WAŻNE!

XXI Sesja - 28.08.2008 r.

Uchwała Nr XXI/114/2008

UCHWAŁA NR XXI/114/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 14a. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) Przedszkole w Krzykosach z oddziałem zamiejscowym w Solcu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Krzykosach z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,

2) Przedszkole w Sulęcinie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sulęcinie z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

3) Przedszkole w Sulęcinku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Sulęcinku z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

4) Przedszkole w Murzynówku wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

5) Przedszkole w Pieczkowie z filią w Witowie wchodzące w skład Zespołu Szkół w Pięczkowie z oddziałami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

6) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Krzykosach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzykosach dla dzieci 6 letnich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/117/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzykosy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 września 2008r.

Uchwała Nr XXI/115/2008

UCHWAŁA Nr XXI/115/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsi Murzynowo Leśne.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się nadać następujące nazwy ulicom położonym w miejscowości Murzynowo Leśne:

1)    nazwę u l i c a Krótka - drodze biegnącej prostopadle od ulicy Poznańskiej w kierunku południowym, oznaczonej nr ewid.: 274,

2)    nazwę u l i c a Pałacowa - drodze łączącej ulicę Poznańską z ulicą Mostową, oznaczonej nr ewid.: 257,

3)    nazwą u l i c a Parkowa - drodze wewnętrznej rozpoczynającej się od ulicy Pałacowej i biegnącej w kierunku południowo-zachodnim, po czym łączącej się ponownie z ulicą Pałacową, oznaczonej nr ewid.: 256/18,

4)    nazwę u l i c a Słoneczna - drodze biegnącej od ulicy Sadowej w kierunku wschodnim, oznaczonej ewid.: 102/13 i 102/14,

5)    nazwę u l i c a Szkolna - drodze biegnącej od ulicy Brodowskiej w kierunku wschodnim, następnie w kierunku północnym, po czym w kierunku zachodnim, kończąca swój bieg również na ulicy Brodowskiej, oznaczonej nr ewid.: 170/11,

6)    nazwę u l i c a Tęczowa - drodze biegnącej od ulicy Kwiatowej w kierunku północnym, po czym zmieniającej bieg w kierunku wschodnim i w końcu łącząca się z ulicą Brodowską, oznaczonej ewid.: 446,

7)    nazwę u l i c a Kwiatowa - drodze biegnącej od ulicy Brodowskiej w kierunku zachodnim do ulicy Tęczowej, oznaczonej nr ewid.: 445,

8)     nazwę u l i c a Letniskowa - drodze biegnącej od ulicy Brodowskiej w kierunku zachodnim do ulicy Tęczowej, oznaczonej ewid.: 447,

9)    nazwę u l i c a Brzozowa - drodze biegnącej od ulicy Poznańskiej w kierunku północnym, a następnie w kierunku zachodnim, oznaczonej nr ewid.: 186.

2. Szczegółowe położenie ulic, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XXI/115/2008

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 28 sierpnia 2008r.

w sprawie nadania nazw nowym ulicom we wsi Murzynowo Leśne.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) nadawanie nazw ulic i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.

Wymienione w uchwale drogi nie posiadają nazwy. Propozycja nazwy została wysunięta przez Radę Sołecką Murzynowa Leśnego. Została pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców Murzynowa Leśnego na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2007r. oraz przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXI/116/2008

UCHWAŁA NR XXI/116/2008 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2008R.