XIX Sesja - 28.05.2008 r.

Uchwała Nr XIX/90/2008

UCHWAŁA Nr XIX / 90 / 2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

            Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz. 2140 ze zm.) art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/183/2005 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 października 2005 roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Rady Gminy

                                                                                              Wiesław Zając

 

Uzasadnienie

UCHWAŁY Nr XIX / 90 / 2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

            Zmiana Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach wynika ze zmiany ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz ze zmian organizacyjnych Ośrodka.

            W myśl art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, w tym działalności podstawowej." Natomiast art. 21 ust. 2  wspomnianej ustawy nakłada obowiązek nadania wspomnianego statutu na organ tworzący jednostkę budżetową.

            Ponadto od miesiąca maja br. w strukturze zatrudnienia Ośrodka miejsce inspektora do spraw świadczeń zajmuje główny księgowy.

            Biorąc pod uwagę powyższe zmiany postanowienia uchwały są zasadne.

Załącznik do

UCHWAŁY Nr XIX / 90 / 2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

 

STATUT

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRZYKOSACH

 

§ 1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie:

- Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Krzykosach Nr XIII/53/90 z dnia 24 kwietnia 1990r. w  sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

- innych przepisów nakładających zadania na ośrodki pomocy społecznej oraz zadania zlecone na podstawie upoważnień ustawowych nadanych przez organ gminy, oraz właściwych przepisów wykonawczych

- niniejszego Statutu

§ 2.

1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej

2. Ośrodek kreuje politykę społeczną na terenie Gminy Krzykosy - jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z polityki społecznej państwa i gminy

3. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Krzykosy położonym przy ul. Głównej 37 w Krzykosach

4. Bezpośredni, bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Krzykosy, funkcję inspekcyjno - kontrolną nad jakością wykonywanych zadań przez Ośrodek pełni natomiast Wojewoda Wielkopolski

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

Ośrodek podejmuje szerokie działania mające na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osobom i rodzinom, które nie są w stanie zaspokoić tych potrzeb we własnym zakresie. Umożliwia osobom i rodzinom funkcjonowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka i, w miarę możliwości, doprowadza do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

§ 4.

Zadania pomocy społecznej obejmują w szczególności:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń socjalnych,

- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

- pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 5.

1. Ośrodek realizuje:

1) zadania własne Gminy określone w art. 17 ustawy o pomocy społecznej,

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w art. 18 ustawy o pomocy społecznej,

3)założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Gminy Krzykosy na lata 2008 - 2013, w szczególności z zakresu:

a/ poprawy infrastruktury socjalnej na terenie gminy,

b/ tworzenia sprawnego systemu działań profilaktycznych i kompensacyjnych w obszarze wykluczenia społecznego,

c/ poprawy funkcjonowania rodzin oraz dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

d/ budowania systemu wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym i stwarzania możliwości do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,

2. Ośrodek przygotowuje i realizuje:

a/ lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych,

b/ projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 6.

1. Realizując powyższe zadania Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem Katolickim, innymi kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy. 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 7.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla zatrudnianych w nim pracowników.

2. W skład OPS wchodzą stanowiska pracy:

a/ kierownik,

b/ główny księgowy,

c/ pracownicy socjalni,

3. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez Kierownika.

4. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Kierownika.

§ 8.

1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany każdorazowo przez Wójta Gminy Krzykosy w drodze konkursu, w razie nieobecności Kierownika wyznaczony przez niego pracownik.

2. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

a/ opracowywanie Regulaminu Ośrodka i nadzorowanie przestrzegania jego zapisów,

b/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników ośrodka,

c/ opracowywanie zakresów czynności dla podległych pracowników,

d/ koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników Ośrodka,

e/ realizowanie budżetu, w tym opracowywanie planów finansowych jednostki,

f/ prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem,

g/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i niniejszego statutu,

h/ wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących funkcjonowania Ośrodka.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków:

a/ budżetu Gminy Krzykosy przeznaczonych na realizację i obsługę zadań własnych Gminy,

b/ budżetu państwa na realizację i obsługę zadań zleconych Gminie,

c/ pozyskanych z innych źródeł

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest coroczny plan finansowy sporządzany przez Kierownika i uchwalony przez Radę Gminy Krzykosy

3. Ośrodek samodzielnie prowadzi obsługę finansowo - księgową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i na zasadach przewidzianych w przepisach dla jednostek budżetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego wydania.

