WAŻNE!

XXIX Sesja - 30.04.2009 r.

Uchwała Nr XXIX/173/2009

Uchwała Nr XXIX /173/2009

Rady Gminy Krzykosy

z dnia 30 kwietnia 2009r.

      w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2008

         Na  podstawie  art.  18  ust. 2  pkt 4  ustawy  z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

i art.  199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

 

 

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008  i  zapoznaniu   się  z   wnioskiem   Komisji   Rewizyjnej   oraz   opiniami

      Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się Wójtowi Gminy Krzykosy absolutorium.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

  Rady Gminy

Wiesław Zając

Uchwała Nr XXIX/174/2009

UCHWAŁA NR XXIX/174/2009 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 R.

 

Uchwała Nr XXIX/175/2009

UCHWAŁA NR XXIX/175/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, zespole lub przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów, a także określenia dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach , zespołach lub przedszkolach na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dyrektorowi i  wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole lub przedszkolu obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela do liczby godzin określonej w tabeli:

 

L.p.

 

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

I.

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego:

 

1.

- 2 oddziały

20

2.

- 3 oddziały

18

II.

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

1.

- 2 oddziały

12

2.

- 3 oddziały

10

III.

Dyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

1.

- do 6 oddziałów

10

2.

- od 7 do 8 oddziałów

8

3.

- od 9 do 16 oddziałów

5

4.

- 17 oddziałów i więcej

3

IV.

Wicedyrektor szkoły każdego typu lub zespołu liczących:

1.

- od 12 do 16 oddziałów

9

2.

- 17 oddziałów i więcej

7

 

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pedagogów, psychologów lub logopedów wynosi:

L.p.

 

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy

wymiar zajęć

1.

Pedagog szkolny

20

2.

Psycholog szkolny

20

3.

logopeda

20

§ 4. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, według wzoru:

W = (x1 + x2 + xn) : [ (x1 : y1) + (x2 : y2) + (xn : yn) ]

gdzie:

x1, x2, ... xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2, ... yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych określoną dla danych stanowiska w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela i § 4 niniejszej uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

3. Dyrektor szkoły przydzielając do realizacji godziny z różnych tygodniowych obowiązkowych wymiarów, określa wymiar podstawowy oraz wymiary uzupełniające uwzględniając wielkość przydzielonego etatu, od największego (podstawowego) do najmniejszego realizowanego przez nauczyciela.

4. Określenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki z różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć następuje na dany rok szkolny i jest dołączone do arkusza organizacji szkoły.

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustala się według zasad określonych w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Tracą moc uchwały:

1)    Nr XXII/150/2004 Rady Gminy w Krzykosach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Krzykosy oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć z przedmiotów o różnym wymiarze godzin,

2)    Nr XXII/151/2004 Rady Gminy w Krzykosach z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, zespołu lub przedszkola oraz innym nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole, zespole lub przedszkolu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.