Zarządzenie 2017

Zarządzenie Nr 200 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Pięczkowo

ZARZĄDZENIE NR 200/2017 
WÓJTA GMINY KRZYKOSY 
z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Pięczkowo

Na podstawie § 22 i 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Pięczkowo, stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/84/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 17, poz. 512), zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyboru sołtysa Sołectwa Pięczkowo.

§ 2. 1. W celu wyboru sołtysa zwołuje się zebranie wiejskie sołectwa Pięczkowo.
1. Zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 roku o godz. 18.00 w świetlicy OSP w Pięczkowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenie w BIP oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pięczkowo.

 

Wójt Gminy Krzykosy
inż. Andrzej Janicki  

 

Zarządzenie Nr 192/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Krzykosy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 192/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2017 r.

 

w sprawie ustalenia projektu budżetu  Gminy Krzykosy na 2018 rok

 

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt. 1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Krzykosy na 2018 rok wraz z objaśnieniami w wersji określonej w projekcie uchwały budżetowej wraz z załącznikami i przedkłada się te materiały Radzie Gminy Krzykosy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 191/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

Zarządzenie Nr 191/2017

Wójta  Gminy Krzykosy

z dnia 14 listopada 2017 roku

 

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2018-2033 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Krzykosy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 173/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 173/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 29 września 2017r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVII/220/2017 z dnia 26 września 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

1.     Zwiększa się dochody o kwotę 679,00 zł i po zmianach wynoszą 29.363.342,97 zł,

w tym:

- dochody bieżące 28.083.921,64 zł,

- dotacje na zadania zlecone 9.217.510,02 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.     Zwiększa się wydatki o kwotę 679,00 zł i po zmianach wynoszą 29.688.342,97 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 27.079.383,52 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 9.217.510,02 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

 § 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 163/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 163/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 160/2017 z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 4.708,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w kwocie 10.000 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 § 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 160/2017 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 160/2017 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 16 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIX/178/2017 z dnia 23 lutego 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXX/186/2017 z dnia 30 marca 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXI/192/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXII/199/2017 z dnia 30 maja 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIII/204/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.
Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIV/207/2017 z dnia 7 lipca 2017r.
wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 114.712,35 zł i po zmianach wynoszą 28.657.869,81 zł, w tym:

- dochody bieżące 27.424.646,81 zł,
- dotacje na zadania zlecone 8.815.468,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 114.712,35 zł i po zmianach wynoszą 29.042.869,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26.566.832,63 zł,
- wydatki na zadania zlecone 8.815.468,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy Krzykosy 
(-) inż. Andrzej Janicki

 Załączniki: 

Zarządzenie Nr 157/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Sulęcinek

Zarządzenie Nr 157/2017 
Wójta Gminy Krzykosy 
z dnia 7 lipca 2017 roku 

w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Sulęcinek

 

Zarządzenie Nr 145/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

Zarządzenie Nr 145/2017
Wójta Gminy Krzykosy
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli

 

Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 143/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 31 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1.     Zwiększa się dochody o kwotę 1.448,00 zł i po zmianach wynoszą 37.336.448,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące 28.996.334,73 zł,

- dotacje na zadania zlecone 8.401.940,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 1

2.     Zwiększa się wydatki o kwotę 1.448,00 zł i po zmianach wynoszą 41.336.448,00 zł,

 w tym:

 - wydatki bieżące 25.683.448,70 zł,

 - wydatki na zadania zlecone 8.401.940,00 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki

Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 141/2017

Wójta Gminy Krzykosy

z dnia 9 stycznia 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Krzykosy zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/177/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 2. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

Wójt Gminy Krzykosy: inż. Andrzej Janicki