Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr  70/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 222 ust.4  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.,

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.,

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 44/2011 z dnia 7października 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/77/2011 z dnia 28 października 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XII/89/2011 z dnia 29 listopada 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIII/97/2011 z dnia 16 grudnia 2011r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIV/105/2011 z dnia 28 grudnia 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.  1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

       2. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                          (-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki:

Zarządzenie nr 57/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie:   ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.     

      Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.   

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik 
do Zarządzenia Nr 57/2011
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 29 listopada 2011r.

 

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

I.        Rodzaj zadania:

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2012 przeznacza się kwotę 12000,00zł.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

III.        Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi biorącemu udział w konkursie.

5. Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IV.        Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3. Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4. Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

V.        Termin składania ofert:

1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 23 grudnia 2011 roku, do godziny 12-tej w pokoju nr 12 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

VI.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia 2011 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, pod względem merytorycznym.

3. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

VII.        Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1) w roku 2011 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł,

2) w roku 2010 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 8 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr  49/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 44/2011 z dnia 7 października 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/77/2011 z dnia 28 października 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 151.828,00 zł i po zmianach wynoszą 17.263.879,94 zł,

w tym:

- dochody bieżące  16.088.662,65 zł,

- dotacje na zadania zlecone  2.409.972,00 zł,

  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  151.828,00 zł i po zmianach wynoszą 21.391.186,98 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 16.439.219,65 zł,

- wydatki na zadania zlecone  2.409.972,00 zł,

   zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

                                                                                   Wójt Gminy Krzykosy
                                                                                     (-) Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 44/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Zarządzenie Nr  44/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 7 października 2011r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011r.

Uchwałą Rady Gminy Nr X/73/2011 z dnia 21 września 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 5.360,00 zł i po zmianach wynoszą 17.066.000,94 zł,

         w tym:

         - dochody bieżące  15.890.783,65 zł,

         - dotacje na zadania zlecone  2.257.680,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1         

2.  Zwiększa się wydatki o kwotę  5.360,00 zł i po zmianach wynoszą 21.193.307,98 zł,

           w tym:

          - wydatki bieżące 16.253.440,65 zł,

          - wydatki na zadania zlecone  2.257.680,00 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 2.

§ 2.  1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

        2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

        3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

        4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

                                                                                   Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                     (-) Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 41/2011 z dnia 19 września 2011 r.

Zarządzenie nr 41/2011
Wójta Gminy
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Jeden egzemplarz Zarządzenia przekazuje się Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Gminy Krzykosy

inż. Andrzej Janicki

Załącznik do Zarządzenia nr 41/2011
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 19 września 2011 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Krzykosach

 1. Małgorzata Tomczak zam. Witowo
 2. Paulina Aleksander zam. Krzykosy
 3. Roman Budasz zam. Witowo
 4. Dariusz Goliński zam. Solec
 5. Grzegorz Skowroński zam. Witowo 
 6. Rafał Surdyk zam. Solec 
 7. Edyta Wielińska zam. Sulęcinek
 8. Grażyna Stachowiak zam. Krzykosy

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2w Pięczkowie

 1. Hanna Marciniak zam. Witowo
 2. Jerzy Dominik zam. Pięczkowo
 3. Teresa Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Magdalena Sroka zam. Murzynowo Leśne
 5. Sławomir Koźma zam. Pięczkowo
 6. Maria Surdyk zam. Solec
 7. Paulina Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Łucja Kaźmierczak zam. Pięczkowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sulęcinku

 1. Krzysztof Pawłowski zam. Sulęcinek
 2. Marcin Ludwiczak zam. Krzykosy
 3. Natalia Wojtyś zam. Witowo
 4. Karolina Różewska zam. Sulęcinek
 5. Marek Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Barbara Surdyk zam. Solec
 7. Elżbieta Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Zofia Kaźmierska zam. Sulęcinek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Murzynowie Leśnym

 1. Marcin Małecki zam. Murzynowo Leśne
 2. Ryszard Ignaszewski zam. Pięczkowo
 3. Anna Dobroszczyk zam. Witowo
 4. Paweł Różewski zam. Sulęcinek
 5. Sławomir Grzelka zam. Sulęcinek
 6. Urszula Surdyk zam. Solec`
 7. Katarzyna Głowacka zam. Sulęcinek
 8. Aniela Banaszak zam. Murzynówko

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 29 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr  38/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  29 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 222 ust.4  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 34.001,00 zł i po zmianach wynoszą 16.696.031,69 zł

w tym:

- dochody bieżące : 16.153.947,65 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.251.151,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 34.001,00 zł i po zmianach wynoszą 22.173.010,13 zł

w tym:

- wydatki bieżące : 16.320.998,65 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.251.151,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.      1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

            2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

            3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikami  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                   Wójt Gminy Krzykosy

                                                                                     (-) Andrzej Janicki

Załączniki:

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr  32/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust.4  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.    1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

         2. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 8 czerwca 2011 roku

           

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011-2018         

Na podstawie  art. 232  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy  na lata 2011-2021, zmienionej Uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 4 marca 2011roku, Zarządzeniem Nr 17/2011 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 6 kwietnia 2011roku, Uchwałą Nr VII/52/2011 Rady Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2011roku, wprowadza się następujące zmiany :

1) w roku 2018 w wierszu 19 kwotę 14.468.872,99zł zastępuje się kwotą 14.433.872,99 zł.

2) w roku 2018 w wierszu 20 kwotę 15.209.355,19zł zastępuje się kwotą 15.174.355,19 zł.

3) w roku 2018 w wierszu 21 kwotę 731.302,21 zł zastępuje się kwotą 766.303,21 zł

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 przedstawia zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2010 z 29 grudnia 2010r.

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2010 z 29 grudnia 2010r. otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 23 maja 2011 r.

Zarządzenie Nr  21/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  23 maja 2011r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/43/2011 z dnia 11 maja 2011r

 

wprowadza się następujące zmiany:

 • 1. Zwiększa się dochody o kwotę 167.547,00 zł i po zmianach wynoszą16.512.270,69zł

w tym:

- dochody bieżące : 16.049.546,65 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.236.916,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

 • 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 167.547,00 zł i po zmianach wynoszą21.593.809,13zł

w tym:

- wydatki bieżące : 15.988.897,65 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.236.916,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.      1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

            2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

            3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikami  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               WÓJT

                                                                 (-) inż. Andrzej Janicki

 

Zarządzenie nr 18/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia  27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr V/24/2011 z dnia 4 marca 2011r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011r

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/36/2011 z dnia 6 kwietnia 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:


Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1       

§ 2.      1.  W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia


             2.  W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na
tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WÓJT
(-)
inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

           

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza, co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2011- 2021 przedstawiający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, otrzymuje nowe brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr  12/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  15 marca 2011r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

 Zarządzeniem Wójta Nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011r

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/26/2011 z dnia 4 marca 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 9.950,00 zł i po zmianach wynoszą 16.064.672,36 zł

w tym:

- dochody bieżące : 15.794.872,36 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.073.157,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 9.950,00 zł i po zmianach wynoszą 20.971.637,80 zł

w tym:

- wydatki bieżące : 15.584.650,36 zł

- dotacje na zdania zlecone 2.073.157,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2.      1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

            2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

            3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikami  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

 § 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr  10/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  11 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

Zarządzeniem Wójta Nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011r

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1       

§ 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Zarządzenie nr 7/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr  7/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  11 stycznia 2011r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,  zmienionej

Zarządzeniem Wójta Nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1       

§ 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3.  Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy

§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                        Wójt Gminy

                                                                                             (-) inż. Andrzej Janicki

 

Załączniki.pdf

Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr  6/2011

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia  10 stycznia 2011r.

   

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

     1. W załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. .       

§ 2.   Zarządzenie wraz z załącznikiem  podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy  obwieszczeń w Urzędzie Gminy.                 

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       Wójt Gminy

                                                                       (-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki.pdf