................... 2020 r.

OSR.6220.6.5.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża: GARBY ŁJB IV w granicach projektowanego Obszaru Górniczego położonego GARBY ŁJB IV na dz. nr 4,obręb: Garby, gmina Krzykosy.

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:
- zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
-opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. WPPHU BARTEZ S.C. Łukasz i Jakub Bartkowiak
Garby 8
63-23 Sulęcinek
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OSR.6220.4.6.2020

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Zawiadamiam
że w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:
„Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin planowanego do realizacji na działkach nr ewidencyjny: 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2 obręb Sulęcinek oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin"

Inwestor: Powiat Średzki
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego
w dniu 20 sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Krzykosy wydał

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja i dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 23 (tel. 61-2851514 wew.131), w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

........................, dnia .........................
Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

........................, dnia .........................

Zmiana kwalifikacji przedsięwzięcia

Krzykosy, dnia 5 sierpnia 2020 r.

OSR.6220.5.5.2020

Za dowodem doręczenia

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

    Wójt Gminy Krzykosy mając na uwadze informacje zawarte pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2020 r. znak pisma: WOO-IV.4220.813.2020.MDK.1 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 20 lipca 2020 r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.210.2020.RG.1, analizując ponownie kartę informacyjna przedsięwzięcia dołączoną do wniosku zmienia kwalifikację przedsięwzięcia z § 3 ust. 1 pkt 82 na § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). W § 2 ust. 1 pkt 47 ww rozporządzenia, zostały wymienione instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). Ponowna szczegółowa analiza k.i.p wskazała, że planowane przedsięwzięcie może osiągnąć próg 10 ton na dobę, od którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjne.
W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Krzykosy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że dokupując właściwej kwalifikacji należy wziąć po uwagę maksymalne możliwe obciążenie instalacji, przy czym nie ma znaczenia fakt, czy będzie ono w pełni wykorzystane.

    Mając na uwadze powyższe Wójt gminy Krzykosy informuję, że nie podtrzymuję wystąpienia o opinię w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy

    Ponadto Wójt Gminy Krzykosy po otrzymaniu raportu oddziaływania na środowisko niezwłocznie wystąpi do organu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Kamion Sp. z o.o. Kamionka
  ul. Kopczynowska 32
  63-023 Sulęcinek
 3. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 4. a/a


Do wiadomości:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Żwirki i Wigury 1
  63-000 Środa Wielkopolska


Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Oświadczenie

Krzykosy, dnia 28 lipca 2020

OSR.6220.5.4.2020

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

    Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Kamion Sp. z o.o. Kamionka, ul. Kopczynowska 32, 63-023 Sulęcinek nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy

Uzasadnienie

    Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:

 1. Kamion Sp. z o.o. Kamionka
  ul. Kopczynowska 32
  63-023 Sulęcinek
 2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań
 5. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Żwirki i Wigury 1
  63-000 Środa Wielkopolska
 6. a/a


Sprawę prowadzi:

Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

Zmiana kwalifikacji

Krzykosy, dnia 28 lipca 2020 r.

OSR.6220.5.3.2020

Za dowodem doręczenia

Kamion Sp. z o.o. Kamionka
ul. Kopczynowska 32
63-023 Sulęcinek

WEZWANIE
do złożenia raportu oddziaływania na środowisko

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). wzywam do złożenia raportu oddziaływania na środowisko, który winien być złożony do wniosku doręczonego organowi w dniu 29 maja 2020 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbiórce, sortowaniu i przemiale odpadów z tworzyw sztucznych w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

Wójt Gminy Krzykosy mając na uwadze informacje zawarte pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2020 r. znak pisma: WOO-IV.4220.813.2020.MDK.1 oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 20 lipca 2020 r. znak PO.ZZŚ.3.435.1.210.2020.RG.1, analizując ponownie kartę informacyjna przedsięwzięcia dołączoną do wniosku zmienia kwalifikację przedsięwzięcia z § 3 ust. 1 pkt 82 na § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). W § 2 ust. 1 pkt 47 ww rozporządzenia, zostały wymienione instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.). Ponowna szczegółowa analiza k.i.p wskazała, że planowane przedsięwzięcie może osiągnąć próg 10 ton na dobę, od którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu jest obligatoryjne.
W piśmie skierowanym do Wójta Gminy Krzykosy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zwrócił uwagę, że dokupując właściwej kwalifikacji należy wziąć po uwagę maksymalne możliwe obciążenie instalacji, przy czym nie ma znaczenia fakt, czy będzie ono w pełni wykorzystane.

