WAŻNE!

XXIII Sesja - 12.11.2008 r.

Uchwała Nr XXIII/126/2008

UCHWAŁA NR XXIII/126/2008 W SPR. ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2008R.

W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Krzykosy na 2008r.

Data uchwały:
2008-11-12

Numer uchwały:
XXIII/126/2008

Podjęta przez:
Radę

Uchwała wchodzi w życie:
2008-11-12

 

Uchwała Nr XXIII/127/2008

UCHWAŁA NR XXIII/127/2008 W SPR. PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

W sprawie:
okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2008-11-12

Numer uchwały:
XXIII/127/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-11-12

 

Uchwała Nr XXIII/128/2008

UCHWAŁA NR XXIII/128/2008 W SPR. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzykosy

Data uchwały:
2008-11-12

Numer uchwały:
XXIII/128/2008

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-11-12

 

Uchwała Nr XXIII/129/2008

UCHWAŁA NR XXIII/129/2008 W SPR. PODATKU LESNEGO

W sprawie:
obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego, od 1 ha na rok podatkowy 2009 na terenie Gminy Krzykosy

Data uchwały:
2008-11-12

Numer uchwały:
XXIII/129/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy Krzykosy

Uchwała wchodzi w życie:
2008-11-12

 

Uchwała Nr XXIII/130/2008

UCHWAŁA  NR XXIII/130/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2009 rok.

                      

     Na podstawie art. 41 ust.2  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 ze zmianami)

Oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2009 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

UZASADNIENIE

do  UCHWAŁY  NR  XXIII/130/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 listopada 2008 roku

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

                     

             Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  dnia 26 października 1982r.(tekst jednolity  dnia 2002 roku) nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te szczególności obejmują: udostępnienie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, objecie dzieci i młodzieży działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz wspomaganie działalności osób i instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

           Realizacja zadań nałożonych na gminę prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanego dalej „Programem''.

Zadania określone w Programie są spójne z przepisami ustawy. Głównym celem ustawy i Programu jest ograniczanie dostępności do alkoholu, szczególnie nieletnim. Zadania zawarte w Programie będą realizowane w oparciu o Uchwałę budżetową, w której zostaną zabezpieczone środki na ten cel.

          Wykonanie zadań określonych w Programie jest uzależnione od dochodów z opłat za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami cytowanej powyżej ustawy środki uzyskane za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydatkowane wyłącznie na realizacje zadań Programu. 

 

 

Uchwała Nr XXIII/131/2008

UCHWAŁA Nr  XXIII/131/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 listopada 2008  roku

w sprawie  nadania nazwy  ulicy w miejscowości Krzykosy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się nadać  nazwę  u l i c a Witowska drodze  położonej w miejscowości Krzykosy biegnącej od skrzyżowania z drogą krajową S11 w kierunku miejscowości Witowo, obejmującej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 745.

2. Szczegółowe położenie ulicy, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/131/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy  miejscowości  Krzykosy.

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) nadawanie nazw ulic i ich zmiana należy do kompetencji Rady Gminy.

Wymieniona w uchwale droga nie posiada nazwy. Propozycja nazwy została wysunięta

przez Radę Sołecką Krzykos. Została  pozytywnie zaopiniowana przez mieszkańców Krzykos na zebraniu wiejskim w dniu   8 września   2008 r. oraz przez Komisję do spraw Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy Krzykosy.

Uchwała Nr XXIII/132/2008

U C H W A Ł A NR XXIII/132/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie programu współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

            Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2003 r. ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 zwany dalej „programem".

2. program ma na celu podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy.

3. Program określa zasady, zakres i formy współpracy.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§3. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności za terenie gminy Krzykosy lub na rzecz jej mieszkańców, w szczególności w zakresie:

1) pomocy społecznej,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

4) przeciwdziałania patologiom społecznym,

5) oświaty i wychowania

6) opieki nad bezdomnymi zwierzętami

§ 4. 1. Współpraca o której mowa w § 1 obejmuje współdziałanie o charakterze finansowym i pozafinansowym

2. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań organizacjom pozarządowym poprzez:

1) powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,

2) wsparciu zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

3. Współpraca pozafinansowa polega w szczególności na:

1) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działania,

2) zapoznawaniu organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą włączyć się jako realizatorzy zadań publicznych.

3) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXIII/133/ 2008

UCHWAŁA  Nr XXIII/133/ 2008

 RADY GMINY KRZYKOSY

  z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Krzykosy

            Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37ust. 2  pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę  na sprzedaż nieruchomości stanowiących  własność gminy Krzykosy, położonych w Solcu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki

nr 445/3 i 445/4 o łącznej powierzchni 197m² , dla których Sąd Rejonowy w Środzie prowadzi księgi wieczyste KW 22416, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

§ 2. 1.  Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta gminy bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w § 1, ustalonej zgodnie  z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.      

         2. Udzielona bonifikata , o której mowa w ust. 1 wynosi 80 % wartości nieruchomości.

§ 3.       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XXIII/134/2008

UCHWAŁA Nr XXIII/134/2008

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie wyróżnień i nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ze zmianami Rada Gminy Krzykosy uchwala

 

REGULAMIN

WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD SPORTOWYCH

PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika oraz zawodników w rozumieniu ustawy o sporcie kwalifikowanym osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla trenerów, instruktorów i działaczy klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół działających na terenie Gminy Krzykosy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody finansowane są ze środków budżetu Gminy Krzykosy. 2. Środki pieniężne przeznaczone na wyróżnienia i nagrody, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie Gminy Krzykosy.

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Wójt po uzyskaniu opinii właściwej do spraw kultury fizycznej Komisji Rady Gminy Krzykosy.

2. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie wyróżnienia lub nagrody może wystąpić klub sportowy lub stowarzyszenie, dyrektor szkoły, radny Rady Gminy Krzykosy, a także Wójt z własnej inicjatywy.

3.Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane:

1) zawodnikom - osobom fizycznym stale zamieszkałym na terenie Gminy Krzykosy,

2) trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych i stowarzyszeń lub szkół mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzykosy.

 

ROZDZIAŁ II

NAGRODY

§ 4. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:

1)    zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

2)    trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,

3)    działaczy sportowych za ich zaangażowanie, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy.

2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

3. Wysokimi wynikami sportowymi są:

     1) we współzawodnictwie międzynarodowym zajęcie od I do X miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

     2) we współzawodnictwie krajowym za zajęcie:

a) od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski,

b) od I do VIII miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu makroregionu,

c) od I do VI miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu regionu lub województwa,

d) I miejsca w zawodach organizowanych na szczeblu powiatu.

§ 5. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:

1)    „zawodnik" - zawodnikom klubów sportowych i stowarzyszeń oraz szkół za  najwyższe osiągnięcia sportowe,

2)    „trener/instruktor/działacz" - trenerom, instruktorom i działaczom klubów sportowych, które mają swoją siedzibę na terenie Gminy Krzykosy,

3)    „zespół sportowy" - drużyna sportowa za wysokie wyniki sportowe, zdobyte tytuły lub uzyskane miejsca

§ 6. 1. Wysokość nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe nie może przekroczyć:

1)    w kategorii zawodnik:

a)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    700,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   400,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    200,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d),

2)    500,00 zł w kategorii trener/instruktor/działacz,

3)    w kategorii zespół sportowy:

a)    4000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

b)   3000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt a),

c)    2500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt b),

d)   1500,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w  § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt c),

e)    1000,00 zł za osiągnięcie wyniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 ppkt d).

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika lub zespół sportowy dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku kalendarzowego, wartość nagród nie może przekroczyć 150 % kwoty określonej w ust.1.

 

Rozdział III

WYRÓŻNIENIA

§ 7. 1. Wyróżnienie jest formą uznania za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Krzykosy, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez sportowców zamieszkałych na stałe w Gminie Krzykosy.

2. Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, strój sportowy, sprzęt sportowy lub drobne upominki rzeczowe.

 

Rozdział IV

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody zawiera:

     1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do wyróżnienia lub nagrody,

     2) dane osobowe kandydata lub kandydatów w przypadku zespołu sportowego,

     3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia, szkoły,

     4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika lub zespołu sportowego, a w przypadku trenera/instruktora/działacza efekty ich pracy wraz z dokumentacją potwierdzającą,

     5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania wyróżnienia lub nagrody.

2. Wyróżnienie, o którym mowa w § 7 Wójt może przyznać bez pisemnego wniosku z własnej inicjatywy.

§ 9.  Wniosek o przyznanie wyróżnienia i nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, uwzględniając wyniki z okresu od stycznia do grudnia roku poprzedniego.   

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.