WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 179/2021

Zarządzenie Nr 179/2021
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 30 września 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/210/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej:
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 146/2021 z dnia 27 stycznia 2021r.,
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 149/2021 z dnia 24 lutego 2021r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/211/2021 z dnia 11 marca 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIV/223/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 159/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.,
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXV/232/2021 z dnia 27 maja 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXVI/249/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIX/267/2021 z dnia 21 września 2021r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 231.659,90 zł i po zmianach wynoszą 50.055.909,38 zł,
w tym:
- dochody bieżące 41.386.016,78 zł,
- dotacje na zadania zlecone 11.865.049,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 231.659,90 zł i po zmianach wynoszą 58.200.909,38 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 43.270.199,26 zł,
- wydatki na zadania zlecone 11.865.049,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 6.700 zł.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.