WAŻNE!

Zarządzenia 2014

Zarządzenie nr 232/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 232/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2014 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym.

 

§ 2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 232/2014

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 28 listopada 2014 r.

 

 

Wójt Gminy Krzykosy

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

 

      I. Rodzaj zadania:

 

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy wybranych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy.

 

    II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

1. W budżecie Gminy Krzykosy na rok 2015 przeznacza się kwotę 13 000,00zł.

2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

  III.          Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotację może otrzymać tylko podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

2. Dotację może otrzymać organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3. Dotacja może być przyznana tylko jednemu podmiotowi z odpowiednim zasobem rzeczowym i kadrowym zapewniającym realizację zadania.

4. Dotacja może być przyznana tylko jednemu z podmiotów biorących udział w konkursie.

5. Dotacja może być przyznana tylko podmiotowi, który złoży ważną ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zawierająca:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informacje o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy . o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania publiczne,

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Podmiot, z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do:

1) terminowego rozliczania dotacji,

2) sporządzenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

  IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

1. Realizacja zadania będzie miała miejsce w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

2. Warunkiem realizacji zadania będzie zapewnienie osobom bezdomnym, kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach:

a) miejsca noclegowego,

b) wyżywienia,

c) rozwoju umiejętności społecznych,

d) aktywizacji zawodowej,

e) pomocy prawnej,

f) pomocy psychologicznej, w tym: wspieranie terapii uzależnienia od alkoholu.

3. Oferent jest obowiązany do prowadzenia wyodrębnionego konta bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

4. Dotacji nie można wykorzystać na:

a) prowadzenie działalności gospodarczej,

b) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Krzykosy,

c) remonty,

d) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy osób,

e) prowadzenie działalności politycznej.

 

    V. Termin składania ofert:

 

1. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej świadczonej osobom bezdomnym" należy składać do dnia 29 grudnia 2014 roku, do godziny 12-tej w pokoju nr 12 - Sekretariat Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37.

2. Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem lub pocztą elektroniczną), dostarczone na inny adres lub po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzykosy lub pod numerem (0-61) 285 15 14 w godzinach urzędowania.

 

  VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty:

 

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.

3. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania - 50%,

b) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej - 30%,

c) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania - 20%.

 

    VII. Wykaz zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert organ i w roku poprzednim, organ realizował zadanie tego samego rodzaju i poniósł w tym zakresie:

1) w roku 2014 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 13.000,00 zł;

2) w roku 2013 koszty - dotacja dla organizacji pozarządowej w wysokości 12000,00 zł.

WÓJT

(-) inż. Andrzej Janicki