WAŻNE!

XXXI Sesja - 29.06.2009 r.

Uchwała Nr XXXI/182/2009

UCHWAŁA NR XXXI/182/2009 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 R.

W sprawie:
sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-06-29

Numer uchwały:
XXXI/182/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-06-29

 

Treść+Załączniki.pdf

Uchwała Nr XXXI/183/2009

Uchwała Nr XXXI/184/2009

UCHWAŁA  NR XXXI/184/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia  29 czerwca 2009 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż przez gminę Krzykosy  lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w miejscowości Garby nr 29, na działce nr   81/1 o powierzchni 0,1851 ha, dla której jest prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Środzie Wlkp. księga wieczysta KW 22418.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXI/185/2009

UCHWAŁA NR XXXI /185/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, zespole lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach , zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale NR XXIX/175/2009 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, zespole lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach , zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dyrektorowi i  wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole lub przedszkolu obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela do liczby godzin:

1) Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzykosach, Zespołu Szkół w Pięczkowie  i Zespołu Szkół w Sulęcinku - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć obniża się do 5 godzin,

2) Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć obniża się do 8 godzin,

3) Wicedyrektorowi Zespołu Szkół w Krzykosach, Zespołu Szkół w Pięczkowie i Zespołu Szkół w Sulęcinku - tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć obniża się do 15 godzin."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009r.

Uchwała Nr XXXI/186/2009

  UCHWAŁA Nr XXXI/186/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzykosy

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

 § 1.1. Postanawia się nadać nazwę u l i c a Polna drodze położonej w miejscowości Krzykosy, biegnącej od ulicy Głównej w kierunku północno-zachodnim, oznaczonej nr ewid.: 187/2.

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy, o której mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XXXI/187/2009

 UCHWAŁA Nr XXXI/187/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania nazwy osiedlu i ulicom we wsi Garby

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się nazwę "Osiedle Leśne" - dla terenu położonego we wsi Garby, którego granice określa załącznik do Uchwały.

§  2. Ulicom położonym w obrębie osiedla, o którym mowa w § 1 nadaje się nazwy:

1) nazwę ulica Klonowa - odcinkowi drogi powiatowej nr 3671P biegnącej w kierunku północnym do miejscowości Kijewo, oznaczonej nr ewid.: 141,

2) nazwę ulica Sosnowa - drodze gminnej nr 550117P biegnącej od ulicy Klonowej
w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Murzynowo Leśne, oznaczonej nr ewid.: 140,

3) nazwę ulica Dębowa - drodze wewnętrznej biegnącej od ulicy Klonowej w kierunku południowo-wschodnim, po czym skręcającej w kierunku południowym, oznaczonej nr ewid.: 142/36 i 144/21,

4) nazwę ulica Świerkowa - drodze biegnącej od ulicy Sosnowej w kierunku południowo-zachodnim, po czym skręcającej w kierunku południowym do ulicy Dębowej, oznaczonej nr ewid.: 142/7 i 142/14.

§  3. Szczegółowe położenie osiedla i ulic, o których mowa w § 1 i § 2 określa załącznik do uchwały.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/187/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie nadania nazw osiedlu i ulicom we wsi Garby

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) nadawanie nazw ulicom i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.

Wymienione w uchwale drogi nie posiadają nazwy. Propozycja nazwy została wysunięta przez właścicieli gruntów Państwa Katarzynę i Marka Dziamskich. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców miejscowości Garby na zebraniu wiejskim w dniu 12 lutego 2009 r. oraz przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa
i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.

Uchwała Nr XXXI/188/2009

UCHWAŁA  XXXI/188/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy, uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Gminy Krzykosy Michała Jankowiaka wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przesłania uchwały Wojewodzie Wielkopolskiemu, Komisarzowi Wyborczemu oraz doręczenia jej Panu Michałowi Jankowiakowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 roku.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXI/188/2009

z dnia 29 czerwca 2009 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Radny Michał Jankowiak zrzekł się mandatu radnego.

Oświadczenie woli w tym zakresie zostało złożone pisemnie do Rady w dniu 29 czerwca 2009 roku.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu następuje jego wygaśnięcie.

W myśl art. 190 ust. 2 ustawy wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada Gminy w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Z tych względów podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXXI/189/2009

UCHWAŁA NR XXXI/189/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 29 czerwca 2009r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie § 76 ust.2 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą Nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003r. Nr 48 poz. 914, Nr 188 poz. 3509, z 2004r. Nr 17, poz. 513 uchwala ­­­się, co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej wybiera się radnego Teofila Grewlinga na Przewodniczącego tej Komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009r.