2021

OSR.6220.13.4.2021: Oświadczenie

Krzykosy, dnia 24 grudnia 2021 r.

OSR.6220.13.4.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnmikie

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca ŻWIR-KOP GARBY Sp. z o.o. Garby 22, 63-023 Sulęcinek nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:
1. ŻWIR-KOP GARBY Sp. z o.o.
Garby 22
63-023 Sulęcinek
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
5. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

OSR.6220.13.2.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.13.2.2021

Krzykosy, dnia 24 grudnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku spółki ŻWIR-KOP GARBY Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego GARBY IV w jego nowych granicach na działkach ewidencyjnych nr 8/12, 10/7, 11/4 w miejscowości Garby gmina Krzykosy.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ................................................

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ...........................................................

OSR.6220.10.8.2021: Postanowienie

Krzykosy, dnia 21 grudnia 2021 r.

OSR.6220.10.8.2021

Za dowodem doręczenia

Wg rozdzielnika

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 36 §1 i 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku podmiotu PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 364 w obrębie Miąskowo, gmina Krzykosy" ustala się na dzień 31.01.2022 r.
Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności udostępnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w toku materiałem dowodowym oraz możliwością wypowiedzenia się w sprawie.
Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.
Na niniejsze postanowienie Stronom nie służy zażalenie.

Otrzymuje:
1. PCWO ENEWGY PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. aa
Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
ul. Prusa 3, 62-600 Koło
4. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Poznaniu
ul. Nosowskiego 23
61-705 Poznań

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia ...............................

Zdjęto, dnia..........................

OSR.6220.10.7.2021:Obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego

Wywieszono w terminie:

........................................

Krzykosy, dnia 21 grudnia 2021 r.

OSR.6220.10.7.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzykosy w toku postępowania, toczącego się na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 364 w obrębie Miąskowo, gmina Krzykosy"

zawiadamia Strony postępowania:

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

- o wydaniu w dniu 14 grudnia 2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Kole (znak: PO.ZZŚ.3.435.497.2021.PP) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- o wydaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak: ON-NS.9011.80.2021) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- o wydaniu w dniu 20 grudnia 2021.r. opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (znak: DN-NS.9011.1690.2021) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

- o wydaniu w dniu 20 grudnia 2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak:WOO-IV.4220.1909.2021.MK.2), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 661-217-158.). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzykosach.
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: daria.skowronska@ug.krzykosy.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

OSR.6220.15.3.2021: Oświadczenie

Krzykosy, dnia 15 grudnia 2021 r.

OSR.6220.15.3.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca ŻWIR-POL Sp. z o.o. Zalasewo, ul. Cedrowa 29, 62-020 Swarzędz nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:
1. ŻWIR-POL Sp. z o.o.
Zalasewo, ul. Cedrowa 29
62-020 Swarzędz
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
5. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

OSR.6220.15.1.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.15.1.2021

Krzykosy, dnia 15 grudnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku spółki ŻWIR-POL Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo-kwarcowych) ze złoża GARBY II – obręb Garby pow. średzki, woj. wielkopolskie.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

OSR.6220.9.4.2021: Oświadczenie

Krzykosy, dnia 15 grudnia 2021 r.

OSR.6220.9.4.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawcy Pan Wiesław Stricke i Marek Olejniczak nie są podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy

Uzasadnienie

Wnioskodawcy jako osoby fizyczne nie może być podmiotem zależnym, którym w świetle art. 24 m ust 2 ww. ustawy mogą być jedynie podmioty posiadające Organy.

Otrzymują:

1. Pan Wiesław Stricke
ul. Śmigi 9
61-316 Poznań
2. Marek Olejniczka
ul. Mostowa 44
62-023 Szczytniki
3. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3
62-300 Koło
6. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

OSR.6220.9.2.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.9.2.2021

Krzykosy, dnia 15 grudnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku Pana Wiesława Stricke i Pana Marka Olejniczaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeróbce kruszywa naturalnego w granicach działek ewidencyjnych numer 11/2 (złoże GARBY OS) i 8/1, 10/2 (złoże GARBY OS II) – obręb Garby, pow. średzki, woj. Wielkopolskie
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

OSR.6220.7.8.2021: PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wywieszono w terminie:
od 13 grudnia 2021 r. r. do 27 grudnia 2021 r.

OSR.6220.7.8.2021
10 grudnia 2021 r.

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy

Informuje o:

• wydanej w dniu 10 grudnia 2021 r. na wniosek Inwestora: SUN VENTURE Sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2,00-687 Warszawa decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działce nr 12, obręb Pięczkowo w miejscowości Pięczkowo, gmina Krzykosy.
• terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni,
tj. od 13 grudnia 2021r. do 27 grudnia 2021 r.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:daria.skowronska@ug.krzykosy.pl celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach [122KB]

 

OSR.6220.10.5.2021: Postanowienie

Krzykosy, dnia 7 grudnia 2021 r.

OSR.6220.10.5.2021


Za dowodem doręczenia

Wg rozdzielnika

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 36 §1 i 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że przewidywany termin załatwienia sprawy z wniosku podmiotu PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 364 w obrębie Miąskowo, gmina Krzykosy" ustala się na dzień 31.12.2021 r.
Uprzejmie wyjaśniamy, że ww. termin wynika z konieczności przesłania karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do przedmiotowego wniosku Wielkopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Organu prowadzącego postępowanie.
Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.
Na niniejsze postanowienie Stronom nie służy zażalenie.

Otrzymuje:
1. PCWO ENEWGY PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. aa
Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole
ul. Prusa 3, 62-600 Koło

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Wywieszono, dnia ...............................

Zdjęto, dnia..........................

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Ikona PDF Zawiadomienie Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska [496 KB]

OSR.6220.11.3.2021 Oświadczenie

Krzykosy, dnia 30 listopada 2021 r.
OSR.6220.11.3.2021
Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Pan Marcin Wdowiak nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie może być podmiotem zależnym, którym w świetle art. 24 m ust 2 ww. ustawy mogą być jedynie podmioty posiadające Organy.

Otrzymują:
1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznań
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4 .a/a
Do wiadomości:
Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

OSR.6220.11.1.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.11.1.2021

Krzykosy, dnia 30 listopada 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku Pana Marcina Wdowiaka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Sadowskiego (Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Cywilna,, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wielkopolska) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zbieranie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych na terenie działki nr ewid 93/3, obręb Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat średzki.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 82 oraz pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

OSR.6220.7.6.2021 Zawiadomienie o zebraniu całości materiały dowodowego

Krzykosy, dnia 23 listopada 2021 r.

OSR.6220.7.6.2021
Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia położonego na dz. nr 12, obręb: Pięczkowo w miejscowości Pięczkowo, gmina Krzykosy

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:
-zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
-opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich
w Poznaniu
-opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Strony (zgodnie z art.49 kpa)
2. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

OSR.6220.10.3.2021 Oświadczenie

Krzykosy, dnia 18 listopada 2021 r.
OSR.6220.10.3.2021
Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:
1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Świętego Leonarda 7
25-311 Kielce
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
6. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

OSR.6220.10.1.2021 zawiadomienie o wszczęciu postępowania

OSR.6220.10.1.2021

Krzykosy, dnia 18 listopada 2021 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

1. z wniosku przedsiębiorstwa PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 364 w obrębie Miąskowo, gmina Krzykosy.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

OSR.6220.8.4.2021 - Postanowienie o zawieszeniu postepowania

Krzykosy, dnia 9 listopada 2021 r.

OSR.6220.8.4.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 86 d ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

p o s  t a n a w i a   s i ę

zawiesić postępowanie na wniosek Inwestora tj. Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o., pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Sobczyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewidencyjnych 72, 80, 82/1, 86/1, 92, 94, 96/2, 98/2, 90 położonych w obrębie Młodzikowo, gmina Krzykosy.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

 U Z A S A D N I E N I E

 Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marcin Sobczyk zwróciła się w dniu 25 sierpnia 2021 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewidencyjnych 72, 80, 82/1, 86/1, 92, 94, 96/2, 98/2, 90 położonych w obrębie Młodzikowo, gmina Krzykosy tutejszy Organ pismem z dnia 1 września 2021 r. wszczął postępowanie administracyjne oraz pismem z dnia 1 września 2021  r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 15 października 2021 r. znak WOO-IV.4220.1465.2021.MK.3 wezwał Inwestora do złożenia stosownych wyjaśnień. W związku z pkt. 2 wezwania
dot. inwentaryzacji przyrodniczej w  różnych okresach fenologicznych Pełnomocnik Spółki
w dniu 4 listopada 2021 r. wniósł o zawieszenie postępowania.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

 1. Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o.
  Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2
  00-073 Warszawa
 2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
  ul. Prusa 3
  62-600 Koło
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Żwirki i Wigury 1
  63-000 Środa Wielkopolska
 6. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
  ul. Nosowskiego 23
  61-405 Poznań
 7. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

OSR.6220.7.5.2021 - prośba o ponowną opinię Wody Polskie

OSR.6220.7.5.2021

Krzykosy, dnia 8 listopada 2021 r.

        Z dowodem doręczenia

 

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

 

Informuję, iż opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 sierpnia 2021 r.) znak pisma PO.ZZŚ.4.435.544.1.2021.ML oraz opinia z dnia 10 września 2021 r. (data wpływu 10 września 2021 r.) znak pisma PO.ZZŚ.4.435.544.2.2021.ML dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 12, obręb: Pięczkowo, gmina Krzykosy zostały wydane przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma
WOO-II.4220.1256.2021.WR.4.

W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:
- uzupełnienie do karty informacyjnej

Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

OSR.6220.7.5.2021 - prośba o ponowną opinię PPIS

OSR.6220.7.5.2021

Krzykosy, dnia 8 listopada 2021 r.