Uchwała Nr XIX/91/2008

UCHWAŁA NR XIX/91/2008
RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja  2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,  tworzącego  Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z  art. 84 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,     z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Krzykosy do  Stowarzyszenia - Lider Zielonej Wielkopolski,  tworzącego  Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w charakterze członka zwyczajnego.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do reprezentowania  Gminy Krzykosy  w  w/w  Stowarzyszeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Wiesław Zając

 Uzasadnienie do

UCHWAŁY NR  XIX/91/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

  z  dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krzykosy do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,  tworzącego  Lokalną Grupę Działania w ramach osi IV LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oraz  udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy w w/w stowarzyszeniu.

           W naszej gminie odnotowaliśmy potrzebę w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, w tym dotyczącą budowy, remontu i  wyposażenia obiektów publicznych (świetlic), organizowania imprez kulturalnych, rozwoju turystki, małych  i  średnich przedsiębiorstw.  Wymaga  to znacznych  środków finansowych. Jednym  z  programów, z których gminy mogą pozyskiwać środki finansowe jest LEADER. Jednak nasza gmina nie może ubiegać się samodzielnie o środki z tego programu. Dlatego też, powstała inicjatywa zawiązania Lokalnej Grupy Działania (LGD), którą tworzyć będzie Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski, obejmującej swoim działaniem obszar  gmin: Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Krzykosy, Książ Wlkp., Kórnik, Śrem, Środa Wlkp. Zaniemyśl.

           Konstrukcja  lokalnej  grupy  działania została przedstawiona w art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U Nr 64, poz. 427). Zgodnie z cytowanym przepisem, lokalne grupy działania przyjmują formę stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną.

Do wyznaczonych przez LGD celów należy m.in.:

  • 1) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa.
  • 2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
  • 3) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • 4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
  • 5) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
  • 6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,

            Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest  przystąpienie Gminy Krzykosy do w/w stowarzyszenia.

Uchwała Nr XIX/92/2008

UCHWAŁA Nr XIX/92/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie         ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2001r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223; z 2006r. Nr 39, poz. 272; z 2008r. Nr 73, poz. 431) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się dla Wójta Gminy Krzykosy Andrzeja Janickiego wynagrodzenie miesięczne w następujących wysokościach:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                           4500,00

2) dodatek funkcyjny w wysokości                                                      1500,00

3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%

    wynagrodzenia zasadniczego                                                               900,00 zł

4) dodatek specjalny w wysokości 20% wynagrodzenia

    zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie                                         1200,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/13/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008r..

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych daje do wyłącznej kompetencji Radzie Gminy ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Wynagrodzenie dla Wójta zostało ustalone z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 ze zmianami).

Z dniem 1 stycznia 2008r. cytowane powyżej rozporządzenie zostało zmienione przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 73, poz. 431). Obecnie od dnia 1 stycznia 2008r. zmieniony został między innymi załącznik nr 3 do rozporządzenia - I Tabela stanowisk pracowniczych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw określająca minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

W związku z faktem, iż stawki minimalne zostały określone na wyższym poziomie niż poprzednio zachodzi konieczność zmiany wynagrodzenia dla Wójta.

Z powyższych względów podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr XIX/93/2008

U C H W A Ł A  NR  XIX/93/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Sulęcinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy miejscowości Sulęcinek" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1.pdf

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/94/2008

U C H W A Ł A  NR  XIX/94/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Pięczkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy miejscowości Pięczkowo" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1.pdf

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/95/2008

U C H W A Ł A  NR  XIX/95/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Witowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy miejscowości Witowo" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1.pdf

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/96/2008

U C H W A Ł A  NR  XIX/96/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Garby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy miejscowości Garby" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1.pdf

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/97/2008

 U C H W A Ł A  NR  XIX/97/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Solec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 mar5ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy miejscowości Solec" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XIX/98/2008

UCHWAŁA NR XIX/98/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008R.

W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Krzykosy na 2008r.

Data uchwały:
2008-05-28

Numer uchwały:
XIX/98/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-05-28

  

Uchwała Nr XIX/99/2008

 UCHWAŁA NR XIX/99/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na remont drogi powiatowej

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 167 us t. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2008r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł (słownie: stotysięcyzłotych ) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3676P - ulica Klonowa w Sulęcinku"

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając