Jesteś tutaj:   

Zarządzenia 2018

Zarządzenie Nr 5/2018

Zarządzenie Nr 5/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

    Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 256/2018 z dnia 29 października 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr II/9/2018 z dnia 27 listopada 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.,

wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 4.410,00 zł i po zmianach wynoszą 30.567.322,91 zł,
w tym:
- dochody bieżące 29.780.693,62 zł,
- dotacje na zadania zlecone 9.260.583,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 4.410,00 zł i po zmianach wynoszą 34.897.322,91 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 29.187.302,40 zł,
- wydatki na zadania zlecone 9.260.583,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
5. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt              
(-) inż. Andrzej JanickiZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format 
Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 4 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r. [pdf]Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 5/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem wynagrodzenia i zakup energii.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60016- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem wynagrodzenia i usługi remontowe.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75011- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
-rozdział 75023- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
-rozdział 75085- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- dochody i wydatki: Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr IV/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. zwiększono planowaną kwotę dotacji celowej na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.750,00 zł z przeznaczeniem na koszty opieki przedszkolnej w przedszkolach spoza Gminy Krzykosy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80150, 80152- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami i rozdziałami zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:
- rozdział 85154 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup żywności i usług pozostałych.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85501 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001, 90015 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami i rozdziałami z przeznaczeniem głównie na zakup energii i usług pozostałych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych.
- rozdział 92195 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna:
- rozdział 92605 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 259/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku

Zarządzenie Nr 259/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028

    Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Portable Document Format 
Projekt uchwały Rady Gminy Krzykosy w sprawie Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2019-2028 [pdf]

 

Zarządzenie Nr 258/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 258/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2019 rok

    Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2019 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przedkłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt               
(-) inż. Andrzej Janicki


Załączniki:
Portable Document Format Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok [pdf] 

Zarządzenie Nr 256/2018

Zarządzenie Nr 256/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 29 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr LI/308/2018 z dnia 17 października 2018r.,

rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 149.329,91 zł i po zmianach wynoszą 30.262.455,91 zł,
w tym:
- dochody bieżące 29.487.826,62 zł,
- dotacje na zadania zlecone 9.160.583,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 149.329,91 zł i po zmianach wynoszą 34.592.455,91 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 28.956.385,40 zł,
- wydatki na zadania zlecone 9.160.583,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt              
(-) inż. Andrzej JanickiZałączniki:
Portable Document Format 
Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018 r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]


 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 256/2018 z dnia 29 października 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16.10.2018r. zwiększono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego rolnikom. Jednocześnie zwiększono plan po stronie wydatków.
Na podstawie umowy nr DR403/2018 zawartej w dniu 17 października 2018r. z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono plan dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Pieśń i Taniec Tradycją Sulęcinka" realizowanego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jednocześnie zwiększono plan po stronie wydatków.
Na podstawie umowy nr DR428/2018 zawartej w dniu 17 października 2018r. z Urzędem Marszałkowskim wprowadzono plan dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Zakup namiotów i stołów biesiadnych wraz z ławkami" realizowanego w Pięczkowie w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jednocześnie zwiększono plan po stronie wydatków.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Ze środków rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i energii.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75022- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85205 i 85219 –wydatki: Na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunięć środków między paragrafami.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85502 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.
- rozdział 85504 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki 

Zarządzenie Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018 r.

Zarządzenie Nr 241/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 27 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

    Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,

rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody o kwotę 867,01 zł i po zmianach wynoszą 39.798.410,20 zł,
  w tym:
  - dochody bieżące 31.277.523,79 zł,
  - dotacje na zadania zlecone 8.836.555,08 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 867,01 zł i po zmianach wynoszą 47.343.410,20 zł,
  w tym:
  - wydatki bieżące 28.493.297,88 zł,
  - wydatki na zadania zlecone 8.836.555,08 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt               

(-) inż. Andrzej JanickiZałączniki:

Portable Document Format Załącznik nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf]Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 241/2018 z dnia 27 września 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095 wydatki: Zwiększono plan wydatków na szacowanie szkód łowieckich. Środki pochodzą z podziału rezerwy ogólnej.

Dz. 750 Administracja publiczna:
-rozdział 75023- wydatki: Przeniesiono środki między paragrafami z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe.
-rozdział 75095- wydatki: Wprowadzono plan na wypłatę odsetek od nadpłaconego podatku zgodnie z decyzją SKO.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101, 80104, 80110, 80148, 80150– wydatki: Na podstawie wniosków dyrektorów szkół dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami.
-rozdział 80153–dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2018.2 z dnia 19.09.2018r. zmniejszono plan dotacji na zakup podręczników. Jednocześnie zmniejszono środki po stronie wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018r. zwiększono plan dotacji na finansowanie składki zdrowotnej. Jednocześnie zwiększono plan po stronie wydatków.

Dz. 855 Rodzina:
- rozdział 85502 –wydatki: Zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń dot. lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90001 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami na podatek VAT.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- rozdział 92109 –wydatki: Przesunięto środki między paragrafami na zakup energii.

Wójt               

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 240/2018

Zarządzenie Nr 240/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 17 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

    Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.,

rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt              
(-) inż. Andrzej JanickiZałączniki:
Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. [pdf]Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 240/2018 z dnia 17 września 2018r.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85228 –wydatki: Skorygowano plan wydatków na zadania zlecone w § 417 i 4300, w celu doprowadzenia do spójności uchwały budżetowej.

Wójt              
(-) inż. Andrzej Janicki

 

Zarządzenie Nr 238/2018 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 238/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

    Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1 W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/291/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIX/299/2018 z dnia 24 sierpnia 2018r.,

rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt              

(-) inż. Andrzej JanickiZałączniki:

Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf] 


 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 238/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.

Dz. 855 Rodzina:

- rozdział 85501 i 85504 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018r. zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85501, a zwiększono plan dotacji w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start". Jednocześnie przesunięto środki w planie wydatków oraz w planie wydatków zleconych.

Wójt                

(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2108 roku

Zarządzenie Nr 234/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 9 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

    Na podstawie art. 257 oraz art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/248/2018 z dnia 8 lutego 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIII/253/2018 z dnia 22 marca 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLIV/263/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/269/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/270/2018 z dnia 25 maja 2018r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVII/282/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.,

rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody o kwotę 31.130,00 zł i po zmianach wynoszą 39.616.964,92 zł,
  w tym:
  - dochody bieżące 31.151.178,51 zł,
  - dotacje na zadania zlecone 8.738.468,92 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 31.130,00 zł i po zmianach wynoszą 47.011.964,92 zł,
  w tym:
  - wydatki bieżące 28.638.352,60 zł,
  - wydatki na zadania zlecone 8.738.468,92 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt             
(-) inż. Andrzej Janicki


Załączniki: 

Portable Document Format Załącznik Nr 1 - Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 2 - Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2018r. [pdf]
Portable Document Format Załącznik Nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r. [pdf] 


U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy
Nr 234/2018 z dnia 9 sierpnia 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:
-rozdział 01095- wydatki: Zwiększono środki na szacowanie szkód łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:
-rozdział 40002- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami, w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki.

Dz. 600 Transport i łączność:
-rozdział 60014- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami, w celu zabezpieczenia planu na zakup usług pozostałych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego DKN 804-1/18 z dnia 5.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego. Jednocześnie wprowadzono środki po stronie wydatków.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
-rozdział 75412- wydatki: Przesunięto środki między paragrafami z przeznaczeniem na delegacje służbowe.

Dz. 758 Różne rozliczenia:
-rozdział 75818- wydatki: Dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 10.000 zł. Rezerwę przeznaczono na wydatki w rozdz. 01095 § 4300 kwota 6.000 zł oraz w rozdz. 90002 § 4300 kwota 4.000 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85213 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.255.2018.4 z dnia 18.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w UG.
- rozdział 85214 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.
- rozdział 85215 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.222.2018.8 z dnia 09.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w UG.
- rozdział 85216 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.
- rozdział 85228 –dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16.07.2018r. wprowadzono plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków w OPS.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- rozdział 90002 –wydatki: Zwiększono środki na zakup usług pozostałych.

Wójt             
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 232/2018 z dnia 2 lipca 2018 roku

Zarządzenie Nr 232/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 2 lipca 2018 roku

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Krzykosy

    Na podstawie § 22 i 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Krzykosy, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru sołtysa Sołectwa Krzykosy.

§ 2. 1. W celu wyboru sołtysa zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Krzykosy.
2. Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 9 lipca roku o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 227/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 227/2018
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Krzykosy

    Na podstawie § 22 i 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Krzykosy, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru sołtysa Sołectwa Krzykosy.

§ 2. 1. W celu wyboru sołtysa zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Krzykosy.
1. Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Krzykosach .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 213/2018 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 29 stycznia 2018r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 39.057.245,60 zł, w tym:
- dochody bieżące 30.591.459,19 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8.414.459,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 44.257.245,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące 27.995.143,28 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.414.459,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt         
(-) inż. Andrzej Janicki

Załączniki: 

   U z a s a d n i e n i e 
do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy 
Nr 213/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. 

Dz. 852 Pomoc społeczna:
- rozdział 85215 – dochody i wydatki: Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2018.8 z dnia 29.01.2017r. wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych. Jednocześnie wprowadzono plan po stronie wydatków.

Wójt         
(-) inż. Andrzej Janicki