XXVII Sesja - 20.03.2009 r.

Uchwała Nr XXVII/144/2009

UCHWAŁA NR XXVII/144/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania o stanie bezpieczeństwa  na terenie gminy Krzykosy w 2008 roku

         Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2002r., Nr 7 poz. 58 ze zmianami) i art. 18 ust. 2pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp. o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Krzykosy w 2008 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady Gminy 
Wiesław Zając

 

 

 

Uchwała Nr XXVII/145/2009

UCHWAŁA NR XXVII/145/2009 W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009R.

W sprawie:
zmian w budżecie na 2009r.

Data uchwały:
2009-03-20

Numer uchwały:
XXVII/145/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
2009-03-20

 

Uchwała Nr XXVII/146/2009

UCHWAŁA NR  XXVII/146/2009
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. N 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9, ust. 1, art. 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy uchwalonego uchwałą  Rady Gminy Krzykosy Nr XXVIII/104/2000 w dniu 29.06.2000r zmienionego uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2005 w dniu 31.08.2005r w zakresie wynikającym z potrzeb społeczności lokalnej, oraz zadań samorządu lokalnego.

§ 2

Zakres studium, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Krzykosy, przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/146/2009
Rady Gminy Krzykosy
z dnia   20 marca 2009 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy zostało uchwalone uchwałą Nr XVIII/104/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2000 roku, zmienione uchwałą Nr XXVII/179/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r., a jego opracowanie opierało się na sytuacji i tendencjach rozwojowych gminy.

Obecna zmiana studium ma umożliwić przygotowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Główne przesłanki zmiany studium to:

- zmiany infrastrukturalne w otoczeniu gminy, takie jak: zmiana koncepcji gazyfikacji gminy, budowa dróg,

- rozwój zabudowy przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej i letniskowej.

 

Załącznik

Uchwała Nr XXVII/147/2009

U C H W A Ł A  NR  XXVII/147/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie likwidacji targowisk

         Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt.11 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2000r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się targowiska na terenie Gminy Krzykosy w miejscowościach: Krzykosy, Pięczkowo, Solec i Sulęcinek.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Krzykosy:

1/ Uchwała Nr XV/87/2000 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2000 roku w sprawie lokalizacji i regulaminu targowisk

2/ Uchwała Nr IX/61/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie lokalizacji targowiska w Sulęcinku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2003 roku Nr 148, poz. 2795

3/ Uchwała Nr X/68/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 10 września 2003 roku w sprawie opłaty targowej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2004 roku Nr 19 poz. 536

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XXVII/148/2009

U C H W A Ł A  NR XXVII/148/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia ­­20 marca 2009 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 

         Na podstawie § 94 Statutu Gminy Krzykosy uchwalonego w dniu 20 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/32/2003 w sprawie Statutu Gminy Krzykosy (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 48, poz. 914, Nr 188, poz. 3509 z 2004r., Nr 17, poz. 513) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na 2009 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzykosy na rok 2009

Kontrola

Miesiąc

Inwestycje drogowe w roku 2008.

Luty

Realizacja budżetu w roku 2008 - wniosek o absolutorium.

Marzec

Kontrola wypłat dodatków motywacyjnych nauczycielom.

Kwiecień

Kontrola budżetu wybranej szkoły - SP w Sulęcinie.

Maj

Kontrola ilości podpisanych umów na wywóz śmieci i wydatków związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Czerwiec

Kontrola zasad przyznawania mieszkań komunalnych.

Lipiec

Realizacja budżetu gminy w pierwszym półroczu 2009 roku.

Wrzesień

Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach

Październik

Kontrola wydatków związanych z zasiłkami rodzinnymi oraz funkcjonowaniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Listopad

Kontrola wpłat za energię elektryczną. 

Grudzień

 

Uchwała Nr XXVII/149/2009

UCHWAŁA Nr XXVII/149/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20  marca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/166/2005 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzykosy wprowadza się następujące zmiany:

1)    załącznik nr 1, o którym mowa w § 5 Uchwały Nr XXV/166/2005 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzykosy, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)    skreśla się § 6,

3)    skreśla się ust. 1 i ust. 2 w § 11,

4)    załącznik nr 2, o którym mowa w § 11 ust. 3 uchwały Nr XXV/166/2005 Rady Gminy Krzykosy w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzykosy, otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki:

Uchwała Nr XXVII/150/2009

UCHWAŁA  Nr XXVII/150/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 marca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

           Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę cenę 1m3 wody pobieranej z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy - 1,85 zł za 1m3  wody plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1\  cenę 1m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy - 3,58 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek,

2\ cenę 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni - 2,33 zł plus podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/81/2008 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 4. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 roku i obowiązuje przez 1 rok.

Uchwała Nr XXVII/151/2009

UCHWAŁA NR XXVII/151/2009

RADY GMINY KRZYKOSY

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1090r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2009 roku Powiatowi Średzkiemu dodatkowej pomocy finansowej w kwocie 100.000 zł (słownie: stotysięcyzłotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P - Sulęcinek - Murzynówko w miejscowości Sulęcinek"

§ 2. Szczegółowe warunki pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem średzkim, a Gmina Krzykosy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.