Z dowodem doręczenia

 

Państwowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

 

Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2021 r. (data wpływu 4 sierpnia 2021 r.) znak pisma ON-NS.9011.46.2021 oraz opinia z dnia 7 września 2021 r. (data wpływu 8 września 2021 r.) znak pisma ON-NS.9011.46.2021 dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 12, obręb: Pięczkowo, gmina Krzykosy zostały wydane przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-II.4220.1256.2021.WR.4.

W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:
- uzupełnienie do karty informacyjnej

Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 października 2021

Ikona PDF Obwieszczczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [464 KB]

 

Wniosek o wydanie opinii - Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Krzykosy, 15 września 2021 r.

OSR.6220.8.2.1.2021

Za dowodem doręczenia

Wg rozdzielnika

Dotyczy: opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Krzykosy uprzejmie informuje, iż na wniosek podejmującego przedsięwzięcie polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewidencyjnych 72, 80, 82/1, 86/1, 92, 94, 96/2, 98/2, 90 położonych obrębie Młodzikowo, gmina Krzykosy
Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji, podstawowe informacje o planowanej inwestycji zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. Organ zgodnie z pismem otrzymanym od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej prosi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Załączniki:
1. Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:
1. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Nosowskiego 23
61-405 Poznań
2.a/a
Do wiadomości:
Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

Oświadczenie-Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Krzykosy, dnia 15 września 2021 r.

OSR.6220.8.3.1.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca PV Młodzikowo Sp. z o.o. z siedzibą pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:
1. Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o.
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
3. Wielkopolski Państwowy
Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
ul. Nosowskiego 23
61-405 Poznań
4. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

Oświadczenie

Krzykosy, dnia 1 września 2021 r.
OSR.6220.8.3.2021
Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca PV Młodzikowo Sp. z o.o. z siedzibą pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.


Uzasadnienie

 

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:
1. Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o.
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3
62-600 Koło
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
6. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Krzykosy, dnia 1 września 2021 r.

OSR.6220.8.1.2021

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).
zawiadamia strony, że:

1. z wniosku przedsiębiorstwa Elektrownia PV Młodzikowo Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 83 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewidencyjnych 72, 80, 82/1, 86/1, 92, 94, 96/2, 98/2, 90, obręb Młodzikowo, gmina Krzykosy.
2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wywieszono w dniu.........................
Zdjęto w dniu.................................

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Ponowna opinia PPIS

Krzykosy, dnia 27 sierpnia 2021 r.

OSR.6220.7.4.2021

Z dowodem doręczenia

Państwowy Inspektor Sanitarny
w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska

Informuję, iż opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 sierpnia 2021 r. (data wpływu 4 sierpnia 2021 r.) znak pisma ON-NS.9011.46.2021 dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 12, obręb: Pięczkowo, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-II.4220.1256.2021.WR.1.
W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

- uzupełnienie do karty informacyjnej

Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

 

Ponowna opinia Wody Polskie

Krzykosy, dnia 27 sierpnia 2021r.

OSR.6220.7.4.2021

Z dowodem doręczenia

Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Informuję, iż opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniun z dnia 3 sierpnia 2021 r. (data wpływu 3 sierpnia 2021 r.) znak pisma PO.ZZŚ.4.435.544.1.2021.ML dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania na działce nr 12, obręb: Pięczkowo, gmina Krzykosy została wydana przed przekazaniem uzupełnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej odpowiedź na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-II.4220.1256.2021.WR.1.
W związku z powyższym zwracam się z prośba o wydanie ponownej opinii.

W załączeniu:

- uzupełnienie do karty informacyjnej

Do wiadomości: Strony postępowania – zgodnie z art. 49 pa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

 

Podanie informacji o wydanej decyzji do publicznej wiadomości

Wywieszono w terminie:
od 1 września 2021 r. r. do 15 września 2021 r.

31 sierpnia 2021 r. 

OSR.6220.1.11.2021

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy

Informuje o:

 • wydanej w dniu 31 sierpnia 2021 r. na wniosek Inwestora: Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia: 31 sierpnia 2021 r. znak: OSR.6220.1.11.2021 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłoczonymi położonej na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2 ,503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441, 1054/5, 509/11 obręb Krzykosy, gmina Krzykosy."
 • terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od 1 września 2021r. do 15 września 2021 r.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach

W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19", ograniczona byłaby możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres:daria.skowronska@ug.krzykosy.pl celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia dokumentacji sprawy.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Za dowodem doręczenia

OSR.6220.1.11.2021

Wg rozdzielnika

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Gminy Krzykosy
ul. Główna 37,
63-024 Krzykosy
reprezentowanej przez pełnomocnika
Pana Bartosza Drapińskiego
Kijewo 18/1
63-000 Środa Wielkopolska

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłoczonymi położonej na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2 ,503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441, 1054/5, 509/11 obręb Krzykosy, gmina Krzykosy."

