Jesteś tutaj:   

Zaświadczenia

Wydanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wielkości zgłoszonych użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna: 

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2017r. poz. 201 ze zm./. Zgodnie z art. 306a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.  


Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie zaświadczenia, który musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy/ nazwa pełna wnioskodawcy, adres, datę urodzenia (dot. osób fizycznych), identyfikator podatkowy PESEL lub NIP;   

  • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
  • cel uzyskania zaświadczenia; 
  • informację o sposobie odbioru zaświadczenia; 
  • podpis osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.  


Opłata skarbowa:

- 17,00 zł od pozostałych zaświadczeń.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach:

alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego oraz wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)


Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.


Załącznik:
 

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości

Podstawa prawna:

Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 201 ze zm.).


Wymagane dokumenty: 

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości". 
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
  3. KRS w przypadku osób prawnych.  


Opłaty:

Opłata skarbowa: 21 zł - od każdego egzemplarza zaświadczenia, 17 zł - upoważnienie do złożenia wniosku i/lub odbioru zaświadczenia. 


Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.


Załącznik: 

Ikona DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości [28 KB]