WAŻNE!

XVIII Sesja - 30.04.2008 r.

Uchwała Nr XVIII/86/2008

Uchwała Nr XVIII/86/2008

Rady Gminy Krzykosy

Z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się Wójtowi Gminy Krzykosy absolutorium.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XVIII/87/2008

UCHWAŁA NR XVIII/87/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008R.

W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Krzykosy na 2008r.

Data uchwały:
2008-04-30

Numer uchwały:
XVIII/87/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-04-30

  

Uchwała Nr XVIII/88/2008

UCHWAŁA NR XVIII/88/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Na podstawie § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Gminy Krzykosy i Gminnym Ośrodku Oświaty w Krzykosach nie będących nauczycielami oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzykosach:

1)     ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 800,00 zł

2)     akceptuje się wartość jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ustaloną przez pracodawców wynoszącą 5,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/216/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/88/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami).

Stosownie do wymienionego wyżej rozporządzenia miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia oraz iloczynu liczby punktów dla poszczególnych kategorii i wartości jednego punktu w złotych.

Rozporządzenie zawiera tabelę rozpiętości punktowych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, tabele stawek dodatku funkcyjnego, tabelę stanowisk zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych.

Dla ustalenia wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach niezbędne jest określenie najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu.

Do ustalenia najniższego wynagrodzenia upoważniona została, na podstawie § 2 pkt.2) cytowanego rozporządzenia, Rada Gminy. Dotychczas najniższe wynagrodzenie ustalone przez radę Gminy wynosiło 800,00 zł, a zaakceptowana wartość punktu 3,50 zł. Proponuje się aby od 1 maja 2008 roku najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania wynosiło 800,00 zł, a wartość jednego punktu 5,00 zł.

Analiza możliwości finansowych jednostek organizacyjnych, których uchwała dotyczy dokonana przez pracodawców opiewa na kwoty zawarte3 w uchwale.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XVIII/89/2008

UCHWAŁA Nr XVIII/89/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

Z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się:

1) Panią Marzenę Andrzejewską - pracownika Urzędu Gminy w Krzykosach,

2) Panią Dorotę Muślewską - pracownika Urzędu Gminy w Krzykosach.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 0,5 % od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Krzykosy Nr V/24/2007 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Wiesław Zając