Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

Art. 8 - art. 12b ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1445 ze zm.)

Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane (BEZ WEZWANIA):

  • składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych", a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających jego powstanie,
  • odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

  • I rata płatna - 15 luty,
  • II rata płatna - 15 wrzesień.


!!! STAWKI PODATKU !!!


Aktualne stawki podatku od środków transportowych są dostępne na stronie BIP Gminy Krzykosy, w zakładce: „Podatki i ulgi" -> „2019" (http://www.gminakrzykosy.pl/bip1/podatki-i-ulgi/2019.html)

Więcej informacji również znajduje się na stronie BIP, w zakładce: „Podatki i ulgi" -> „Podatek od środków transportowych" .

 

Załączniki

Portable Document Format DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych [pdf]

Portable Document Format Załącznik do DT-1 [pdf]