WAŻNE!

Deklaracje podatkowe

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przez podatników

Podstawa prawna:

Art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 65, poz. 613 późniejszymi zmianami).

Art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami).

Art. 5 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeśli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), rolnego (IR-3), leśnego (IL-5) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać w terminie:

 • Do 31 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości DN-2
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek rolny DR-4
 • Do 15 stycznia, organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny DL-6,

a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych płatny jest w czterech ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rat płatna - 15 listopad,

na konto Gminy w Krzykosach BS: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.

Podatek od nieruchomości osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

 • Irata płatna-15 marzec,
 • II rata płatna - 15 maj,
 • III rata płatna - 15 wrzesień,
 • IV rata płatna - 15 listopad,

na konto Gminy w Krzykosach BS: 69 9085 0002 0010 0100 1313 0001.