WAŻNE!
Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzykosy z dnia 19 kwietnia 2021 roku

Krzykosy, dnia 19.04.2021 r.

PL6722.ZPF.4.2.2020

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KRZYKOSY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Na postawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, zwanego dalej „projektem miejscowego planu", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.04.2021 r do 24.05.2021 r w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu miejscowego planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzykosy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.06.2021 r.

Wójt Gminy Krzykosy
(-) Andrzej Janicki


 Ikona DOC Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [84 KB]
 Ikona DOC 
Uzasadnienie do uchwały [53KB]
 Ikona DOC Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [228 KB]
 Ikona PDF Załącznik nr 1 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [12,6 MB]
 Ikona PDF Załącznik nr 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [9,01 MB]
 Ikona PDF Lokalizacja obszarów objętych opracowaniem [1,48 MB]
 Ikona PDF Oświadczenie [156 KB]