WAŻNE!

Zarządzenia 2012

Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 27 września 2012 r.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/2012

Wójt Gminy Krzykosy

z dnia 27 września 2012r.

 

w sprawie : sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krzykosy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami ),

 

 § 1. Postanawia się sprzedać nieruchomości gruntowe działki nr 187/3, 187/6 przeznaczone pod zabudowę, położone w miejscowości Krzykosy przy ulicy Polnej, które szczegółowo opisane zostały w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o których mowa w §1.   

 

§ 3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, a informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                              Wójt Gminy Krzykosy

                                                              /- /inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2012

Wójta Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych

stanowiących własność gminy Krzykosy

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze

przetargowej położonych w Krzykosach przy ulicy Polnej

 

 

Księga wieczysta

23284

Numer działki

 187/3

187/6

 

 

 

Powierzchnia

1672 m2

908m²

 

 

 

Cena nieruchomości

61.600 zł

35.000 zł

 

 

 

Do ceny sprzedanych działek zostanie doliczony podatek VAT od towarów i usług obowiązujący w dacie sprzedaży.

Położenie

Krzykosy przy ulicy Polnej

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy zatwierdzonym Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzykosy ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2007r. Nr 58, poz. 1526 ) wyżej wymienione działki znajdują się w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo - usługową (ROM ).

Sprzedaż nieruchomości nastąpi na w drodze. przetargu ustnego

nieograniczonego.

 

Opis nieruchomości

Uzbrojenie terenu stanowi  energia elektryczna - złącza energetyczne w granicy działek , wodociąg.

Wzdłuż krawędzi działki nr 187/6  biegnie światłowód.

Forma zbycia

Sprzedaż.

Termin zapłaty ceny

sprzedaży nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej na 1 dzień przed dniem  zawarcia umowy notarialnej.