WAŻNE!

XVII Sesja - 26.03.2008 r.

Uchwała Nr XVII/84/2008

UCHWAŁA NR XVII/84/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008r.

W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Krzykosy na 2008r.

Data uchwały:
2008-03-26

Numer uchwały:
XVII/84/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-03-26

  

Uchwała Nr XVII/85/2008

UCHWAŁA NR XVII/85/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 67 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2008r. Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w kwocie 105.000 zł (słownie: stopięćtysięcyzłotych ) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo-Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa".

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Krzykosy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając