WAŻNE!

2020

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Krzykosy, dnia 13 lipca 2020 r.

OSR.6220.15.10.2019

OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Wójt Gminy Krzykosy, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm) - zwanej dalej ustawą ooś

informuje

o przeprowadzeniu procedury z wniosku Inwestora przedsiębiorstwa Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. doręczonego organowi w dniu 16 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2, obręb geodezyjny Młodzikowo. Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji w ww. sprawie jest Wójt Gminy Krzykosy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Wielkopolski Państwowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.
Jednocześnie, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko, oraz z uzgodnieniami i opiniami organów biorących udział w postępowaniu oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Wójta Gminy Krzykosy, przy ul. Głównej 37, 63-024 Krzykosy, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. pon.: 8.00-16.00, wt.-piąt. 7.00-15.00, w terminie od 14 lipca 2020 do 13 sierpnia 2020 włącznie.
Zgodnie z art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres krzykosy@wokiss.pl. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzykosach (pokój nr 23) , ul. Główna 37, osobiście w godzinach urzędowania
tj. pon.: 8.00-16.00, wt.-piąt. 7.00-15.00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Krzykosy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wywieszono w dniu.........................
Zdjęto w dniu.................................

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin

Krzykosy, dnia 13 lipca 2020 r.

OSR.6220.4.4.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacji drogi powiatowej nr 3671 na odcinku Borowo-Sulęcin"

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:
-zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
- opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
-opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Powiat Średzki
– za pośrednictwem pełnomocnika Hieronim Krzysztofiak, ul. Kilińskiego 36/16, 63-000 Środa Wielkopolska
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

 

Prośba o wydanie ponownej opinii

Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
   W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158


Krzykosy, dnia 23 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.3.1.2020 

 

Z dowodem doręczenia

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

    Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20 maja 2020 r. (data wpływu 20 maja 2020 r.) znak pisma ON.NS-52-4-9/20 dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo- Sulęcin, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.72.2020.JC.2.
    W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

 • uzupełnienie do karty informacyjnej


Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Krzykosy, dnia 18 czerwca 2020 r.

OSR.6220.4.2.2020

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Poznaniu
Ul. J.H. Dąbrowskiego 79 60-529 Poznań

 

OŚWIADCZENIE

    Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późno zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) od Gminy Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy.

Uzasadnienie

    Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Krzykosy albowiem wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska. Wnioskodawca jest odrębną jednostką samorządu terytorialnego.

Otrzymują:

 1. adresat (ePUAP)
 2. pełnomocnik wnioskodawcy
 3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
 4. a/a


Sprawę prowadzi:

Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Obwieszczenie: Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin

Krzykosy, 7 maja 2020 r.

OSR.6220.4.2020

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamia strony, że:

 1. z wniosku Starostwa Powiatowego ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska reprezentowanym przez Pana Hieronima Krzysztofiaka, ul. Kilińskiego 36/18, 63-000 Środa Wielkopolska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 275/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.
 2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 oraz § 3 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie w godzinach urzędowania, na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres krzykosy@wokiss.pl lub daria.skowronska@ug.krzykosy.pl oraz telefonicznie 61 28 515 14 wew. 131 lub 661 217 158

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo"

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY W KRZYKOSACH

    Na podstawie art. 29, 33, 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o trwającej procedurze w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Młodzikowo" o łącznej mocy do 100,00 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 73, 74, 75, 68/2, 68/3, 68/4, 47/4, 104/2" obręb geodezyjny Młodzikowo.

Procedura ta poprzedza wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą jest pan Rafał Odrobiński - pełnomocnik Inwestora:
Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. pl. J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Krzykosy.

Opinię i uzgodnienie decyzji wydaje: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektor Zarządu Wód Zlewni Polskich w Kole oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Dokumentacja przedmiotowej sprawy jest dostępna do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 (tel. 6128 515 14 wew.131 lub 661-217-158) w godzinach urzędowania.

W dniach od 29 stycznia 2020 r. do 27 lutego 2020 r. zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Krzykosach , ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Krzykosach- pok. nr 23
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: krzykosy@wokiss.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag/wniosków jest Wójt Gminy Krzykosy

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131