WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 146/2021

Zarządzenie Nr 146/2021
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 27 stycznia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§1. W uchwale Nr XXII/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 47.980.260,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące 39.649.327,42 zł,
- dotacje na zadania zlecone 10.995.905,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 260,00 zł i po zmianach wynoszą 53.880.260,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 39.636.398,61 zł,
- wydatki na zadania zlecone 10.995.905,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.