Należy również zaznaczyć, że sporządzający raport oddziaływania na środowisko powinien spełnić wymagania art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy wyjaśnia, że w przypadku, gdy strona uzupełni wskazane powyżej braki przed upływem wyznaczonego terminu, organ niezwłocznie nada sprawie bieg.

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 3. a/a


Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań
 3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Żwirki i Wigury 1
  63-000 Środa Wielkopolska


Sprawę prowadzi:

Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 13 lipca 2020 r.

OSR.6220.4.4.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin"

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:

 • zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
 • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
 • opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Powiat Średzki
– za pośrednictwem pełnomocnika Hieronim Krzysztofiak, ul. Kilińskiego 36/16, 63-000 Środa Wielkopolska
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia 

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Krzykosy, dnia 13 lipca 2020 r.

OSR.6220.15.10.2019

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Krzykosy, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) - zwanej dalej ustawą ooś

informuje

o przeprowadzeniu procedury z wniosku Inwestora przedsiębiorstwa Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. doręczonego organowi w dniu 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2, obręb geodezyjny Młodzikowo. Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Krzykosy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.
Jednocześnie, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, oraz z uzgodnieniami i opiniami organów biorących udział w postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Wójta Gminy Krzykosy, przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. pon.: 8.00-16.00, wt.-piąt. 7.00-15.00, w terminie od 14 lipca 2020 do 13 sierpnia 2020 włącznie.
Zgodnie z art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres krzykosy@wokiss.pl. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pokój nr 23) , ul. Główna 37, osobiście w godzinach urzędowania
tj. pon.: 8.00-16.00, wt.-piąt. 7.00-15.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzykosy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wywieszono w dniu.........................
Zdjęto w dniu.................................

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin

Krzykosy, dnia 13 lipca 2020 r.

OSR.6220.4.4.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin"

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:
-zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
-opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Powiat Średzki
– za pośrednictwem pełnomocnika Hieronim Krzysztofiak, ul. Kilińskiego 36/16, 63-000 Środa Wielkopolska
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

 

Prośba o wydanie ponownej opinii

Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
   W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158


Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.1.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
    W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Krzykosy, dnia 18 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.2.2020

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Poznaniu
Ul. J.H. Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań

 

OŚWIADCZENIE

    Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późno zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) od Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

Uzasadnienie

    Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Krzykosy albowiem wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Wnioskodawca jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego.

Otrzymują:

 1. adresat (ePUAP)
 2. pełnomocnik wnioskodawcy
 3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
 4. a/a


Sprawę prowadzi:

Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Obwieszczenie: Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin

Krzykosy, 7 maja 2020 r.

OSR.6220.4.2020

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia strony, że:

 1. z wniosku Starostwa Powiatowego ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowanym przez Pana Hieronima Krzysztofiaka, ul. Kilińskiego 36/18, 63-000 Środa Wielkopolska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 275/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.
 2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie w godzinach urzędowania, na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres krzykosy@wokiss.pl lub daria.skowronska@ug.krzykosy.pl oraz telefonicznie 61 28 515 14 wew. 131 lub 661 217 158

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo"

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

    Na podstawie art. 29, 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2" obręb geodezyjny Młodzikowo.

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą jest pan Rafał Odrobiński - pełnomocnik Inwestora:
Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. pl. J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarządu Wód Zlewni Polskich w Kole oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 6128 515 14 wew.131 lub 661-217-158) w godzinach urzędowania.

W dniach od 29 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzykosach , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131