WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 133/2020

Zarządzenie Nr 133/2020
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 15 grudnia 2020r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 130/2020 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.:
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W § 1 wykreśla się punkt 3 w brzmieniu ,,3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł"

§ 2. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ inż. Andrzej Janicki