WAŻNE!

XVI Sesja - 28.II.2008 r.

UCHWAŁA NR XVI/83/2008 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2008 ROK

 

 

U C H W A Ł A  NR XVI/83/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2008 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                       Wiesław Zając

 

ZAŁACZNIK NR 1

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na rok 2008

 

 1. Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz internetu w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzykosy.
 2. Kotrola wydatków związanych z energią elektryczną w świetlicach i remizach na terenie Gminy Krzykosy.
 3. Kontrola przeprowadzonych przetargów w roku 2007, a także wydatków związanych z zakupami maszyn i sprzętu rolniczego.
 4. Realizacja budżetu w roku 2007 - wniosek o absolutorium.
 5. Kontrola dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych na terenie Gminy Krzykosy.
 6. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem funduszy sołeckich oraz wydatków na sport.
 7. Realizacja budżetu gminy w pierwszym półroczu 2008 roku.
 8. Kontrola realizacji budżetu wybranej szkoły - SP w Murzynowie Leśnym.
 9. Kontrola wydatków związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach.
 10. Kontrola wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy remizy w Krzykosach.

 

UCHWAŁA NR XVI/82/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.

UCHWAŁA NR XVI/82/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008 R.

W sprawie:
zmian w budżecie na 2008r.

Data uchwały:
2008-02-28

Numer uchwały:
XVI/82/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-02-28

Załączone dokumenty:

UCHWAŁA NR XVI/81/2008 CENA WODY I ŚCIEKÓW

 

UCHWAŁA Nr XVI/81/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

 odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 1,78 zł za 1m3  wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1\  cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 3,44 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,24 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/30/2007 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Przewodniczący

  Rady Gminy

Wiesław Zając

UZASADNIENIE

Wójt Gminy w Krzykosach działając na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72 poz. 747 ze zmianami)  pismem z dnia 29.01.2008r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, na okres 12 miesięcy, tj. od

1 maja 2008r. do 30.04.2009r. Aktualnie obowiązujące taryfy zostały zatwierdzone przez Radę Gminy Krzykosy uchwałą nr VI/30/2007 z dnia 19.03.2007 r. na okres od 1.05.2007 r. do 30.04.2008r.

          

         Uzasadnieniem dla obowiązywania taryf są następujące okoliczności:

 • 1. Zakres usług świadczonych przez Gminę nie ulegnie zmianie.
 • 2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dokonywane jest i nadal będzie dla wszystkich odbiorców usług o oparciu o takie same zasady techniczne i technologiczne.
 • 3. Gmina ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich odbiorców co uzasadnia jednakową stawkę taryfy wody i ścieków.
 • 4. Bezpośrednią przyczyną wzrostu jest postępująca inflacja i brak waloryzacji cen od dwóch lat. Dotychczas obowiązujące ceny weszła w życie z dniem 1 maja 2006r. macą uchwały Rady Gminy Krzykosy uchwałą nr XXXII/203/2006 z dnia 17.02.2006 r. na okres od 1.05.2006r. do 30.04.2007r.

 

UCHWAŁA NR XVI/80/2008 PRZEDSZKOLE W SOLCU

 

UCHWAŁA NR XVI/80/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008r.

 

w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Solcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, zmiany organizacyjnej Przedszkola w Krzykosach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krzykosach.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2008r. zamierza się zlikwidować Przedszkole w Solcu wchodzące w skład  Zespołu Szkół w Krzykosach.

§ 2. Z dniem 1 września 2008r. zamierza się dokonać zmiany organizacyjnej Przedszkola w Krzykosach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krzykosach, w taki sposób, żeby oprócz dotychczasowego oddziału dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, zlokalizować na bazie likwidowanego przedszkola w Solcu, zamiejscowy oddział przedszkolny w Solcu dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zawiadomienia rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Solcu i Przedszkola w Krzykosach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Krzykosach oraz kuratora oświaty o zamiarze dokonania zmian organizacyjnych określonych uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Wiesław Zając

UCHWAŁA NR XVI/79/2008 SPRAWOZDANIE OPS

 

UCHWAŁA NR XVI/79/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy  

                  Społecznej w Krzykosach w 2007 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 6, oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zmianami) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2007 rok przedstawione przez Kierownika tego Ośrodka i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zaleca się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 roku ścisłą realizację zadań własnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                         Wiesław Zając

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/78/2008 SPRAWOZDANIE GOK

 

UCHWAŁA NR XVI/78/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego  2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka

                Kultury w Krzykosach w 2007 roku

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 9, oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach przedstawione przez Kierownika tej jednostki i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                       Wiesław Zając

 

UCHWAŁA NR XVI/77/2008 - SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKA

 

UCHWAŁA NR XVI/77/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej

                 Gminy Krzykosy w 2007 roku

 

 

         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 9, oraz art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności  Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy przedstawione przez Kierownika tej jednostki i stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                       Wiesław Zając

 

UCHWAŁA NR XVI/76/2008 SPRAWOZDANIE POLICJA

 

UCHWAŁA NR XVI/76/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2007 roku

 

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                       Przewodniczący

                                                                          Rady Gminy

                                                                         Wiesław Zając