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Plac budowy wyposażyć w sorbenty.
3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego.
5. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu korony drzew.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom, w szczególności:
- pnie drzew narażone na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
9. Na etapie realizacji przedsięwzięcia miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
10. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
11. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 1 marca 2021 r. pełnomocnik Inwestora Pan Bartosz Drapiński, zam. Kijewo 18/1, 63-000 Środa Wielkopolska, wystąpił do Wójta Gminy Krzykosy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłoczonymi położonej na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2 ,503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, obręb Krzykosy, gmina Krzykosy."

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Krzykosy.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej w lutym 2021 przez pełnomocnika Gminy Krzykosy, Pana Bartosza Drapińskiego, ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłoczonymi położonej na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2 ,503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441 obręb Krzykosy, gmina Krzykosy."

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków". Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Krzykosy pismem z dnia 8 marca 2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 8 marca 2021 r. Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia oraz o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska telefonicznie wystąpił z prośbą o zmianę wystąpienia z uzgodnienia na opinię. Wójt Gminy Krzykosy pismem z dnia 15 marca 2021 r. wystąpił zatem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy Wójt wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wypis z planu dla działek przedsięwzięcia został przesłany do Organów opiniujących. Pismem z dnia 16 marca 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu mający siedzibę ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań przesłał prośbę o wydanie opinii zgodnie z właściwością do Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu mającego siedzibę ul. Szewska 1, 61-760 Poznań.

W dniu 23 marca 2021 do tutejszego Wójta Gminy Krzykosy wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej znak:
ON-NS.9011.10.2021 z dnia 22 marca 2021 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu opinią z dnia 23 marca 2021 r. znak: PO.ZZŚ4.435.200.1.2021.MS nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia i wskazał ma konieczność określenia w decyzji następujących warunków:
1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
2. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich rac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
Pismem z dnia 23 marca 2021 r. znak: WOO-II.4220.75.2021.AON.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie k.i.p.
Wnioskiem z dnia 14 kwietnia 2021 r. (data wpływu 28 kwietnia 2021 r.) Pełnomocnik Inwestora zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu inwestycji o działkę nr ewidencyjny 441, na której zlokalizowana będzie tłocznia ścieków.
Pismem z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Krzykosy poprosił o wydanie ponownej opinii w sprawie wyżej wymienione organy opiniujące.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej pismem z dnia 11 maja 2021 r. (data wpływu 12 maja 2021 r.) znak: ON-NS.9011.10.2021 wyraził opinię o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 13 maja 2021 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10 maja 2021 r. znak: PO.ZZŚ.4.435.200.2.2021.MS, w którym to tamtejszy dyrektor nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji następujących warunków i wymagań:
1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
2. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich rac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków czy przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2021 r. znak WOO-II.4220.75.2021.AON.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko, jednocześnie nakładając wykonanie na inwestora następujących warunków i wymagań:

1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Plac budowy wyposażyć w sorbenty.
3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego.
5. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu korony drzew.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
- pnie drze narażone na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

W dniu 24 maja Wójt Gminy Krzykosy obwieszczeniem zawiadomił strony postępowania o zebranych materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 21 czerwca 2021 r. pełnomocnik Inwestora powiadomił tutejszego Wójta o zmianach w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz poprosił o rozszerzenie obszaru inwestycji o działki nr ewidencyjny 1054/5, 509/11.

W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 22 czerwca 2021 r. ponownie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłoczonymi położonej na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2 ,503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441, 1054/5, 509/11 obręb Krzykosy, gmina Krzykosy."

Mając na uwadze powyższe uzupełnienie Inwestora Wójt Gminy Krzykosy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 r. poinformował strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

W dniu 5 lipca 2021 r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej pismem znak: ON-NS.9011.10.2021 poinformował tutejszego Wójta, że po zapoznaniu się z treścią zmienionej dokumentacji podtrzymuje wydaną wcześniej opinię sanitarną z dnia 11 maja 2021 r. znak: ON-NS.9011.10.2021
Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu pismem z dnia 5 lipca 2021 r. (data wpływu 6 lipca 2021 r.) ponownie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, miejsca postoju sprzętu budowlanego (maszyn i środków transportu) oraz miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować w specjalnie wydzielonych do tego celu miejscach przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód.
2. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.
3. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków, przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w wyraził pismem znak: WOO-II.4220.234.2021.MG.3 z dnia 2 sierpnia 2021 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Plac budowy wyposażyć w sorbenty.
3. Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego.
5. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu korony drzew.
7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
- pnie drzew narażone na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
- nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu,
- podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
- nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu, Wójt Gminy Krzykosy, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt. 3 lit. a ustawy ooś, po przeanalizowaniu k.i.p i jej uzupełnień ustalono, że planowana inwestycja polegać będzie na budowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Krzykosy. Sieć powstanie z: rurociągów grawitacyjnych PCV Ø 250 mm o długości ok. 1045 m, rurociągów grawitacyjnych PVC Ø 200 mm o długości 4582 m, rurociągów grawitacyjnych PVC Ø 315 mm o długości ok. 895 m, rurociągów tłocznych PE Ø 110 mm, o długości ok. 1365 m, rurociągów tłocznych PE Ø 125 mm o długości ok. 67 m, rurociągów tłocznych Ø 160 o długości ok. 60 m, rurociągów podciśnieniowych PE Ø 110 mm o długości ok. 1365 m, rurociągów podciśnieniowych PE Ø 160 mm o długości ok. 745 m, 172 studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1000 mm, a także 7 przepompowni ścieków oraz 1 stacji podciśnieniowej. Rury zostaną połączone uszczelkami lub metodą zgrzewów. Proponowane rozwiązania zagwarantują pełną szczelność sieci. Sieć układana będzie w wykopie otwartym o szerokości od 1,3 m do 1,6 m na głębokości od ok. 1,6 m do 3,9 m p.p.t. Przepompownie zostaną posadowione na głębokości ok. 5,5 - 6,5 m p.p.t. natomiast stacja podciśnieniowa zostanie umiejscowiona na głębokości 3,0 m p.p.t. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji wykonanej przez pełnomocnika Inwestora planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidowało z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Przedsięwzięcie będzie lokalizowane ma działkach w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Krzykosy, na działkach o numerach ewidencyjnych: 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2, 503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441, 1054/4, 509/11 obręb Krzykosy. Kanalizacja sanitarna będzie prowadzona w ciągach komunikacyjnych (drogi gminne i powiatowe) oraz częściowo na działkach prywatnych. Budowa sieci nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Przepompownie ścieków zostaną posadowione na działkach o numerach ewidencyjnych: 1048/1, 1060, 594, 531/2, 441, 289/2, obręb Krzykosy, natomiast stacja podciśnieniowa zostanie zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 378, obręb Krzykosy.

Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie inwestycji. Szacunkowa średnia ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych projektowaną siecią wyniesie ok. 180 m3/dobę. Ścieki z planowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek, która zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. posiada przepustowość wystarczającą do przyjęcia dodatkowej ilości ścieków.
Z uwagi na art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a ,lit. c, lit. d oraz lit. i ustawy ooś, na postawie posiadanych informacji, mając na względzie rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefie ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, i lit. g, lit. h oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, poza obszarami o dużej gęstości zaludnienia oraz obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanej inwestycji, biorąc pod uwagę postanowienia art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e ustawy ooś należy uznać, ze przy stosowanej opisanej w k.i.p. technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie znacznie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne inwestycji nie jest ona zagrożona ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Inwestycja zostanie przystosowana do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwości zdarzeń ekstremalnych poprzez planowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpływa na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zamiany klimatu.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy Państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgranicznie oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu jej realizacji.

