WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 18 października 2021 r.

Krzykosy, dnia 18.10.2021 r.
PL.6722.ZP.LŚN.1.1.2021

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym
oraz
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 oraz 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Krzykosy uchwały nr XXVIII/266/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu linii elektroenergetycznej SN-15 kV wraz z jej pasem technologicznym.
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu miejscowego planu.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uporządkowanie sytuacji formalno - prawnej istniejącej linii elektroenergetycznej SN-15 kV, z umożliwieniem wykonania robót budowlanych dla tej linii.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego oraz zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy, ul. Główna 37,
63-024 Krzykosy (e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl), pokój nr 22, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski i uwagi należy kierować:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, pokój nr 22,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w tym na adres e-mail: marcin.mankowski@krzykosy.pl).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Krzykosy.

Ponadto Wójt Gminy Krzykosy zawiadamia, że informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie BIP http://gminakrzykosy.pl/krzykosy/bip/urzad-gminy/klauzula-informacyjna.html oraz w siedzibie Urzędu Gminy Krzykosy.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki