WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 259/2022

Zarządzenie Nr 259/2022
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 2 grudnia 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/307/2021 z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej:
Uchwałą Nr XXXV/311/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 25 lutego 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVI/319/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22 marca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVII/326/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 224/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 11 maja 2022r.,
Uchwałą Nr XXXVIII/334/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 maja 2022r.
Zarządzeniem Nr 230/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 3 czerwca 2022r.,
Uchwałą Nr XXXIX/343/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 24 czerwca 2022r.
Zarządzeniem Nr 236/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 30 czerwca 2022r.,
Uchwałą Nr XL/353/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 lipca 2022r.
Zarządzeniem Nr 242/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2022r.,
Zarządzeniem Nr 245/2022 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 12 września 2022r.,
Uchwałą Nr XLI/356/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 września 2022r.
Uchwałą Nr XLII/369/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 września 2022r.
Uchwałą Nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 27 października 2022r.
Uchwałą Nr XLIV/380/2022 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 listopada 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 50.491.933,34 zł,
w tym:
- dochody bieżące 48.810.930,30 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8.429.001,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł i po zmianach wynoszą 63.299.933,34 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 48.730.977,94 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.429.001,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Krzykosy
/-/ inż. Andrzej Janicki