Analizując art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d, lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Uwzględniając specyfikę prac budowlanych wywnioskowano, że emisja ta będzie miała charakter lokalny, przejściowy, postępować będzie wraz z przesuwającym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac. W celu ograniczenia uciążliwości w tym zakresie w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby prace wykonywane były realizowane w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie zwiększony poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Mając na względzie rodzaj i skalę inwestycji oraz planowane rozwiązania technologiczne, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego wywnioskowano, że w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto uznano, że przedsięwzięcie nie wpłynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś po zapoznaniu się z treścią złożonych przez Inwestora dokumentów oraz analizując istniejące w rejonie zainwestowania uwarunkowania przestrzenne ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z których przedmiotowa inwestycja mogłaby oddziaływać znacząco skumulowanie.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja inwestycji wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie głównie z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących podczas prowadzenia robót. Uwzględniając, że roboty te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac, uznano je za pomijalne. Mając na względzie rodzaj planowanej inwestycji oraz funkcję kanalizacji sanitarnej, stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona źródłem emisji substancji do powietrza. Należało zatem przyjąć, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się znacząco do pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Ustosunkowując się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit f. ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych w toku postępowania materiałów stwierdzono, ze gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. Na etapie realizacji inwestycji będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych robót budowlanych oraz odpady związanie z przebywaniem pracowników na terenie budowy. Zgodnie z treścią k.i.p i jej uzupełnień powstawać będą następujące rodzaje odpadów: beton, gruz z betonu, gruz ceglany, drewno, szkło, żelazo i stal, odpady opakowaniowe, odpady komunalne, elementy rur PE i PCV. W uzupełnieniu do k.i.p wskazano, że odpady będą gromadzone w wyznaczonych miejscach, poza terenem inwestycji, a następnie sukcesywnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. W celu minimalizacji wpływu powstających odpadów na środowisko w decyzji nałożono warunek, aby odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez podmioty uprawnione. Odpady powstające w trakcie realizacji planowanej inwestycji w ramach możliwości zostaną ponownie wykorzystane. W przypadku braku możliwości zagospodarowania będą przekazywane do dalszego zagospodarowania. Z uwagi na rodzaj planowanego, przedsięwzięcia uznano, że na etapie eksploatacji projektowana sieć nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 3 lit g ustawy ooś, uznano, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter inwestycji, nie będzie ona negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prowadzenia robót będzie sprawny i stale kontrolowany w trakcie prowadzenia prac. W przedłożonych materiałach wskazano, ze na terenie zainwestowania nie przewiduje się napraw masztów oraz tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Z k.i.p wynika, że nie przewiduje się placów postojowych dla maszyn budowlanych. Wykorzystywane maszyny i pojazdy codziennie po zakończeniu prac będą przetransportowywane na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni. Maszyny oraz baza techniczna będą usytuowane poza terenem inwestycji. W k.i.p, wskazano, że plac budowy będzie wyposażony w sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych. W warunkach decyzji określono, że plac budowy powinien być wyposażony w sorbenty, a zaplecze budowy zabezpieczone przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety, obsługiwane przez uprawione podmioty. Woda dla potrzeb socjalno-bytowych będzie dostarczana w baniakach. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych przewiduje się odwadnianie wykopów przy pomocy igłofiltrów. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do rowów melioracyjnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy uznać, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Podczas realizacji inwestycji wykorzystane zostaną między innymi rury z tworzyw sztucznych, piasek, kształtki PCV, drobnowymiarowe elementy betonowe, paliwa. W związku z realizacją inwestycji nastąpi technologiczne zużycie wody na potrzeby przeprowadzenia próby szczelności rurociągu w ilości maksymalnej ok. 500 m3. Woda dostarczona zostanie wozami asenizacyjnymi lub zostanie pobrana z sieci wodociągowej. Po zakończeniu próby woda zostanie przewieziona do gminnej oczyszczalni ścieków. Na etapie eksploatacji zużywana będzie energia elektryczna w związku z eksploatacją tłoczni ścieków i stacji podciśnieniowej.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie materiałów wywnioskowano, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 190 m od przedsięwzięcia, jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, wykorzystywanych przez duże zwierzęta, inwestycja będzie prowadzona przez korytarz ekologiczny łączący Dolina Obry KpnC-8A (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Inwestor zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, ze realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Mając na uwadze powyższe i uwzględniając ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. Celem ochrony drzew przed uszkodzeniami i naruszeniem statyki nakazano ich zabezpieczenie. Dodatkowo w niniejszej decyzji nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które pozwoli na zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Nałożono również warunek, aby miejsce składowania materiałów budowlanych i postoju sprzętu budowlanego wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.

Ze względu na fakt, że inwestycja wymaga prowadzenia prac ziemnych, które mogą wpłynąć negatywnie na zwierzęta, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum dwukrotnie w ciągu dnia oraz przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e oraz mając na uwadze umiejscowienie inwestycji i realizację zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedliska. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Inwestycja nie doprowadzi do utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie kod PLRW600001718532 - Baba oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie: PLGW600061. JCWPd o kodzie PLGW600061 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP o kodzie PLRW600001718532 - Baba posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Nie jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja inwestycji nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Krzykosy spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wójt Gminy Krzykosy organa właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:
1. Pełnomocnik Inwestora – Pan Bartosz Drapiński
2. aa

Pozostałe Strony niniejszego postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, są informowane poprzez obwieszczenie.

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań – WOO-II.4220.75.2021.AON.4
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska– ON-NS.9011.10.2021
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań – PO.ZZŚ.4.435.200.1.2021.MS, PO.ZZŚ.4.435.200.2.2021.MS,

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Wywieszono w terminie:
............................................

Krzykosy, dnia 6 sierpnia 2021 r.

OSR.6220.1.10.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) Wójt Gminy Krzykosy w toku postępowania, toczącego się na wniosek Gminy Krzykosy reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartosza Drapińskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłocznymi położonego na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2, 503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441,1054/5, 509/11 obręb: Krzykosy, gmina Krzykosy

zawiadamia Strony postępowania:

 • o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 • o wydaniu w dniu 23 marca 2021 r. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Poznaniu (znak: PO.ZZŚ..435.200.1.2021.MS) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Dyrektor Zarządu Zlewni -Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 10 maja 2021 r., znak: PO.ZZŚ.4.435.200.2.2021.MS, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.200.1.2021.MS z dnia 23 marca 2021 r.
  Po ponownej ocenie dodatkowego materiału dowodowego przedstawionego przez Wnioskodawcę Dyrektor Zarządu Zlewni ¬Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 5 lipca 2021, znak: PO.ZZŚ.4.435.200.3.2021.MS, ponownie podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: PO.ZZŚ.4.435.200.1.2021.MS z dn. 23 marca 2021 r. oraz opinii znak PO.ZZŚ.4.435.200.2.2021.MS z dn. 10 maja 2021 r.
 • o wydaniu w dniu 22 marca 2021 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej (znak:ON-NS.9011.10.2021) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej pismem z dnia 11 maja 2021, znak: ON-NS.9011.10.2021, podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: ON-NS.9011.10.2021 z dn. 22 marca 2021 r.
  Po ponownej ocenie dodatkowego materiału dowodowego przedstawionego przez Wnioskodawcę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej pismem z dnia 5 lipca 2021, znak: ON-NS.9011.10.2021, ponownie podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w wydanej wcześniej opinii znak: ON-NS.9011.10.2021 z dn. 22 marca 2021 r. oraz opinii (znak ON-NS.9011.10.2021) z dn. 11 maja 2021 r.
 • o wydaniu w dniu 24 marca 2021 r. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (znak:WOO-II.4220.75.2021.AON.2), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
  Ponadto, w toku niniejszego postępowania wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę nowych materiałów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 19 maja 2021 r. (znak:WOO-II.4220.75.2021.AON.4), stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Po ponownej ocenie dodatkowego materiału dowodowego przedstawionego przez Wnioskodawcę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 2 sierpnia 2021 r. (znak:WOO-II.4220.234.2021.MG.3), stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Jednocześnie zawiadamia się, że w celu zapobiegania ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną uwzględnione warunki nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 661-217-158). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Wydziału. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej przed budynkiem Urzędu Gminy w Krzykosach.
W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19" mogłaby być ograniczona możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (nr tel. 661-217-158 w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: daria.skowronska@ug.krzykosy.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 661-217-158,
Tel. (61) 28-151-14 wew. 131

Oświadczenie

Krzykosy, dnia 23 lipca 2021 r.

OSR.6220.7.3.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca SUN VENTURE Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wspólna 63b/2, 00-687 Warszawa nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest osoba prawną, w której wspólnikiem/wspólnikami nie jest Gmina Krzykosy, w skład zarządu nie wchodzi także Wójt Gminy Krzykosy.

Otrzymują:

 1. Sun Venture Sp. z o.o.
  ul. Wspólna 63b/2
  00-687 Warszawa
 2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
  ul. Żwirki i Wigury 1
  63-000 Środa Wielkopolska
 6. a/a


Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Krzykosy, dnia 23 lipca 2021 r.

OSR.6220.7.1.2021 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamia strony, że:

 1. z wniosku przedsiębiorstwa SUN VENTUER Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączeniami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia położonego na dz. nr 12, obręb: Pięczkowo w miejscowości Pięczkowo, gmina Krzykosy.
 2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach pokój 23 w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-16, wtorek-piątek 7-15), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

Opinia z dnia 15 czerwca 2021 r.

Krzykosy, 15 czerwca 2021 r.

OSR.6220.5.4.2021

Za dowodem doręczenia

Wg rozdzielnika

Dotyczy: opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Krzykosy uprzejmie informuje, iż na wniosek podejmującego przedsięwzięcie pn. Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopalin ze złoża kruszywa naturalnego MURZYNOWO LEŚNE MADO" na działkach nr ewidencyjny 7 ,8, 10/1 i 10/2, obręb Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a i lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) przekazując w załączeniu wniosek o wydanie decyzji, podstawowe informacje o planowanej inwestycji zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. Organ prosi o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Załączniki:

 1. Kopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.
 3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
  ul. Prusa 3
  62-600 Koło
 3. a/a

Do wiadomości:
Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131

 

Oświadczenie z dnia 15 czerwca 2021 r.

Krzykosy, dnia 15 czerwca 2021 r.

OSR.6220.5.3.2021

Za potwierdzeniem odbioru

Zgodnie z rozdzielnikiem

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 64 ust. 2 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że wnioskodawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Sulęcinek nie jest podmiotem zależnym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym od Gminy Krzykosy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca nie posiada osobowości prawnej i nie może być podmiotem zależnym, którym w świetle art. 24 m ust 2 ww. ustawy mogą być jedynie podmioty posiadające Organy.

Otrzymują:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MADO Maciej Gielniak
  Garby 8
  63-023 Sulęcinek
 2. Strony postępowania na podstawie art. 49 k.p.a
 3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole
  ul. Prusa 3
  62-600 Koło
 5. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2021 r. o wszczęciu postępowania

Krzykosy, dnia 15 czerwca 2021 r.

OSR.6220.5.2.2021

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

Zawiadamia się strony, że:

 1. z wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego MADO Maciej Gielniak, Garby 34, 63-023 Krzykosy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopalin ze złoża kruszywa naturalnego MURZYNOWO LEŚNE MADO" na działkach nr ewidencyjny 7,8, 10/1 i 10/2, obręb Murzynowo Leśne, gmina Krzykosy.
 2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Krzykosy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach w godzinach urzędowania, na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres krzykosy@wokiss.pl lub daria.skowronska@ug.krzykosy.pl oraz telefonicznie 61 28 515 14 wew. 131 lub 661 217 158.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wywieszono w dniu................................................

Zdjęto w dniu............................................................

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Zawiadomienie z dnia 8 czerwca 2021 roku

Krzykosy, dnia 8 czerwca 2021 r.

OSR.6220.2.4.2021

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn „Budowa urządzenia wodnego-studni głębinowej (awaryjnej) nr 5 z utworów neogeńskich-mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanej w miejscowości Pięczkowo nr ewidencyjny działki 533 obręb: Pięczkowo, gmina Krzykosy

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:

 • zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
 • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
 • opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Strony (zgodnie z art.49 kpa)
2. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 24 maja 2021 r.

OSR.6220.1.7.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłocznymi położonego na dz. nr 725, 502/5, 502/4, 502/7, 289/2, 503/4, 531/2, 411/2, 1048/1, 426/1, 494/13, 493/3, 1015, 1023, 423, 412/2, 369, 368/1, 366, 510/7, 613/1, 593, 531/3, 390, 531/4, 1060, 524, 545/2, 545/1, 377, 393/9, 327, 326, 343/1, 358, 360, 382, 378, 342, 403/2, 353, 150, 187/2, 440, 594, 379, 441 obręb: Krzykosy, gmina Krzykosy

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:
- zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
- opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
-opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
-opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania).

Otrzymują:
1. Pan Bartosz Drapiński
Kijewo 18/1, 63-000 Środa Wielkopolska
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a
Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ikona DOC Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice [61 KB]

Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 1 [496 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 2 [538 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 3 [511 KB]
Ikona PDF Obwieszczenie SKO Nr 4 [465 KB]

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z odcinkami tłocznymi

Ikona DOC Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [32 KB]
Ikona DOC Opinia [16 KB]
Ikona DOC 
Uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia [14 KB]
Ikona DOC Oświadczenie dla wniosków gminnych [14 KB]

Omyłka pisarska

Krzykosy, dnia 19 lutego 2021 r.

OSR.6220.4.7.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z wydaną decyzją administracyjną

POSTANAWIAM

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Krzykosy
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 sierpnia 2020 r. (znak: OSR.6220.4.5.2020)
dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671 P na odcinku Borowo-Sulęcin położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 20/3, 21/1, 21/3, 22/1, 24/1, 25/3, 27/1, 28/1, 42, 60/1, 66, 68/1, 68/2, 271, 272/1, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 278/2, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 284/7, 310, 324/3, 324/5, 326/1, 522/1, 522/3, 631, 632, 9142/2, obręb Sulęcinek, oraz 97/1, 97/2, 98/2, 99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 118/1, 118/2, 119/1, 123/1 obręb Sulęcin.

Do wyżej wymienionej decyzji postanawiam wpisać: nr działki ewidencyjnej 99/5, obręb Sulęcin.

UZASADNIENIE

W decyzji z dnia 20 sierpnia 2020 r. nie wpisano działki nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin.
W dokumentacji dla wyżej wymienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymieniona została działka nr ewidencyjny 99/5, obręb Sulęcin. Należy stwierdzić, że zarówno organ wydający decyzję, jak i organy opiniujące brały pod uwagę cały zgromadzony materiał dowodowy i uwzględniły w swoich opiniach niniejszą działkę.
Opisany powyżej błąd jest błędem pisarskim, popełnionym omyłkowo przy redagowaniu tekstu. Błąd ten nosi znamiona omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 113 § 1 k.p.a. stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Należy wskazać, że dokonanie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej nie prowadzi do zmiany decyzji, albowiem pozostałe elementy decyzji (data wydania, strony, organ wydający) zostały określone prawidłowo.
W niniejszej sprawie nie doszło do błędnego zastosowania przepisów prawa materialnego ani procesowego.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzykosy w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Departament Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Poznań
3.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 1
63-000 Środa Wielkopolska
4.Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
5. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska-Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131
Tel. 661-217-158

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Krzykosy, dnia 11 lutego 2021 r.

OSR.6220.7.6.2020

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)., w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego z projektowanego złoża: GARBY ŁJB V w granicach projektowanego Obszaru Górniczego położonego GARBY ŁJB V na dz. nr 19/3,obręb: Garby, gmina Krzykosy.

zawiadamiam Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do:

 • zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
 • opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 • opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu


Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pok. nr 23 w godzinach urzędowania. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (w godzinach urzędowania). Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Otrzymują:
1. WPPHU BARTEZ S.C. Łukasz i Jakub Bartkowiak
Garby 8
63-23 Sulęcinek
2. Pozostałe strony (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Sprawę prowadzi:
Daria Skowrońska- Matuszak
Inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska
Tel. 61 28 515 14 wew. 131, tel. 661-217-158

Wywieszono, dnia
Zdjęto, dnia

 

Obwieszczenie Starosty Średzkiego z dnia 2 lutego 2021 r.

Ikona PDF Obwieszczenie o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024 [489 KB]